навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 1 ОТ 2003 Г.)

В сила от 01.03.2021 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В буква "б" след думата "договора" се поставя запетая и се добавя "както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ".
2. В буква "г" накрая се добавя "в страната или командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина".

§ 2. В чл. 3а след думите "буква "б" се добавя "и/или "г".

§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 се създава буква "ж":
"ж) основание за прекратяване на трудовия договор."
2. В т. 4, буква "в" след думите "населено място" се поставя запетая и се добавя "при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ".

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "букви "в" и "е" се заменят с "букви "в", "е" и "ж".
2. В ал. 4 думите "датата на прекратяването му" се заменят с "датата и основанието за прекратяването му".

§ 5. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
1. Код корекция - попълва се код:
0 - при подаване на редовни данни;
1 - когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 9 и 10, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни;
2 - когато се заличава подадено преди това уведомление, се попълват:
а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключен трудов договор;
б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за сключено допълнително споразумение;
в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление за прекратяване на регистриран договор.
2. Тип на документа:
0 - договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване без т. 10, 16 и 17;
1 - договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10, 16 и 17;
2 - при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места (освен в случаите на командироване в страната по реда на Наредбата за командировките в страната или на командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина) и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за промяна в срока на договора, длъжността на лицето и/или командироване в рамките на предоставяне на услуги по чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ; в тези случаи се попълват всички точки от уведомлението без т. 16 и 17;
3 - прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17.
3. Код на работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на наетото лице; за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, издаден от НАП - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер, издаден от НАП.
5. Име - попълва се името на наетото лице.
6. Презиме - попълва се презимето на наетото лице.
7. Фамилия - попълва се фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора:
01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1;
02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ;
03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ;
09 - споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ;
10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 - трудов договор по чл. 114, ал. 1 КТ;
13 - постановление по чл. 405а КТ;
14 - трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ;
15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
16 - трудов договор по чл. 233б КТ;
17 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 или т. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2, т. 1 КТ;
18 - допълнително споразумение в случаите на чл. 121а, ал. 1, т. 1 КТ.
9. Дата на сключване на трудовия договор - попълва се датата на сключване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
10. Дата на сключване на допълнителното споразумение - попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат (ддммгггг).
11. Основно трудово възнаграждение - попълва се основното трудово възнаграждение към датата на сключване на договора/допълнителното споразумение.
12. Срок на договора - попълва се датата във формат (ддммгггг), на която периодът от време или срокът на договора изтича:
- когато в т. 8 е попълнен код 02;
- когато в т. 8 е попълнен код 10, 11, 12, 17 или 18 (за договори, в които е определен срок).
13. Код по НКПД* - попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
14. Код по ЕКАТТЕ - попълва се код на населеното място, където е работното място на лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000". Когато в т. 8 е попълнен код 17 или 18, в т. 14 се попълва код "00000" и след изтичане срока на командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.
15. Код по КИД (2008) - попълва се цифровият код на икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една, се попълва код "0000".
16. Дата на прекратяване на трудовия договор - попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат (ддммгггг).
17. Основание за прекратяване на трудовия договор - попълва се основанието за прекратяване на трудовия договор:
01 - чл. 71, ал. 1 КТ;
02 - чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ;
03 - чл. 325, ал. 1, т. 2 КТ;
04 - чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ;
05 - чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ;
06 - чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ;
07 - чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ;
08 - чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ;
09 - чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ;
10 - чл. 325, ал. 1, т. 10 КТ;
11 - чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ;
12 - чл. 325, ал. 1, т. 12 КТ;
13 - чл. 325, ал. 2 КТ;
14 - чл. 326, ал. 1 КТ;
15 - чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ;
16 - чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ;
17 - чл. 327, ал. 1, т. 3 КТ;
18 - чл. 327, ал. 1, т. 3а КТ;
19 - чл. 327, ал. 1, т. 4 КТ;
20 - чл. 327, ал. 1, т. 6 КТ;
21 - чл. 327, ал. 1, т. 7 КТ;
22 - чл. 327, ал. 1, т. 7а КТ;
23 - чл. 327, ал. 1, т. 8 КТ;
24 - чл. 327, ал. 1, т. 9 КТ;
25 - чл. 327, ал. 1, т. 10 КТ;
26 - чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ;
27 - чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ;
28 - чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ;
29 - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ;
30 - чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ;
31 - чл. 328, ал. 1, т. 4 КТ;
32 - чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ;
33 - чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ;
34 - чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ;
35 - чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ;
36 - чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ;
37 - чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ;
38 - чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ;
39 - чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ;
40 - чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ;
41 - чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ;
42 - чл. 328, ал. 2 КТ;
43 - чл. 330, ал. 1 КТ;
44 - чл. 330, ал. 2, т. 1 КТ;
45 - чл. 330, ал. 2, т. 2 КТ;
46 - чл. 330, ал. 2, т. 3 КТ;
47 - чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ;
48 - чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ;
49 - чл. 330, ал. 2, т. 7 КТ;
50 - чл. 330, ал. 2, т. 8 КТ;
51 - чл. 330, ал. 2, т. 9 КТ;
52 - чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ;
53 - чл. 330, ал. 2, т. 11 КТ;
54 - чл. 331 КТ;
55 - чл. 334, ал. 1 КТ;
56 - чл. 337 КТ;
57 - чл. 338 КТ;
58 - чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията;
59 - чл. 19а, ал. 3 от Закона за администрацията;
60 - чл. 340а, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт;
61 - чл. 340а, ал. 5, т. 2 от Закона за съдебната власт;
62 - чл. 340а, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт;
63 - чл. 340а, ал. 6 от Закона за съдебната власт;
64 - друго.
* Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството и на администратор на лични данни можете да намерите в "Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите", публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон 0700 18 700."

Заключителни разпоредби


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.

§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 март 2021 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума