навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.

В сила от 01.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г., изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
(2) Разходите по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се извършват в размер 95 на сто с изключение на делегираните бюджети в системата на предучилищното и училищното образование и Националния институт по метеорология и хидрология, посочен в колона 2 на приложение № 2. Останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се заделят за сметка на одобрените разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по отделни показатели, по преценка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и се разходват при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Максималните размери на новите задължения за разходи се извършват в намален размер в зависимост от ограничението на разходите по ал. 2.
(4) Предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставят в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на приложение № 3, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се предоставят при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(5) Бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се извършва в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на приложение № 4, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се разходват при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(6) Субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансови предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставят в размер 95 на сто, посочен в колона 2 на приложение № 5, като останалите 5 на сто, посочени в колона 3 на същото приложение, се разходват при условията и по реда на чл. 106, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, храните и горите по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2021 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2021 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2021 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2021 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на външните работи в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.

Чл. 5. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 6.

Чл. 6. (1) При предложения за извършване на промените по реда на чл. 106 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите се включва информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 7, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 106 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., чл. 109, чл. 112 - 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 7, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.

Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.

Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 3,60 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,30 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 68 от 2016 г.), се определя в размер до 39 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.

Чл. 9. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят след утвърждаване на годишната програма по чл. 28 от Закона за железопътния транспорт и сключване на анекс за съответната година към договора по чл. 25, ал. 1 от същия закон.
(3) До сключване на анекс по ал. 2 и утвърждаване на годишната програма по чл. 28 от Закона за железопътния транспорт, но не по-късно от 30 април 2021 г., министърът на финансите може да предоставя авансово средства за субсидии, месечно в размер до 1/12 от средствата по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след направена заявка от Национална компания "Железопътна инфраструктура".
(4) Субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за изпълнението на обществена превозна услуга - превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и се отчитат при условия и по ред, определени с договора по чл. 54, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт.
(5) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства за субсидии по ал. 1 и 4 се възстановяват до 31 януари 2022 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 10. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2021 г. по чл. 49, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. по проекти и обекти на:
1. "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, в съответствие с договора по чл. 54, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт;
2. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и годишната програма по чл. 28 от същия закон.
(2) Средствата по ал. 1, т. 3 се предоставят след утвърждаване на годишната програма по чл. 28 от Закона за железопътния транспорт и сключване на анекс за съответната година към договора по чл. 25, ал. 1 от същия закон.
(3) До сключването на анекс по ал. 2 и утвърждаване на годишната програма по чл. 28 от Закона за железопътния транспорт, но не по-късно от 30 април 2021 г., министърът на финансите може да предоставя авансово средства за капиталови трансфери, месечно в размер до 1/12 от средствата по чл. 49, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след направена заявка от Национална компания "Железопътна инфраструктура".
(4) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма по чл. 28 от Закона за железопътния транспорт се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(5) В капиталовите трансфери на Национална компания "Железопътна инфраструктура", разпределени в годишната програма по чл. 28 от Закона за железопътния транспорт, се включват и средства за финансиране от бенефициента по Механизма за свързване на Европа и средства за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.
(6) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2021 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2021 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни от утвърждаването им.
(7) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатените капиталови трансфери.
(8) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2022 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 11. (1) При определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на финансовата неизгодност от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии, се отчитат и всички други средства, предоставени от държавния бюджет и европейските структурни и инвестиционни фондове, по мерки, свързани с пандемията от COVID-19.
(2) В случай че се извършват субсидирани и несубсидирани дейности и услуги, средствата, предоставени по мерки, свързани с пандемията от COVID-19, се разпределят пропорционално, по подходящ начин, на базата на водената аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност или услуга.

Чл. 12. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 26 187,8 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 17 053,6 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 7 642,7 хил. лв.;
3. Министерството на енергетиката - общо разходи - 476,6 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 284,0 хил. лв.;
5. Министерството на финансите - общо разходи - 362,6 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 198,8 хил. лв.;
7. Министерството на икономиката - общо разходи - 128,0 хил. лв.;
8. Министерството на земеделието, храните и горите - общо разходи - 41,5 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2021 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2020 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 13. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 122 780 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 13 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - до 47 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 46 000 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - до 16 780 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(7) Разпределенията на средствата по общини по ал. 4 - 6 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 14. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини средствата по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Чл. 15. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предложи на Министерския съвет одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на съответните общини за компенсации по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., както следва:
1. до 20 април 2021 г. на базата на издадените в срок до 31 март 2021 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2021 г.;
2. до 10 декември 2021 г. на базата на издадените в срок от 1 април 2021 г. до 30 ноември 2021 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през съответния оставащ период на 2021 г.
(2) Кметовете на общините представят искане за получаване на компенсациите по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., придружено с необходимата информация, при условия и по ред, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобразно сроковете по ал. 1.

Чл. 16. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 539 423 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2021 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 8.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 8, в срок до един месец от влизането в сила на постановлението;
2. окончателно - в срок до 20 декември 2021 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Чл. 17. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 10 декември 2021 г.
(2) В срок до 21 декември 2021 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24,0 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, които не са делегирани от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2021 г.

Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 5 000 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, центрове за обществена подкрепа/общностни центрове за деца и семейства, дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, центрове за социална рехабилитация и интеграция и социални услуги, които ще функционират през 2021 г. по приключили проекти на оперативни програми.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 15 октомври 2021 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г. в рамките на средствата по ал. 1.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер до 1 022 813 лв. за увеличение на средствата за финансиране на библиотеките с регионален характер, разпределени съгласно приложение № 9.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за увеличение на стойностния показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер.
(4) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2021 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 26 февруари 2021 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г. и бр. 84 от 2019 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2021 г.

Чл. 23. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Чл. 24. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 5 000 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2021 г.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2021 г. за същата цел.

Чл. 25. Средствата за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2021 г.

Чл. 26. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 26 февруари 2021 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2021 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 12 април 2021 г. да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2020 - 2021 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

Чл. 27. (1) За покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой одобрява за сметка на централния бюджет съгласно чл. 103 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) допълнителни разходи в общ размер 963 875 лв. по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет, разпределени по съответните бюджети, в т.ч. по области на политики/функционални области и/или бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, съгласно раздел I от приложение № 10; с предвидените за съответните бюджети суми на разходите се увеличават и показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за 2021 г.;
2. допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките в общ размер 200 658 лв., разпределени по съответните държавни висши училища и Българската академия на науката съгласно раздел II от приложение № 10;
3. допълнителни трансфери по бюджетите на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция в общ размер 1650 лв., разпределени по съответните бюджети съгласно раздел III от приложение № 10;
4. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините в общ размер 935 576 лв., разпределени по съответните общини съгласно раздел IV от приложение № 10.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 1 и 2, както и съответните разпоредители с бюджет по бюджетите на Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. след представяне на първоначалното месечно разпределение на бюджетите си и да уведомят министъра на финансите в срок до 19 февруари 2021 г.
(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения по ал. 1, т. 4.
(4) Министерството на финансите залага еднократно лимити за плащания в СЕБРА по съответните бюджети по ал. 1, т. 1 и 2, както и по централния бюджет за трансферите за общините по ал. 1, т. 4 в срок до 26 февруари 2021 г.
(5) Министерството на финансите еднократно превежда и залага като лимит за плащания в СЕБРА по съответните бюджети сумите по ал. 1, т. 3.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 2 еднократно превеждат предвидените за съответните бюджетни организации суми от раздел II на приложение № 10 в срок до 26 февруари 2021 г.

Чл. 28. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2020 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2021 г.

Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни разходи за основен ремонт, придобиване на сгради и придобиване на земя в размер до 10 000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и на разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, при условие че не се очаква да има неразплатени разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. Министърът на външните работи уведомява министъра на финансите за извършените промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г., при условие че не се очаква да има неразплатени разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 25 000 хил. лв. за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система", за сметка на планираните за тази цел разходи по централния бюджет.
(2) Създава се администриран разходен параграф по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. с наименование "Субсидии по Закона за политическите партии".
(3) След провеждане на парламентарните избори през 2021 г. в случай на необходимост се предоставят допълнителни разходи над определените по ал. 1 по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(4) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(5) Министърът на правосъдието да извърши произтичащите от ал. 1 промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 31. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 30 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати им през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се разходват за същата цел през 2021 г., като при остатък от приключени обекти средствата се възстановяват по реда на ал. 4.
(8) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Чл. 32. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Чл. 33. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2021 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г. и бр. 18 от 2020 г.).

Чл. 34. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 35. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 36. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 37. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 38. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка и/или персонал.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър/ръководител.

Чл. 39. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2021 г., в сила от 16.02.2021 г.) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по ал. 1 за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи и по реда на чл. 26, ал. 4 за функция здравеопазване, освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 15 октомври 2021 г.

Чл. 40. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

Чл. 41. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 6 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. трансфер за Българската академия на науките за 2021 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.

Чл. 42. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години, с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1 с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището, за детската градина или за Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Чл. 43. Директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

Чл. 44. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2021 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 септември 2021 г. Финансирането на разкритите след 30 септември 2021 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 45. (1) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през 2021 г., като при остатък от приключени обекти средствата се възстановяват в централния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 31 декември 2021 г.
(2) Неусвоените до 31 декември 2020 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2020 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 януари 2021 г.
(3) Неусвоените до 31 декември 2020 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2020 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 януари 2021 г.
(4) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., се разходват за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа през 2021 г. съгласно решения на общинските съвети от 2020 г., а за приключилите ремонти - по решения от 2021 г.
(5) По решение на общинския съвет до размера на трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в рамките на бюджетната година.

Чл. 46. (1) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за публичните финанси могат да се разходват за същите цели, за изпълнение на противоепидемични мерки, както и за капиталови разходи през следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.
(2) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "в" от Закона за публичните финанси се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., а за приключилите обекти - съгласно одобрените разчети за 2021 г., при спазване на ограниченията по чл. 47.

Чл. 47. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар.

Чл. 48. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
(2) Неусвоените към 31 декември 2020 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с наредбата по ал. 1, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.

Чл. 49. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на всеки месец информация за таксите за социални услуги, събрани и внесени по реда на чл. 50 и 52 от Закона за социалните услуги.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.

Чл. 50. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 51. Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2020 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2021 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2020 г.

Чл. 52. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 53. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г., бр. 58 от 2019 г. и бр. 54 от 2020 г.).

Чл. 54. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

Чл. 55. Доколкото изрично не е предвидено друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на правоприемниците на преобразуваните лица, за които към датата на преобразуване е била приложена тази разпоредба.

Чл. 56. Когато постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за издръжка и капиталови разходи.

Чл. 57. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.

Чл. 58. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

Чл. 59. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по оперативни програми, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по оперативни програми, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

Чл. 60. Въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд по реда на чл. 142 от Закона за публичните финанси за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, свързани с COVID-19, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура.

Чл. 61. Водените салда по сметките за дълготрайни материални и нематериални активи, натрупани по предприсъединителните инструменти от Националния фонд, се прехвърлят до 31 декември 2021 г. към съответния разпоредител с бюджет, за чиято сметка съгласно подписаните меморандуми са изградени или придобити.

Чл. 62. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието, храните и горите сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по Програмата за развитие на селските райони, и от Министерството на земеделието, храните и горите - за ползватели по Програмата за морско дело и рибарство, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по Програмата за развитие на селските райони или Програмата за морско дело и рибарство.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г.

Чл. 63. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на "ТЕРЕМ ХОЛДИНГ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти и на дейности по подготовка и изпълнение на разработените планове.

Чл. 64. С оглед на осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.

Чл. 65. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2020 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г.), влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2021 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

 

Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0200.01.00

Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България"

8 976 500

0200.01.01

Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

8 976 500

 

Общо:

8 976 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

 

0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

 

I. Общо ведомствени разходи

8 976 500

 

от тях за:

   

Персонал

6 044 500

 

Издръжка

2 732 000

 

Капиталови разходи

200 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

   

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 976 500

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

8 976 500

от тях за:

 

Персонал

6 044 500

Издръжка

2 732 000

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 976 500


2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0300.01.00

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

14 375 700

0300.01.01

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

8 944 400

0300.01.02

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

5 431 300

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

509 100

0300.02.01

Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

509 100

0300.03.00

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

30 915 900

0300.03.01

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

30 915 900

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

39 039 200

0300.04.01

Бюджетна програма "Вероизповедания"

39 039 200

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

8 121 000

0300.05.01

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

8 121 000

0300.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

11 546 200

0300.07.00

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

26 846 700

0300.07.01

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

16 148 000

0300.07.02

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

10 698 700

 

ОБЩО:

131 353 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

I. Общо ведомствени разходи

8 944 400

от тях за:

 

Персонал

8 109 400

Издръжка

835 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 944 400

0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

I. Общо ведомствени разходи

4 531 300

от тях за:

 

Персонал

3 931 300

Издръжка

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

900 000

от тях за:

 

Комуникационна стратегия на Република България

900 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 431 300

0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

I. Общо ведомствени разходи

509 100

от тях за:

 

Персонал

463 100

Издръжка

46 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

509 100

0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

I. Общо ведомствени разходи

29 024 300

от тях за:

 

Персонал

20 379 000

Издръжка

8 178 100

Капиталови разходи

467 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 891 600

от тях за:

 

Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

794 900

Провеждане на национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета", Козлодуй - Околчица и честване на Шипченските боеве

165 000

За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон

850 500

Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

81 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 915 900

0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания"

I. Общо ведомствени разходи

269 200

от тях за:

 

Персонал

242 200

Издръжка

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 770 000

от тях за:

 

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията

38 770 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 039 200

0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

I. Общо ведомствени разходи

8 121 000

от тях за:

 

Персонал

7 086 000

Издръжка

710 000

Капиталови разходи

325 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 121 000

0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

11 546 200

от тях за:

 

Персонал

5 868 200

Издръжка

3 428 000

Капиталови разходи

2 250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 546 200

0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

I. Общо ведомствени разходи

16 148 000

от тях за:

 

Персонал

9 656 500

Издръжка

5 820 000

Капиталови разходи

671 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 148 000

0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

I. Общо ведомствени разходи

10 298 700

от тях за:

 

Персонал

6 509 700

Издръжка

3 509 000

Капиталови разходи

280 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

от тях за:

 

Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила

400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 698 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

89 392 200

от тях за:

 

Персонал

62 245 400

Издръжка

23 153 100

Капиталови разходи

3 993 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

41 961 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

131 353 800

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0400.01.00

Функционална област "Върховенство на Конституцията"

5 579 600

0400.01.01

Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията"

5 579 600

 

Общо:

5 579 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0400.01.01 Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията"

 

I. Общо ведомствени разходи

5 579 600

 

от тях за:

   

Персонал

5 179 600

 

Издръжка

300 000

 

Капиталови разходи

100 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

   

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 579 600

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

5 579 600

от тях за:

 

Персонал

5 179 600

Издръжка

300 000

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 579 600


4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0500.01.00

Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности"

21 648 700

0500.01.01

Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности"

21 648 700

 

Общо:

21 648 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0500.01.01 Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности"

 

I. Общо ведомствени разходи

21 648 700

 

от тях за:

   

Персонал

18 776 700

 

Издръжка

1 948 000

 

Капиталови разходи

924 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

   

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 648 700

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

21 648 700

от тях за:

 

Персонал

18 776 700

Издръжка

1 948 000

Капиталови разходи

924 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 648 700


5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1000.01.00

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

130 652 800

1000.01.01

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

20 152 700

1000.01.02

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

110 500 100

1000.02.00

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

450 656 600

1000.02.01

Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

450 656 600

1000.03.00

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

51 108 000

1000.03.01

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

1 538 000

1000.03.02

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

49 570 000

1000.04.00

Политика в областта на управлението на дълга

3 877 700

1000.04.01

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

3 877 700

1000.05.00

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

296 700

1000.05.01

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

296 700

1000.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

40 990 700

 

Общо:

677 582 500

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

I. Общо ведомствени разходи

13 932 400

от тях за:

 

Персонал

11 791 600

Издръжка

2 138 600

Капиталови разходи

2 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 220 300

от тях за:

 

Информационно издание на министерството

37 600

Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка

6 182 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 152 700

1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

I. Общо ведомствени разходи

18 131 000

от тях за:

 

Персонал

15 099 100

Издръжка

2 655 900

Капиталови разходи

376 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

92 369 100

от тях за:

 

Съдебни и арбитражни производства

92 369 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

110 500 100

1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

I. Общо ведомствени разходи

444 690 600

от тях за:

 

Персонал

335 047 500

Издръжка

66 757 100

Капиталови разходи

42 886 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 966 000

от тях за:

 

Концесионна дейност по Закона за концесиите

5 946 000

Кампания "Вземи си касовата бележка"

20 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

450 656 600

1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

I. Общо ведомствени разходи

1 538 000

от тях за:

 

Персонал

958 000

Издръжка

580 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 538 000

1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

 

I. Общо ведомствени разходи

49 570 000

от тях за:

 

Персонал

40 708 900

Издръжка

8 861 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

49 570 000

1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

I. Общо ведомствени разходи

2 157 700

от тях за:

 

Персонал

1 921 700

Издръжка

236 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 720 000

от тях за:

 

Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България

1 720 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 877 700

1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

I. Общо ведомствени разходи

263 100

от тях за:

 

Персонал

241 400

Издръжка

21 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

33 600

Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

33 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

296 700

1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

39 385 700

от тях за:

 

Персонал

9 688 300

Издръжка

24 462 500

Капиталови разходи

5 234 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 605 000

от тях за:

 

Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

1 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 990 700

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

569 668 500

от тях за:

 

Персонал

415 456 500

Издръжка

105 712 900

Капиталови разходи

48 499 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

107 914 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

677 582 500


6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

128 447 700

1100.01.01

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

33 159 600

1100.01.02

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

95 288 100

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

1 189 700

1100.02.01

Бюджетна програма "Публични дейности"

804 000

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

385 700

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

20 920 500

1100.03.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

190 000

1100.03.02

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

170 000

1100.03.03

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

11 879 700

1100.03.04

Бюджетна програма "Европейска политика"

240 000

1100.03.05

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

1 840 800

1100.03.06

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

600 000

1100.03.07

Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси"

6 000 000

 

Общо:

150 557 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

I. Общо ведомствени разходи

33 159 600

от тях за:

 

Персонал

21 260 100

Издръжка

6 619 100

Капиталови разходи

5 280 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 159 600

1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

I. Общо ведомствени разходи

94 788 100

от тях за:

 

Персонал

15 500 300

Издръжка

76 388 800

Капиталови разходи

2 899 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:

 

Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина

500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

95 288 100

1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"

I. Общо ведомствени разходи

804 000

от тях за:

 

Персонал

587 600

Издръжка

192 800

Капиталови разходи

23 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

804 000

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"

I. Общо ведомствени разходи

385 700

от тях за:

 

Персонал

238 700

Издръжка

147 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

385 700

1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

I. Общо ведомствени разходи

190 000

от тях за:

 

Издръжка

190 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

190 000

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения"

I. Общо ведомствени разходи

170 000

от тях за:

 

Издръжка

170 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

170 000

1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

I. Общо ведомствени разходи

320 000

от тях за:

 

Издръжка

320 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 559 700

от тях за:

 

Членски внос в Бюджета на Съвета на Европа, Редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации

11 559 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 879 700

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика"

I. Общо ведомствени разходи

240 000

от тях за:

 

Издръжка

240 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

240 000

1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

I. Общо ведомствени разходи

1 840 800

от тях за:

 

Издръжка

1 840 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 840 000

1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

I. Общо ведомствени разходи

600 000

от тях за:

 

Издръжка

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

600 000

1100.03.07 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси"

I. Общо ведомствени разходи

 

от тях за:

 

Издръжка

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 000 000

от тях за:

 

Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ

6 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 000 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

132 498 200

от тях за:

 

Персонал

37 586 700

Издръжка

86 708 500

Капиталови разходи

8 203 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

18 059 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

150 557 900


7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

1 530 716 400

1200.01.01

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

1 015 639 700

1200.01.02

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

20 610 200

1200.01.03

Бюджетна програма "Военна полиция"

41 372 000

1200.01.04

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

112 257 100

1200.01.05

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

34 302 500

1200.01.06

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

10 998 100

1200.01.07

Бюджетна програма "Военно образование"

8 800 000

1200.01.08

Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

199 377 600

1200.01.09

Бюджетна програма "Сили за специални операции"

32 359 200

1200.01.10

Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"

55 000 000

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

94 400 300

1200.02.01

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

32 158 300

1200.02.02

Бюджетна програма "Военно разузнаване"

62 242 000

 

Общо:

1 625 116 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

I. Общо ведомствени разходи

1 015 496 000

от тях за:

 

Персонал

859 533 800

Издръжка

119 911 200

Капиталови разходи

36 051 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

143 700

от тях за:

 

Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

143 700

ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 015 639 700

1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

I. Общо ведомствени разходи

20 538 200

от тях за:

 

Персонал

17 699 000

Издръжка

2 505 200

Капиталови разходи

334 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

72 000

от тях за:

 

Стипендии за курсанти и студенти

72 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

20 610 200

1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"

I. Общо ведомствени разходи

41 372 000

от тях за:

 

Персонал

38 642 000

Издръжка

1 882 000

Капиталови разходи

848 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

41 372 000

1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

I. Общо ведомствени разходи

112 232 100

от тях за:

 

Персонал

85 109 100

Издръжка

22 825 000

Капиталови разходи

4 298 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

25 000

от тях за:

 

Стипендии за студенти

20 000

Членски внос в Международния комитет по военна медицина

5 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

112 257 100

1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

I. Общо ведомствени разходи

34 300 700

от тях за:

 

Персонал

21 691 000

Издръжка

10 439 700

Капиталови разходи

2 170 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 800

от тях за:

 

Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS

1 800

ІІІ. Общо разходи (I + II)

34 302 500

1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

I. Общо ведомствени разходи

10 994 100

от тях за:

 

Персонал

7 877 000

Издръжка

2 703 100

Капиталови разходи

414 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

от тях за:

 

Членски внос в Българския институт за стандартизация

4 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

10 998 100

1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"

I. Общо ведомствени разходи

8 800 000

от тях за:

 

Издръжка

8 800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

8 800 000

1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

I. Общо ведомствени разходи

195 298 100

от тях за:

 

Персонал

90 916 900

Издръжка

58 590 200

Капиталови разходи

45 791 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 079 500

от тях за:

 

Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. в Министерството на отбраната

600 000

За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)

3 198 000

Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България

262 000

Членски внос в Международната организация за армейски спорт (CIMS)

19 500

ІІІ. Общо разходи (I + II)

199 377 600

1200.01.09 Бюджетна програма "Сили за специални операции"

I. Общо ведомствени разходи

32 358 200

от тях за:

 

Персонал

30 444 200

Издръжка

1 539 000

Капиталови разходи

375 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000

от тях за:

 

Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н-24/17.08.2010 г.

1 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

32 359 200

1200.01.10 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"

I. Общо ведомствени разходи

55 000 000

от тях за:

 

Капиталови разходи

55 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

55 000 000

1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

I. Общо ведомствени разходи

14 891 200

от тях за:

 

Издръжка

14 891 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 267 100

от тях за:

 

Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.

17 267 100

ІІІ. Общо разходи (I + II)

32 158 300

1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване"

I. Общо ведомствени разходи

62 242 000

от тях за:

 

Персонал

53 153 000

Издръжка

7 074 000

Капиталови разходи

2 015 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

62 242 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 603 522 600

от тях за:

 

Персонал

1 205 066 000

Издръжка

251 160 600

Капиталови разходи

147 296 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

21 594 100

ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 625 116 700


8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1300.01.00

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

1 139 916 100

1300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

1 139 916 100

1300.02.00

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

274 479 800

1300.02.01

Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

274 479 800

1300.03.00

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

332 486 700

1300.03.01

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

332 486 700

1300.04.00

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

203 390 800

1300.04.01

Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

156 473 500

1300.04.02

Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

23 134 200

1300.04.03

Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

23 783 100

 

Общо:

1 950 273 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

I. Общо ведомствени разходи

1 139 901 400

от тях за:

 

Персонал

1 101 672 400

Издръжка

34 099 300

Капиталови разходи

4 129 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 700

от тях за:

 

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (TISPOL и др.)

14 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 139 916 100

1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

I. Общо ведомствени разходи

274 479 800

от тях за:

 

Персонал

260 146 600

Издръжка

14 265 000

Капиталови разходи

68 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

274 479 800

1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

I. Общо ведомствени разходи

332 426 700

от тях за:

 

Персонал

316 073 500

Издръжка

15 228 000

Капиталови разходи

1 125 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

60 000

от тях за:

 

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, БИС, Асоциация на лицата за оценяване съответствието на строителни продукти и др.)

60 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

332 486 700

1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

I. Общо ведомствени разходи

156 045 900

от тях за:

 

Персонал

98 369 600

Издръжка

50 272 400

Капиталови разходи

7 403 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

427 600

от тях за:

 

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.)

427 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

156 473 500

1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

I. Общо ведомствени разходи

23 134 200

от тях за:

 

Персонал

21 000 200

Издръжка

2 114 000

Капиталови разходи

20 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 134 200

1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

I. Общо ведомствени разходи

21 230 400

от тях за:

 

Персонал

16 074 100

Издръжка

2 956 300

Капиталови разходи

2 200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 552 700

от тях за:

 

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.)

2 700

Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.)

2 550 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 783 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 947 218 400

от тях за:

 

Персонал

1 813 336 400

Издръжка

118 935 000

Капиталови разходи

14 947 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

3 055 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 950 273 400


9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1400.01.00

Политика в областта на правосъдието

126 986 400

1400.01.01

Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

13 850 000

1400.01.02

Бюджетна програма "Регистри"

32 992 300

1400.01.03

Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

69 966 500

1400.01.04

Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

10 177 600

1400.02.00

Политика в областта на изпълнение на наказанията

225 963 900

1400.02.01

Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

156 946 900

1400.02.02

Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

69 017 000

1400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

11 864 600

 

Общо:

364 814 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

I. Общо ведомствени разходи

12 950 000

от тях за:

 

Персонал

9 232 900

Издръжка

3 717 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

900 000

от тях за:

 

Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

210 000

Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие

450 000

Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

240 000

Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III "А" от Закона за съдебната власт

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 850 000

1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри"

I. Общо ведомствени разходи

32 992 300

от тях за:

 

Персонал

19 102 600

Издръжка

8 212 700

Капиталови разходи

5 677 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 992 300

1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

I. Общо ведомствени разходи

69 418 000

от тях за:

 

Персонал

62 976 200

Издръжка

5 125 300

Капиталови разходи

1 316 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

548 500

от тях за:

 

Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

328 500

Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

220 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 966 500

1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

I. Общо ведомствени разходи

820 600

от тях за:

 

Персонал

657 500

Издръжка

158 100

Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 357 000

от тях за:

 

Издръжка по Закона за правната помощ

9 357 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 177 600

1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

I. Общо ведомствени разходи

140 861 300

от тях за:

 

Персонал

119 205 600

Издръжка

18 676 200

Капиталови разходи

2 979 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 085 600

от тях за:

 

Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане

2 140 400

Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

13 945 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

156 946 900

1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

I. Общо ведомствени разходи

67 303 500

от тях за:

 

Персонал

62 622 500

Издръжка

2 220 000

Капиталови разходи

2 461 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 713 500

от тях за:

 

Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

1 713 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 017 000

1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

11 864 600

от тях за:

 

Персонал

5 771 000

Издръжка

4 025 600

Капиталови разходи

2 068 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 864 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

336 210 300

от тях за:

 

Персонал

279 568 300

Издръжка

42 135 000

Капиталови разходи

14 507 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

28 604 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

364 814 900


10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1500.01.00

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

137 642 400

1500.01.01

Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда"

137 368 900

1500.01.02

Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция"

273 500

1500.02.00

Политика в областта на трудовите отношения

20 286 500

1500.02.01

Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

20 286 500

1500.03.00

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

269 897 600

1500.03.01

Бюджетна програма "Социални помощи"

269 760 800

1500.03.02

Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете"

136 800

1500.04.00

Политика в областта на хората с увреждания

721 971 400

1500.04.01

Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания"

721 971 400

1500.05.00

Политика в областта на социалното включване

673 060 400

1500.05.01

Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата"

673 060 400

1500.06.00

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 078 200

1500.06.01

Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд"

479 100

1500.06.02

Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност"

599 100

1500.07.00

Бюджетна програма "Администрация"

14 210 900

 

Общо:

1 838 147 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1500.01.01 Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда"

I. Общо ведомствени разходи

54 368 900

от тях за:

 

Персонал

44 858 900

Издръжка

5 850 000

Капиталови разходи

3 660 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

83 000 000

от тях за:

 

Разходи за квалификация и програми за безработни (НПДЗ)

83 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

137 368 900

1500.01.02 Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция"

I. Общо ведомствени разходи

273 500

от тях за:

 

Персонал

273 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

273 500

1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

I. Общо ведомствени разходи

16 286 500

от тях за:

 

Персонал

13 776 500

Издръжка

1 700 000

Капиталови разходи

810 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета