навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДВ, БР. 47 ОТ 2006 Г.)

В сила от 23.02.2021 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите "утвърден от директора на ОДБХ" се заменят с "утвърден от изпълнителния директор на БАБХ".

§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото "50" се заменя с "11".
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Животни, идентифицирани с марки по ал. 1, които се придвижват или транспортират като свине за клане, както и такива, предназначени за доотглеждане в технологично свързани обекти, могат да запазят първоначално поставените ушни марки, като във ветеринарномедицинското свидетелство се записват номерът на марката и броят на животните."

Заключителни разпоредби


§ 3. В Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г. и бр. 5 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1, т. 5 думите "и на електронната ушна марка" се заличават.
2. В чл. 8:
а) в т. 9 думите "стопанството, в което" се заменят с "животновъдния обект, в който";
б) в т. 11 думите "и електронната ушна" се заличават.
3. В чл. 9:
а) в ал. 1, т. 2 думите "и с максимални размери - дължина 35 мм и ширина 30 мм за всяка част, като максималната квадратура е 10,5 кв. см" се заличават;
б) в ал. 3 думите "и групова" се заличават.
4. В чл. 19:
а) в т. 1 след думите "пчелни семейства" се добавя "птици";
б) създават се т. 8а и 8б:
"8а. пробовземачите, свързани с контрола на качеството на суровото мляко;
8б. резултати от анализи на проби в акредитирани лаборатории."
5. В чл. 21, ал. 7 след думите "дейността му" се добавя "или липса на събития или извършени мероприятия в обекта в три последователни години".
6. В чл. 22, т. 6 след думите "ветеринарен лекар" се добавя "пробовземач на мляко".

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума