навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ДВ, БР. 74 ОТ 2005 Г.)

В сила от 27.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 002-01-45/18.09.2020 г.

§ 1. В чл. 5, ал. 3 след думата "водите" се добавя "или оправомощени от тях длъжностни лица".

§ 2. В чл. 6, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и мерки за определяне и запазване на тихите зони в урбанизираните територии и извън тях".

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) С наредбата по ал. 1 се определя и информацията от стратегическите карти за шум по чл. 4 и плановете за действие по чл. 6, която се изпраща на Европейската комисия."

§ 4. В чл. 10, ал. 1 след думата "среда" се добавя "и глава трета от Закона за достъп до обществена информация, както и разпространението на информация за тях чрез Националния портал за пространствени данни по чл. 12, ал. 1 от Закона за достъп до пространствени данни".

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
"2. изпраща на Европейската комисия информация от одобрените стратегически карти за шум, определена с наредбата по чл. 7, ал. 1, и резюмета от одобрените планове за действие, като информацията се предава в електронен вид в задължителното хранилище на данни;".
2. Досегашната т. 2 става т. 3.

§ 6. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "с повече от едно жилище" се заличават.
2. В ал. 2 след думата "озвучаването" се добавя "от физически лица или", а след думата "предназначение" се добавя "включително когато озвучаването се излъчва от място извън строителните граници на селищната територия или от неурбанизирана територия".

§ 7. В чл. 16б, ал. 3, т. 5 след думата "време" се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 8. В чл. 28а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите "ал. 2 и 3" се заменят с "ал. 1, 2 и 3".
2. В т. 1 думите "разкрит и разположен в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение" се заличават, а думите "ал. 2" се заменят с "ал. 1 и 2".
3. В т. 2 след думите "смесено предназначение" се добавя "включително когато озвучаването се излъчва от място извън строителните граници на селищната територия или от неурбанизирана територия".

§ 9. В чл. 28б, ал. 1 думите "проникващия шум в съответните съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него" се заменят с "нивото на шума".

§ 10. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 1 се създава т. 26:
"26. "Хранилище на данни" е информационна система, управлявана от Европейската агенция за околна среда, в която се съдържат информация за шума в околната среда и данни, предоставени чрез националното докладване на данни и пунктовете за обмен на информация, намиращи се под контрола на държавите членки."
2. Създава се § 1б:
"§ 1б. Законът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (ОВ, L 170/115 от 25 юни 2019 г.)."

§ 11. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) В срок до 6 месеца от изтичането на срока по ал. 1, т. 3 министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия информацията от одобрените стратегически карти за шум съгласно чл. 12, т. 2."
2. В § 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
"(2) В срок до 6 месеца от изтичането на срока по ал. 1, т. 3 министърът на околната среда и водите изпраща на Европейската комисия резюметата от одобрените планове за действие съгласно чл. 12, т. 2.
(3) Преразглежданията, актуализациите и одобряването на плановете за действие по чл. 6, които съгласно ал. 1, т. 3 трябва да се извършат до 18 юли 2023 г., се извършват в срок до 18 юли 2024 г."
3. В § 5:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Предоставянето на плановете за действие по чл. 6, което съгласно ал. 1, т. 3 трябва да се извърши до 31 октомври 2023 г., се извършва в срок до 31 октомври 2024 г."

Заключителни разпоредби


§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума