навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ (ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г.)

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В букви "а" и "б" думите "населеното място и" се заличават.
2. Буква "в" се отменя.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата "култури" се добавя "и други площи";
б) в т. 2, букви "а" и "б" думите "населеното място и" се заличават.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата "защита" се добавя "препарати за дезинфекция и дезинсекция";
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 думите "при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори" се заличават;
г) в т. 4 думите "с тотални хербициди" се заличават.
3. В ал. 3 думите "се записват" се заменят с "авиационният оператор записва".
4. Алинея 4 се отменя.

§ 3. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси, заоре или дискува цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) и интензивни горски култури преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за пчеларството."

§ 4. Член 6 се изменя така:
"Чл. 6. На интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се поддържат и актуализират:
1. регистри с информация за разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, в които са обозначени продуктите, идентифицирани като опасни за пчелите със стандартната фраза "SPe8 Опасен за пчелите", и продуктите за растителна защита с нисък риск;
2. лицензираните за употреба ветеринарномедицински продукти;
3. списък с контакти на лаборатории, акредитирани да анализират проби от пчели за наличие на продукт за растителна защита и третирана растителност за остатъци от пестициди."

§ 5. В чл. 7 думите "(по-слабо токсични) по отношение на" се заличават.

§ 6. Създават се членове 7а, и :
"Чл. 7а./span>. В случай на възникване на заразни болести по животните се извършват дезинсекционни и дезинфекционни дейности съгласно Наредба № 8 от 2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните (ДВ, бр. 97 от 2020 г.).
Чл. 7б./span>. В случаите по чл. 7 и 7а компетентният орган възлага на ЦОРХВ извършването на оценка на влиянието от проведените растителнозащитни, дезинсекционни и дезинфекционни дейности върху пчелите, като определя срок за всеки конкретен случай.
Чл. 7в./span>. При пострадали пчелни семейства в случаите по чл. 7 собствениците на пчелини се обезщетяват по реда на Закона за защита при бедствия."

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите "до 3 дни" се заменят с "не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни";
б) създава се т. 3:
"3. прилагат регистрираните с входящ номер уведомителни писма до кметствата към "Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене" и към "Технологичен план" за горските територии при употреба на ПРЗ и да ги предоставят при проверка."
2. В ал. 2 накрая се добавя "а практикуващите подвижно пчеларство в землището на съответното населено място уведомяват лично с SMS и/или по електронна поща."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Данните по ал. 3 съдържат мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията, пререгистрацията на животновъдния обект или се предоставят при необходимост от собственика на пчелина ведно с декларация за съгласие за достъп до лични данни.

§ 8. Създава се чл. 9а:
"Чл. 9а. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).
(2) Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.
(3) Електронната платформа по ал. 1 съдържа географска информация за актуалните граници на слой "Физически блокове" от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).
(4) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.
(5) Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.
(6) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, която включва:
1. обозначаване на блок/блокове от слой "Физически блокове" на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;
2. дата и час (от - до) на извършване на дейностите;
3. продукт/препарат - търговско наименование, доза на декар.
(7) Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS с данните по ал. 6, т. 1 - 3."

§ 9. В чл. 10 след думите "т. 2" се добавя "или по чл. 9а, ал. 7,", а след думата "отравяне" се добавя "чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин."

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя "при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности."
2. (В сила на 01.03.2021 г.) Алинеи 2 и 3 се отменят.

§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата "подмор" се добавя "или наличие на признаци за отравяне";
б) точка 2 се изменя така:
"2. подава жалба до директора на областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) незабавно по телефона не по-късно от първия ден след констатираната смъртност на пчели, която се отразява писмено в ОДЗ в деня на получаването и или най-късно в първия работен ден."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор или признаци на отравяне в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелните семейства и отразява констатациите си във ветеринарномедицинския дневник на животновъдния обект (пчелин)."
3. Алинеи 4 - 7 се отменят.

§ 12. Член 13 се отменя.

§ 13. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. (1) Комисията по чл. 12, ал. 2 извършва проверка на място.
(2) Инспектор по растителна защита от ОДБХ, член на комисията, взема проба от третираната растителност и проверява за наличие на умрели пчели в нея. Пробата се транспортира незабавно до акредитирана лаборатория. При невъзможност за незабавен транспорт растителната проба следва да бъде съхранена в ОДБХ и доставена в акредитираната лаборатория по подходящ начин. Пробата се придружава от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребени продукти за растителна защита и/или за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ. Пробата се опакова, транспортира и анализира за сметка на БАБХ.
(3) При необходимост по преценка на комисията инспекторът по растителна защита от ОДБХ взема проба от растителността в или около пчелина.
(4) Официалният ветеринарен лекар, член на комисията, взема проба от пчели от пострадалите семейства и около входа на кошерите. Пробата се придружава от писмо за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
(5) Пробата по ал. 4 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана. Същата е съпроводена/идентифицирана със стикер с уникален баркод. Необходимите опаковки и стикери с уникални баркодове се осигуряват от официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(6) Информацията за изпратената проба се отразява в писмото за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, и съдържа най-малко следните данни:
1. наименование и количество на пробата;
2. дата, час и място на вземане на пробата;
3. номер на стикер с уникален баркод;
4. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата;
5. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.
(7) Пробата по ал. 4 се изпраща за анализ в акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета, в присъствието на официалния ветеринарен лекар, член на комисията.
(8) Пробата се транспортира за сметка на собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба е взета.
(9) Анализите на пробата от пчели се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията."

§ 14. Създават се членове 14а и 14б:
"Чл. 14а./span>. (1) Арбитражни проби от пчели или растителност за целите на контролна експертиза се формират и съхраняват в лабораторията, в която са изпратени пробите.
(2) След получаване на проба по чл. 14, ал. 2 - 4 във възможно най-кратък срок лабораторията изготвя от нея аналитична проба и отделя необходимия брой аналитични части в зависимост от използвания метод за анализ, включително и за контролна експертиза.
(3) Контролна експертиза на арбитражната проба се извършва след писмено заявление на заинтересованото лице до изпълнителния директор на директора на ОДБХ, на чиято територия е взета пробата. Контролна експертиза може да се заяви в срок до 3 работни дни след надлежно уведомяване за резултатите.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ разрешава извършването на контролна експертиза в национална референтна лаборатория или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в друга акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изпитване. Всички разходи за извършването на контролна експертиза, включително транспорт, опаковане, съхранение, анализ и други, са за сметка на лицето, подало заявлението по ал. 3.
(5) Резултатите от контролната експертиза са окончателни и не подлежат на оспорване.
Чл. 14б./span>. (1) След извършване на проверката комисията съставя констативен протокол съгласно приложение № 2, в който:
1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравяне, придружено с мотиви;
2. при съмнение за отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието;
3. се определят и записват видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от отравянето, като при невърнали се летящи пчели силата на пчелните семейства се определя по броя на рамките с пило и броя на медовите пити, заети с нектар и мед.
(2) В срок до 5 дни след получаване на резултатите от анализите комисията изготвя окончателното заключение съгласно приложение № 3 за причините за подмор/наличие за отравяне на пчелите и установяване на нарушителя и връчва екземпляр от него на собственика/собствениците на пчелното стопанство, по чиято жалба се свиква комисията.
(3) При поискване от страна на комисията ЦОРХВ дава научнообосновано становище относно това, до каква степен установеният в пробата пестицид е опасен за пчелите и дали измереното количество от него е токсично за тях. Срокът за изготвяне на заключението по ал. 2 започва да тече от получаване на становището."

§ 15. Създава се чл. 16:
"Чл. 16. Ежегодно в периода 15 март - 31 май ОДБХ осигуряват мобилни инспектори и служители на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверка при необходимост от 8,00 до 18,00 ч. в почивните и празничните дни при спазване на действащото законодателство."

§ 16. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения
1. В т. 7 думите "(по-слабо токсични) по отношение на" се заличават.
2. Създават се т. 8, 9, 10, 11, 12 и 13:
"8. "Арбитражна проба" е пробата, предназначена за контролна експертиза в случай на оспорване на резултатите.
9. "Дезинсекция" е комплекс от методи за унищожаване на вредни насекоми и кърлежи.
10. "Дезинфекция" е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни микроорганизми върху живи или неживи обекти.
11. "Продукти за растителна защита с нисък риск" са продукти по смисъла на чл. 47 от Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г.)".
12. "Репелент" е препарат за отблъскване на насекоми.
13. "Хранителна примамка" са всички видове захари и/или специални добавки, които привличат насекомите."

§ 17. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 2 абревиатурата "ЕГН" и думите "л.к. № .............., издадена на ............. от МВР", и "и печат" се заличават.

§ 18. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 6 думите "за сметка на жалбоподателя" се заличават.

§ 19. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 7 след думите "от извършените" се добавя "лабораторни".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 20. Актуализацията на слой "Физически блокове" от СИЗП в ЕПОРД се извършва в срок от 1 месец от одобряване на окончателния слой "Физически блокове" за съответната година по реда на чл. 16б от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

§ 21. (1) Регистрацията по чл. 9а, ал. 4 се извършва до 31.01.2021 г.
(2) За новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини) регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин). При практикуване на подвижно пчеларство новорегистрираните животновъдни обекти (пчелини) се регистрират в ЕПОРД в срок до два дни от регистрацията на пчелина.

§ 22. До 28.02.2021 г. включително оповестяването се извършва по реда на чл. 8, 9 и , а от 1.03.2021 г. - по реда на чл. 9а.

§ 23. Параграф 10, т. 2 влиза в сила на 1.03.2021 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума