навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 002-01-67/10.11.2020 г.

§ 1. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 10, ал. 3, т. 4 и 5 се отменят.

§ 2. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 24, ал. 1 се отменя.

§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Създава се ал. 6:
"(6) При промяна на обстоятелствата, въз основа на които е предоставена подкрепа по чл. 25, ал. 2, директорът на дирекция "Социално подпомагане" служебно изготвя нова индивидуална оценка на потребностите."

§ 4. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите "ал. 1" се добавя "до края на съответната календарна година".
2. Създават се ал. 7 и 8:
"(7) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.
(8) Специфичните фактори в работната среда по ал. 3, т. 1 се установяват съобразно броя на работниците и служителите, които:
1. полагат труд при условията на първа или втора категория труд;
2. работят при условията на установено намалено работно време или имат право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда."

§ 5. В чл. 51 след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".

§ 6. В чл. 52 навсякъде след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".

§ 7. (В сила от 01.01.2022 г.) Член 61 се отменя.

§ 8. В чл. 65, ал. 1 думата "закона" се заменя със "закон".

§ 9. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 72 т. 1 се отменя.

§ 10. (В сила от 01.01.2022 г.) Член 73 се изменя така:
"Чл. 73. (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса.
(2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.
(3) Механизмът за финансиране и стандартите по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и с наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия, а механизмът за предоставяне и ползване - в правилника за прилагане на закона.
(4) Хората с увреждания, неизползвали помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия по предназначение, възстановяват пълната им стойност, заплатена от Националната здравноосигурителна каса, заедно с лихвата по реда за събиране на държавните вземания."

§ 11. В чл. 85, ал. 1, т. 4 след думите "ал. 1" запетаята и думите "т. 2" се заличават.

§ 12. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите "чл. 48, ал. 1, т. 2" се добавя "и/или т. 3".
2. В ал. 4 след думите "не по-кратък от 12 месеца от датата на заличаването" се поставя запетая и се добавя "когато не е спазен срокът за уведомяване по чл. 85, ал. 2".

§ 13. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 88 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "създава" се заменя с "води".
2. Навсякъде думите "Агенцията за хората с увреждания" се заменят с "Изпълнителната агенция по лекарствата".

§ 14. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 след думата "предоставяне" се поставя запетая и се добавя "ползване", а думите "министъра на труда и социалната политика" се заменят с "министъра на здравеопазването съгласувано с Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата".
2. Навсякъде думите "Агенцията за хората с увреждания" се заменят с "Изпълнителната агенция по лекарствата".

§ 15. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 91, ал. 2 думите "Агенцията за хората с увреждания" се заменят с "Изпълнителната агенция по лекарствата".

§ 16. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите "ал. 8" се добавя "когато не е сключило договор за заплащането им с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване".
2. Създава се ал. 2:
"(2) Когато лицето по ал. 1 е сключило договор за заплащане с Националната здравноосигурителна каса по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, глобата, съответно имуществената санкция се налага съгласно този договор."

§ 17. (В сила от 01.01.2022 г.) В чл. 101 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 се изменя така:
"6. Изпълнителната агенция по лекарствата - в случаите по чл. 99;".
2. В ал. 2, т. 7 се изменя така:
"7. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или оправомощено от него длъжностно лице."

§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите "вид и степен на увреждане" се добавя "или степен на трайно намалена работоспособност".
2. В т. 23 след думата "увреждания" се поставя запетая и се добавя "с психични разстройства и/или интелектуални затруднения".

§ 19. В § 28, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите "2021 г." се заменят с "2022 г.".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 20. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с него в тримесечен срок от влизането му в сила.
(2) До привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове.

§ 21. До 31 декември 2021 г. министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 89, ал. 8.

§ 22. (1) До 31 декември 2021 г. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата и Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания.
(2) До 31 декември 2021 г. Агенцията за хората с увреждания предава на Изпълнителната агенция по лекарствата регистъра по чл. 88, ал. 1 и обучава персонала на Изпълнителната агенция по лекарствата за неговото водене и поддържане.
(3) До 31 декември 2021 г. дейностите по воденето, поддържането и съхраняването на регистъра по чл. 88, ал. 1 се осъществяват от Агенцията за хората с увреждания. От 1 януари 2022 г. неприключилите производства се довършват от Изпълнителната агенция по лекарствата.

§ 23. До 31 декември 2021 г. Агенцията за социално подпомагане предава на Националната здравноосигурителна каса информацията, свързана с предоставените целеви помощи по чл. 72, т. 1.

§ 24. Започналите и неприключили до 31 декември 2021 г. производства за предоставяне на целеви помощи по чл. 72, т. 1, включително плащанията, се довършват при досегашните условия и ред.

§ 25. (В сила от 01.01.2022 г.) В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58 и 99 от 2019 г. и бр. 23, 28, 34, 44 и 67 от 2020 г.) в чл. 108а се създава ал. 2а:
"(2а) В Информационната база данни по ал. 1 се вписват и медицинските документи, издадени от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания."

§ 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 1, 2, 7, 9, 10, 13 - 17 и 25, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.
------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума