навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ДВ, БР. 36 ОТ 2013 Г.)

В сила от 27.11.2020 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 52 се изменя така:
"Чл. 52. Нормите за допустими емисии в отпадъчните води от газоочистката са спазени, когато:
1. за веществата по чл. 50, т. 2 - едновременно 95 % и 100 % от измерените стойности не превишават съответните НДЕ съгласно приложение № 4;
2. за всяко от веществата по чл. 50, т. 3 - не повече от едно измерване годишно превишава НДЕ съгласно приложение № 4 или в случай на извършени над двадесет проби годишно - не повече от 5 % от всички тези проби превишават НДЕ съгласно приложение № 4;
3. за веществата по чл. 50, т. 4 - нито един от резултатите от измерванията не превишава НДЕ съгласно приложение № 4."

§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 "Изисквания към методите и средствата за измерване" се правят следните допълнения:
1. В т. 2 се добавя изречение трето: "Автоматичните измервателни системи се контролират чрез паралелни измервания по контролните методи поне веднъж годишно."
2. Създава се т. 5:
"5. Емисиите във въздуха и във водите се измерват периодично в съответствие с т. 1 и 2."

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума