навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"

В сила от 01.12.2020 г.
Приет с ПМС № 316 от 20.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. устройството, организационната структура, организацията на работата и общата численост на служителите в Служба "Военно разузнаване", наричана по-нататък "Службата";
2. редът за изпълнение на задачите и дейностите, възложени на Службата със Закона за военното разузнаване;
3. спецификата във военната служба на военнослужещите от Службата;
4. спецификата в служебните и трудовите правоотношения с цивилните служители от Службата;
5. редът и условията за осигуряване на Службата.
Чл. 2. Служба "Военно разузнаване" е служба за сигурност, на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЖБАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) Службата е организирана в ръководство, дирекции, самостоятелни отдели, подчинено военно формирование и структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
(2) В дирекциите може да се създават отдели, сектори и териториални структури, а в отделите - сектори.
(3) В отделите и секторите може да се изграждат секции и други структурни звена.
(4) Подчиненото военно формирование е организирано в структурни звена, определени в съответствие с действащото законодателство.
(5) Пряко подчинени на директора на Службата са инспектор, финансов контрольор и служител по сигурността на информацията.
(6) За осъществяване на дейността на Службата извън територията на страната се създават задгранични структури, на пряко подчинение на директора на Службата.
(7) На Службата, териториалните структури към дирекциите, структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, подчиненото военно формирование и териториалните му структури се присвояват военнопощенски номера.

Чл. 4. (1) Общата численост на служителите в Службата се определя в приложение № 1 (поверително).
(2) Числеността на отделните структури в Службата се определя от директора на Службата.
(3) Численият състав на Службата се води на отчет от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата.

Чл. 5. (1) Функционалните характеристики на структурите по чл. 3, ал. 1 включват мисиите, функциите, задачите, организацията и числеността на структурата.
(2) Функционалните характеристики са държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Функционалните характеристики се утвърждават от директора на Службата.

Чл. 6. Изменението на функционална характеристика на съответната структура по чл. 3, ал. 1 се извършва при промяна в мисиите, функциите, задачите, организацията или числеността и по предложение на нейния ръководител до директора на Службата, при спазване на изискванията на чл. 5, ал. 2.

Чл. 7. Длъжностите за военнослужещи и цивилни служители в Службата се определят в Класификатора на длъжностите в Служба "Военно разузнаване" по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 8. (1) Длъжностните разписания на Службата се изготвят, утвърждават, изменят и съхраняват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.
(2) Длъжностите за военнослужещи в длъжностните разписания може да бъдат в обхвата на повече от едно военно звание.
(3) Длъжностните разписания са държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и се извеждат и съхраняват в съответната регистратура на Службата.
(4) За задграничните структури (органи) на Службата се изготвят отделни длъжностни разписания.
(5) В рамките на общата численост на личния състав директорът на Службата определя оперативен резерв от длъжности за военнослужещи и цивилни служители. Длъжностите за оперативния резерв се отразяват в отделно длъжностно разписание и са предназначени за:
1. назначаване на длъжност на служители при заминаване на или завърнали се от задграничен мандат или мисия, за които няма вакантни длъжности в съответните структури;
2. назначаване на длъжности на служителите, приети за обучение в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване;
3. оптимизиране на числеността на структурите при промени във функционалните задължения, породени от изменения в законодателството или задачите на Службата при изменения в средата на сигурност;
4. временно усилване на структурите с цел изпълнение на допълнителни задачи чрез определяне на функционални задължения на назначените служители за работа в тях.
(6) Длъжностните разписания се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.

Чл. 9. Изменения в длъжностните разписания се извършват по предложение на ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1 до директора на Службата при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.

Чл. 10. (1) За всяка длъжност от длъжностните разписания се разработва и утвърждава длъжностна характеристика.
(2) Длъжностните характеристики на служителите се изготвят, утвърждават, изменят и съхраняват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната и при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(3) Длъжностните характеристики се утвърждават от директора на Службата.
(4) Структурата по управлението на човешките ресурси на Службата запознава или организира запознаването на всеки служител с длъжностната характеристика за длъжността, на която е назначен.

Чл. 11. (1) Изменение в длъжностните характеристики се извършва по предложение на ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1 до директора на Службата.
(2) Предложения за изменение на длъжностните характеристики се изготвят при:
1. настъпили промени в изискванията за заемане на длъжността, определени в длъжностното разписание и в други административни или нормативни актове;
2. промяна на функционалната характеристика на структурата;
3. въвеждане на нови стандарти, модели или технологии за осъществяване на определени дейности или работни процеси;
4. настъпили промени в организацията на работата;
5. предписания от контролни или други оправомощени органи.

Чл. 12. Длъжностните разписания, функционалните и длъжностните характеристики се въвеждат в Автоматизираната информационна система за човешките ресурси на Службата и не се предоставят в други системи или регистри, които не се поддържат от Службата.

Раздел II.
Ръководство на Службата


Чл. 13. (1) Службата се ръководи и представлява от директор, който се назначава при условията и по реда на чл. 24 и 26 от Закона за военното разузнаване.
(2) Министърът на отбраната разрешава ползването на отпуск на директора на Службата.
(3) Индивидуалната основна месечна заплата на директора на Службата, когато е цивилен служител, се определя от министъра на отбраната, като размерът и не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на директор, който е военнослужещ.

Чл. 14. (1) При изпълнение на своите функции директорът на Службата се подпомага от четирима заместник-директори, назначени при условията и по реда на чл. 25 и 26 от Закона за военното разузнаване.
(2) Конкретните функции и правомощия на заместник-директорите на Службата се определят със заповед на директора на Службата.
(3) При осъществяване на правомощията си заместник-директорите ръководят, организират, координират и контролират изпълнението на функциите, задачите и дейностите от подчинените им структури и структурни звена, като издават писмени разпореждания и указания.

Чл. 15. (1) Статусът на заместник-директорите на Службата, назначени по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за военното разузнаване, се урежда в съответствие със Закона за военното разузнаване, Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и този правилник.
(2) Индивидуалните основни месечни заплати на заместник-директорите по ал. 1 се определят от директора на Службата, като размерът им не може да е по-малък от основното месечно възнаграждение на заместник-директорите, които са военнослужещи.

Чл. 16. (1) Постоянно действащи съвещателни органи, подпомагащи ръководството на Службата, са:
1. Директорски съвет;
2. Съвет за управление на разузнавателната дейност;
3. Съвет за управление на ресурсното осигуряване;
4. Комисия за управление на човешките ресурси.
(2) Директорският съвет подпомага директора на Службата при вземане на решения в процесите на управление на дейността на Службата, свързани със:
1. разработването, изменението и допълнението на нормативната уредба, регламентираща дейността на Службата;
2. формулирането на целите, необходимите способности и направленията за развитие;
3. промяната на организационната структура;
4. други въпроси по решение на директора на Службата.
(3) Съветът за управление на разузнавателната дейност подпомага директора на Службата при вземане на решения в процесите на управление на разузнавателната дейност.
(4) Съветът за управление на ресурсното осигуряване подпомага директора на Службата при вземане на решения в процесите на управление на осигуряването и интегриране на ресурсите, свързани със:
1. разработването на концепции и задания за инвестиционни проекти и планове за развитие на техническите системи на Службата;
2. разработването, изменението и допълнението на Програмния меморандум на основната програма на Службата;
3. разработването, изменението и допълнението на Единен финансов план за материално-техническо осигуряване и Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на Службата;
4. други въпроси по решение на директора на Службата.
(5) Комисията за управление на човешките ресурси подпомага директора на Службата при вземане на решения в процесите по управление на човешките ресурси и служебното развитие на служителите.
(6) Дейността на Директорския съвет се ръководи от директора на Службата, а на съвещателните органи по ал. 1, т. 2 - 4 - от заместник-директор на Службата.
(7) Съставът и правилата за работа на съвещателните органи се определят с акт на директора на Службата.
(8) За всяко заседание на съвещателните органи се изготвя протокол, който се представя на директора на Службата за утвърждаване.

Раздел III.
Структура и организация на Службата


Чл. 17. (1) Структурите по чл. 3, ал. 1 и дейностите, които осъществяват, се определят съгласно приложение № 2 (секретно).
(2) Ръководителите на структурите са непосредствено подчинени на директора на Службата или на оправомощен от него заместник-директор.
(3) Ръководителите на структурите и на структурните звена в тях имат следните задължения:
1. непосредствено ръководят, организират и контролират дейността на подчинената им структура или структурно звено за изпълнение на функции и задачи, определени във функционалната им характеристика;
2. отговарят за точното и в срок изпълнение на възложените задачи от подчинената им структура/структурно звено и отчитат тяхното изпълнение пред непосредствения и преките си ръководители;
3. осъществяват пряко взаимодействие с другите структури/структурни звена в Службата за изпълнение на задачите в съответствие с установените организационни връзки и правила;
4. изготвят ежегодно до края на януари доклад за дейността на ръководената от тях структура или структурно звено през предходната година и предлагат мерки за усъвършенстване на дейността;
5. атестират/оценяват подчинените си служители;
6. планират кариерното развитие на подчинените си служители;
7. предлагат за награждаване или за налагане на дисциплинарни наказания подчинените си служители;
8. изпълняват и други задачи в рамките на законовата компетентност на Службата.

Чл. 18. (1) Структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване осъществява обучение, квалификация и преквалификация на кадри за разузнавателната дейност, както и допълнителна професионална подготовка на служителите на Службата.
(2) Щатната численост на структурата по ал. 1, кадровото, финансовото и материалното осигуряване на обучението и квалификацията са за сметка на Службата.
(3) Военна академия "Г. С. Раковски" осъществява методическо ръководство на учебната и научната дейност на структурата по ал. 1 в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Раздел IV.
Инспектор


Чл. 19. За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Службата и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на изпълнението на възложените функции и дейности в Службата се назначава инспектор, който е пряко подчинен на директора на Службата.

Чл. 20. Инспекторът осъществява дейността си в съответствие със Закона за военното разузнаване, този правилник, нормативните актове и заповедите на министъра на отбраната, регламентиращи дейността на Службата, както и заповедите на директора на Службата.

Чл. 21. Дейността на инспектора се осъществява при спазване на следните основни принципи:
1. законосъобразност, обективност и безпристрастност;
2. пълнота и коректност на предоставяната информация;
3. зачитане правата и достойнството на личността;
4. спазване на нормативните изисквания за защита на класифицираната информация и защита на личните данни;
5. независимост при осъществяване на нормативно регламентираните задачи и дейности.

Чл. 22. (1) Инспекторът самостоятелно или в председателствани от него комисии извършва проверки в Службата по отношение на предвидените в чл. 29, ал. 1 от Закона за военното разузнаване случаи.
(2) Инспекторът ежегодно до края на месец ноември на текущата година изготвя план за инспекционната дейност през следващата календарна година и го представя на директора на Службата за утвърждаване.
(3) До 15 февруари на текущата година инспекторът представя годишен доклад за резултатите от дейността си през предходната година на министъра на отбраната и директора на Службата.

Чл. 23. (1) Инспекторът извършва проверки, като:
1. установява състоянието на проверяваната дейност;
2. извършва анализ и обективна оценка на законосъобразността, ефективността и ефикасността на дейността и свързаните рискове;
3. предлага мерки за подобряване на дейността, ограничаване на риска и отстраняване на констатираните пропуски, слабости и нарушения.
(2) При извършване на проверките инспекторът няма ръководни, командни и управленски функции по отношение на проверяваните структури и длъжностни лица.
(3) При извършване на проверките инспекторът има право:
1. на достъп до документацията, свързана с дейността - обект на проверката;
2. да изисква от длъжностните лица документи, обяснения, сведения и справки във връзка с осъществяваната проверка.

Чл. 24. Инспекторът е длъжен да не разгласява информацията, станала му известна при осъществяване на дейността му.

Чл. 25. (1) Проверките се възлагат със заповед на директора на Службата, с която се определят видът и предметът на проверка, съставът на комисията, проверяваната структура и срокът за извършване на проверката.
(2) Проверки по анонимни сигнали не се извършват, освен в случаите, когато те съдържат конкретни данни и са възложени от директора на Службата.

Чл. 26. Министърът на отбраната със своя заповед може да възлага на директора на Службата да организира чрез инспектора на Службата извършването на проверки. Докладите от тях се представят от директора на Службата на министъра на отбраната.

Чл. 27. (1) Инспекторът може да извършва планови и извънпланови (внезапни) проверки.
(2) Планови са проверките, утвърдени с плана за инспекционната дейност и могат да бъдат:
1. комплексна - на цялостната дейност на структура или на структурно звено на Службата;
2. тематична - по дейности, процеси или функции, осъществявани в една или няколко структури;
3. последваща (контролна) - за отстраняване на констатирани слабости и изпълнението на утвърдени предложения от предишни проверки.
(3) Извънплановите (внезапните) проверки могат да бъдат:
1. по конкретен повод;
2. по постъпили сигнали, жалби и предложения от физически или юридически лица.
(4) При необходимост за извършване на проверките могат да бъдат привличани и външни експерти.

Чл. 28. (1) За извършване на планова проверка инспекторът изготвя план-график, който се утвърждава от директора на Службата.
(2) По решение на директора на Службата преди извършването на проверката извадка от план-графика се изпраща на проверяваната структура.
(3) При подготовката за извършването на проверката се изучава обектът на контрол, като при необходимост се изискват документи и справки от проверяваната структура.
(4) За периода на проверката членовете на комисията изпълняват поставените задачи от инспектора.
(5) След приключване на проверката инспекторът може да информира ръководителя на проверяваната структура за направените констатации.
(6) За резултатите от проверката всеки член на комисията изготвя констативен протокол, който съдържа: констатации относно състоянието на обекта на проверка, анализ на констатациите, степента на съответствие с изискванията на нормативната уредба, допуснати несъответствия или слабости, изводи и предложения за отстраняването им. Констативният протокол не подлежи на изменение и допълнение от други длъжностни лица.
(7) За резултатите от проверката се изготвя доклад, който съдържа: въведение, фактически констатации, изводи и предложения.
(8) Докладът се подписва от инспектора и членовете на комисията и се представя на директора на Службата.
(9) Утвърденият от директора на Службата доклад се изпраща на ръководителя на проверяваната структура за сведение и изпълнение.
(10) Ръководителят на проверяваната структура е длъжен в указания в доклада срок да уведоми писмено директора на Службата за предприетите мерки.

Чл. 29. При извънпланови (внезапни) проверки не се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 1 - 3.

Чл. 30. Ръководителите на структури и на подчинените им структурни звена са длъжни да осигурят необходимите документи и условия за извършване на проверките.

Чл. 31. За всяка проверка инспекторът изготвя досие, което съдържа:
1. основанието за проверката;
2. план-график за извършване на проверката;
3. документите, получени и съставени в хода на проверката, в т.ч. констативните протоколи на членовете на комисията;
4. доклада до директора на Службата за резултатите от проверката;
5. докладите на ръководителите на проверяваните структури относно изпълнението на утвърдените от директора на Службата предложения.

Раздел V.
Финансов контрольор


Чл. 32. (1) Финансовият контрольор на Службата е пряко подчинен на директора.
(2) Финансовият контрольор има следните отговорности:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи, свързани с финансовата дейност в Службата, с изключение на разходите и дейностите за специфични цели;
2. извършва предварителен контрол за законосъобразност при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, касаещи доставки на стоки и услуги по изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Службата и строителство и строителни услуги по Единния поименен списък за строителство и строителни услуги на Службата;
3. извършва проверки на материалноотговорните лица в структурите на Службата по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи;
4. документира резултатите от извършените проверки, като изготвя доклади до директора на Службата;
5. осъществява методическо ръководство и контрол на дейността на финансовия контрольор в подчиненото военно формирование.
(3) Директорът на Службата със свой акт определя вътрешни правила за предварителен контрол.
(4) Директорът на Службата определя длъжности, на които служителите изпълняват и функциите на финансов контрольор по ал. 2 при отсъствие на титуляря.
(5) За осъществяване на финансов контрол на дейностите в подчиненото военно формирование директорът на Службата назначава финансов контрольор, който е непосредствено подчинен на началника на формированието и осъществява функциите по ал. 2, т. 1 - 4.

Раздел VI.
Служител по сигурността на информацията


Чл. 33. (1) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на директора на Службата и изпълнява задачите, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата уредба, свързана с прилагането му.
(2) Служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. осъществява процедури по обикновено, разширено и специално проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица;
3. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията, извършва периодични проверки, организира и провежда обучението на служителите в организационната единица и прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
4. разработва планове за охрана на организационната единица и защита на класифицираната информация.
(3) При изпълнение на възложените със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията се подпомага от административното звено по сигурност на информацията.
(4) Служителят по сигурността на информацията осъществява взаимодействието с други служби за сигурност и обществен ред при условия и по ред, определени с инструкциите по чл. 64, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.

Глава трета.
ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА СЛУЖБАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 34. Службата изпълнява своите функции, задачи и дейности по Закона за военното разузнаване, свързани с отбраната на страната и защитата на националната и колективната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи, като:
1. организира и води стратегическо разузнаване;
2. извършва информационно-аналитична дейност;
3. управлява единния разузнавателен процес във въоръжените сили на Република България;
4. участва в организацията и осъществяването на военнодипломатическата дейност;
5. осъществява самостоятелно ресурсно осигуряване на дейността си;
6. извършва вътрешен контрол на своята дейност;
7. осъществява самостоятелна защита на класифицираната информация;
8. организира и осигурява вътрешната сигурност на Службата и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност;
9. провежда специализирана подготовка, самостоятелно организира и осъществява обучение, квалификация и преквалификация на служителите си.

Чл. 35. С цел ефективно планиране, организиране, изпълнение и отчитане на задачите и дейностите Службата ежегодно изготвя План за дейността на Служба "Военно разузнаване", който се съгласува с министъра на отбраната и се утвърждава от министър-председателя на Република България съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

Чл. 36. Службата осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорски и други служби и органи на други държави и международни организации въз основа на междуправителствени или междуведомствени договори и споразумения или в рамките на коалиционните дейности.

Раздел II.
Стратегическо разузнаване и военнодипломатическа дейност


Чл. 37. Службата организира и води стратегическо разузнаване съгласно приложение № 3 (секретно), като:
1. добива разузнавателна информация чрез извършване на:
а) оперативно-разузнавателна дейност;
б) електронно разузнаване;
в) разузнаване чрез изображения;
г) разузнаване чрез открити източници;
2. извършва информационно-аналитична дейност.

Чл. 38. (1) Службата планира, организира и осъществява дейностите по чл. 37 в съответствие с утвърдения от министър-председателя годишен план за дейността на Службата и поставените информационни задачи от министъра на отбраната.
(2) Информационните задачи се разработват въз основа на постъпили заявки от потребителите на разузнавателна информация, анализа на стратегическата среда за сигурност, дългосрочните тенденции в нейното развитие, произтичащите от това приоритети в национален и във външнополитически аспект, както и поетите съюзни ангажименти към разузнавателните общности на НАТО и ЕС.
(3) Службата организира процеса на определяне, планиране, утвърждаване и разпределяне на информационните задачи на военното разузнаване съгласно акта на министъра на отбраната по чл. 10 от Закона за военното разузнаване.
(4) Разузнавателните задачи на органите и структурите, осъществяващи добиваща дейност в Службата, се поставят в съответствие с информационните задачи с актове на директора на Службата.

Чл. 39. Структурите и разузнавателните органи на Службата изготвят планове за изпълнение на поставените им задачи и отчитат тяхното изпълнение.

Чл. 40. Условията и редът за осъществяване на информационно-аналитична дейност се определят с акт на директора на Службата.

Чл. 41. Структурите за информационно-аналитична дейност на Службата:
1. в рамките на единния разузнавателен процес обединяват информацията, добита от разузнавателните органи на Службата и Българската армия, както и информацията, предоставена от другите национални специални служби, от разузнавателните структури на НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на държавите - членки на НАТО и ЕС, и от други партньорски служби;
2. изготвят и разпространяват крайни разузнавателни продукти до потребителите по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
3. осъществяват информационно осигуряване на дейностите на държавните институции в областта на сигурността и отбраната на страната;
4. осъществяват информационно осигуряване и разузнавателна поддръжка на въоръжените сили на Република България.

Чл. 42. Службата подпомага началника на отбраната при осъществяване на правомощията му по чл. 23 от Закона за военното разузнаване, като:
1. организира и прилага система за планирането, координирането и отчитането на дейността на разузнавателните структури в Българската армия;
2. организира взаимодействието, координацията и ръководството на дейностите по информационното осигуряване и разузнавателната поддръжка на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, със структурите в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и Съвместното командване на специалните операции;
3. участва в определянето на необходимите способности на силите и средствата за разузнаване и разработването на насоките за организационно изграждане, модернизиране и превъоръжаване на разузнавателните структури и формирования във въоръжените сили;
4. участва в процесите на отбранителното планиране, планирането и провеждането на подготовката на въоръжените сили и сертифицирането на щабовете и декларираните формирования;
5. участва в разработването на нови, поддържането и актуализирането на съществуващите национални ръководни, концептуални и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната, както и във въвеждането в практика на съюзни публикации и стандартизационни документи, регламентиращи разузнаването във въоръжените сили.

Чл. 43. (1) За осъществяване на разузнавателна поддръжка в интерес на сигурността на операции и мисии извън територията на страната, с участието на контингенти от въоръжените сили на Република България или отделни военнослужещи, Службата формира, подготвя, изпраща и управлява разузнавателни органи, действащи в състава на контингентите или в щаба на мисията/операцията.
(2) Условията за осъществяване на дейността на разузнавателните органи в мисията/операцията се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.
(3) Командироването на служителите от състава на разузнавателните органи се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на директора на Службата.

Чл. 44. (1) Службата планира и координира дейностите по електронната война във въоръжените сили на Република България и разработва и актуализира националните документи по електронната война в съответствие със стратегическите и оперативните документи на НАТО.
(2) В качеството си на национален орган Службата поддържа бази данни, свързани с дейностите по електронната война в рамките на НАТО.

Чл. 45. Службата координира дейностите, осъществява взаимодействието и обмена на информация с министерства, ведомства, служби за сигурност и за обществен ред при условия и по ред, определени с инструкциите по чл. 64, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 46. (1) Службата осигурява експлоатацията, поддръжката и развитието на системата за обработка и обмен на разузнавателна информация на НАТО на национално ниво.
(2) Службата координира и организира достъпа до системата за обмен на информация от органите за електронно разузнаване на НАТО и системите за обмен на разузнавателна информация на Международния военен секретариат на ЕС.
(3) Директорът на Службата или оправомощено от него длъжностно лице осъществява националното представителство в бордовете за управление на системите по ал. 1 и 2.

Чл. 47. (1) Националното представителство на стратегическо ниво в основните разузнавателни структури на НАТО и ЕС се осъществява от Службата.
(2) Директорът и експерти от Службата са официални представители на Министерството на отбраната в основните комитети, бордове, съвети и други работни органи на НАТО и ЕС и в подчинените им работни групи, определящи политиката и дейността в областта на военното разузнаване.

Чл. 48. (1) Службата участва в организирането и провеждането на военнодипломатическата дейност чрез:
1. изграждане на Службата на военния аташе към задгранични представителства на Република България по решение на министъра на отбраната;
2. осъществява непосредствено ръководство на Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България;
3. изпълнение на задачи по военнодипломатическата дейност от Службата на военния аташе в страната на акредитация.
(2) Ресурсното осигуряване на дейността на Службата на военния аташе се осъществява от Службата при условия и по ред, определени с акт на директора и.
(3) Подборът на военнослужещи за Службата на военния аташе се осъществява съгласно чл. 71а, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) Командироването на военнослужещи на работа в Службата на военния аташе се извършва със заповед на министъра на отбраната след съгласуване с министъра на външните работи.

Чл. 49. Службата осъществява международно сътрудничество в рамките на разузнавателната общност на НАТО и ЕС и с партньорски служби съгласно чл. 34 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 50. Службата организира и провежда самостоятелно или във взаимодействие с партньорски служби специални операции на и извън територията на страната при спазване на ограниченията по чл. 11 от Закона за военното разузнаване.

Раздел III.
Вътрешна сигурност и контраразузнавателно обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност


Чл. 51. (1) Службата осигурява самостоятелно вътрешната си сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност с цел разкриване на заплахи и предотвратяване на посегателства, насочени срещу сигурността и.
(2) Вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност се осъществяват от самостоятелна структура при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.

Чл. 52. Структурата по чл. 51, ал. 2 обезпечава сигурността на Службата чрез прилагане на система от мерки за контраразузнавателно обезпечаване на дейностите, разузнавателните органи, структурите в Службата и военното формирование, като:
1. изучава и разкрива условията и елементите на средата, които оказват негативно въздействие върху дейността на Службата;
2. противодейства, предотвратява и пресича замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу сигурността и.

Чл. 53. За нуждите на вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност структурата по чл. 51, ал. 2:
1. добива данни, подпомагащи контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност;
2. използва самостоятелна система за събиране, регистриране, систематизиране и съхраняване на данни за лица, обекти, факти и събития;
3. осъществява информационно-аналитична дейност;
4. взаимодейства с останалите структури на Службата;
5. извършва оперативно осигуряване на обекти и лица;
6. участва в обучението и подготовката на служители на Службата;
7. участва в процедурата по подбор и назначаване на служители на Службата;
8. взаимодейства със службите за сигурност и обществен ред, с органите на изпълнителната, съдебната власт и местното самоуправление.

Чл. 54. Информацията, получена при контраразузнавателното обезпечаване на дейността на Службата, не може да бъде ползвана за други цели освен за гарантиране на сигурността и.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 55. Директорът на Службата със свои заповеди определя:
1. правомощията на началника на подчиненото военно формирование и на началниците на териториални структури да подписват документи, свързани с управлението на дейността на подчинените им структури;
2. правомощията на директорите на дирекции и на началниците на структурни звена да подписват документи, свързани с управлението на дейността на подчинените им дирекции и структурни звена.

Чл. 56. (1) За изпълнение на определени задачи директорът на Службата, началникът на военното формирование и началниците на териториалните структури със свои заповеди могат да назначават работни, експертни или контролни групи.
(2) В заповедите по ал. 1 се определят условията и редът за работа на групите.

Чл. 57. Административното обслужване на дейността на Службата се осъществява при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.

Чл. 58. (1) Директорът на Службата, началникът на военното формирование и началниците на териториални структури издават писмени заповеди, свързани с организацията на войсковата служба и цялостния войскови живот съобразно тяхната специфика, по реда на действащото законодателство.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 ежедневно издават писмена заповед относно отразяване на дейността на подчинените им структури.

Чл. 59. (1) За осигуряване на непрекъснатост на разузнавателния процес, охрана на войсковите райони и изпълнение на мероприятия, свързани с бойната готовност, в Службата се назначават:
1. дежурни длъжностни лица;
2. отговорни длъжностни лица, които в извънслужебно/извънработно време са на разположение и изпълняват определени дейности след оповестяване от дежурните длъжностни лица.
(2) Видовете дежурства и отговорни длъжностни лица в Службата се определят ежегодно със заповеди на директора на Службата, началника на военното формирование и началниците на териториални структури, които утвърждават и съответните месечни план-графици.
(3) Назначаването на длъжностни лица за носене на дежурство и отговорни длъжностни лица се извършва със заповедите по чл. 58.
(4) Дейностите, които извършват дежурните и отговорните длъжностни лица, се регламентират с модели за действие, обявени със заповеди на директора на Службата, на началника на военното формирование и началниците на териториални структури.

Глава четвърта.
СЛУЖИТЕЛИ НА СЛУЖБАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 60. (1) Служителите на Службата са военнослужещи и цивилни служители.
(2) Военнослужещите от Службата са офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини).
(3) Цивилните служители от Службата са служители по служебно, по трудово правоотношение и по чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) Цивилни служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, са:
1. заместник-директорите на Службата по чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за военното разузнаване;
2. цивилните служители от подчиненото военно формирование;
3. цивилните служители от структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 61. (1) Правоотношенията с военнослужещите от Службата се уреждат съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане, Закона за военното разузнаване и този правилник.
(2) Правоотношенията с цивилните служители от Службата по служебно правоотношение се уреждат съгласно Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане, Закона за военното разузнаване и този правилник.
(3) Правоотношенията с цивилните служители от Службата по трудово правоотношение се уреждат съгласно Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане, Закона за военното разузнаване и този правилник.
(4) Правоотношенията със служителите на Службата, заемащи преподавателски и академични длъжности, се уреждат и със Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за устройството и дейността на Военна академия "Г. С. Раковски".

Чл. 62. На военнослужещите от Службата се издават служебни карти съгласно чл. 189 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които удостоверяват статуса им на военнослужещи.

Чл. 63. (1) За осъществяване на дейностите по Закона за военното разузнаване на определени служители на Службата се издават оперативни служебни карти.
(2) Формата, съдържанието, редът за издаване, регистриране, съхранение, ползване и унищожаване на оперативните служебни карти се определят с акт на директора на Службата.
(3) Оперативната служебна карта се използва само на територията на Република България при изпълнение на конкретно възложена задача и крайна необходимост.
(4) Служителят от Службата използва оперативната служебна карта, без да разкрива задачата, срока и условията за нейното изпълнение.

Чл. 64. (1) Службата прилага система от мерки за защита и неразкриване на принадлежността на личния си състав при спазване на принципите на законност и необходимост да се знае.
(2) Мерките по ал. 1 и правилата за тяхното прилагане се разработват от структурите в Службата и се определят с акт на директора на Службата.

Чл. 65. Организационно-щатната структура, разпределението на личния състав съобразно длъжностните разписания, численият състав и вакантните длъжности на Службата не се предоставят за ползване в автоматизирани информационни системи и регистри, които не се поддържат от Службата.

Чл. 66. Служителите на Службата ползват лечебните, санаториалните и профилактичните заведения и почивните бази на Министерството на отбраната съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при спазване на мерките за защита по чл. 64.

Раздел II.
Комплектуване на Службата с личен състав


Чл. 67. Потребността за комплектуване на Службата с военнослужещи и цивилни служители, включително с резервисти и техника за доброволния резерв (техника - резерв), се определя при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.

Чл. 68. Службата се комплектува с личен състав самостоятелно чрез процедура за подбор на кандидати, които са:
1. завършили висши военни училища в страната и в чужбина;
2. военнослужещи от въоръжените сили;
3. завършили средни или висши граждански училища в страната и в чужбина;
4. изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

Чл. 69. (1) Процедурата за подбор на военнослужещи и цивилни лица за назначаване в Службата се осъществява чрез:
1. издирване, насочване, изучаване и проверка на перспективни военнослужещи и цивилни лица, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата;
2. проверка на кандидатите за психологическа съвместимост с изискванията на съответното направление на дейност при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
3. провеждане на беседа/тест от представители на заявяващата структура с кандидатите за оценяване на професионалната им подготовка и качества и изготвяне на протокол с резултатите;
4. проверка на кандидатите с полифизиограф при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
5. провеждане на процедура по проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация, определено за съответната длъжност в списъка по чл. 37, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация;
6. проверка на физическата годност на кандидатите за приемане на военна служба;
7. анализ и комплектуване на документите за назначаване на кандидатите.
(2) При подбор на кандидати за обучение в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване:
1. не се прилага ал. 1, т. 3;
2. след проверката по ал. 1, т. 6 се провежда процедура за приемане при условия и по ред, определени с наредбата на министъра на отбраната по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се организират от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата.
(4) При осъществяване на дейностите по ал. 1 структурата по управлението на човешките ресурси на Службата взаимодейства със съответните дирекции и отдели на Службата, структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, висшите учебни заведения, държавни органи и организации.

Чл. 70. Военнослужещите от структурите на въоръжените сили, преминали процедурата за подбор, по предложение на директора на Службата се извеждат със заповед на министъра на отбраната в специален щат.

Раздел III.
Приемане, изпълнение и освобождаване от военна служба


Чл. 71. Сключването на договор за военна служба, приемането и изпълнението на военната служба, прекратяването на договора за военна служба и освобождаването от военна служба се извършват при условия и по ред, определени в нормативните актове по чл. 61, ал. 1 и 4.

Чл. 72. (1) На военна служба в Службата се приемат лица, отговарящи на изискванията на чл. 49 от Закона за военното разузнаване.
(2) За приемане на военна служба и назначаване на длъжност на кандидат, преминал процедурата за подбор по чл. 69, началникът на структурата по управлението на човешките ресурси на Службата изготвя докладна записка до директора на Службата.
(3) Докладната записка по ал. 2 се съгласува с ръководителя на структурата, в която ще бъде назначен кандидатът.
(4) Директорът на Службата или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор за военна служба с кандидата по ал. 2.
(5) Договорът по ал. 4 се сключва в 2 екземпляра - един за военнослужещия и един се прилага в служебното му дело.
(6) Договорът по ал. 4 се регистрира и вторият екземпляр се връчва на лицето срещу подпис.
(7) Договорът по ал. 4 с лицата, които ще работят по линия на гражданските прикрития, е класифицирана информация, сключва се в един екземпляр и се поставя в оперативните им дела.
(8) След сключване на договора за военна служба лицето се приема на военна служба, присвоява му се военно звание и се назначава на длъжност със заповед на директора на Службата или оправомощено от него лице.

Чл. 73. Приетите на военна служба лица се изпращат на курс за начална военна подготовка, ако не притежават такава.

Чл. 74. (1) Военнослужещите от структурите на въоръжените сили, преминали процедурата за подбор по чл. 69 и взети в специален щат на министъра на отбраната, се назначават на длъжност в Службата със заповед на директора на Службата или оправомощено от него лице.
(2) За назначаването по ал. 1 се изпраща уведомително писмо до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.

Чл. 75. (1) Кариерното развитие на офицерите се осъществява чрез последователно заемане на длъжности, изискващи притежаваното или следващо военно звание, и при спазване на разпоредбите на нормативните актове по чл. 61, ал. 1.
(2) Длъжностите за офицери са от кариерно поле "професионално" и кариерна област "професионална".
(3) Кариерно поле "професионално" обхваща длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен "магистър", а кариерна област "професионална" обхваща длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобити във висше военно или гражданско училище в страната или в чужбина.
(4) Професионалното развитие на сержантите (старшините) и офицерските кандидати се осъществява чрез заемане на длъжности, изискващи необходимите за Службата професионални области съобразно професионалната им квалификация.

Чл. 76. (1) Планирането на кариерното или професионалното развитие на военнослужещите от Службата се осъществява от непосредствения и от преките началници на военнослужещия на основата на прогнозирането за преминаване на военната служба.
(2) Прогнозирането по ал. 1 включва:
1. отчитане на образованието, професионалната квалификация, заеманите длъжности, военното звание, направлението за развитие, личностните качества и опит и здравословното състояние на военнослужещия;
2. анализиране на възможностите за кариерно или професионалното развитие на военнослужещия и определяне на оптималния вариант на развитие;
3. определяне на необходимостта от обучение, повишаване на квалификацията и допълнителна подготовка на военнослужещите с цел придобиване и/или повишаване на знанията, уменията и опита, необходими за последващи назначения и/или повишаване във военно звание в съответствие с изискванията на длъжността.
(3) Прогнозата за преминаване на военната служба представлява вариант за:
1. кариерно или професионално развитие на военнослужещия, който се предвижда чрез последователно заемане на длъжности и повишаване във военно звание през периода на прогнозата;
2. повишаване на квалификацията, необходима за заемане на длъжностите, включени в прогнозата.

Чл. 77. (1) Прогнозата за преминаване на военната служба на военнослужещия се изготвя в следните направления:
1. задгранична работа;
2. заемане на длъжност;
3. повишаване във военно звание;
4. образование;
5. квалификация и преквалификация;
6. допълнителна професионална подготовка;
7. освобождаване от военна служба.
(2) Прогнозата по ал. 1 се изготвя и се отразява в Автоматизираната информационна система за човешките ресурси на Службата.

Чл. 78. При изготвяне на прогнозите за преминаване на военната служба на военнослужещите се вземат под внимание и:
1. оценките и констатациите в атестационния формуляр;
2. изпълнението на задълженията на последната длъжност;
3. наложените дисциплинарни наказания.

Чл. 79. (1) Минималният срок за престояване от военнослужещите на длъжност е една година.
(2) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при организационно-щатни промени, при заемането на първа длъжност от академичния състав, при спечелване на конкурс, при преназначаване за подготовка за задгранична работа, при заминаване на или завръщане от задграничен мандат и при назначаване, преназначаване или освобождаване на длъжности в оперативния резерв по чл. 8, ал. 5.
(3) Извън случаите по ал. 2 еднократно за периода на военната им служба военнослужещите могат да бъдат преназначавани на длъжност от директора на Службата по предложение на Комисията за управление на човешките ресурси, без да е изпълнено изискването по ал. 1.

Чл. 80. (1) Военнослужещият може да бъде преназначен или назначен на длъжност в по-високо длъжностно ниво при изпълнение на следните условия:
1. отговаря на изискванията за заемането на длъжността;
2. изтекъл е минималният срок за престояване в длъжност по чл. 79, ал. 1;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 - 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. в последната му атестация е определена възможност за повишаване в длъжност.
(2) Военнослужещият може да бъде повишен в следващо военно звание, ако са налице следните условия:
1. заеманата длъжност или длъжността, на която ще бъде преназначен, позволява повишаване в по-високо военно звание;
2. не изтърпява дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 - 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. изтекъл е минималният срок за престояване във военно звание съгласно Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. в последната му атестация е определена възможност за повишаване в звание.

Чл. 81. Военнослужещият може да бъде преназначен или назначен на длъжност в същото длъжностно ниво при спазване на следните условия:
1. отговаря на изискванията за заемане на длъжността;
2. изтекъл е минималният срок за престояване в длъжност по чл. 79, ал. 1;
3. не изтърпява дисциплинарно наказание по чл. 244, т. 4 - 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

Чл. 82. Военнослужещият може да бъде преназначен или назначен на длъжност в по-ниско длъжностно ниво в обхвата на притежаваното военно звание в следните случаи:
1. по подаден рапорт от военнослужещия;
2. при извършване на организационно-щатни промени;
3. при промяна в изискванията за заемане на длъжността;
4. при заминаване или завръщане от дългосрочна задгранична командировка;
5. в случаите по чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 83. (1) На длъжности, които са в обхвата само на едно военно звание, може да бъдат преназначавани или назначавани военнослужещи, които притежават военно звание с една степен по-ниско от изискващото се звание.
(2) Военнослужещите по ал. 1 е необходимо да изпълняват условията на чл. 80, ал. 1 с изключение на изискването за военно звание.

Чл. 84. (1) Назначаването и преназначаването на длъжности на военнослужещите от Службата се осъществява при зачитане на техните интереси и на интересите и потребностите на Службата.
(2) При противоречие между интересите на военнослужещия и на Службата предимство имат интересите и потребностите на Службата.

Чл. 85. (1) Военнослужещите от Службата се атестират при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(2) Военнослужещите, които са дългосрочно командировани в задграничните структури на Службата, се атестират по ред, определен с акт на директора на Службата.

Чл. 86. Назначаването и/или преназначаването на длъжност и/или повишаването във военно звание на военнослужещите в Службата се извършват със заповед на директора на Службата или оправомощените от него длъжностни лица.

Чл. 87. Военнослужещите от Службата се назначават или преназначават на длъжност и/или им се присвоява или се повишават във военно звание:
1. по време на годишното разместване на военнослужещите по чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. при приемане за обучение или след завършването му;
3. при заминаване или завръщане от изпълнение на военна служба извън територията на страната;
4. през цялата година по решение на директора на Службата, след мотивирано предложение от ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1;
5. при организационно-щатни промени.

Чл. 88. По време на годишното разместване на военнослужещите:
1. ръководителите на структурите по чл. 3, ал. 1 изготвят мотивирани предложения за назначаване на длъжности и повишаване в звание;
2. когато предложението по т. 1 съдържа назначаване на военнослужещ от друга структура на Службата, то се съгласува с нейния ръководител;
3. предложението по т. 2 се съгласува с ресорния заместник-директор на Службата и се изпраща на структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси;
4. структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на Службата, извършва проверка за съответствие на предложенията с изискванията за назначаване на длъжност и/или повишаване във военно звание и ги внася за разглеждане в Комисията за управление на човешките ресурси;
5. на базата на предложението на комисията директорът на Службата взема окончателно решение за назначаване на длъжност и/или повишаване във военно звание на военнослужещите.

Чл. 89. (1) При приемане за обучение в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване военнослужещите се назначават на определени длъжности в оперативния резерв.
(2) След завършване на обучението по ал. 1 военнослужещите се назначават на длъжности по предложение на Комисията за управление на човешките ресурси.

Чл. 90. При заминаване или завръщане от изпълнение на военна служба извън територията на страната военнослужещите се назначават на длъжност по предложение на Комисията за управление на човешките ресурси.

Чл. 91. Военнослужещите се назначават или преназначават на вакантни или овакантяващи се длъжности и/или повишават във военно звание по реда на чл. 87, т. 4, като:
1. ръководителят на структурата, в която ще се извърши назначаването, изготвя мотивирано предложение до директора на Службата, като прилага писмено съгласие на военнослужещия;
2. предложението по т. 1 се съгласува с ръководителя на структурата, от която се взема военнослужещият (ако това обстоятелство е налице), структурата по управлението на човешките ресурси на Службата и ресорния заместник-директор на Службата;
3. назначаването се извършва при положително решение на директора на Службата.

Чл. 92. (1) Организационно-щатни промени се извършват при условия и по ред, определени със заповед на министъра на отбраната.
(2) С влизането в сила на акта по ал. 1 военнослужещите, чиито длъжности са съкратени, се предлагат от директора на Службата за отправяне на предизвестие за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 164, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 93. (1) В случай че при изпълнение на военната служба се появи необходимост от вторично психологическо изследване и/или проверка с полифизиограф на военнослужещ, ресорният заместник-директор, ръководителят на съответната структура по чл. 3, ал. 1 или служителят по сигурността на информацията изготвя мотивирано предложение за провеждането му и то се осъществява по установения ред.
(2) Резултатите от изследванията/проверката по ал. 1 се вземат предвид при преназначаване в длъжност и/или повишаване във военно звание на военнослужещите.

Чл. 94. (1) Ако длъжността, на която се назначава военнослужещият, изисква по-високо ниво за достъп до класифицирана информация от притежаваното от него, ръководителят, изготвил предложението за назначаване на длъжност, изпраща до органа по чл. 33 искане за издаване на разрешение за достъп до съответното ниво.
(2) Военнослужещият се назначава на длъжността по ал. 1 след издаване на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.

Чл. 95. (1) Договорът за военна служба се прекратява със заповед на директора на Службата или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се посочват:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за прекратяване на договора за военна служба;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) права и задължения, ред за изпълнение;
б) разпоредби за зачисляване на военен отчет или за снемане от отчет;
в) срок за сдаване на длъжността;
г) имуществени последици от прекратяване на договора за военна служба;
д) срок и ред за обжалване на заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността може да бъде от три работни дни до два месеца в зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Директорът на Службата или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за отчисляване на военнослужещия от списъчния състав на Службата считано от деня на връчване на заповедта по ал. 1.
(5) Подготовката, запознаването и връчването на заповедите по ал. 1 и 4 се извършват от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата, или от съответното структурно звено в подчиненото военно формирование. Заповедите се връчват на военнослужещия срещу подпис и се отбелязва датата на връчване. В случай че военнослужещият откаже да подпише заповедта, отказът се удостоверява с подписа на двама свидетели, а при неявяване на военнослужещия, заповедта се изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.
(6) Когато в мотивите на заповедта за прекратяване на договора за военна служба се съдържат факти и сведения, съставляващи класифицирана информация, на военнослужещия се връчва препис-извлечение от заповедта, който не съдържа такава информация.
(7) При освобождаване от военна служба военнослужещите, изпълнявали оперативно-разузнавателна дейност, подписват декларация по чл. 43 от Закона за военното разузнаване.

Раздел IV.
Възникване, изменение и прекратяване на служебното/трудовото правоотношение с цивилните служители


Чл. 96. Възникването, изменението и прекратяването на служебното/трудовото правоотношение с цивилните служители се уреждат с нормативните актове по чл. 61, ал. 2 - 4.

Чл. 97. (1) Орган по назначаването на цивилните служители по служебно правоотношение в Службата е директорът.
(2) Трудовите договори с цивилните служители по трудово правоотношение се сключват, изменят и прекратяват от директора на Службата или от други длъжностни лица в рамките на законоустановените им правомощия.

Чл. 98. (1) Ръководителят на структурата, в която ще бъде назначен кандидатът, изготвя докладна записка до директора на Службата за назначаване на длъжност за цивилен служител на кандидат, преминал процедурата за подбор по чл. 69, ал. 1.
(2) Докладната записка се съгласува с началника на съответната структура по управление на човешките ресурси.
(3) В докладната записка по ал. 1 се посочват:
1. за служител по служебно правоотношение или по чл. 107а от Кодекса на труда - датата на назначаване на служителя, съответно на сключване на трудовия договор, длъжността на служителя, неговият ранг (за служителите по служебно правоотношение), нивото и степента на основната му месечна заплата, размерът на основната му месечна заплата и продължителността на основния и допълнителния му платен годишен отпуск;
2. за служителите по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда - датата на сключване на трудовия договор със служителя, длъжността на служителя, основното трудово възнаграждение, допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и други допълнителни възнаграждения, както и основният платен годишен отпуск.
(4) След утвърждаване на докладната записка по ал. 1 структурата по човешките ресурси изготвя заповед или трудов договор за назначаване на кандидата на длъжност.

Чл. 99. (1) Повишаването на служителите по служебно правоотношение се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност при спазване на разпоредбите на Закона за държавния служител, Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приети с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
(2) Заемането на по-висока длъжност от цивилните служители по чл. 107а от Кодекса на труда се осъществява при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда, Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.
(3) Заемането на по-висока длъжност от цивилните служители, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, се осъществява при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда и класификатора по чл. 7.
(4) Развитието на академичния състав в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване се осъществява и при спазване на разпоредбите на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и Правилника за устройството и дейността на Военна академия "Г. С. Раковски".

Чл. 100. (1) Служителите по служебно правоотношение и по трудово правоотношение по чл. 107а от Кодекса на труда ежегодно се оценяват за изпълнението на длъжността.
(2) Когато служителите по служебно правоотношение придобият право на повишаване в ранг съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, директорът на Службата издава заповед за повишаване в ранг по писмено предложение на органа, отговарящ за човешките ресурси на Службата.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава ежегодно до 31 март.
(4) Служителите, заемащи длъжности в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, се атестират веднъж на 3 години за нехабилитираните и веднъж на 5 години за хабилитираните преподаватели при условия и по ред, определени в правилника, приет от Академичния съвет на Военна академия "Г. С. Раковски".

Чл. 101. (1) Преназначаването на длъжности на цивилните служители от Службата се осъществява при зачитане на техните интереси и интересите и потребностите на Службата.
(2) При липса на съвпадение между интересите на служителя и на Службата предимство имат интересите и потребностите на Службата.

Чл. 102. (1) В случай че при изпълнение на служебната/трудовата дейност се появи необходимост от вторично психологическо изследване и/или проверка с полифизиограф на цивилен служител, ресорният заместник-директор, ръководителят на съответната структура по чл. 3, ал. 1 или служителят по сигурността на информацията изготвя мотивирано предложение за провеждането му и то се осъществява по установения ред.
(2) Резултатите от изследванията/проверката по ал. 1 се вземат предвид при преназначението на длъжност на цивилния служител.

Чл. 103. Цивилните служители се преназначават на длъжност по следния ред:
1. ръководителят на структурата, в която ще се извърши преназначаването на цивилния служител, изготвя мотивирано предложение до директора на Службата, като се прилага писмено съгласие/заявление на служителя;
2. предложението по т. 1 се съгласува с ръководителя на структурата, от която се взема цивилният служител (ако това обстоятелство е налице), структурата по управлението на човешките ресурси на Службата и ресорния заместник-директор на Службата;
3. при положително решение на директора на Службата началникът на структурата по управлението на човешките ресурси на Службата изготвя проект на заповед или допълнително споразумение към трудов договор за преназначаване на служителя на новата длъжност, които се подписват от директора на Службата или от друго длъжностно лице в рамките на законоустановените му правомощия.

Чл. 104. (1) Ако длъжността, на която се преназначава цивилният служител, изисква по-високо ниво за достъп до класифицирана информация от притежаваното от него, ръководителят, изготвил предложението за назначаване на длъжност, изпраща до органа по чл. 33 искане за издаване на разрешение за достъп до съответното ниво.
(2) Цивилният служител се назначава на длъжността по ал. 1 след издаване на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.

Чл. 105. (1) Прекратяването на служебните/трудовите правоотношения с цивилните служители се извършва със заповед на директора на Службата или на друго длъжностно лице в рамките на законоустановените му правомощия.
(2) При прекратяване на правоотношението им цивилните служители, изпълнявали оперативно-разузнавателна дейност, подписват декларация по чл. 43 от Закона за военното разузнаване.

Раздел V.
Служебно/работно време, почивки и отпуски на служителите


Чл. 106. (1) Служебното време, почивките и отпуските на военнослужещите се определят при условията и по реда на нормативните актове по чл. 61, ал. 1, актове на министъра на отбраната и на директора на Службата.
(2) Работното време, почивките и отпуските на цивилните служители се определят при условията и по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за висшето образование, този правилник, други подзаконови нормативни актове на Министерския съвет и на министъра на отбраната, Колективния трудов договор в Министерството на отбраната и актове на директора на Службата.

Чл. 107. (1) Нормалната продължителност на служебното/работното време на служителите в Службата е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служебното/работното време в Службата се отчита подневно.

Чл. 108. (1) Служебното/работното време в Службата се определя със заповед на директора.
(2) Директорът на Службата може да определи различно служебно/работно време от установеното по ал. 1 за определени служители съобразно спецификата на работата, която извършват, както и в териториалните структури и подчиненото военно формирование.

Чл. 109. (1) Директорът на Службата може да установява за някои длъжности, определени за заемане от цивилни служители, ненормирано работно време.
(2) Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на директора на Службата.
(3) Цивилните служители с ненормирано работно време са длъжни при необходимост да изпълняват задълженията си и след изтичането на редовното работно време.
(4) В случаите по ал. 3 общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
(5) Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с допълнително възнаграждение за извънреден труд.
(6) Извънредният труд на цивилните служители се заплаща съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Чл. 110. (1) Директорът на Службата със заповед може да въвежда сумирано изчисляване и отчитане на работното време за определени цивилни служители съобразно длъжностите, които заемат, и спецификата на работата, която извършват.
(2) Разпределението на работното време в рамките на отчетния период се установява с график за работа.

Чл. 111. (1) Директорът на Службата може да определи специфична организация на служебното/работното време на служителите, чиито постоянни работни места се намират във военни формирования или обекти, разположени във височинни райони извън населени места с надморска височина над 1500 м, при спазване на общите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(2) Организацията на служебното/работното време и почивката на служителите по ал. 1 се определят с акт на директора на Службата.

Раздел VI.
Обучение и квалификация на служителите


Чл. 112. (1) Обучението и квалификацията на служителите от Службата включва:
1. начална военна подготовка на военнослужещите;
2. обучение на служителите за допускане до работа на работното място;
3. обучение във висши военни и граждански училища и военни академии в страната и чужбина, в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, в специализирани центрове на Министерството на отбраната и по линия на сътрудничеството с партньорски служби за придобиване на образователно-квалификационна степен, повишаване на квалификацията и преквалификация;
4. допълнителна професионална подготовка.
(2) Общата организация на обучението, квалификацията и/или преквалификацията на служителите се осъществява от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата.

Чл. 113. Обучението, квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители за нуждите на Службата се осъществяват при спазване на изискванията на нормативните актове по чл. 61, актовете на министъра на отбраната и на директора на Службата.

Чл. 114. Началната военна подготовка на военнослужещите, назначени в Службата, се извършва при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.

Чл. 115. (1) Обучението по чл. 112, ал. 1, т. 2 е специализирано обучение на служителя, което се провежда с цел придобиване на първоначални и последващи задължителни знания и умения за работа на конкретното работно място.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда:
1. след назначаването на служителя;
2. периодично;
3. при изменения в изискванията за работа на работното място, налагащи задължително обучение;
4. при въвеждане на нови стандарти, модели или технологии за осъществяване определени дейности или работни процеси;
5. при настъпили промени в организацията на работата.
(3) Правилата за провеждане на обучението по ал. 1 се регламентират с акт на директора на Службата.

Чл. 116. Служителите от Службата може да се обучават в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване за:
1. придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности в област на висшето образование "Сигурност и отбрана", ако притежават военно звание "лейтенант" или по-високо, и не по-късно от навършване на 40-годишна възраст за редовно обучение и 45 години за задочно обучение към 31 декември в годината на кандидатстване;
2. придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" по акредитираните специалности във Военна академия "Г. С. Раковски";
3. придобиване и повишаване на квалификацията и за получаване на допълнителна професионална подготовка съгласно Регистъра на курсовете в Службата.

Чл. 117. (1) Редът и правилата за планиране и определяне на служители за обучение по чл. 112, ал. 1, т. 3 се определят с акт на директора на Службата.
(2) Обучението на служителите може да се осъществява със или без откъсване от работа.
(3) Изпращането на служителите за обучение по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на отбраната или на директора на Службата.
(4) Със заповед на директора на Службата по ал. 3 се изпращат на обучение:
1. служители на Службата в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и за повишаване на квалификацията, преквалификация или допълнителна професионална подготовка;
2. служители от структурите за разузнавателна дейност в граждански висши училища за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките";
3. служители на Службата в курсове за следдипломна квалификация в граждански висши училища, квалификационни центрове и институти, когато те не са организирани централизирано от Министерството на отбраната;
4. служители от Службата по линия на двустранни или многостранни договорености с партньорски служби съгласно чл. 69, т. 5 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 118. (1) С военнослужещите, приети за обучение, се сключват допълнителни споразумения за удължаване на срока на договора за военна служба съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.
(2) Цивилните служители, изпратени на обучение с обща продължителност повече от един месец в рамките на една календарна година за сметка на Министерството на отбраната или на Службата, се задължават да работят в Службата за период от 1 до 3 години след обучението съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Раздел VII.
Награди и отличия


Чл. 119. Военнослужещите и цивилните служители от Службата може да бъдат награждавани с награди и отличия за високи постижения в службата и за заслуги към отбраната от министъра на отбраната, началника на отбраната и директора на Службата при условия и по ред, определени в нормативните актове по чл. 61.

Чл. 120. Служителите на Службата може да бъдат награждавани:
1. по повод на национални и официални празници, празника на българското военно разузнаване и други чествания, свързани с дейността на Службата, за високи постижения при изпълнение на задачите и за заслуги към отбраната;
2. след завръщане от задгранична работа за високи резултати при изпълнение на задачите;
3. след завършване на обучението в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване за отличен успех от курса на обучение;
4. по повод на кръгли годишнини на служителите за високи постижения при изпълнение на задачите и за заслуги към отбраната.

Чл. 121. (1) Директорът на Службата може да награждава военнослужещите от Службата със:
1. обявяване на благодарност;
2. грамота;
3. парична награда съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. предметна награда;
5. хладно оръжие;
6. наградни знаци на Службата.
(2) Директорът на Службата може да награждава цивилните служители по служебно правоотношение от Службата със:
1. грамота;
2. наградни знаци на Службата.
(3) Директорът на Службата може да награждава цивилните служители по трудово правоотношение от Службата със:
1. грамота;
2. парична награда съгласно изискванията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. предметна награда;
4. наградни знаци на Службата.
(4) Цивилните служители по трудово правоотношение от Службата, за които се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, могат да бъдат награждавани с наградите и отличията по ал. 3, т. 1, 3 и 4.
(5) Директорът на Службата може да награждава с хладно оръжие, предметни награди и наградни знаци на Службата:
1. български и чуждестранни граждани за особени заслуги или съществен принос за изпълнение на задачи на Службата;
2. пенсионирани военнослужещи, служили в Службата, по повод на техни кръгли годишнини и празници на Службата.

Чл. 122. (1) Началникът на военното формирование може да награждава подчинените му военнослужещи със:
1. обявяване на благодарност;
2. грамота.
(2) Началникът на военното формирование може да награждава подчинените му цивилни служители с грамота.

Чл. 123. Наградните знаци на Службата и техният статут се определят с акт на директора на Службата.

Чл. 124. (1) За награждаване на служители от Българската армия и подчинените и структури и военни формирования структурата по управлението на човешките ресурси на Службата изготвя мотивирано предложение до министъра на отбраната или началника на отбраната, което се подписва от директора на Службата.
(2) Предложението по ал. 1 се съгласува със съответните командири (началници) на военни формирования от Българската армия.

Чл. 125. (1) За награждаване на служители в случаите по чл. 120 ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1 изготвят мотивирани предложения за награждаване, които се съгласуват с ресорните заместник-директори на Службата и се изпращат в структурата по управлението на човешките ресурси на Службата.
(2) Структурата по управлението на човешките ресурси на Службата проверява предложенията за съответствие с установените изисквания за награждаване и ги представя на директора на Службата за утвърждаване.
(3) На базата на утвърдените предложения структурата по управлението на човешките ресурси на Службата изготвя съответни заповеди на директора на Службата, министъра на отбраната и началника на отбраната за награждаване на служителите.
(4) Структурата по управлението на човешките ресурси на Службата организира процедурата по награждаване на служителите.

Чл. 126. (1) За награждаване на лица по чл. 121, ал. 5 мотивирано предложение до директора на Службата може да се изготви от:
1. заместник-директор на Службата;
2. началника на структурата, отговаряща за връзките с бившите служители на Службата;
3. началника на структурата по управлението на човешките ресурси на Службата.
(2) След утвърждаване на предложението по ал. 1 структурата по управлението на човешките ресурси на Службата изготвя заповед на директора на Службата и организира процедурата по награждаване.

Раздел VIII.
Служебни дела и служебни и трудови досиета на служителите


Чл. 127. (1) На военнослужещите в Службата се създават и водят служебни дела съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) На цивилните служители по служебно правоотношение в Службата се създават и водят служебни досиета съгласно Закона за държавния служител.
(3) На цивилните служители по трудово правоотношение в Службата се създават и водят трудови досиета съгласно Кодекса на труда.
(4) На служителите от Службата, осъществяващи оперативно-разузнавателна дейност, се създават и водят и оперативни дела при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.
(5) На всяко служебно дело, трудово и служебно досие по ал. 1, 2 и 3 се поставя уникален инвентарен номер, генериран от Автоматизираната информационна система за човешките ресурси на Службата.

Чл. 128. В акта на директора на Службата по чл. 127, ал. 4 се определя кои от документите, предназначени за делата или досиетата по чл. 127, ал. 1, 2 и 3, се съхраняват в оперативните дела на служителите.

Чл. 129. (1) Служебните дела и служебните и трудовите досиета по чл. 127 остават на съхранение в Службата след прекратяване на правоотношенията със служителите.
(2) Информация от делата и досиетата по ал. 1 се предоставя при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.

Раздел IX.
Имуществена отговорност на служителите


Чл. 130. Имуществената отговорност на служителите в Службата се реализира при условия и по ред, определени в нормативни актове по чл. 61.

Чл. 131. Редът и начинът за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите, завършили в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, се определят с акт на директора на Службата.

Чл. 132. Служителите в Службата дължат възстановяване на разходи за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация при условията и по реда съответно на чл. 260, ал. 5 и чл. 292, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Раздел X.
Служители на прикритие


Чл. 133. (1) Служителите на прикритие са служители на Службата с особен статут, които имат правата и задълженията, предвидени в нормативните актове по чл. 61 и в други нормативни актове, приложими относно заеманата длъжност на прикритие.
(2) Служителите на прикритие имат прикриващи правоотношения с прикритието и действителни със Службата.
(3) Служителите на прикритие осъществяват оперативно-разузнавателна дейност съгласно приложение № 3 (секретно).
(4) Служителите по ал. 1 осъществяват дейността си по начин, който не застрашава прикритието от разкриване.
(5) Ресурсното осигуряване на служителите на прикритие се урежда с акт на директора на Службата.

Чл. 134. (1) За работата си на прикритие служителят на Службата получава доходи и обезщетения, предвидени за заеманата длъжност в прикритието.
(2) Задължителните осигурителни вноски върху доходите по ал. 1 се внасят при условията и по реда, установени за прикриващото правоотношение.
(3) В случаите, когато полученото нетно месечно възнаграждение за работа в прикритието е по-високо от полагащото се за заеманата в Службата длъжност, Службата изплаща само порцион и вещево доволствие по ред, определен с акт на директора на Службата, и начислява разликата в осигурителните вноски.
(4) В случаите, когато полученото нетно месечно възнаграждение за работа в прикритието е по-ниско от полагащото се за заеманата в Службата длъжност, Службата изплаща разликата на служителя по ред, определен с акт на директора на Службата, и начислява разликата в осигурителните вноски.
(5) Условията и редът за получаване на командировъчни средства на служителите на прикритие по прикриващото правоотношение се уреждат с акт на Министерския съвет.

Чл. 135. (1) Служителите на Службата след назначаването си на прикритие и при последващи промени представят в структурата, отговаряща за финансовата дейност на Службата, копие от договор или заповед за назначаване.
(2) Службата получава документите за промяна на възнагражденията на служителите си на прикритие от администрацията на прикритието при условия и по ред, определени в съвместните инструкции съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 136. (1) Служителите, които заемат длъжности на прикритие, ползват отпуск в размер и при условия и по ред, определени за тези длъжности.
(2) В годината на встъпване в правоотношение с прикритието и в годината на прекратяване на правоотношението с прикритието служителите на прикритие ползват отпуск по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в размер, пропорционален съответно на периода от началото на годината до датата на встъпване в правоотношение и от датата на прекратяване на правоотношението до края на годината.

Чл. 137. (1) Обезщетенията при ползване на отпуск по болест на служителите на прикритие се изчисляват на база осигурителния доход за длъжността в Службата.
(2) При пенсиониране на служител, работил на прикритие, документите се издават от Службата за категорията труд и за осигурителните стаж и доход за заеманата от него длъжност в Службата.
(3) Служителите на Службата не могат да се ползват при пенсиониране с права, различни от тези, които им се полагат като служители на Службата, независимо от правоотношенията им за периода, през който са били на прикритие.

Чл. 138. (1) При необходимост от психологическо изследване и/или проверка с полифизиограф на служител на прикритие, ресорният заместник-директор, ръководителят на съответната структура по чл. 3, ал. 1 или служителят по сигурността на информацията изготвя мотивирано предложение за провеждането му и то се осъществява по утвърдения ред.
(2) Резултатите от изследванията/проверката по ал. 1 се вземат предвид за продължаване на дейността на служителя на прикритие.

Глава пета.
СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ


Чл. 139. (1) Доброволният резерв в Службата се комплектува с български граждани след подписване на договор.
(2) Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията по чл. 49 от Закона за военното разузнаване и на следните изисквания:
1. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
2. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв по чл. 24, ал. 6 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
(3) Доброволният резерв се комплектува с техника (техника-резерв) след подписване на договор с български граждани, които притежават техника, водеща се на военен отчет, годна за експлоатация и отговаряща на други специфични изисквания, определени в договора.
(4) За приемане на служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника в доброволния резерв не се провеждат процедури по обявяване и провеждане на конкурси.

Чл. 140. По предложение на директора на Службата министърът на отбраната може да определи длъжности за резервисти, които да се заемат от български граждани с двойно гражданство, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 141. Отчетът на резервистите се води от структурата по управлението на човешките ресурси на Службата, а отчетът на техниката за доброволния резерв - от съответната структура на Службата, отговаряща за вида техника.

Чл. 142. Комплектуването с резервисти и с техника-резерв се извършва съгласно длъжностните разписания в зависимост от потребностите, определени съгласно чл. 67.

Чл. 143. Подборът за приемане на служба в доброволния резерв се извършва при условията и по реда на чл. 69, ал. 1.

Чл. 144. Подборът на лица, притежаващи техника-резерв, се извършва при условията и по реда на чл. 69, ал. 1, т. 1.

Чл. 145. (1) Директорът на Службата сключва с подбрания кандидат договор за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв.
(2) При сключване на договора по ал. 1 и допълнителни споразумения към него се спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, подзаконовата уредба за неговото прилагане, Закона за военното разузнаване и този правилник.
(3) Когато кандидатът се намира в трудови или служебни правоотношения, договорът за служба в доброволния резерв се подписва и от неговия работодател.

Чл. 146. След сключването на договор за предоставяне на техника в доброволния резерв тя се зачислява в Службата и се въвежда в експлоатация със заповед на директора на Службата.

Чл. 147. (1) При изменение на правата, задълженията, условията и срока на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв по инициатива на всяка от страните се сключва допълнително споразумение.
(2) Допълнително споразумение задължително се подписва при:
1. изпращане на резервиста за участие в операции и мисии извън територията на страната, ако не е уговорено в договора;
2. преназначаване на друга длъжност;
3. заместване на отсъстващ повече от 30 (тридесет) работни дни военнослужещ, ако не е уговорено в договора;
4. временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещ, ако не е уговорено в договора;
5. удължаване на срока на договора;
6. сключване на трудов договор от резервиста, съответно възникване на служебно правоотношение, когато към момента на подписването на договора по чл. 145, ал. 1 той не е бил в трудово или служебно правоотношение;
7. сключване на трудов договор от резервиста с друг работодател, съответно възникването на служебно правоотношение с друг орган по назначаване.
(3) Допълнителното споразумение се изготвя в писмена форма и се счита за неразделна част от сключения договор.

Чл. 148. (1) Максималният срок на договора за служба в доброволния резерв е не по-дълъг от 5 (пет) години.
(2) Действието на договора може да се удължи за срок, не по-дълъг от срока по ал. 1, по предложение на резервиста/собственика на техника-резерв или на директора на Службата не по-късно от 3 (три) месеца преди изтичането му.
(3) Резервистът отправя предложение за удължаване на срока на договора до директора на Службата, към което прилага становището на работодателя/органа по назначаването си.
(4) Собственикът на техника-резерв отправя предложение за удължаване на срока на договора до директора на Службата.
(5) Директорът на Службата изразява становище по предложението на резервиста/собственика на техника-резерв по ал. 3 и 4 в 30-дневен срок от получаването му, за което уведомява другите страни по договора.
(6) В срока по ал. 2 директорът на Службата може да отправи предложение за удължаване на срока на договора до резервиста/собственика на техника-резерв при спазване на следния ред:
1. предложението се отправя лично до резервиста/собственика на техника-резерв срещу подпис с отбелязване на датата на запознаване;
2. Службата изисква становище от работодателя/органа по назначаването за удължаване на срока на договора за служба в доброволния резерв;
3. в 30-дневен срок от получаване на предложението резервистът/собственикът на техника-резерв и работодателят/органът по назначаването уведомяват писмено Службата за съгласието или за несъгласието относно отправеното предложение.
(7) Всяка от страните по договора може да оттегли отправеното предложение не по-късно от един месец преди датата на изтичане на договора, за което уведомява контрагентите.
(8) Ако нито една от страните не отправи предложение до другите за удължаване на срока на договора, той се прекратява с изтичане на уговорения срок.

Чл. 149. (1) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв по взаимно съгласие на страните се извършва по следния ред:
1. резервистът/собственикът на техника-резерв подава до директора на Службата заявление;
2. заявлението се завежда в деловодството на Службата; от датата на завеждане на заявлението тече 30-дневен срок за вземане на отношение по заявлението и за уведомяване на резервиста/собственика на техника-резерв.
(2) В случай че резервистът/собственикът на техника-резерв не е запознат в 30-дневен срок от завеждането на заявлението със заповедта по чл. 160, ал. 1, се счита, че предложението не е прието.
(3) Предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв по взаимно съгласие може да отправи и директорът на Службата при спазване на следния ред:
1. предложението се отправя до другите страни по договора, като те се запознават срещу подпис с отбелязване на датата;
2. ако в 30-дневен срок от запознаването с предложението страните по т. 1 не вземат отношение по него и не уведомят писмено директора на Службата за съгласието си, се счита, че предложението не е прието.
(4) Предложение за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв може да отправи и работодателят при спазване на следния ред:
1. предложението се отправя до директора на Службата, като към него се прилага становището на резервиста;
2. ако в 30-дневен срок от получаването на предложението директорът на Службата не вземе отношение по предложението и не уведоми писмено за съгласието си другите страни по договора, се счита, че предложението не е прието.

Чл. 150. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв при навършване на пределна възраст по чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България от резервиста се извършва по следния ред:
1. структурата по управлението на човешките ресурси до 31 октомври на предходната година изготвя списък на резервистите, които навършват пределна възраст за служба в доброволния резерв през следващата година;
2. договорът се прекратява считано от датата на навършване на пределната възраст за служба в доброволния резерв.

Чл. 151. (1) Прекратяване на договора за предоставяне на техника-резерв при настъпила негодност на техниката за експлоатация се извършва въз основа на заключение от структурите, на които са възложени регистрацията, контролът по изправността и отчетът на техниката.
(2) Заключението по ал. 1 се предоставя на директора на Службата.
(3) Директорът на Службата прекратява договора за предоставяне на техника-резерв не по-късно от един месец от датата на издаване на заключението.

Чл. 152. (1) Прекратяването на договора за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв при неизпълнение на задължение по договора се извършва по предложение на всяка от страните, като се прилагат доказателства, удостоверяващи неизпълнението.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на Службата прекратява договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв.

Чл. 153. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв, когато след сключването на договора лицето не завърши успешно обучението си за придобиване на военна подготовка, се извършва по следния ред:
1. ръководителят на структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване в 7-дневен срок от завършването на курса уведомява директора на Службата за резервистите, които не са завършили успешно обучението за придобиване на военна подготовка;
2. директорът на Службата прекратява договора за служба в доброволния резерв.

Чл. 154. (1) Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или при отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация се извършва в 5-дневен срок от получаването на документ, удостоверяващ отказ за издаване, отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) В случаите, когато резервистът обжалва отказа за издаване или отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация в законоустановения срок, срокът за прекратяване на договора по ал. 1 започва да тече след влизане в сила на решението по жалбата.
(3) При отказ на резервиста да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация се съставя протокол в присъствието на двама свидетели, единият от които е служителят по сигурността на информацията на Службата.

Чл. 155. Прекратяване на договора за служба в резерва при преминаване на платена изборна длъжност, приемане на военна служба или при ползване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и при ползване на отпуск за отглеждане на дете се извършва по следния ред:
1. резервистът представя в Службата документ, удостоверяващ съответното обстоятелство, в 7-дневен срок от датата на издаването му;
2. директорът на Службата прекратява договора за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв.

Чл. 156. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв се извършва при отпадане на някое от изискванията за приемане на служба в доброволния резерв. Директорът на Службата прекратява договора за служба в доброволния резерв не по-късно от един месец от узнаването.

Чл. 157. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв при смърт на резервиста се извършва в 14-дневен срок от датата на получаване на акта за смъртта на резервиста и влиза в сила от датата на смъртта.

Чл. 158. (1) Договорът за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв може да бъде прекратен с писмено предизвестие от резервиста/собственика на техника-резерв до директора на Службата.
(2) Срокът на предизвестието е 3 (три) месеца и започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието.
(3) Предизвестието може да бъде оттеглено до изтичане на срока му със съгласието на директора на Службата. Оттеглянето се извършва със заявление от резервиста/собственика на техника-резерв по ал. 1 до директора на Службата.
(4) Договорът за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратява след изтичането на срока на предизвестието.

Чл. 159. (1) Договорът за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника-резерв се прекратява с писмено предизвестие от директора на Службата до другите страни по договора.
(2) Срокът на предизвестието е един месец и започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието.
(3) Страните по договора се запознават с предизвестието по ал. 1 срещу подпис с отбелязване на датата на запознаване.
(4) Договорът за служба или за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратява след изтичането на срока на предизвестието.

Чл. 160. (1) Договорът за служба в доброволния резерв и договорът за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратяват със заповед на директора на Службата.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се посочват:
1. длъжностното лице, което я издава;
2. правните и фактическите основания за прекратяване на договора;
3. разпоредителна част, която съдържа:
а) правата и задълженията, реда за изпълнение;
б) имуществените последици от прекратяване на договора по ал. 1;
в) срока за сдаване на длъжността от резервиста или на техниката-резерв;
г) срока и реда за обжалване на заповедта.
(3) Срокът за сдаване на длъжността или техниката-резерв може да бъде до 30 работни дни в зависимост от спецификата на длъжността.
(4) Срокът за сдаване на длъжността или техниката-резерв започва да тече от първия работен ден, следващ запознаването на резервиста, съответно собственика на техниката, със заповедта.
(5) След сдаване на длъжността или техниката-резерв директорът на Службата издава заповед за отчисляване на резервиста или техниката-резерв от Службата.
(6) Структурата по управлението на човешките ресурси организира запознаването на резервиста или собственика на техника-резерв със съдържанието на заповедите по ал. 1 и 5 срещу подпис с отбелязване на датата.
(7) В случай че резервистът/собственикът на техника-резерв или работодателят на резервиста откажат да се запознаят със заповедта по ал. 1, отказът се удостоверява с подписите на двама свидетели.
(8) Договорът за служба в доброволния резерв или за предоставяне на техника в доброволния резерв се прекратява от датата на запознаване със заповедта по ал. 1, освен в случаите:
1. при навършване на пределната възраст на резервиста - от датата на навършване на пределната възраст;
2. при смърт на резервиста - от датата на смъртта.

Чл. 161. (1) Българските граждани, сключили договор за служба в доброволния резерв на Службата, се назначават на длъжност със заповед на директора на Службата.
(2) Резервистът се запознава със заповедта по ал. 1 в 7-дневен срок от издаването на заповедта срещу подпис, с отбелязване на датата на запознаване и се зачислява в списъчния състав на Службата.

Чл. 162. (1) Резервистите, участващи в операции и мисии извън територията на страната, за срока на операцията или мисията се вземат във временен задграничен щат на министъра на отбраната и се командироват с негова заповед.
(2) След приключване на операцията или мисията извън територията на страната резервистите по ал. 1 се назначават със заповед на директора на Службата на заеманите преди командироването им длъжности.

Чл. 163. Резервистът се преназначава на длъжност, когато отговаря на изискванията за нея, с изключение на изискването за престояване в длъжност и по определения ред за военнослужещите в Службата.

Чл. 164. (1) По предложение на ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1 резервистите могат да се извикат на активна служба за заместване на военнослужещ, отсъстващ повече от 30 (тридесет) работни дни, за срок, не по-дълъг от една година.
(2) Резервистите се назначават на длъжност със заповед на директора на Службата.
(3) Копие от заповедта се връчва на резервиста от структурата по управлението на човешките ресурси в 7-дневен срок от издаването и. В случай че заповедта съдържа класифицирана информация, резервистът се запознава с нея срещу подпис, с отбелязване датата на запознаване.
(4) Резервистът се явява в Службата за зачисляване в списъчния състав в 10-дневен срок след получаването на копие от заповедта или запознаването с нея.
(5) Средствата за основно и допълнително възнаграждение на резервистите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Службата.

Чл. 165. (1) По предложение на ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1 със заповед на директора на Службата резервистите може да бъдат назначавани за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност за военнослужещ до назначаване на титуляр за срок, не по-дълъг от една година.
(2) Редът за назначаване за временно изпълнение на задълженията на вакантната длъжност е съгласно чл. 164.
(3) При назначаване на резервист временно да изпълнява вакантна длъжност, за която се изисква по-високо военно звание, то не се присвоява.

Чл. 166. Резервистите се освобождават от длъжност със заповед на директора на Службата при:
1. преназначаване на друга длъжност;
2. вземане във временен задграничен щат на министъра на отбраната;
3. прекратяване на договора за служба в доброволния резерв.

Чл. 167. (1) Обучението на резервистите за придобиване и повишаване на квалификацията и за получаване на допълнителна професионална подготовка се осъществява в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване или чрез целеви курсове.
(2) Обучението и подготовката по ал. 1 се извършват при условията и по реда, определени за военнослужещите в Службата.

Чл. 168. За срока на обучението и подготовката на резервистите при необходимост се осигуряват:
1. настаняване, хранене, униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и други вещево имущество и снаряжение при условия и по ред, определени със заповед на директора на Службата;
2. медицинско и психологическо обслужване;
3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения.

Чл. 169. Директорът на Службата уведомява ежегодно до 10 януари резервистите за времето и продължителността на подготовката.

Чл. 170. Със заповедта за назначаване на длъжност на резервиста се присвоява или обявява военно звание по резерва, както следва:
1. на лицата, които притежават военно звание по резерва, им се обявява съответното военно звание;
2. на лицата, които не притежават военно звание по резерва, им се присвоява съответно военно звание "младши сержант" (старшина II степен) или "лейтенант";
3. на лицата, които притежават военно звание по резерва, по-високо от изискващото се за длъжността, им се обявява военното звание, изискващо се за длъжността, с тяхно съгласие за времето на действие на договора за служба в доброволния резерв или допълнителното споразумение.

Чл. 171. (1) Резервистите се повишават в следващо военно звание последователно със заповед на директора на Службата.
(2) Резервистите могат да се повишават в следващо военно звание в следните случаи:
1. след успешно завършен курс за придобиване или повишаване на квалификацията или за преквалификация;
2. при назначаване на длъжност, изискваща по-високо военно звание.
(3) Повишаване в следващо военно звание на резервисти извън случаите по ал. 2 може да се извършва еднократно за срока на службата със заповед на директора на Службата, по предложение на ръководителите на структури по чл. 3, ал. 1.
(4) Резервист може да бъде повишен в следващо военно звание посмъртно еднократно с една степен със заповед на директора на Службата.

Чл. 172. При изпълнение на активна служба резервист може да бъде понижен във военно звание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на правилника за прилагането му.

Чл. 173. За високи постижения в Службата в резерва и за заслуги към отбраната на страната резервистите може да бъдат награждавани от министъра на отбраната или от директора на Службата с отличия и награди при условията и по реда на раздел VII от глава четвърта.

Глава шеста.
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 174. (1) Службата самостоятелно осигурява дейността си в съответствие с изискванията на законовата и подзаконовата нормативна уредба и в рамките на утвърдения годишен бюджет от Министерството на отбраната.
(2) Службата може да кандидатства за допълнително финансиране по програми на ЕС и НАТО при условия и по ред, определени за съответните програми.
(3) Определени материални ресурси може да се получават централизирано и да се водят на централизиран отчет при условия и по ред, определени с актове на министъра на отбраната.

Чл. 175. Службата организира и прилага интегрирана система за управление на ресурсите, предназначена за осигуряване на изпълнението на основните и задачи, придобиване, поддържане и развитие на необходимите способности, постигане на целите и ефективно и ефикасно управление и използване на ресурсите.

Раздел II.
Осигуряване с дълготрайни материални активи и материални запаси, услуги и инфраструктура


Чл. 176. (1) За придобиване или развитие на отбранителни способности Службата може да реализира инвестиционни проекти.
(2) Инвестиционните проекти на Службата се изготвят и утвърждават съгласно системата за проектно управление в Министерството на отбраната, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за военното разузнаване и този правилник.

Чл. 177. (1) Министърът на отбраната може да настанява безвъзмездно Службата за изпълнение на нейните специфични функции и задачи в имоти - държавна собственост, които са в управление на Министерството на отбраната.
(2) Настаняването в имотите по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на отбраната по мотивирано искане от директора на Службата. В заповедта за настаняване се посочват видът и местонахождението на имота, както и срокът за настаняване.
(3) Въз основа на заповедта по ал. 2 министърът на отбраната сключва договор с директора на Службата, в който се определят срокът за настаняване, правата и задълженията на страните относно поддържането и ползването на имотите, редът за предаване и приемане на имотите, редът за прекратяване на договора и други условия.
(4) Имотите по ал. 1 се използват от Службата по предназначение, не може да се отдават под наем и да се предоставят на трети лица, освен ако това не е необходимо във връзка с изпълнението на възложените и функции.
(5) Основните и текущите ремонти и реконструкция на имотите по ал. 1 се извършват от Службата за нейна сметка. Необходимите финансови средства за поддържането и ремонтите на имотите се предвиждат в бюджета на Службата.
(6) Имотите по ал. 1 се поддържат и използват от структурите на Службата при условия и по ред, определени с актове на директора на Службата.
(7) Службата прилага система от мерки за защита и неразкриване на принадлежността на предоставените и инфраструктурни обекти и съоръжения при спазване на принципите на законност и необходимост да се знае.
(8) Мерките по ал. 7 и правилата за тяхното прилагане се разработват от структурите в Службата и се определят с акт на директора на Службата.

Чл. 178. (1) Пътно превозно средство (ППС) - държавна собственост в управление на Службата, може да се регистрира на физическо или юридическо лице за оперативни цели.
(2) Преди регистрирането на ППС лицето по ал. 1 издава в полза на Службата запис на заповед за сумата по застрахователната му стойност.
(3) Регистрацията на ППС на Службата на територията на Република България на лице по ал. 1 и обратно на името на Службата се осъществява по специален ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи.
(4) Пътните превозни средства на Службата, които следва да се регистрират към въоръжените сили на Република България, се регистрират по ред, определен с акт на министъра на отбраната.
(5) Редът и условията за експлоатация на ППС се определят с акт на директора на Службата.

Чл. 179. (1) Разпореждането с движими вещи, предоставени на структурите (органите) за изпълнение на специфичните задачи и дейности на Службата извън територията на Република България, се извършва чрез използване на един от следните способи:
1. безвъзмездно предоставяне на български юридически лица на бюджетна издръжка в държавата на пребиваване по реда на националното законодателство;
2. изкупуване от местни търговци или търговски представители, извършващи такава дейност в държавата на пребиваване;
3. продажба на място на физически или юридически лица по ред, който не е в противоречие с действащата нормативна уредба в държавата на пребиваване;
4. унищожаване на място в съответствие със законодателството на държавата на пребиваване, след бракуване.
(2) За прилагане на способите структурите (органите) по ал. 1 изпращат за съгласуване в Службата мотивирано предложение, в което посочват действащата нормативна уредба в държавата на пребиваване.
(3) Осигуряващата материалните ресурси структура на Службата изготвя становище по направеното предложение, в което посочва способа, който следва да се приложи.
(4) Предложението и становището се предлагат за утвърждаване от директора на Службата.
(5) Структурите (органите) по ал. 1 се уведомяват за взетото решение, като извършват на място одобрените дейности.
(6) След представяне на документация по реализиране на избрания способ осигуряващата структура на Службата изготвя необходимите документи за снемането на материалните ресурси от отчет.
(7) Финансовите средства, получени от продажбата или изкупуване, се отчитат по бюджета на Службата.
(8) При настъпване на природни стихии, бедствия, катастрофи, аварии, вредителство, военни действия, ескалация на обстановката по сигурността и други аналогични причини материалните ресурси се снемат от отчет по ред, определен с акт на министъра на отбраната.

Раздел III.
Финансово осигуряване


Чл. 180. (1) Финансовото осигуряване на Служба "Военно разузнаване" се извършва чрез бюджета на Министерството на отбраната при спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси. Директорът на Службата е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.
(2) При изготвяне на отчетите за изпълнение на програмата на Службата не се включва информация за финансовите средства по чл. 181.

Чл. 181. (1) Службата планира, разходва и отчита финансовите средства за изпълнение на специфичните си цели, свързани с националната сигурност и отбраната, съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
(2) За изпълнение на специфичните си цели Службата може да получава в съответствие със Закона за публичните финанси и други финансови средства, като организацията на тяхното вътрешноведомствено администриране, разходване, отчитане и контрол се определят с акта по чл. 73, ал. 2 от Закона за военното разузнаване.
(3) Контролът по спазване на финансовата дисциплина и отчетност при разходването на финансови средства за специфични цели се извършва от директора на Службата, упълномощен от него заместник-директор, началници на структури по чл. 3, ал. 1, началника на структурата, отговаряща за финансовата дейност на Службата, и инспектора на Службата.
(4) Службата не предоставя на други структури и органи информация за конкретното предназначение на разходите по ал. 1 и 2.

Раздел IV.
Информационни фондове


Чл. 182. (1) Службата създава, поддържа и използва информационни фондове за изпълнение на възложените и задачи.
(2) Създадените информационни фондове се регистрират в специално създаден електронен регистър.

Чл. 183. (1) Информационните фондове се изграждат като документални или автоматизирани.
(2) Информационните фондове, съдържащи класифицирана информация, се изграждат, като се спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(3) Лични данни в информационните фондове се обработват при спазване на изискванията на чл. 78 от Закона за военното разузнаване.

Чл. 184. (1) Решение за създаване и закриване на информационен фонд се взема от директора на Службата въз основа на предложение на структура по чл. 3, ал. 1.
(2) В предложението по ал. 1 за създаване на информационен фонд се мотивира необходимостта от него и се предлагат правила за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на информацията във фонда.
(3) В предложението по ал. 1 за закриване на информационен фонд се обосновава отпадането на необходимостта от поддържането му.

Чл. 185. (1) Информационните фондове се създават, управляват и използват с писмена заповед на директора на Службата.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на информационния фонд;
2. целите и предназначението на информационния фонд;
3. вида на информационния фонд;
4. най-високото ниво на класификация на информацията, която ще бъде използвана в информационния фонд;
5. структурата, която управлява информационния фонд;
6. потребителите на информационния фонд;
7. други разпоредби, свързани с управлението и използването на информационния фонд;
8. правилата за регистриране, съхраняване, получаване на достъп и използване на информация от информационния фонд (като приложение към заповедта).

Чл. 186. (1) Закриването на информационен фонд се извършва с писмена заповед на директора на Службата, която се отразява в регистъра.
(2) В заповедта по ал. 1 се определя редът за по-нататъшното съхраняване или унищожаване на информацията, съдържаща се в информационния фонд.

Чл. 187. (1) Контролът по изграждане, използване и закриване на информационните фондове се осъществява от директора и заместник-директорите на Службата съгласно правомощията им.
(2) Контролът по регистриране, съхраняване, осигуряване на достъп и използване на информация от информационните фондове се осъществява от ръководителите на структури, които отговарят за фондовете, и от ръководителите на структури, използващи фондовете.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 17, ал. 4, чл. 32 и § 5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за военното разузнаване.

§ 2. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този правилник се издават актовете, предвидени в него.
(2) До издаването на актовете по ал. 1 се прилагат съществуващите актове, доколкото не противоречат на Закона за военното разузнаване и на този правилник.


Приложение № 1

(поверително)


Приложение № 2

(секретно)


Приложение № 3

(секретно)

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума