навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ (INF CODE)

(Приет с Резолюция MSC.88(71) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 27 май 1999 г. В сила за Република България от 1 януари 2001 г.)

Издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва приемането от Асамблеята на резолюции:
- А.748(18) относно Кодекса за безопасен превоз на отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци в контейнери на борда на кораби (INF Кодекс);
- А.790(19) относно прегледа на INF Кодекса;
- А.853(20) относно измененията към INF Кодекса; и
- А.854(20) относно Насоки за разработване на аварийни планове на борда на кораби, превозващи материали, които са предмет на INF Кодекса,
Като признава необходимостта от осигуряване на задължително прилагане на договорените международни стандарти за превоз на товари от INF по море,
Като отбелязва също Резолюция MSC.87(71), с която прие измененията към глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., с измененията, за да направи разпоредбите на INF Кодекса задължителни съгласно тази Конвенция на или след 1 януари 2001 г.,
Като взема предвид на своята седемдесет и първа сесия текста на предложения INF Кодекс,
1. Приема Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Кодекс), чийто текст се съдържа в Приложението към тази резолюция;
2. Отбелязва, че съгласно измененията към глава VII от Конвенцията SOLAS от 1974 г. измененията към INF Кодекса се приемат, въвеждат се в сила и влизат в сила в съответствие с разпоредбите на член VIII от тази Конвенция относно процедурата за изменение, приложима към Приложението към Конвенцията, различно от глава I;
3. Изисква от генералния секретар да предаде заверени копия от тази резолюция и текста на INF Кодекса, съдържащ се в Приложението, на всички договарящи правителства по Конвенцията;
4. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ


 

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ (INF Code)


Глава 1 - Общи положения

1.1 Определения

1.1.1 За целите на този Кодекс:

.1  "Администрация" означава правителството на държавата, под чието знаме плава корабът.

.2  "Конвенция" означава Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., с измененията.

.3  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.01.2004 г.) "INF товар" означава отработено ядрено гориво, плутоний и силно радиоактивни отпадъци, превозвани като товар в съответствие с клас 7 от Международния кодекс за превоз на опасни товари по море.

.4 "Отработено ядрено гориво" означава материал, съдържащ уранови, ториеви и/или плутониеви изотопи, който е бил използван за поддържане на самоподдържаща се ядрена верижна реакция.

.5  "Плутоний" означава получената смес от изотопи от този материал, извлечен от отработено ядрено гориво от преработка.

.6  "Силно радиоактивни отпадъци" означава течни отпадъци в резултат на експлоатацията на системата за първи етап на извличане или концентрирани отпадъци от последващ етап на извличане в съоръжение за преработка на отработено ядрено гориво или твърди вещества, в които са преобразувани такива течни отпадъци.

.7  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.01.2004 г.) "IMDG кодекс" означава Международен кодекс за превоз на опасни товари по море, определен в правило VII/1.1 от Конвенцията.

.8  "IBC кодекс" означава Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние, както е определен в правило VII/8.1 от Конвенцията.

.9  "Инцидент" означава всяко събитие или поредица от събития, включително загуба на целостта на контейнера, с един и същ произход, които водят или могат да доведат до освобождаване или вероятно освобождаване на INF товар.

.10  "Освобождаване" означава изтичане на INF товар от неговата система за херметизация или загубата на INF товарен пакет.

1.1.2 За целите на този Кодекс, корабите, превозващи INF товари, се причисляват към следните три класа, в зависимост от общата активност на превозваните на борда INF товари:

Кораб клас INF 1 -  Кораби, които са лицензирани да превозват INF товари с обща активност, по-малка от 4000 TBq.

Кораб клас INF 2 -  Кораби, които са лицензирани да превозват отработено ядрено гориво или силно радиоактивни отпадъци с обща активност по-малка от 2 x 106 TBq, и кораби, които са лицензирани да превозват плутоний с обща активност, по-малка от 2 x 105 TBq.

Кораб клас INF 3 -  Кораби, които са лицензирани да превозват отработено ядрено гориво или силно радиоактивни отпадъци, и кораби, които са лицензирани да превозват плутоний без ограничение на максималната обща активност на материалите.

1.2 Приложение 1


1.2.1 Този Кодекс се прилага за кораби, извършващи превоз на INF товари, както е предвидено в правило VII/15 от Конвенцията.

1.2.2 (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.01.2004 г.) В допълнение към изискванията на този Кодекс, разпоредбите на IMDG кодекса се прилагат за превоза на INF товари.

1.2.3 На пътническите кораби не се разрешава превоз на INF товари, които би трябвало да се превозват на кораби клас INF 3.

1.3 Преглед и освидетелстване

1.3.1 Преди да се извърши превозът на INF товари, корабът, предназначен за превоз на INF товари, подлежи на първоначален преглед, който включва пълен преглед на неговата конструкция, оборудване, приспособления, съоръжения и материали, доколкото корабът е обхванат от този Кодекс.

1.3.2 Администрацията или организация, призната от нея в съответствие с правило I/6 на Конвенцията, след първоначалния преглед, изискван в 1.3.1, издава на кораба Международно свидетелство за годност за превоз на INF товари, образецът на което е посочен в допълнението.

1.3.3 Кораб, лицензиран за превоз на INF товари, подлежи на проверки и прегледи съгласно приложимите разпоредби на глава I  от Конвенцията, за да се гарантира, че конструкцията, оборудването, приспособленията, съоръженията и материалите отговарят на разпоредбите на този Кодекс.

1.3.4 Международното свидетелство за годност за превоз на INF товари престава да бъде валидно, ако прегледът, изискван съгласно 1.3.3, не е извършен или е показал, че корабът не отговаря на разпоредбите на този Кодекс, или когато свидетелството на този кораб, изисквано от Конвенцията, е изтекло.


Глава 2 - Устойчивост на повреда

2.1 Устойчивостта на повреда на кораб клас INF 1 трябва да удовлетворява Администрацията.

2.2 Кораб клас INF 2 трябва:

.1  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.07.2009 г.)  ако е построен в съответствие със стандартите за пътнически кораб, да отговаря на изискванията за устойчивост на повреда от част B-1 на глава II-1 от Конвенцията; или

.2  (доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.07.2009 г.)  ако е построен в съответствие със стандартите за товарен кораб, да отговаря на изискванията за устойчивост на повреда от част B-1 на глава II-1 от Конвенцията, независимо от дължината на кораба. За кораби с дължина под 80 m се използва индекс на подразделение R при 80 m.

2.3 Кораб клас INF 3 трябва да отговаря на:

.1  изискванията за устойчивост на повреда по отношение на способността за оцеляване на кораби от тип 1 и местоположението на товарните отсеци в глава 2 от IBC Кодекса; или

.2  (доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.07.2009 г.)  независимо от дължината на кораба, изискванията за устойчивост на повреда в част B-1 на глава II-1 от Конвенцията, като се използва индексът на подразделение RINF, както е посочено по-долу:

RINF = R + 0,2(1 - R)

За кораби с дължина под 80 m се използва индекс на подразделение R при 80 m.


Глава 3 - Мерки за противопожарна безопасност

3.1 Мерките за противопожарна безопасност на кораб клас INF 1 трябва да удовлетворяват Администрацията.

3.2 Корабите от класове INF 2 и 3, независимо от техния размер, се оборудват със следните системи и оборудване:

.1  пожарогасителна система с вода, отговаряща на изискванията на правило II-2/4 от Конвенцията;

.2  стационарни пожарогасителни приспособления в машинни отделения от категория А, както са определени в правило II-2/3.19 от Конвенцията, отговарящи на изискванията на правило II-2/7 от Конвенцията;

.3  стационарни приспособления за охлаждане на товарния отсек, отговарящи на изискванията на правило II-2/54.2.1.3 от Конвенцията; и

.4  стационарна пожароизвестителна система, защитаваща машинните отделения, жилищните и сервизните помещения, отговарящи на изискванията на правило ІІ-2/13 от Конвенцията.

3.3 На кораби клас INF 3 жилищните помещения, сервизните помещения, станциите за управление и машинните отделения от категория А се инсталират или пред, или зад товарните отсеци, като се отчита общата безопасност на кораба.


Глава 4 - Температурен контрол на товарните отсеци

4.1 В кораби класове INF 1, 2 и 3:

.1  се осигурява подходяща вентилация или охлаждане на затворените товарни отсеци, така че средната температура на околната среда в тези отсеци да не надвишава 55 °C във всеки един момент;

.2  вентилационните или охлаждащите системи, обслужващи товарните отсеци, предназначени за транспортиране на INF товар, са независими от тези, които обслужват други отсеци; и

.3  елементите, които са от съществено значение за експлоатацията, като вентилатори, компресори, топлообменници, водоснабдяване с охлаждаща вода, се осигуряват в дубликат за всеки товарен отсек и да са налични резервни части по начин, удовлетворяващ Администрацията.


Глава 5 - Конструктивно съображение

Конструктивната якост на палубните площи и на подпорните приспособления трябва да е достатъчна, за да издържи на натоварването, което да се поддържа.


Глава 6 - Мерки за обезопасяване на товара

6.1 Осигуряват се подходящи постоянни обезопасителни устройства, за да се предотврати движение на опаковките в товарните отсеци. При проектирането на постоянните устройства се обръща дължимото внимание на ориентацията на опаковките и се вземат предвид следните нива на ускорение на кораба:

1,5 g надлъжно;

1,5 g напречно;

1,0 g вертикално нагоре;

2,0 g вертикално надолу.

6.2 Като алтернатива, когато опаковките се превозват на открита палуба или на палуба за превозни средства, те се обезопасяват в съответствие с принципите за безопасно подреждане и обезопасяване на тежкия обединен товар и товар на колела (клатещ се), одобрен от Администрацията въз основа на насоките, разработени от Организацията2.

6.3 Ударните клинове, когато се използват, се разполагат така, че да не пречат или възпрепятстват охлаждащия въздушен поток, което може да е необходимо съгласно разпоредбите на 4.1.


Глава 7 - Електрозахранвания

7.1 Електрозахранването на кораб клас INF 1  трябва да удовлетворява Администрацията.

7.2 В кораби класове INF 2 и 3:

.1  се осигурява алтернативен източник на електрозахранване, отговарящ на изискванията на международните стандарти, приемливи за Организацията3, така че повреда, свързана с основното електрозахранване, да не засегне алтернативния източник; и

.2  наличната мощност от алтернативния източник да е достатъчна за осигуряване на следните услуги в продължение на най-малко 36 часа:

.2.1  оборудването, предвидено за приспособленията за наводняване и охлаждане, посочени в 3.2.3 и 4.1; и

.2.2  всички аварийни услуги, изисквани от Конвенцията.

7.3 В кораб клас INF 3 алтернативният източник, посочен в 7.2.1, е разположен извън обхвата на всяка повреда, предвидена в глава 2.


Глава 8 - Радиационна защита

В зависимост от характеристиките на превозвания INF товар и от конструкцията на кораба се осигуряват допълнителни мерки или оборудване за радиационна защита, ако е необходимо, по начин, удовлетворяващ Администрацията.


Глава 9 - Управление и обучение

Управлението и обучението на кораб, превозващ INF товари, трябва да удовлетворяват Администрацията, като отчитат развитията в Организацията.


Глава 10 - Авариен план на борда на кораба

10.1 Всеки кораб, превозващ INF товар, носи на борда си авариен план.

10.2 Този план се одобрява от Администрацията въз основа на насоките, разработени от Организацията 4 и написани на работен език или езици, разбираеми от капитана и офицерите. Като минимум планът се състои от:

.1  процедурата, която капитанът или други лица, които отговарят за кораба, следват, за да докладват за инцидент, свързан с INF товар, както се изисква от глава 11 от този Кодекс;

.2  списък на органите или лицата, с които да се осъществи контакт в случай на инцидент, включващ INF товари;

.3  подробно описание на действията, които се предприемат незабавно от лицата на борда за предотвратяване, намаляване или управление на освобождаването и смекчаване на последиците от загубата на INF товар след инцидента; и

.4  процедурите и точките на контакт на кораба за координиране на действията на борда на кораба с националните и местните органи.

10.3 Ако на един кораб се изисква да има авариен план на борда на кораба от други международни инструменти, различните планове може да бъдат комбинирани в един план, озаглавен "Морски авариен план на борда на кораба"5.


Глава 11 - Уведомление в случай на инцидент, свързан с INF товар

11.1 Изискванията за докладване от правило VII/7-1 на Конвенцията се прилагат както за загубата или вероятната загуба на INF товар зад борда, така и за всеки инцидент, включващ освобождаване или вероятно освобождаване на INF товар, независимо от причината за тази загуба или освобождаване, включително с цел осигуряване безопасността на кораба или спасяване на човешкия живот на море.

11.2 Този доклад се изготвя и в случай на щета, повреда или авария на кораб, превозващ INF товар, който:

.1  засяга безопасността на кораба, включително, но без да се ограничава до сблъсък, заземяване, пожар, експлозия, повреда на конструкцията, наводняване и преместване на товари; или

.2  води до нарушаване на безопасността на навигацията, включително повреда или авария на рулево устройство, пропулсивна уредба, система за производство на електроенергия и съществените бордови корабоводещи средства.

ДОПЪЛНЕНИЕ


 

Образец на международно свидетелство за годност за превоз на INF товар6

74

(доп. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 01.07.2006 г.) 

 

МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА INF ТОВАР

(Официален печат)

издадено съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ (INF КОДЕКС)

(Резолюция MSC. 88(71)

под контрола на правителството на

................................................................................................................................................

(пълно официално наименование на държавата)

от ............................................................................................................................................

(пълно наименование на компетентното лице или организацията, призната от Администрацията)

Данни за кораба7

 

Име на кораба

...........................................

Отличителен номер или букви

 

............................................

Пристанище на регистрация

 

............................................

БРТ

............................................

Номер по ММО

............................................

Кораб клас INF (1.1.2 от Кодекса)

 

.............................................

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1  че корабът е преминал преглед в съответствие с разпоредбите на 1.3.1 от Кодекса; и

2  че прегледът е показал, че конструкцията, оборудването, приспособленията, съоръженията и материалите на кораба отговарят на приложимите разпоредби на Кодекса.

Това свидетелство се издава при спазване на разпоредбите на 1.3.4 от Кодекса.

Дата на завършване на прегледа, на който се основава това свидетелство: .......................

(дд/мм/гггг)

Издадено в .......................................................

           (място на издаване на свиде-

              телството)

..............................

(дата)

 

Долуподписаният декларира, че е надлежно упълномощен от споменатото правителство да издаде това свидетелство.

............................................................

                                                (подпис на длъжностното лице,

                                              издало свидетелството и/или

                                         печат на издаващия орган)


____________________
1 Прави се препратка и към Резолюция А.893(21) - Насоки за планиране на пътуване. На своята седемдесет и първа сесия Комитетът по морска безопасност възложи на секретариата на ММО да включи тази бележка под линия след приемането на тези насоки от Асамблеята на ММО на своята двадесет и първа сесия.
2 Вижте:
.1 Кодекса за безопасна практика при подреждане и обезопасяване на товари, приет от Организацията с Резолюция А.714(17);
.2 Насоките за мерки за обезопасяване за превоза на пътни превозни средства на ро-ро кораби, приети от Организацията с Резолюция А.581(14); и
.3 MSC/Circ. 745 относно Насоките за подготовка на Ръководството за обезопасяване на товара.
3 Вижте препоръките, публикувани от Международната електротехническа комисия и по-специално Публикация 92 - Електрически инсталации на кораби.
4 Вижте Насоки за разработване на аварийни планове на борда на кораби, превозващи материали, които са предмет на INF Кодекса, приети от Организацията с Резолюция А.854(20).
5 Вижте Насоките за конструкция на интегрирана система за аварийни планове за действие в извънредни ситуации на борда на кораба, приети от Организацията с Резолюция А.852(20).
6 Свидетелството трябва да бъде съставено на официалния език на издаващата го държава. Ако използваният език не е нито английски, френски или испански, текстът трябва да включва превод на един от тези езици.
7 Като алтернатива данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в квадратчета.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума