навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-5 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.11.2020 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Днес, 26.11.2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. за следното:

§ 1. В чл. 174а, ал. 1 датата "30.11.2020 г." се заменя с "31.12.2020 г.".

§ 2. В чл. 175а, ал. 1 датата "30.11.2020 г." се заменя с "31.12.2020 г.".

§ 3. В чл. 176а, ал. 1 датата "30.11.2020 г." се заменя с "31.12.2020 г.".

§ 4. Създава се чл. 201б със следното съдържание:
"Чл. 201б. (1) Изпълнител на СИМП (ДКЦ/МЦ) има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, в случай че отговаря на определени условия, посочени в методиката по чл. 201а, ал. 2.
(2) При наличие на условията, посочени в методиката по чл. 201а, ал. 2, изпълнителят на СИМП (ДКЦ/МЦ) представя в РЗОК необходимите документи, удостоверяващи спазването им (декларации, списъци и графици), и сключва допълнително споразумение с РЗОК за заплащане за работа при неблагоприятни условия по ал. 1."

§ 5. В глава седемнадесета се създава раздел ХІ "Назначаване от общопрактикуващ лекар и изпълнение на високоспециализирани медико-диагностични изследвания "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна":

"Раздел ХІ
Назначаване от общопрактикуващ лекар и изпълнение на високоспециализирани медико-диагностични изследвания "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна

Чл. 223з./span>. (1) Когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна, ОПЛ издава "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) за извършване на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" на ЗОЛ от неговия регистър, обърнало се към него по повод на оплаквания, свързани с COVID-19 (независимо от начина, по който ЗОЛ се е обърнало към ОПЛ).
(2) В случаите на ал. 1 ОПЛ преценява необходимостта от извършване на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", след като снема епидемична анамнеза, обсъжда със ЗОЛ оплакванията му и издава направлението при наличие на поне 2 (два) от следните симптоми: новопоявила се температура; новопоявила се кашлица, предимно суха; новопоявила се отпадналост; новопоявили се загуба на вкус и/или обоняние; новопоявило се затруднено дишане или недостиг на въздух; миалгия; главоболие; диария; гадене и повръщане; гърлобол; кислородно насищане, по-малко от 92 % или по-малко от 88 % (ако пациентът е с ХОББ) при проведена пулсоксиметрия, ако има такава възможност.
(3) Общопрактикуващият лекар не издава направление за ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" на пациенти, които са хоспитализирани или насочени за хоспитализация по повод влошено или тежко общо състояние, както и за контролни, скринингови изследвания или изследвания на контактни безсимптомни лица. Направление не се издава и на лица, които са с установено заболяване чрез бърз антигенен тест.
(4) При издаване на направление по ал. 1 не се прилагат правилата по чл. 202.

Чл. 223и./span>. (1) В случаите по чл. 223з "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) може да бъде издадено и електронно от ОПЛ, който го изпраща чрез медицинския софтуер на ОПЛ към Националната здравна информационна система (НЗИС).
(2) След регистриране в НЗИС на издаденото направление по ал. 1 към медицинския софтуер на ОПЛ от НЗИС се връща информация за издадения от системата генериран Национален референтен номер (НРН) на направлението.
(3) Националният референтен номер се предоставя от ОПЛ на ЗОЛ, който от своя страна го предоставя на избрана от него лаборатория, сключила договор с НЗОК за извършване на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по чл. 223б.
(4) В случаите по ал. 1 ОПЛ издава амбулаторен лист, в който в поле обективно състояние вписва НРН по ал. 2 и поне 2 (два) от симптомите по чл. 223з, ал. 2.

Чл. 223й./span>. При осъществяване на консултация от разстояние ОПЛ издава амбулаторен лист, в който задължително посочва код Z71.9, съгласно изискванията на приложение № 9. В този случай амбулаторният лист не е необходимо да съдържа подпис на пациент.

Чл. 223к./span>. Високоспециализираното медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", назначено въз основа на "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4), издадено от ОПЛ, се изпълнява от лечебни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването, сключили договор с НЗОК по чл. 223б за това ВСМДИ.

Чл. 223л./span>. (1) Отчитането и заплащането на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по чл. 223к се извършва при условията и в сроковете, регламентирани в раздел VІІІ, глава седемнадесета. При електронно издадено направление не се прилага чл. 207, ал. 4.
(2) При отчитане и заплащане на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" от изпълнители по чл. 223к се прилагат правилата по чл. 223ж."

§ 6. В чл. 278 се създават ал. 4 и 5:
"(4) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна с оглед осигуряване на достъп до болнична медицинска помощ на ЗОЛ след проверка и разрешение от съответната районна здравна инспекция (РЗИ) изпълнителят на болнична помощ може да преструктурира и увеличи броя на разкритите легла, в т.ч. и тези за интензивно лечение, за пациенти с COVID-19.
(5) Преструктурираните и новоразкритите болнични легла се отразяват в информационната система на НЗОК със самостоятелен код в номенклатурата на клиниките/отделенията и се използват за отчитане само на пациенти с COVID-19."

§ 7. В чл. 338а се създава ал. 25:
"(25) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна НЗОК заплаща за КП № 39 и КП № 48 цена 1200 лв. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19."

§ 8. В приложение № 17 "Клинични пътеки" се правят следните изменения и допълнения:
1. В КП № 39 "Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст":
1. В част "Изискване:":
1.1. След абзац четвърти се създава нов със следното съдържание:
"При отчитане на заболяване "Вирусна пневмония" или "Бронхиолит", причинени от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92 (92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", е извършено това изследване.
Забележка. При извършено ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код **91.92 (92191-00)."
1.2. В абзац "Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19" се създава т. 2а:
"2а. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или по време на хоспитализация на пациент с бронхопневмония или бронхиолит, предизвикана от COVID-19, за доказване на заболяване с код U07.1 лечебното заведение задължително отчита ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19"."
2. В т. I "Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека":
2.1. В т. 2 "Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ" под таблицата "Задължително звено/медицинска апаратура" се добавя следният текст:
"За провеждане на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по време на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна лечебното заведение следва да е посочено в заповед на министъра на здравеопазването като изпълнител, съответно да има сключен договор с НЗОК.
В случай че лечебното заведение не е изпълнител на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по договор с НЗОК, е необходимо да представи договор с друго лечебно заведение, посочено в заповед на министъра на здравеопазването, съответно сключило договор с НЗОК."
2.2. В т. 3 "Необходими специалисти за изпълнение на клиничната пътека" текстът "лекар със специалност по вътрешни болести (за кодове J15.8, J15.9 може да работи специалист със специалност по вътрешни болести с 5 години стаж (проведен в лечебно заведение за болнична помощ или диспансер) по специалността, ако на територията на общината липсва лечебно заведение, което да изпълнява тази клинична пътека" придобива следното съдържание:
"лекар със специалност по вътрешни болести за:
- кодове J15.8, J15.9 може да работи лекар със специалност по вътрешни болести с 5 години стаж (проведен в лечебно заведение за болнична помощ или диспансер) по специалността, ако на територията на общината липсва лечебно заведение, което да изпълнява тази клинична пътека;
- код U07.1 COVID-19, идентифициран вирус".
2. В КП № 48 "Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст":
1. В част "Изискване:":
1.1. След абзац четвърти се създава нов със следното съдържание:
"При отчитане на заболяване "Вирусна пневмония", причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92 (92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", е извършено това изследване.
Забележка. При извършено ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" преди хоспитализацията същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код **91.92 (92191-00)."
1.2. В абзац "Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19" се създава т. 2а:
"2а. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или по време на хоспитализация на пациент с бронхопневмония, предизвикана от COVID-19, за поставяне на диагноза с код U07.1 лечебното заведение задължително отчита ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19"."
2. В т. I "Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека", в т. 2 "Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ" под таблицата "Задължително звено/медицинска апаратура" се добавя следният текст:
"За провеждане на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по време на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна лечебното заведение следва да е посочено в заповед на министъра на здравеопазването като изпълнител, съответно да има сключен договор с НЗОК.
В случай че лечебното заведение не е изпълнител на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по договор с НЗОК, е необходимо да представи договор с друго лечебно заведение, посочено в заповед на министъра на здравеопазването, съответно сключило договор с НЗОК."
3. В КП № 104 "Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения":
1. След абзац "Основна процедура **91.92 92191-00 се осъществява при необходимост и се прилага при диагностициране на всички инфекциозни причинители. Тази процедура се извършва при показания и се отчита като допълнителна диагностична процедура, към другите диагностични процедури, посочени във всеки диагностично-лечебен алгоритъм на съответната клинична пътека." се добавя нов абзац:
"При отчитане на заболяване, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92 (92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", е извършено това изследване.
Забележка. При извършено ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" преди хоспитализацията същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код **91.92 (92191-00)."
2. В т. I "Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека", в т. 2 "Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ" под таблицата "Задължително звено/медицинска апаратура" се добавя следният текст:
"За провеждане на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по време на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна лечебното заведение следва да е посочено в заповед на министъра на здравеопазването като изпълнител, съответно да има сключен договор с НЗОК.
В случай че лечебното заведение не е изпълнител на ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" по договор с НЗОК, е необходимо да представи договор с друго лечебно заведение, посочено в заповед на министъра на здравеопазването, съответно сключило договор с НЗОК."
3. В т. II "Индикации за хоспитализация и лечение" в т. 4 "Дехоспитализация и определяне на следболничен режим" накрая се добавя следният текст:
"- в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или положителен резултат от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19", съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19."

§ 9. Програмните интерфейси и номенклатурите за обмен на информация между софтуера на ИМП и НЗИС се актуализират текущо в съответствие със степените на изграждане и внедряване на нови функционалности в НЗИС.

§ 10. (1) Във връзка с § 13 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) може да бъде издадено и в електронен формат чрез НЗИС за изследвания с кодове 01.01; 01.03; 01.38; 01.40; 10.64 и 06.30. В този случай медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК само електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност в определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря специалист, извършил изследванията.
(2) В случаите по ал. 1 след издаването на направлението за медико-диагностична дейност чрез софтуера на ИМП то се регистрира в НЗИС, откъдето получава НРН, който се вписва в амбулаторния лист. Националният референтен номер на направлението се предоставя от ОПЛ или лекаря специалист на ЗОЛ, което от своя страна го предоставя на избран от него ИМП за извършване на МДИ или ВСМДИ.
(3) При електронно издадено направление не се прилага изискването на чл. 207, ал. 4.
(4) Във връзка с § 16, ал. 1 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. при осигурена техническа възможност резултатите от МДИ (включително интерпретация на резултатите или референтните стойности) се отчитат в НЗИС.

§ 11. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. влиза в сила от 1.11.2020 г.

§ 12. Националната здравноосигурителна каса заплаща по цените, посочени в § 7, за пациенти, дехоспитализирани след датата на влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г.

§ 13. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и "Държавен вестник".

§ 14. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в "Държавен вестник" на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума