навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 133 ОТ 1998 Г.)

В сила от 27.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 16б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите "ползва платен отпуск" се добавя "или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност";
б) в т. 2 думите "по ал. 3" се заменят с "по ал. 4";
в) в т. 4 думите "отглеждане на дете до една година" се заменят с "бременност и раждане".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка."
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
4. В ал. 3, т. 2 се изменя така:
"2. децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка."
5. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата."
6. В ал. 5 думите "по ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3" се заменят с "по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4".
7. В ал. 6 думите "при условията на ал. 1, 2 и 3" се заменят с "при условията на ал. 1, 3 и 4".
8. Създава се нова ал. 7:
"(7) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1."
9. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.
10. В ал. 9 и 10 думите "условията по ал. 2, т. 2" се заменят с "условията по ал. 3, т. 2" и думите "размер по ал. 6" се заменят с "размер по ал. 8".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До 31 декември 2021 г. разпоредбата на чл. 16б се прилага единствено при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, на територията на Република България, свързана с разпространение на COVID-19.

§ 3. (1) Кметът на общината/района в 3-дневен срок уведомява дирекция "Социално подпомагане" за въведени ограничения за посещаване на детски заведения поради предприети мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19.
(2) Регионалното управление по образование в срок до седем дни уведомява съответната регионална дирекция за социално подпомагане за преустановяване на присъствения образователен процес в паралелки, в които има ученици на възраст до 14 години, поради предприети мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19.

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на това постановление производства се довършват по досегашния ред.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума