навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 82 ОТ 2004 Г.)

В сила от 04.12.2020 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 1 се изменя така:
"(1) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди, бутилковите инсталации и газовите инсталации към газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове, наричани по нататък "газови съоръжения и инсталации"."

§ 2. В чл. 2, т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите "устройството на" се заличават.
2. Създават се букви "в", "г" и "д":
"в) Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (АDN);
г) Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code);
д) Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване."

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "БДС EN 1057" се заменят с "БДС EN 1057:2006+A1";
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите "БДС EN 10208" се заменят с "БДС ЕN ISО 3183";
б) точка 4 се изменя така:
"4. подложени на специфичен производствен контрол и изпитване от производителя."
3. Създава се ал. 3:
"(3) Техническите изисквания към строителните продукти, нивата и класовете на експлоатационните им показатели се определят с националните изисквания по чл. 8 от Наредба № РД-03-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. При проектиране на газови съоръжения и инсталации се предвиждат, а при изграждане, ремонт и преустройство се влагат строителни продукти, които отговарят на изискванията на Наредба № РД-03-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България или материали, притежаващи европейско одобрение за материали, в съответствие с изискванията на чл. 11 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане."

§ 4. В чл. 11, ал. 1 и 2 след думите "изграждане на" се добавя "стационарни".

§ 5. В чл. 19, ал. 3 след думите "0,5 МРа" се добавя "в съответствие с БДС EN 1775".

§ 6. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: "При безканално монтиране, в замазка, металните газопроводи трябва да са защитени срещу корозия с материали в съответствие с БДС ЕN 12068."
2. Създава се ал. 3:
"(3) Газопроводи и газови инсталации, изработени чрез студено пресови съединения от медни тръби и фитинги в съответствие с чл. 19, ал. 3, трябва да се разполагат във вентилирани и достъпни места."

§ 7. В чл. 25 т. 1 се изменя така:
"1. на изходящия газопровод от съда за съхранение на втечнени въглеводородни газове и на всяко негово отклонение;".

§ 8. В чл. 26, ал. 4 се изменя така:
"(4) Не се допуска употребата на гъвкави връзки за стационарни газопроводи с изключение на гъвкавите връзки за присъединяване на бутилки с налягане на газа след редуциране до 0,15 МРа към бутилкови инсталации."

§ 9. Раздел II "Резервоари" от глава втора се отменя.

§ 10. В чл. 40 след думата "помещения" се поставя запетая и се добавя "съгласно инструкцията за монтаж на производителя".

§ 11. В чл. 44, ал. 2 след думата "диференциален" се добавя "байпасен".

§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
"Чл. 48. Изпарителите за втечнени въглеводородни газове, които не попадат в обхвата на наредба по чл. 7 от ЗТИП, трябва да имат средства за измерване на налягането в тях и регулиращи и предпазни устройства за безопасност:".
2. В т. 6 числото "80" се заменя с "60".

§ 13. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите "0,01 МРа" се поставя запетая, добавя се "които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.)" и се поставя запетая.
2. В т. 8 в началото на текста се добавя "контролни".

§ 14. В чл. 56, ал. 1 думите "обслужване и ремонт" се заменят с "обслужване, проверка на функционалните им параметри и ремонт".

§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "само" се заличава. Създава се изречение второ: "Минималните разстояния между съоръженията на газоснабдителната станция, както и от тях до съседни строежи се определят съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.)."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) В помещенията за извършване на процедурите за периодичен контрол и изпитване на бутилките се монтират съоръжения, посочени в БДС EN 1440:2016+А2."

§ 16. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) В района на газоснабдителните станции, автомобилните газоснабдителни станции или самостоятелно могат да се изграждат пунктове за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ."
2. В ал. 6 след думата "монтират" се поставя запетая и се добавя "в съответствие с БДС EN 1439 и БДС EN 1440:2016+A2".

§ 17. В основния текст на чл. 72 след думата "надписи" се добавя "или съответстващи на тях знаци".

§ 18. В чл. 73 се създава ал. 3:
"(3) Не се допуска разполагане и съхранение на пълни или празни бутилки, както и на бутилки, захранващи бутилкови инсталации с втечнен въглеводороден газ, в:
1. инсталационни и вентилационни шахти;
2. бани и складове за хранителни продукти;
3. помещения заедно с леснозапалими и горими вещества;
4. коридори, тавани и стълбища на сгради;
5. места с температура над 40 °С."

§ 19. В чл. 75, т. 4 след думата "максимално" се добавя "допустимо".

§ 20. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Точка 1 се изменя така:
"1. спирателни арматури на събирателния газопровод и на всяка бутилка; на събирателния газопровод, от страна на високото налягане на газа се монтира и възвратен клапан;".
3. Точка 3 се изменя така:
"3. регулатор на налягане и монтирани след него предпазен клапан, изпускателна свещ, манометър и спирателна арматура;".
4. В т. 4 думите "редуциращото устройство" се заменят с "регулатора на налягане".
5. Създава се ал. 2:
"(2) Не се допуска монтиране на регулатор с вертикална възходяща линия след него."

§ 21. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "терен" се добавя "и в помещения, в които има наличие на канали и шахти".
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата "самостоятелно" се заличава;
б) в т. 2:
аа) в основния текст след думата "датчици" се поставя запетая и се добавя "монтирани";
бб) в буква "а" след думата "вентил" се добавя "с ръчно възстановяване";
вв) в буква "б" думата "пожарна" се заличава.

§ 22. В чл. 98 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "пълнене на бутилки" се добавя "с втечнен въглеводороден газ" и след думите "захранващи с" се добавя "втечнен въглеводороден".
2. В ал. 2 след думите "захранващи с" се добавя "втечнен въглеводороден".

§ 23. Член 99 се изменя така:
"Чл. 99. При изграждане на вентилационни системи в помещенията мястото за засмукване на свеж въздух трябва да е извън зона, в която могат да попаднат флуиди, които съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 678548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) № 1907/2006 (Регламент СLР) се класифицират в следните класове и категории на опасност: експлозиви, десенсибилизирани експлозиви, запалими газове, аерозоли, категория 1 или 2, оксидиращи газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и смеси, пирофорни течности, самонагряващи се, вещества и смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, оксидиращи течности, остра токсичност, категории 1 или 2 флуиди."

§ 24. Член 102 се отменя.

§ 25. В чл. 103 след думата "съединения" в скоби се добавя "заваряване и спояване".

§ 26. Създава се чл. 103а:
"Чл. 103а. Персоналът, процедурите, контролът по изпълнението и качеството на неразглобяемите съединения чрез пресоване на фитинги в студено състояние на газопроводите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на БДС ЕN 1775."

§ 27. В чл. 104 след думата "съединения" в скоби се добавя "заваряване и спояване".

§ 28. В чл. 107 думата "границата" се заменя с "граница".

§ 29. В основния текст на чл. 109 след думата "изолиращите" се добавя "диелектрични".

§ 30. Член 111 се изменя така:
"Чл. 111. Газовите уреди се изпитват, ако в техническата им документация от производителя е предвидено това."

§ 31. В чл. 112, т. 4 думите "към газовите уреди" се заличават.

§ 32. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите "или се експлоатират без разрешение за пускане в експлоатация, когато такова се изисква" се заличават;
б) в т. 2 думите "чл. 194, ал. 1, 4 и 5" се заменят с "чл. 194, ал. 1".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Ползвателят е длъжен да осигури поддържането, ремонтирането и преустройването на газовите съоръжения и инсталации само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП като лица, осъществяващи тези дейности."

§ 33. Член 118 се изменя така:
"Чл. 118. Непосредствено преди първото запълване с втечнен въглеводороден газ след монтаж или ремонт газопроводите, стационарно монтираните метални съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове, жп цистерните и автоцистерните се продухват с азот или инертен газ така, че съдържанието на кислород в тях да спадне под 1 на сто. Допуска се газопроводите да се продухват с пари от газовата фаза на втечнен въглеводороден газ."

§ 34. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Ползвателите на стационарно монтираните метални съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове са длъжни да не допускат запълването им с газ повече от 85 на сто от обема им."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Операторът следи максимално допустимата маса газ, с която трябва да се запълват бутилките, да бъде съгласно БДС EN 1439."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Ползвателите на газоснабдителните станции са длъжни да запълват цистерните с газ в количество, определено в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID)."

§ 35. В чл. 122, ал. 6 се изменя така:
"(6) Ползвателите не трябва да допускат автоцистерните или жп цистерните да се използват като стационарни съдове на газовите съоръжения и инсталации и за захранване на газовите съоръжения и инсталации с втечнен въглеводороден газ."

§ 36. В чл. 123 след думите "работещи на" се добавя "втечнен въглеводороден".

§ 37. В чл. 124 думата "органи" се заменя с "арматури".

§ 38. В чл. 126 след думата "пясък" се поставя запетая и се добавя "температурата на които не превишава 40 °С".

§ 39. Член 130 се изменя така:
"Чл. 130. (1) Изправното действие и настройката на предпазните клапани, монтирани на газови съоръжения и инсталации, се проверяват преди монтажа им и най-малко веднъж на 12 месеца.
(2) Проверката за изправното действие и настройката на предпазните клапани, монтирани на газовите съоръжения и инсталации, трябва да се извършва от лица, които разполагат със:
1. стендове за извършване на проверка на настройката на предпазните клапани;
2. писмена методика за извършване на проверка по т. 1, която да съдържа:
а) област на приложение;
б) мерки за безопасност;
в) изпълнението на изпитването и последователността на действията;
г) условията, които трябва да са изпълнени, за да се извърши проверката;
д) техническите средства, необходими за извършване на проверката;
е) интервалите за калибриране на средствата за измерване, които не трябва да са по-големи от 2 години;
ж) допустими отклонения;
з) използваните документи за удостоверяване на проверката.
(3) След извършване на проверките по ал. 1 и 2 предпазните клапани трябва да се защитят срещу самоволно изменение на настройката им и да се пломбират. Лицето, което е извършило проверката, трябва да състави и да предаде на ползвателя протокол за извършената проверка, който трябва да съдържа:
1. наименованието и адреса на управление на лицето, извършило проверката;
2. датата, на която е извършена проверката;
3. идентификационния номер на предпазния клапан;
4. налягането, при което е отворил и затворил предпазния клапан."

§ 40. В чл. 131, ал. 2 се отменя.

§ 41. В чл. 132, ал. 1 думите "трябва да са преминали" се заменят с "подлежат на".

§ 42. В чл. 134 след думата "заземителните" се добавя "и мълниезащитните".

§ 43. В чл. 136, т. 8 след думата "периодичната" се добавя "ежегодна".

§ 44. В чл. 137 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата "съоръжения" се добавя "с повишена опасност".
2. В т. 4 след думата "газове" се добавя "на съоръженията с повишена опасност".

§ 45. В чл. 141, ал. 1, т. 2 се отменя.

§ 46. В чл. 142 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Пълненето на бутилки в пунктовете за пълнене на бутилки се извършва по писмена инструкция на оператора, изготвена в съответствие с процедурите, разписани в БДС ЕN 1439 и БДС ЕN 1440+А2. Операторът осигурява безопасността при пълнене, временно съхраняване, свързано с превоза, изпразване и презареждане на транспортируемото оборудване под налягане."
2. Алинеи 2 - 5 се отменят.
3. В ал. 6 думите "трябва да са преминали метрологична проверка" се заменят с "подлежат на метрологичен контрол".

§ 47. Член 143 се изменя така:
"Чл. 143. Мястото за установяване на автоцистерната за зареждане на стационарно монтираните метални съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове на газоснабдителните станции и автомобилните газоснабдителни станции трябва да е ясно означено и да има заземително устройство. Не се допуска автоцистерните да пребивават на територията на автомобилните газоснабдителни станции и газоснабдителните станции извън времето за зареждане на съдовете."

§ 48. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. подаване на газ след монтаж, ремонт или преустройство на газово съоръжение, газова инсталация, газопровод, горивна уредба и бутилкова инсталация;"
б) точка 7 се изменя така:
"7. отстраняване на неизпарили се остатъци или отстраняване на газа от газови съоръжения и инсталации;".
2. В ал. 2 след думата "инсталации" се добавя "или от лицето по чл. 114, ал. 3, осъществяващо поддържането, ремонтирането или преустройването на газовите съоръжения и инсталации".

§ 49. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата "предприятието" се добавя "или лицето по чл. 114, ал. 3".
2. В т. 4 думите "газов уред" се заменят с "газови съоръжения и инсталации".
3. Точка 5 се изменя така:
"5. пълнене или изпразване на препълнени бутилки в газоснабдителните станции и в пунктовете за пълнене на бутилки."

§ 50. В чл. 165, ал. 1 след думата "предприятията" се добавя "или лицата по чл. 114, ал. 3".

§ 51. В чл. 166, ал. 2, т. 7 думите "ресторанти и столове" и запетаята пред тях се заличават.

§ 52. Член 180 се изменя така:
"Чл. 180. При извършване на ремонтни работи газовите съоръжения и инсталации се изключват чрез монтиране на глухи фланци и се продухват с инертен газ до пълното отстраняване на втечнения въглеводороден газ."

§ 53. В чл. 182, ал. 5 се изменя така:
"(5) Изкопни работи около стационарно монтирани подземни съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове се извършват само след отстраняване на втечнения въглеводороден газ от тях и дегазирането им."

§ 54. В чл. 183, ал. 1 думата "отложения" се заменя с "отлагания".

§ 55. В чл. 186 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Газовите съоръжения и инсталации се изграждат по инвестиционни проекти във фаза технически и/или работен проект, заверени от органите за технически надзор. Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти трябва да съответстват на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 51 от 2001 г.). На заверяване подлежат частите на проектите, отнасящи се до газовите съоръжения и инсталации."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Органите за технически надзор извършват експертиза на проекта по ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му и заверяват проекти за обекти, в които ще функционират до 2 съоръжения, и тези, в които ще функционират автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции и пунктове за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ. За проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 съоръжения, този срок е 21 дни. При установяване на несъответствия с нормативни изисквания и непълноти се предоставя възможност за отстраняването им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнително представените документи се разглеждат в 14-дневен срок от получаването им."

§ 56. В чл. 187, ал. 2 се изменя така:
"(2) Органите за технически надзор заверяват документацията по ал. 1 в 14-дневен срок за съответствието и с изискванията на наредбата. При установяване на несъответствия с нормативни изисквания и непълноти се предоставя възможност за отстраняването им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнително представените документи се разглеждат в 14-дневен срок от получаването им."

§ 57. Член 188 се изменя така:
"Чл. 188. Ремонтът на газови съоръжения, газови инсталации, газопроводи, горивни уредби и бутилкови инсталации се извършва по техническа документация, заверена от органите за технически надзор в 14-дневен срок за съответствието и с изискванията на наредбата. При установяване на несъответствия с нормативни изисквания и непълноти се предоставя възможност за отстраняването им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнително представените документи се разглеждат в 14-дневен срок от получаването им."

§ 58. Член 188а се изменя така:
"Чл. 188а. Органите за технически надзор са длъжни да въвеждат в изградена от ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени дейности по ремонтиране и преустройване на тези съоръжения."

§ 59. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата "съответствие" се добавя "от производителя на български език";
б) в т. 2:
аа) в буква "в" след думата "съединения" се добавя "чрез спояване и заваряване съгласно чл. 104";
бб) създава се буква "г":
"г) процедури и контрол по изпълнението и качеството на неразглобяемите съединения чрез пресоване на фитинги в студено състояние на газопроводите в съответствие с изискванията на БДС ЕN 1775."
2. Алинея 4 се отменя.

§ 60. В чл. 192, т. 3 се изменя така:
"3. удостоверения (сертификати) за качество на материалите и/или декларации за съответствие на съставните части, използвани при преустройството;".

§ 61. Създава се чл. 192а:
"Чл. 192а. На газовите съоръжения и инсталации, за които има наредби по чл. 7 от ЗТИП и на които е извършено преустройство, което е довело до:
1. повишаване на изчислителното или максимално допустимото работно налягане, или
2. повишаване на изчислителната или максимално допустимата работна температура, или
3. промяна на конструкцията на елементи под налягане или на устройствата за безопасност или промяна на работния флуид, преди пускането им в експлоатация трябва да се извърши оценяване на съответствието със съществените изисквания, определени в приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП."

§ 62. Член 194 се изменя така:
"Чл. 194. (1) Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на газовите уреди, на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации:
1. първоначални - след регистрирането им;
2. периодични:
а) на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди и бутилковите инсталации - най-малко веднъж на 1 година;
б) периодични с изпитване на якост и плътност - на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации - най-малко веднъж на 8 години;
3. след преустройство;
4. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
5. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
6. по искане на ползвателя;
7. внезапни.
(2) При техническите прегледи по ал. 1 органите за технически надзор извършват:
1. проверка за съответствието на газовото съоръжение или инсталация с документите по чл. 191, ал. 3 или чл. 192;
2. външен преглед;
3. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП - при първоначалния технически преглед;
4. функционални проверки и изпитвания съгласно глава втора, раздел ХII и документите на производителя.
(3) При техническите прегледи по ал. 1, т. 1 на газовите съоръжения и инсталации, с изключение на газовите уреди, не се извършват изпитванията по ал. 2, т. 4, ако:
1. крайният контрол при оценяването на съответствието със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП е извършен след монтиране на съоръжението на обекта и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;
2. при външния преглед по ал. 2, т. 2 не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 191, ал. 3.
(4) За извършване на технически прегледи и проверки на газовите съоръжения и инсталации по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 6 техните ползватели са длъжни да отправят писмено заявление с приложен документ за платена такса до органа за технически надзор.
(5) Техническите прегледи се извършват в:
1. двуседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 1, 3 - 5;
2. шестседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 2 и 6.
(6) Ползвателите на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събитие по ал. 1, т. 4 в срок 7 дни от настъпването му."

§ 63. В чл. 195 думите "чл. 194, ал. 1, т. 2" се заменят с "чл. 194, ал. 1, т. 2, буква "б", а след думата "преглед" се добавя "с изпитване на якост и плътност".

§ 64. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "почистване" и запетаята пред нея се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Органите за технически надзор извършват:
1. външен преглед - при всички технически прегледи;
2. изпитване на якост и плътност - при техническите прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "б" и т. 3 - 5;
3. проверка за наличието на маркировка за съответствие, когато такава се изисква от приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП - при техническите прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 1 и 3.
(5) При техническите прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 6 и чл. 200 служителите на ГД "ИДТН" могат да извършат някои или всичките прегледи, проверки и изпитвания."

§ 65. В чл. 197, т. 3 се отменя.

§ 66. В чл. 198 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите "чл. 194, ал. 1, т. 2 - 6 и ал. 5" се заменят с "чл. 194, ал. 1, т. 2 - 7";
б) в т. 3 думата "годината" се заменя с "датата", а думата "периодичен" се заличава;
в) в т. 4 думите "ако бъдат намалени" и запетаята пред тях се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Когато при техническите прегледи органите за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 2 установят, че газовото съоръжение или инсталация не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в срок до 2 дни от датата на извършения преглед."
3. Алинея 6 се изменя така:
"(6) След всеки технически преглед органът по чл. 185, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжението, близо до табелката на производителя стикер, върху който са записани регистрационните номера на органа, извършил техническия преглед, и на съоръжението, датата на извършване на прегледа и датата, до която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими."

§ 67. В чл. 198а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Преди пускането в експлоатация на газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции органите за технически надзор ги вписват в изградената от ДАМТН компютризирана информационна система в 10-дневен срок от приключването на проверката за:".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 в началото на текста се добавя "извършените проверки и";
б) точка 2 се изменя така:
"2. заключение за годността и безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност, монтирани в обекта;"
в) точка 3 се отменя.

§ 68. В чл. 199, ал. 2 се изменя така:
"(2) Служителите на ГД "ИДТН" съставят протокол за резултатите от извършената проверка, който връчват срещу подпис на ползвателя или на отговорното лице по чл. 136, т. 2. В протокола се записват:
1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръженията;
2. заключение за годността за безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност, монтирани в обектите по ал. 1;
3. принудителните административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП."

§ 69. Член 200 се изменя така:
"Чл. 200. Служителите на ГД "ИДТН" могат да извършват внезапни проверки и технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации в следните случаи:
1. при извършване на проверки по чл. 42, ал. 1, чл. 34б, ал. 1 или чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи са изтекли и не е постъпило заявление;
3. при обследване на аварии и злополуки с газовите съоръжения и инсталации по чл. 1;
4. при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на принудителни административни мерки по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП;
6. когато резултатите от извършените технически прегледи показват, че има предпоставки за появяване на дефекти, които ще застрашат безопасната експлоатация на съоръжението преди изтичането на сроковете по чл. 194, ал. 1, т. 2."

§ 70. В чл. 203, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата "инспекторите" се заменя със "служителите".
2. Точка 2 се изменя така:
"2. в протокол по чл. 198а, ал. 2 е вписано заключение за негодно за безопасна експлоатация съоръжение с повишена опасност, монтирано в газоснабдителна станция, пункт за пълнене на бутилки или автомобилна газоснабдителна станция;".

§ 71. В чл. 204, ал. 1 думите "разрешение за експлоатация" се заменят с "експлоатацията им да се извършва".

§ 72. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 пред думата "проверки" се добавя "протоколи от".
2. Точка 3 се отменя.

§ 73. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст след думата "персонал" се поставя запетая и се добавя "чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда";
бб) в буква "а" след думата "наредбата" се поставя запетая и се добавя "както и прилагането на процедурите за изпълнение на неразглобяеми съединения";
вв) буква "б" се заличава;
б) в т. 2:
аа) в основния текст думата "притежават" се заменя с "разполагат с";
бб) буква "б" се изменя така:
"б) процедури за работа за съоръженията, които ще поддържат, ремонтират или преустройват;"
вв) в буква "в" думата "инструкции" се заменя с "процедури";
в) в т. 3:
аа) в основния текст думите "разполагат със" се заменят с "притежават";
бб) в буква "б" думата "инструкциите" се заменя с "процедурите";
вв) в буква "в":
ааа) в подбуква "аа" след думата "полиетилен" се добавя "и/или за изработване чрез пресоване на фитинги в студено състояние";
ббб) в подбуква "гг" думата "инструкциите" се заменя с "процедурите".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата "дружество" се поставя запетая и се добавя "управители на търговски дружества";
б) в т. 2 след думите "включен в персонала по ал. 1, т. 1" се поставя запетая и се добавя "и задълженията им са вписани в длъжностните им характеристики или чрез друг подходящ запис".
3. Създава се ал. 3:
"(3) Изпълнението на функциите на персонала по ал. 1 трябва да е включено в длъжностните им характеристики или с друг подходящ запис."

§ 74. В чл. 209, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
"5. списък на персонала, копия от длъжностните им характеристики, документите им за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по чл. 208, ал. 1, т. 1;".
2. В т. 7 думата "инструкциите" се заменя с "процедурите".

§ 75. В чл. 210 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "инспекторите" се заменя със "служителите".
2. В ал. 2 думите "15 дни" се заменят с "1 месец" и думата "инспекторите" се заменя със "служителите".
3. Алинея 6 се отменя.

§ 76. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
"2. "Газоснабдителна станция" е обект, в който е монтирана стационарна инсталация, предназначена за пълнене на бутилки и/или автоцистерни и жп цистерни и/или за снабдяване на промишлени предприятия, жилищни и административни сгради с втечнен въглеводороден газ от стационарно монтирани метални съдове за втечнен въглеводороден газ."
2. Точка 3 се изменя така:
"3. "Автомобилна газоснабдителна станция" е обект, в който са стационарно монтирани газова инсталация и метален/метални съдове за втечнен въглеводороден газ, предназначена за зареждане на АГУ, монтирани на моторни превозни средства."
3. Точка 7 се изменя така:
"7. "Предпазен клапан" е вид устройство за непосредствено ограничаване на налягането, предназначено да предпази съоръжението от превишаване на налягането в него над допустимата стойност, по смисъла на § 1, ал. 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.)."
4. Точка 8 се изменя така:
"8. "Газови уреди" са уреди, захранвани с газово гориво, които се използват за готвене, охлаждане и замразяване, климатизация, отопление, производство на топла вода, осветление или пране, както и горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, предназначени да бъдат оборудвани с такива горелки."
5. Точка 17 се изменя така:
"17. "Монитор" е втори регулатор, използван като устройство за безопасност, който поема регулирането на налягането, в случай че основният регулатор е повреден."
6. Точка 22 се изменя така:
"22. "Административна сграда" е сграда по смисъла на т. 6 от приложение № 2 "Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради" към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.)."
7. Точка 23 се изменя така:
"23. "Обществена сграда" е сграда по смисъла на т. 2 - 5, 7 и 8 от приложение № 2 "Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради" към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.)."
8. В т. 25 след думата "методи" се добавя "със заваръчни дейности".
9. В т. 26 след думата "методи" се добавя "без заваръчни дейности".
10. Създават се т. 28 - 32:
"28. "Нотифициран орган" е проверяващ орган по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.).
29. "Съд" е метален съд по смисъла на § 1, ал. 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.).
30. "Устройства за безопасност" са устройства по смисъла на § 1, ал. 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.).
31. "Пункт за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ" е обект, в който е монтирана стационарна инсталация, предназначена за пълнене на бутилки от стационарно монтиран метален съд.
32. "Оператор" е лице по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.)."

§ 77. Навсякъде в наредбата думите "резервоар", "резервоари", "резервоарите", "резервоарът" и "резервоара" се заменят съответно със "стационарно монтиран метален съд за съхранение на втечнени въглеводородни газове", "стационарно монтирани метални съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове", "стационарно монтираните метални съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове", "стационарно монтираният метален съд за съхранение на втечнени въглеводородни газове" и "стационарно монтирания метален съд за съхранение на втечнени въглеводородни газове".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 78. Производствата по глава пета от наредбата, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

§ 79. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума