навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г.

В сила от 03.02.2021 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. на обща стойност 65 251 000 лв. съгласно приложението.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по дейности, съгласно приложението.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 8 050 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 350 000 лв., по пореден № 1 от приложението да се увеличат разходите по Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми", бюджетна програма "Избори и национални референдуми", по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
(2) Със сумата 50 900 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Със сумата 40 278 400 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 3 489 500 лв., по пореден № 2 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2021 г., както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - 40 038 400 лв., в т. ч. за възнаграждения и осигурителни вноски върху тях на членовете на районните и на секционните избирателни комисии;
2. по бюджетна програма "Администрация" - 240 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Със сумата 1 546 889 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията и осигурителните вноски върху тях на членовете на секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите на общините чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в рамките на одобрените разходи по ал. 1, т. 1.
(4) По бюджета на Министерския съвет за 2021 г. да се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 39 518 900 лв.;
2. по бюджетна програма "Администрация" - администриран разходен параграф "Подготовка и произвеждане на избори" - 220 000 лв.

Чл. 4. (1) Със сумата 1 387 400 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 1 076 400 лв., по пореден № 3 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. по "Други бюджетни програми (общо)", бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението".
(2) Със сумата 311 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 8 046 700 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 7 400 000 лв., по пореден № 4 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., както следва:
1. по "Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред", бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - 7 276 700 лв.;
2. по "Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации", бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" - 770 000 лв.
(2) Със сумата 646 700 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 6. (1) Със сумата 2 850 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 209 600 лв., по пореден № 5 от приложението да се увеличат разходите по "Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" - 912 000 лв., и бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" - 1 938 000 лв., по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
(2) Със сумата 2 640 400 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 7. (1) Със сумата 110 300 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 3000 лв., по пореден № 6 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили".
(2) Със сумата 107 300 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 8. Със сумата 69 600 лв. по пореден № 7 от приложението да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Охрана на съдебната власт", по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

Чл. 9. (1) Със сумата 19 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 4000 лв., по пореден № 8 от приложението да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" - 14 400 лв., и бюджетна програма "Администрация" - 4600 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата 15 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 10. (1) Със сумата 107 000 лв. по пореден № 9 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката".
(2) Със сумата 107 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 11. Със сумата 450 000 лв. по пореден № 10, сумата 700 000 лв. по пореден № 11 и сумата 170 000 лв. по пореден № 12 от приложението да се увеличат бюджетните взаимоотношения с централния бюджет съответно с бюджетите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция за 2021 г.

Чл. 12. (1) Със сумата 25 000 лв. по пореден № 13 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Сметната палата за 2021 г. по Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности", бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности".
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 13. (1) Със сумата 40 000 лв., в т.ч. по показател "Персонал" - 10 000 лв., по пореден № 14 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Съвета за електронни медии за 2021 г. по Функционална област "Регулиране на радио- и телевизионния пазар", бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими".
(2) Със сумата 30 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 14. Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 15. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват компенсирани промени между отделните разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с други бюджети, за които промени уведомяват министъра на финансите.

Чл. 16. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 17. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок до 31 май 2021 г. представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.
(2) С размера на неусвоените средства първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила то 17.02.2021 г.) (1) Със сумата 2 947 600 лв. по пореден № 15 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести".
(2) Със сумата 2 947 600 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести", да се създаде администриран разходен параграф "Разход в обществена полза" - 2 947 600 лв.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 76, ал. 1 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 февруари 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 февруари 2021 г.

Приложение към чл. 1, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила то 17.02.2021 г.)

ПЛАН-СМЕТКА

за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

(в хил. лв.)

№ по ред

 Разходи по бюджети и по дейности

Сума

1

2

3

1.

Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

 8 050,0

1.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори

 350,0

1.2.

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване

 6 600,0

1.3.

Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети

 800,0

1.4.

За обучение на членовете на ОИК и СИК/ПСИК

 300,0

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:

  40 278,4

2.1.

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните и на секционните избирателни комисии

 28 000,0

2.2.

За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и общинските администрации

  12 278,4

3.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството -
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 1 387,4

4.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

 8 046,7

5.

Разходи по бюджета на Министерството на външните работи

 2 850,0

6.

Разходи по бюджета на Министерството на отбраната

 110,3

7.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

 69,6

8.

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката

 19,0

9.

Разходи по бюджета на Министерството на икономиката

 107,0

10.

Разходи на Българското национално радио

 450,0

11.

Разходи на Българската национална телевизия

 700,0

12.

Разходи на Българската телеграфна агенция

 170,0

13.

Разходи по бюджета на Сметната палата

 25,0

14.

Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии

 40,0

15.

Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

2 947,6

 

ОБЩО:

 65 251,0


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума