навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ (ДВ, БР. 78 ОТ 2014 Г.)

В сила от 09.02.2021 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
"3. съдържанието на регистъра по чл. 132, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и на информацията по чл. 132, ал. 7 от ЗМВР."
2. Досегашната т. 3 става т. 4.

§ 2. В чл. 4 т. 1 се изменя така:
"1. разработване на планове за пожарогасене;".

§ 3. В чл. 5 т. 1 се отменя.

§ 4. В чл. 10 ал. 3 се изменя така:
"(3) Автомобилите за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 (пожарни и спасителни автомобили) се оборудват с техника и оборудване в зависимост от дейността в количества не по-малки от определените в таблицата в приложение № 2."

§ 5. (В сила от 01.09.2021 г.) В чл. 14, ал. 1 думите "БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване" се заменят със "СД ISO/TS 11602-2:2015 "Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

§ 6. В чл. 16 думите "Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР)" се заменят със "ЗМВР".

§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
"4. дневник за регистриране на ликвидираните произшествия и дежурствата (приложение № 5);".
2. В ал. 2 т. 6 се изменя така:
"6. планове за пожарогасене (за дейността по чл. 3, т. 1)."
3. В основния текст на ал. 6 думите "гасене на пожари" се заменят с "пожарогасене".
4. Създава се ал. 7:
"(7) Копие на документите по ал. 1 и 2 във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 се съхраняват и в помещение за обезпечаване на дежурството по чл. 10, ал. 1."

§ 8. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. предметът на сключения договор, наименованието и адресът на обекта;".
2. Създава се т. 5:
"5. датата на сключване/прекратяване на договора, в т.ч. и в случаите, при които прекратяването е вследствие изтичане на срока на договора."

§ 9. Член 20 се отменя.

§ 10. (В сила от 01.09.2021 г.) В чл. 31, ал. 1 думите "БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване" се заменят със "СД ISO/TS 11602-2:2015 "Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

§ 11. Заглавието на раздел V се изменя така:
"Раздел V. Регистър на издадените и отнетите разрешения".

§ 12. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
"(1) В ГДПБЗН - МВР се води регистър на издадените и отнетите разрешения, съдържащ:
1. фирма/наименование на търговеца, организационно-правна форма, седалище и адрес на управление;
2. единен идентификационен код (ЕИК), когато търговецът е регистриран по реда на Търговския закон;
3. имената на лицата, представляващи търговеца;
4. номер на издаденото разрешение и дата на издаване;
5. наименование на органа, издал разрешението;
6. вид на дейността;
7. териториален обхват на дейността съгласно чл. 2;
8. имената на ръководителите и лицата, непосредствено осъществяващи дейността;
9. списък на собствената или наетата техника - за дейностите по чл. 3, т. 1 и 2;
10. наименование и адрес на обектите, за които има сключен договор, и дата на сключване/прекратяване на договора - за дейностите по чл. 3, т. 1, 2 и 3;
11. списък с адресите на сервизите, в които ще се осъществява дейността по чл. 3, т. 4, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство;
12. предприети административнонаказателни мерки срещу лицето, получило разрешението - номер, дата на издаване и дата на влизане в сила на наказателните постановления и описание на нарушенията;
13. основание, дата и срок на отнемане на разрешението."

§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 предлогът "в" се заменя с "на".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. фирма/наименование на търговеца, организационно-правна форма, седалище и адрес на управление;
2. единен идентификационен код (ЕИК), когато търговецът е регистриран по реда на Търговския закон;
3. номер на издаденото разрешение и дата на издаване;
4. наименование на органа, издал разрешението;
5. вид на дейността;
6. териториален обхват на дейността съгласно чл. 2;
7. основание, дата и срок на отнемане на разрешението."

§ 14. Членове 41 и 42 се отменят.

§ 15. В чл. 43, ал. 1 след думите "изискванията на" се добавя "ЗМВР, регламентиращи задълженията на търговеца, свързани с извършването на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и/или изискванията на".

§ 16. В допълнителната разпоредба се създава § 1а:
"§ 1а. За воденето на регистъра по чл. 132, ал. 6 от ЗМВР, планирането и отчитането на контролната дейност на търговците към Интегрираната система за управление (ИСУ - ПБЗН) по § 1а от допълнителните разпоредби на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол се създава и експлоатира допълнителен модул "Търговци". Правилата за функционирането и използването му се определят със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР."

§ 17. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3

ТАБЛИЦА

за минималните количества на техниката и оборудването на автомобилите в зависимост от дейността за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2

 

Вид на техниката и оборудването

Мярка

Количество за един автомобил

 

 

за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 1

за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 2

за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2

1

2

3

4

5

6

1.

Брадва обикновена

бр.

1

1

1

2.

Боти диелектрични за работно напрежение >= 1000 V

чф.

2

2

2

3.

Водосъбирател тип А/ВВ

бр.

1

-

1

4.

Въже спасително с карабина с дължина не по-малко от 20 m

бр.

2

2

2

5.

Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 m

бр.

1

1

1

6.

Въже за смукателна линия с дължина 20 m

бр.

1

 -

1

7.

Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 m

бр.

1

1

1

8.

Дихателен апарат със сгъстен въздух с основна и резервна бутилка

к-т

3

3

3

9.

Електрогенератор с минимална мощност 5 kW

бр.

-

1

1

10.

Заземители с проводник и кабелни обувки

к-т

1

1

1

11.

Ключ за хидрант с комплект шапки

бр.

1

-

1

12.

Ключ за съединител универсален

бр.

2

 -

2

13.

Кръпки шлангови метални, универсални В/С

бр.

9

-

9

14.

Кирка обикновена

бр.

1

1

1

15.

Канджа с върлина с дължина 4 m

бр.

1

 -

1

16.

Клещи ножици за стомана с min ? 10 mm

бр.

1

1

1

17.

Килимче диелектрично за работно напрежение >= 5000 V

бр.

1

1

1

18.

Ключ за подземен спирателен кран комбиниран

бр.

1

 -

1

19.

Конус светлоотражателен за пътна сигнализация

бр.

4

4

4

20.

Лопата крива

бр.

3

3

3

21.

Лост стоманен голям, дължина от 0,8 до 2 m

бр.

1

1

1

22.

Автоаптечка съгласно ЗДвП

бр.

1

 1

1

23.

Мостче шлангово

бр.

2

-

2

24.

Моторен трион за дърво

бр.

1

1

1

25.

Носилка санитарна

бр.

1

1

1

26.

Пневматична повдигателна възглавница (3 бр.) с височина на повдигане >= 14 cm и повдигателно тегло >= 6000 kg в комплект с редуцир-вентил, пулт за управление и бутилка със сгъстен въздух

к-т

 -

1

1

27.

Пеноструйник

бр.

2

-

2

28.

Пожарогасител прахов 6 kg ABC

бр.

1

1

1

29.

Пожарогасител СО2 от 5 kg

бр.

1

1

1

30.

Променител "Storz" B/C

бр.

6

-

6

31.

Помпа електрическа, потопяема с дебит >= 10 l/s

бр.

1

-

1

32.

Прожектор носим взривозащитен със зарядно устройство

бр.

1

1

1

33.

Разклонител трипътен

бр.

2

 -

2

34.

Ръкавици диелектрични за работно напрежение >= 1000 V

чф.

2

2

2

35.

Стойка водовземателна комбинирана

бр.

2

 -

2

36.

Струйник с кран C

бр.

2

-

2

37.

Струйник с кран B

бр.

2

-

2

38.

Стълба 4-звенна сглобна, 8 m

бр.

1

1

1

39.

Смукателна цедка

бр.

1

-

1

40.

Самарче шлангово

бр.

2

-

2

41.

Тръба смукателна ? 110 - 125 mm с обща дължина >= 8 m

бр.

1

 -

1

42.

Тръба смукателна ? 75 mm с обща дължина >= 8 m

бр.

1

 -

1

43.

Хидроелеватор (плиткосмукач)

бр.

1

 -

1

44.

Хидравлични режещи и разпъващи инструменти, включващи 1 бр. режещ, 1 бр. разпъващ и 1 бр. комбиниран инструмент

к-т

 -

1

1

45.

Чук от 1 - 3 kg

бр.

-

1

1

46.

Шланг D с дължина 20 m

бр.

4

 -

4

47.

Шланг C с дължина 20 m

бр.

6

 -

6

48.

Шланг B с дължина 20 m

бр.

5

 -

5

49.

Шланг формоустойчив за пенообразувател

бр.

1

 -

1

50.

Шиш разузнавателен

бр.

1

1

1

51.

Щанга стоманена малка (кози крак)

бр.

1

1

1

52.

Моторен циркуляр в комплект с 4 диска за метал и неметал

бр.

-

1

1

53.

Мобилна радиостанция

бр.

2

2

2


"

§ 18. Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2, т. 4 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2, т. 4

ДНЕВНИК

за регистриране на ликвидираните произшествия и дежурствата

 

Дата

Час на излизане

Вид на произ- шествието

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Брой ПА (СА)

Брой наети лица

Час на ликвидиране

Час на прибиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "

§ 19. Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2, т. 5 и чл. 26, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2, т. 5 и чл. 26, ал. 2


Рег. № __________ /__________ 20__ г.

ДО

___________________________

Гр. ________________________

СПРАВКА

ОТНОСНО: Участие на сили и средства на _______________________________________________________

___________________________ в ликвидиране на възникнало произшествие

Уведомяваме Ви, че на _________ 20__ г. в ____ ч. ____ мин.

се получи съобщение за ____________________________________________________________________________________

(вид на произшествието)

в обект: ____________________________________________________________________________________________,

собственост на: _____________________________________________________________________________________,

област: ____________________________________, община: _______________________________________________,

населено място: ____________________, адрес: __________________________________________________________,

отрасъл: ________________________________________________________________________________________________.

За ликвидиране на произшествието в ______ ч. ____ мин. на ___________ 20__ г.

заминаха ___________ бр. пожарни (спасителни) автомобили и _______________________ личен състав.

Време на пристигане: ____________ ч. ______ мин. на _________________________________________ 20___ г.

Време на ликвидиране на произшествието: ______ ч. ____ мин. на ___________________________ 20___ г.

Силите и средствата се завърнаха в ______ ч. ____ мин. на ___________________________________ 20___ г.

Застрашени хора: да не

Евакуация на хора: да не

Евакуация на имущество: да не

Предполагаема причина за възникване на произшествието: __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

При произшествието е унищожено: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Спасено: ___________________________________________________________________________________________

Загинали и пострадали граждани и длъжностни лица:

1. _____________________________________________________________________________________________________

(инициали на загиналите и пострадалите и вид на нараняването)

2. _____________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________

Други данни: ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Дата на изготвяне: __________ 20__ г.

Изготвил: _________________________

                                                                                                                  Търговец: _________________

                                                                                                                                    (подпис и печат)"


Заключителни разпоредби


§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума