навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

В сила от 06.04.2021 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 466 139 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, във връзка с § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 287 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1


Разпределение на средствата за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за 2021 г.

№ по ред

Община

Област

Средства за общината (лв.)

1.

Аврен

Варна

19 200

2.

Аксаково

Варна

42 316

3.

Бяла

Варна

4 556

4.

Девня

Варна

24 862

5.

Долни чифлик

Варна

44 877

6.

Дългопол

Варна

27 009

7.

Суворово

Варна

16 551

8.

Лясковец

Велико

Търново

26 418

9.

Ружинци

Видин

6 584

10.

Крушари

Добрич

8 888

11.

Ардино

Кърджали

12 838

12.

Кирково

Кърджали

33 579

13.

Момчилград

Кърджали

32 507

14.

Черноочене

Кърджали

10 864

15.

Рила

Кюстендил

5 596

16.

Ловеч

Ловеч

63 975

17.

Берковица

Монтана

33 102

18.

Вършец

Монтана

11 908

19.

Лом

Монтана

35 965

20.

Монтана

Монтана

118 014

21.

Брацигово

Пазарджик

15 448

22.

Сърница

Пазарджик

10 864

23.

Брезник

Перник

8 912

24.

Ковачевци

Перник

651

25.

Белене

Плевен

17 702

26.

Искър

Плевен

9 978

27.

Кнежа

Плевен

34 057

28.

Първомай

Пловдив

54 138

29.

Садово

Пловдив

41 694

30.

Съединение

Пловдив

24 547

31.

Кубрат

Разград

28 963

32.

Самуил

Разград

14 969

33.

Бяла

Русе

22 917

34.

Главиница

Силистра

20 081

35.

Тутракан

Силистра

34 116

36.

Девин

Смолян

22 454

37.

Ботевград

София област

86 231

38.

Горна Малина

София област

12 691

39.

Етрополе

София област

31 191

40.

Костенец

София област

27 358

41.

Гълъбово

Стара Загора

18 882

42.

Мъглиж

Стара Загора

26 100

43.

Опан

Стара Загора

1 302

44.

Раднево

Стара Загора

36 093

45.

Попово

Търговище

51 612

46.

Димитровград

Хасково

85 505

47.

Стамболово

Хасково

8 888

48.

Тополовград

Хасково

14 644

49.

Велики
Преслав

Шумен

19 734

50.

Върбица

Шумен

24 407

51.

Нови пазар

Шумен

39 024

52.

"Тунджа"

Ямбол

41 377

ОБЩО:

1 466 139


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума