навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 23 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ, УЧАСТВАЩИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 74 ОТ 2014 Г.)

В сила от 27.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата "определя" се добавя "съдържанието и".
2. Създава се т. 3:
"3. мониторинга на малки инсталации, отговарящи на условията на чл. 57б, ал. 1 от ЗОИК."

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата "издаване" се поставя запетая и се добавя "отказ за издаване".
2. Точка 2 се изменя така:
"2. одобряване, отказ за одобряване, преразглеждане, актуализиране и отмяна на плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите на авиационните оператори."

§ 3. В чл. 15 се създават ал. 5 и 6:
"(5) Компетентният орган по чл. 2 преразглежда РЕПГ:
1. след получаване на уведомление от министъра на околната среда и водите за одобрен от ЕК списък с малки инсталации, изключени от ЕСТЕ при наличие на условията по чл. 57б, ал. 1 - 2 и ал. 4 от ЗОИК;
2. когато операторът на дадена инсталация, включена в списъка по т. 1, е докладвал в съответствие с чл. 36а, ал. 1 емисии над 2500 т за предходната година.
(6) При наличие на условията по ал. 5, т. 2 за инсталацията се прилагат общите правила на ЕСТЕ по глава четвърта от ЗОИК."

§ 4. В чл. 17, ал. 1 се създават т. 3 и 4:
"3. изключване на малки инсталации от ЕСТЕ, отговарящи на изискванията на чл. 57б, ал. 1 от ЗОИК;
4. повторно включване на инсталации в ЕСТЕ, отговарящи на изискванията на чл. 57в, ал. 1 от ЗОИК."

§ 5. В чл. 19 ал. 1 се отменя.

§ 6. В чл. 20, ал. 5, т. 3 думите "ал. 2" и запетаята пред тях се заличават.

§ 7. В чл. 21, ал. 1 след думите "данните за тонкилометрите" се добавя "и изискванията на глобалната, основана на пазара мярка по чл. 30, ал. 4 от ЗОИК".

§ 8. Наименованието на раздел VI се изменя така:
"Преразглеждане, актуализация и отмяна на плановете за мониторинг на авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ".

§ 9. Създава се чл. 24а:
"Чл. 24а. Изпълнителният директор на ИАОС отменя плана за мониторинг по чл. 21, ал. 1, когато авиационният оператор:
1. не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава - членка на Европейския съюз;
2. не извършва дейност по одобрения план за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите."

§ 10. В чл. 27, ал. 1 думата "незабавно" се заменя с "14-дневен срок".

§ 11. В чл. 33 се създава ал. 5:
"(5) При осъществяване на мониторинг на емисии на други парникови газове се използват стандартизирани или възприети методи, разработени от Комисията в сътрудничество с всички заинтересовани страни и приети съгласно чл. 14, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ, L 76 от 19.03.2018 г.)."

§ 12. Създава се чл. 36а:
"Чл. 36а. (1) Операторите на инсталации, отговарящи на условията на чл. 57б, ал. 1 от ЗОИК, са длъжни в срок до 31 март на текущата година да изготвят годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга за емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година.
(2) Операторите на инсталации по ал. 1 осъществяват мониторинг на емисиите в съответствие с изискванията на глава трета от Регламент (ЕС) № 601/2012 и на одобрения план за мониторинг на инсталацията."

§ 13. В § 3 от допълнителните разпоредби се създава т. 3:
"3. Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции и на Решение (ЕС) 2015/1814."

Заключителни разпоредби


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума