навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 28 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДРАВНИ НОРМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА В СЛУЧАЙ НА РАДИАЦИОННА АВАРИЯ (ДВ, БР. 84 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лица в случай на ядрена или радиационна авария.
(2) Медицинското осигуряване в случай на ядрена или радиационна авария има за цел:
1. оказване на спешна медицинска помощ при необходимост;
2. предотвратяване или намаляване развитието на детерминистични ефекти върху здравето на персонала и населението;
3. ограничаване, доколкото е практически възможно, риска от стохастични ефекти;
4. ограничаване, доколкото е практически възможно, риска за развитие на нерадиационни здравни ефекти."

§ 2. Член 2 се изменя така:
"
Чл. 2. Медицинското осигуряване в случай на ядрена или радиационна авария включва:
1. оказване на медицинска помощ от екипите за първа помощ на предприятието и специализирани медицински екипи;
2. осъществяване на дейности от органите на държавен здравен контрол за намаляване на въздействието на радиационната авария върху здравето и осигуряване на безопасността на населението."

§ 3. Член 3 се изменя така:
"Чл. 3. Медицинското осигуряване в случаите на ядрена или радиационна авария се прилага:
1. в ситуация на аварийно облъчване, дължащо се пряко на авария;
2. при облъчване на аварийни работници, които участват в действия за намаляване на последиците от радиационната авария."

§ 4. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Дейността по планиране и провеждане на медицинското осигуряване в случай на ядрена или радиационна авария на областно ниво се осъществява от съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) съгласно чл. 116 от Закона за здравето.
(2) Ръководителите на болниците за активно лечение, центровете за спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции изготвят аварийни планове за осъществяване на медицинско осигуряване в случай на ядрена или радиационна авария съгласно отговорностите им по тази наредба.
(3) Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) изготвя авариен план за реагиране и осъществяване на медицинско осигуряване в случай на ядрена или радиационна авария и съгласува аварийните планове по ал. 2. Копие от всички аварийни планове се изпраща в Министерството на здравеопазването."

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата "върху" се добавя "населението и".
2. В т. 5 думите "и здравните" се заличават.

§ 6. В чл. 6 думите "здравните и лечебните заведения" се заменят с "НЦРРЗ, РЗИ и лечебните заведения по чл. 4, ал. 2".

§ 7. В чл. 7, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
"(1) Действията на специализираните медицински екипи при обща авария в обекти от рискова категория I, II и III съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (ДВ, бр. 94 от 2011 г.) се осъществяват по реда на Националния план за защита при бедствия и при спазване на следния ред:".

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) След обявяването на обща авария съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария ръководителите на болниците за активно лечение, центровете за спешна медицинска помощ, НЦРРЗ и РЗИ незабавно привеждат в действие аварийните планове за медицинско осигуряване по чл. 4, ал. 2 и 3."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Първа помощ в зоната за превантивни защитни мерки се осъществява от подготвени и обучени екипи за първа помощ на предприятието и специализираните медицински екипи, включени в единната спасителна система по реда, указан в Националния план за защита при бедствия и плановете по чл. 115 от Закона за здравето."
3. Създава се нова ал. 4:
"(4) Действията по ал. 3, т. 3, 4 и 5 се извършват съвместно с аварийните екипи на другите компетентни структури на единната спасителна система, участващи в реагирането."
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 9. В чл. 9 ал. 1 и 2 се изменят така:
"(1) Членовете на аварийните екипи, които участват при ликвидиране на аварията, екипите за първа помощ на предприятието и специализираните медицински екипи, които оказват медицинска помощ на пострадалите лица, използват средства за лична защита съгласно приложение № 2.
(2) Индивидуалната ефективна доза, получена от членовете на екипите по ал. 1, не може да превишава нормативно определените стойности в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария."

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "спешна медицинска помощ" се заменят с "първа медицинска помощ и специализираните медицински екипи".
2. В ал. 2 се създава изречение второ: "В тези случаи радиационен контрол и деконтаминация на екипите по ал. 1 се извършват след оказване на спешната помощ на пострадалите."

§ 11. В чл. 11, ал. 1 думите "Националния авариен план" се заменят с "плановете по чл. 115 от Закона за здравето и/или Националния план за защита при бедствия".

§ 12. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
"(3) Медицинска помощ се оказва приоритетно на пострадалите по ал. 2, т. 1 и 2, при които се налага да се предприемат спешни мерки по жизнени показания."

§ 13. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
"(2) На лицата, пострадали при ядрена и радиационна авария, се провеждат клинични прегледи и лабораторни изследвания, включително изследвания за биологична дозиметрия."

§ 14. В чл. 14 се създават ал. 3 и 4:
"(3) Лицата по чл. 12, ал. 2, т. 3 се превеждат за лечение в определените в плановете по чл. 115 от Закона за здравето и Националния план за защита при бедствия лечебни заведения.
(4) Лицата по чл. 12, ал. 2, т. 5 се регистрират и наблюдават за провеждане на допълнителни изследвания при нужда."

§ 15. В чл. 15, ал. 1 думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)" се заменят с "РЗИ", а думите "Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)" се заменят с "НЦРРЗ".

§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата "източника" се добавя "и показанията на измервателните прибори".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на съответната РЗИ с отдел "Радиационен контрол" и на НЦРРЗ."

§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя "или от лечебни заведения на територията на аварията, определени в плановете по чл. 115 от Закона за здравето, по указание на съответната РЗИ с отдел "Радиационен контрол".
2. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се добавя "или вътрешни болести";
б) създава се нова т. 3:
"3. прегледи от други специалисти в зависимост от конкретните обстоятелства;"
в) досегашната т. 3 става т. 4;
г) досегашната т. 4 става т. 5;
д) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата "изследвания" се заменя с "измервания", а накрая се добавя "в тялото".
3. Създава се ал. 4:
"(4) Окончателната оценка на здравословното състояние на пострадалите се дава от лекар - специалист по радиобиология или радиационна хигиена, въз основа на данните по ал. 2."

§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите "преди всички други части на тялото" се заменят с "приоритетно".
2. Създава се ал. 3:
"(3) След приключване на дейностите по ал. 1 и 2 специализираните медицински екипи напускат терена на аварията след изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 1."

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така:
"Чл. 21. За осигуряване на контрол на радиоактивното замърсяване специализираните медицински екипи и аварийните екипи на другите компетентни структури на единната спасителна система извършват следните дейности:".
2. В т. 1 думите "в обособената аварийна зона" се заменят с "на границата на обособената зона за аварийно планиране".

§ 20. В чл. 22 накрая се поставя запетая и се добавя "съвместно с екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи".

§ 21. В чл. 24, ал. 2 думите "от органите по чл. 15" се заменят с "в НЦРРЗ".

§ 22. Член 28 се отменя.

§ 23. В чл. 29 думата "профилактика" се заменя с "блокировка на щитовидната жлеза (БЩЖ)".

§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 9 се изменя така:
"9. "Специализирани медицински екипи" са екипи за спешна медицинска помощ, които са част от единната спасителна система, както и специалисти от НЦРРЗ или специалисти от отдели "Радиационен контрол" при РЗИ, предварително обучени и оборудвани за действие при радиационна авария."

§ 25. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 3, т. 9 "Авариен медицински фиш" в т. VI думата "профилактика" се заменя с "блокировка на щитовидната жлеза (БЩЖ)".

§ 26. Приложение № 7 към чл. 28 се отменя.

§ 27. В приложение № 8 към чл. 29 се правят следните изменения:
1. В наименованието на приложението думата "профилактика" се заменя с "блокировка на щитовидната жлеза (БЩЖ)".
2. В колона "Възраст" думите "От 12 до 45 години" се заменят с "От 12 до 40 години".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума