навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"

В сила от 08.08.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (В сила от 01.12.2020 г.) Приема Правилник за устройството и дейността на Служба "Военно разузнаване".

Заключителни разпоредби


§ 1. (В сила от 01.12.2020 г.) Правилникът за устройството и дейността на служба "Военна информация", приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46, 56 и 97 от 2018 г., бр. 21 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.), се отменя.

§ 2. В Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на служба "Военна информация" и Класификатор на длъжностите в служба "Военна информация" (ДВ, бр. 54 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на постановлението думите "Правилник за устройството и дейността на служба "Военна информация" и Класификатор на длъжностите в служба "Военна информация" се заменят с "Класификатор на длъжностите в служба "Военно разузнаване".
2. (В сила от 01.12.2020 г.) Член 1 се отменя.
3. В чл. 2 думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 3. В Класификатора на длъжностите в служба "Военна информация" по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на служба "Военна информация" и Класификатор на длъжностите в служба "Военна информация" (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2018 г., бр. 72 от 2019 г. и бр. 7 от 2020 г.), се правят следните изменения:
1. (В сила от 01.12.2020 г.) Приложението към т. I (поверително) се изменя съгласно приложението (поверително).
2. Навсякъде думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 4. В Постановление № 45 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 25 и 64 от 2001 г., бр. 9 и 61 от 2002 г., бр. 28 и 51 от 2009 г., бр. 97 от 2011 г. и бр. 96 от 2016 г.), в приложението към чл. 1, ал. 1, в т. 5, буква "а" думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 5. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2011 г., бр. 92 от 2012 г., бр. 8 и 76 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 86 и 101 от 2019 г.), в член единствен, ал. 2, т. 13 думите "Военна информация" се заменят с "Военно разузнаване".

§ 6. В Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), в § 3 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 7. В Постановление № 198 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център (ДВ, бр. 58 от 2015 г.) навсякъде думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 8. В Постановление № 71 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 26 от 2006 г., бр. 34, 44, 53 и 64 от 2008 г., бр. 71 и 77 от 2009 г., бр. 61 от 2010 г., бр. 68 от 2012 г. и бр. 27 от 2016 г.), в чл. 1, ал. 6, изречение първо думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 9. В Постановление № 50 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" за Национален координационен център по контрапролиферация (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2013 г. и бр. 27 от 2016 г.), в чл. 2, ал. 2 думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 10. В Правилника за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността, приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 2019 г.), в чл. 4, ал. 2, т. 13 думите "Служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 11. В Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г., бр. 27, 56, 80, 84, 85 и 108 от 2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г., бр. 27, 63 и 66 от 2016 г., бр. 79 от 2018 г., бр. 3 и 73 от 2019 г. и бр. 12 от 2020 г.), в чл. 40, ал. 2 думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 12. В Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (ДВ, бр. 49 от 2012 г.), в § 16 от преходните и заключителните разпоредби думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 13. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г., бр. 1, 2 и 93 от 2019 г. и бр. 93 от 2020 г.), в т. 77а думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 14. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 8 и 74 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 21 и 51 от 2019 г. и бр. 37 и 67 от 2020 г.), навсякъде думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 15. В Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.; Решение № 8959 на Върховния административен съд от 2016 г. - бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43 и 70 от 2018 г., бр. 106 от 2018 г. и бр. 9, 37 и 85 от 2020 г.), навсякъде думите "Служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".

§ 16. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната и на директора на Служба "Военно разузнаване".

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума