навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2020 Г.

В сила от 27.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г. в размер 30 000 000 лв. за закупуване на необходими за преодоляване на последиците от кризисна ситуация видове и количества държавни резерви.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти", бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси", на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 40, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 23.12.2020 г.) (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 за средства в размер до 8 268 000 лв. може да се използва сметка за чужди средства на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по сметката по ал. 1 средства се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по чл. 1, ал. 1 и чл. 2.


Чл. 4. (Предишен чл. 3 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 23.12.2020 г.) Председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. (Предишен чл. 4 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 23.12.2020 г.) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2020 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума