навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

В сила от 28.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. основните функции и задачи на структурните звена в НСО;".
2. Създава се т. 9а:
"9а. дисциплинарната отговорност на офицерите и сержантите;".

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите "началника на НСО" се поставя запетая и се добавя "които са сектори или структурни звена от по-ниска степен".
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Структурата на основните структурни звена по ал. 2 се определя със заповед на началника на НСО. В отделите могат да се създават сектори, а в отделите и секторите могат да се създават структурни звена от по-ниска степен. Извън основните структурни звена по ал. 2 могат да се създават съобразно конкретната оперативна обстановка и/или необходимост, както и в изпълнение на действащото законодателство други структурни звена, които да са на пряко подчинение на началника на НСО."

§ 3. В чл. 5 т. 5, 6, 7 и 8 се отменят.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Точки 1, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
2. Точка 5 се изменя така:
"5. звено "Учебен център"."

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Отделите и звената" се заменят с "Отделите, секторите и звената от по-ниска степен".
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите "на началника на НСО и се отчитат пред него" се заменят с "на началниците си в служебната йерархия и се отчитат пред тях и пред началника на НСО";
б) създават се т. 6а, 6б и 6в:
"6а. издават заповеди, отнасящи се до подчинените им служители, когато и за каквито са оправомощени от началника на НСО;
6б. атестират служителите в ръководеното от тях звено, когато са оправомощени от началника на НСО;
6в. налагат дисциплинарни наказания, когато и за каквито са оправомощени от началника на НСО;".

§ 6. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. (1) Отдели 01 и 02 осъществяват основните функции и задачи на НСО по глава пета от Закона за Националната служба за охрана.
(2) Самостоятелните сектори "Дежурен център" и "Оперативна информация и взаимодействие" пряко подпомагат основните функции и задачи, осъществявани от звената по ал. 1."

§ 7. Член 9 се изменя така:
"Чл. 9. Отдел 03 осъществява функции и дейности в следните направления:
1. подпомагане управлението на предоставените на службата имоти и движими вещи;
2. участие във и администриране на придобиването на дълготрайни материални активи и материални запаси;
3. подпомагане и администриране на дейността по възлагане на обществени поръчки;
4. съхранение на въоръжение, боеприпаси, специални средства, вещево и други имущества, противопожарна техника и автоматика;
5. осъществяване на противопожарен контрол;
6. планиране и координиране изграждането на комуникационните, информационните и навигационните системи за нуждите на НСО;
7. организиране използването на средствата за защита на комуникационните и информационните системи и информация;
8. изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, сигнализация и техническа охрана;
9. озвучаване, звукозапис и/или видеозаснемане на мероприятия;
10. обслужване, ремонт, съхранение, ежедневен контрол на техническото състояние и периодични технически прегледи на специализираните автомобили и другите моторни превозни средства;
11. контрол на водачите на моторни превозни средства;
12. поддръжка в обектите, предоставени за управление на НСО;
13. транспортно осигуряване на НСО;
14. планиране и управление на ресурсите и отбранително-мобилизационната дейност."

§ 8. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. Отдел 04 осъществява функции и дейности в следните направления:
1. правно-нормативно осигуряване на дейността на службата и на началника на НСО;
2. финансово-счетоводна дейност;
3. предварителен контрол за законосъобразност съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдените от министъра на финансите Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор;
4. материални проверки по смисъла на чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция;
5. управление на човешките ресурси и психологическо осигуряване;
6. международно сътрудничество и връзки с обществеността;
7. деловодна дейност и архив."

§ 9. Членове 11 и 12 се отменят.

§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "и отбранително-мобилизационна подготовка" се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява задачите, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата уредба, свързана с прилагането му, като отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване, защита и предаване на класифицирана информация в НСО. Той е пряко подчинен на началника на службата."
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Служителят по сигурността на информацията организира и осъществява пренасяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация."
4. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Служителят по сигурността на информацията организира и осъществява процедурите по обикновено, разширено и специално проучване за надеждност на служителите и кандидатите за работа в НСО, води и съхранява делата по проучване за надеждност.
(5) Служителят по сигурността на информацията организира обучението и подготовката на личния състав по защитата на класифицираната информация."

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 думите "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в НСО".
2. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) При констатирани нарушения на служебните задължения или извършване на други правонарушения, в резултат на извършени проверки, звено "Инспекторат" може да предлага налагане на дисциплинарни наказания, извършване на дисциплинарни проверки или предприемане на други мерки съгласно действащото законодателство.
(6) Служители от звено "Инспекторат", определени от началника на НСО, съставят актове за установяване на административни нарушения на служители на НСО за нарушения на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество."

§ 12. В чл. 15 се създава т. 5а:
"5а. предоставя на началника на НСО независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;".

§ 13. Членове 16, 17 и 18 се отменят.

§ 14. Член 19 се изменя така:
"Чл. 19. Звено "Учебен център" планира, организира и осъществява професионалната подготовка и обучение на служителите."

§ 15. Член 20 се отменя.

§ 16. В чл. 21 думите "основните структурни" се заменят със "структурните".

§ 17. Създават се чл. 21а и 21б:
"Чл. 21а. Началникът на НСО със своя заповед утвърждава подробните функционални характеристики и задачи на структурните звена в службата при спазване на принципите на всеобхватно изпълнение на функциите и дейностите на службата, регламентирани в Закона за НСО, недопускане припокриването на функции или липса на разпределени функции и компетенции, както и спазване на служебна субординация и взаимодействие.
Чл. 21б. (1) Началникът на НСО утвърждава класификатор на длъжностите и длъжностното разписание на службата.
(2) Началникът на НСО, в рамките на утвърдения общ числен състав, може да поддържа резерв от неразпределени по структурите звена щатни бройки.
(3) Резервът по ал. 2 се използва за оптимизиране числеността на структурните звена при значително увеличаване на задачите им или при съществени промени в охранително-оперативната обстановка."

§ 18. В чл. 23, т. 2 след думата "сигурност" се поставя запетая и думите "по отношение" се заменят с "имаща отношение към сигурността".

§ 19. В чл. 24 т. 1 се отменя.

§ 20. В чл. 26 се създава ал. 3:
"(3) При спешност и/или извънредна необходимост решенията на комисията могат да се вземат неприсъствено - на подпис."

§ 21. В чл. 27, ал. 1 думите "обикновено мнозинство" се заменят с "абсолютно мнозинство - с единодушие".

§ 22. В чл. 28 се създава ал. 5:
"(5) Решенията на комисията, които са с неопределен или по-дълъг срок на действие, се преразглеждат в срок до 6 месеца от приемането им, както и при необходимост, по инициатива на началника на НСО или на член на комисията."

§ 23. Създава се чл. 29а:
"Чл. 29а. При внезапно възникване на усложнена среда за сигурност и/или възникване на конкретна застрашеност за лица/обекти по чл. 23 от Закона за НСО началникът на НСО издава заповед за назначаване на съответната охрана, като определя вида и обхвата и. Заповедта се изпълнява до приемането на решение от комисията, което става в срок до три работни дни от издаването на заповедта."

§ 24. В чл. 31 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:
"(2) В случаите по ал. 1, т. 1 лицето се уведомява по реда на чл. 30, без да се запознава с мотивите за решението."

§ 25. (В сила от 28.05.2021 г.) В чл. 49, ал. 1 се създава т. 2а:
"2а. не са дали съгласие за провеждане на полифизиографски тест;".

§ 26. (В сила от 28.05.2021 г.) В чл. 51, ал. 1 се изменя така:
"(1) Вторият етап "Психологично изследване" се провежда на части, определени в заповедта по чл. 33, и може да включва тестово изследване, психо-диагностично интервю и/или полифизиографски тест за оценка на надежността и интегритета."

§ 27. В глава пета, раздел ІІІ се създава чл. 60а:
"Чл. 60а. (1) За служителите на службата или за част от тях, без работещите на смени/дежурства, началникът на НСО може да установява дневна продължителност на работното време, различна от 8-часовата, при спазване на нормална продължителност на седмичното работно време от 40 часа и минимална междудневна почивка от 12 часа.
(2) Установяването на дневното работно време по ал. 1 се допуска с начален час не по-рано от 7,00 ч. и краен час не по-късно от 19,00 ч., с обедна почивка не по-малко от 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Надвишаването на нормалната продължителност на седмичното работно време от 40 часа се допуска за служителите по чл. 60, ал. 2 от Закона за НСО.
(4) Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, както и допълнителният отпуск за служителите по чл. 38, ал. 2 и 3 от Закона за НСО се определят със заповед на началника на службата."

§ 28. В глава V се създава раздел IVа:
"Раздел IVа
Дисциплинарна отговорност на офицерите и сержантите. Дисциплинарно производство
Чл. 69а./span>. (1) За нарушение на военната дисциплина военнослужещите се наказват с предвидените в Закона за НСО дисциплинарни наказания.
(2) Дисциплинарната отговорност е лична.
Чл. 69б./span>. (1) За установяване на дисциплинарните нарушения може да бъде назначена комисия за проверка от началника на НСО.
(2) След приключване на проверката комисията изготвя писмен доклад, като прилага всички събрани материали.
(3) Дисциплинарното нарушение се счита за открито, когато наказващият орган е установил извършеното нарушение и разполага с достатъчно данни относно извършеното нарушение и самоличността на нарушителя, а в случаите по ал. 1 - след получаване на доклада на назначената комисия. Наказващият орган може да установи извършено нарушение на служебната дисциплина и в резултат на финансова ревизия (одит), вътрешноведомствена проверка, проверка на контролен орган, влязъл в сила акт за налагане на административно-наказателна отговорност или при узнаване за влязла в сила осъдителна присъда."

§ 29. В чл. 70 се създава ал. 4:
"(4) Атестирането се извършва през месец януари за предходната календарна година."

§ 30. В чл. 79 се правят следните допълнения:
1. В ал. 9 се създава изречение второ: "В случаите по ал. 2, когато началникът на НСО е и старши атестиращ, той може да назначи комисия за разглеждане на писмените възражения на атестирания и становището на атестиращия."
2. В ал. 10, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на случаите, когато началникът на НСО е и старши атестиращ".

§ 31. В чл. 81, ал. 2 след думата "документи" се добавя "или копия от документи".

§ 32. Създава се чл. 88:
"Чл. 88. (1) Началникът на НСО може да отдава под наем движими вещи - частна държавна собственост, или да ги предоставя за временно ползване.
(2) Редът и условията за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определят от началника на НСО."

§ 33. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават ал. 5 и 6:
"(5) Националната служба за охрана осигурява пропускателния режим, контрола на достъпа и охрана на сградите на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет.
(6) Националната служба за охрана осигурява за сметка на своя бюджет охраната, поддръжката и управлението на имотите, предоставени на службата, включително на предоставените имоти, предназначени за местоживеене, за времето на мандата им, на охраняваните лица по чл. 20, ал. 1 от Закона за НСО."

§ 34. Приложението към чл. 8 (поверително) се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 35. Постановлението влиза в сила два месеца след датата на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 25 и 26, които влизат в сила шест месеца след датата на обнародването му.

§ 36. Атестирането за 2020 г. на офицерите и сержантите от НСО се извършва в срок до един месец след влизането в сила на постановлението.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума