навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ДВ, БР. 61 ОТ 2019 Г.)

В сила от 27.11.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 във второто изречение след думата "присъствена" се поставя запетая и се добавя "включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда".
2. В ал. 2 след думата "присъствени" се поставя запетая и се добавя "включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда".
3. В ал. 3, т. 1 след думата "присъствени" се поставя запетая и се добавя "включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда".
4. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията, включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, се извършва по програма, която предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3, т. 1 за броя присъствени академични часове."
5. Създава се ал. 8:
"(8) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по одобрена програма, която предвижда синхронно обучение от разстояние в електронна среда, обучителната организация трябва да ползва електронна платформа за провеждане на обучението, която да:
1. позволява конфигуриране и използване на виртуална стая за видео- и аудиовръзки; разговор, чат, споделяне на екрана на преподавателя, визуализация на различни информационни обекти (текст, презентация, изображения, мултимедия и др.);
2. поддържа запис на обучението с възможност за контролирано споделяне на записа;
3. поддържа вход със служебните акаунти, създадени и поддържани от Министерството на образованието и науката за всички учители в домейна @edu.mon.bg;
4. различава типовете потребители (обучител, участник, експерт) и позволява администриране и достъп до различните функционалности и ресурси;
5. осигурява създаването на различни по структура тестове за завършване на обучението с възможност за автоматична оценка, запис на резултата и обратна връзка за всеки отделен курс."

§ 2. В чл. 60, ал. 2 в т. 3 след думата "присъствени" се поставя запетая и се добавя "включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда".

§ 3. В чл. 89 в ал. 8 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 в скобите след думата "присъствени" се поставя запетая и се добавя "включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда".
2. В т. 3 след думата "присъствени" се поставя запетая и се добавя "включително и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда".
3. Създава се т. 3а:
"3а. използването на електронна платформа в съответствие с изискванията на чл. 49, ал. 8 при провеждане на синхронно обучение от разстояние в електронна среда;".

§ 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Параграф 4 се изменя така:
"§ 4. Първото атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в детските градини и училищата при условията и по реда на раздел VIII "Атестиране на дейността на педагогическите специалисти" се извършва до една година след провеждане на първото инспектиране на институцията, а на педагогическите специалисти в Националния дворец на децата, Държавния логопедичен център, центровете за подкрепа за личностно развитие и в регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - през учебната 2021/2022 г."
2. В § 8, т. 1 след думите "учебната 2021/2022 г." се добавя "и се прилагат за учителите, директорите и другите педагогически специалисти след първото им атестиране".

§ 5. В приложение № 1 към чл. 10 на ред 3.4. "Учител по религия начален етап на основното образование I - IV клас" се правят следните допълнения:
"

Длъжност

Професионално направление от област на висшето образование

Специалност

Присъдена професионална квалификация

Придобита допълнителна професионална квалификация

Документ за владеене на чужд език на ниво В2, С1 или С2 от Общата европейска езикова рамка

3.4.

Учител по религия начален етап на основното образование I - IV клас

религия и теология

всички специалности

богослов, учител по богословие (религия)

 

 

религия и теология

всички специалности

богослов

учител по религия

 


"

§ 6. Приложение № 27 към чл. 90, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 27 към чл. 90, ал. 1


Вх. № ............. от .............

ДО

МИНИСТЪРА НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

...................................................................................................................................................................................... ,

(наименованиe, правноорганизационна форма)

...................................................................................................................................................................................... ,

(седалище и адрес на управление на юридическото лице)

........................................................................................................................................................................................

(лицето, което го представлява, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ)

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Внасям програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование с наименования, както следва:

1. ................................................................................................................................................................................... ;

2. ................................................................................................................................................................................... ;

3. .....................................................................................................................................................................................

(посочва се пълното наименование на всяка от внесените програми за обучение)

За всяка от внесените за одобрение програми прилагам и следните документи:

1. описание на материално-техническите и информационните ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на обучението;

2. списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;

3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството;

4. описание на вътрешната система за управление на качеството;

5. копие от документ за идентичност на лица с различни имена (ако е приложимо);

6. документ за платена такса за разглеждане на заявлениe и извършване на оценка на програмите за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

(отбелязва се избраният начин на получаване и се полага подпис)

0 На място в Центъра за административно обслужване на МОН

0 Чрез лицензиран пощенски оператор, на адреса, изписан на стр. 3 от заявлението, и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

0 Като вътрешна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан на стр. 3 от заявлението, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

0 Като вътрешна куриерска пратка на адреса, изписан на стр. 3 от заявлението, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

0 По електронен път на електронен адрес ..................................................................................................

 

 

Забележка. Оригиналът на заявлението, документът за платена такса и документът за предплатена пощенска услуга остават на съхранение в МОН.

 

 

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ:

ИМЕ: ...................................................................................................................................................................

УЛ./№: .................................................................................................................................................................

ОБЛАСТ:.............................................................................................................................................................

П.К./ГРАД: .........................................................................................................................................................

ДЪРЖАВА: .......................................................................................................................................................

МОБ. ТЕЛ.:  

 

 

В случай че желаете документите да Ви бъдат изпратени по пощата, моля, попълнете
ЧЕТЛИВО необходимата информация за пощенския плик.

 

"

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. Обучителните организации, чиито програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти са одобрени преди влизане в сила на тази наредба, може да осъществяват присъствената форма чрез синхронно обучение от разстояние в електронна среда, след като осигурят спазването на условията по чл. 49, ал. 8.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума