навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от 2015 г., бр. 66 от 2018 г. и бр. 27 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите "от Държавната комисия по хазарта" се заличават;
бб) в т. 1 думите "седалище и адрес на управление" се заличават;
вв) точка 2 се изменя така:
"2. номер и дата на удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартната игра и/или удостоверението за вписана промяна и информация за утвърдените образци на ценните книжа;"
б) в ал. 2 думите "утвърден от Държавната комисия по хазарта образец на ценните книжа, върху който" се заменят с "утвърдените по реда на Закона за хазарта образци на ценните книжа, върху които";
в) в ал. 3 думите "Държавната комисия по хазарта" се заменят с "Националната агенция за приходите", а след думите "хазартни игри" се добавя "или за вписана промяна".
2. В чл. 11, ал. 1, т. 1 думите "седалище и адрес на управление" се заличават.
3. В чл. 11а, ал. 1, т. 1 думите "седалище и адрес на управление" се заличават.
4. В чл. 21 думите "обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г. и бр. 7, 16, 49 и 100 от 2007 г." се заменят с "обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г., бр. 7, 16, 49 и 100 от 2007 г., бр. 54 и 79 от 2008 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 12 и 80 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 1 от 2018 г., бр. 18 и 54 от 2019 г. и бр. 73 от 2020 г.".
5. В чл. 29, ал. 1 думите "Държавната комисия по хазарта" се заменят с "Централното управление на Националната агенция за приходите".

§ 2. В Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г. и бр. 26, 36 и 54 от 2019 г.), в приложение № 1 т. 23 се отменя.

§ 3. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 24 и 80 от 2019 г. и бр. 77 от 2020 г.), в приложение № 2, т. 11 числото "7920" се заменя със "7927".

§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18, 24 и 80 от 2019 г. и бр. 58, 73 и 77 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя "включително определя позиции във връзка с участие в работата на органите на международните финансови организации".
2. В чл. 9, ал. 2 числото "581" се заменя с "574".
3. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието числото "581" се заменя с "574";
б) на ред "Обща администрация" числото "123" се заменя със "119";
в) на ред "дирекция "Финанси и управление на собствеността" числото "66" се заменя с "64";
г) на ред "дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" числото "24" се заменя с "23";
д) на ред "дирекция "Информационни системи" числото "20" се заменя с "19";
е) на ред "Специализирана администрация" числото "431" се заменя с "428";
ж) на ред "дирекция "Бюджет" числото "31" се заменя с "32";
з) на ред "дирекция "Данъчна политика" числото "39" се заменя с "38";
и) на ред "дирекция "Държавни разходи" числото "40" се заменя с "39";
к) на ред "дирекция "Държавно съкровище" числото "27" се заменя с "26";
л) на ред "дирекция "Международни финансови институции" числото "21" се заменя с "22";
м) на ред "дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" числото "23" се заменя с "24";
н) на ред "дирекция "Централизирано възлагане и обществени поръчки" числото "27" се заменя с "25";
о) на ред "дирекция "Правна" числото "19" се заменя с "18".

Заключителни разпоредби


§ 5. Промените по длъжностните разписания на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, произтичащи от § 3 и 4, се извършват в съответствие с § 3 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 231 на Министерския съвет от 2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта (ДВ, бр. 77 от 2020 г.).


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума