навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г. (ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г.)

В сила от 17.02.2021 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст числото "43 226 000" се заменя с "40 278 400";
б) в т. 1 числото "42 986 000" се заменя с "40 038 400".
2. В ал. 2 числото "1 812 300" се заменя с "1 546 889".
3. В ал. 4, т. 1 числото "42 466 500" се заменя с "39 518 900".

§ 2. Създава се чл. 18:
"Чл. 18. (1) Със сумата 2 947 600 лв. по пореден № 15 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести".
(2) Със сумата 2 947 600 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести", да се създаде администриран разходен параграф "Разход в обществена полза" - 2 947 600 лв."

§ 3. В приложението се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 2, колона 3 числото "43 226,0" се заменя с "40 278,4".
2. В пореден № 2.2, колона 3 числото "15 226,0" се заменя с "12 278,4".
3. Създава се пореден № 15:
"

15.

Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

2 947,6

"

Заключителни разпоредби


§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 февруари 2021 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума