навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 93 ОТ 1998 Г.)

Обн. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 002-01-28/09.07.2020 г.

§ 1. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 8, 9 и 10:
"8. изрично заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна;
9. за чиято лична карта е установено, че е подправена;
10. които са получили нова лична карта и не са върнали предишната на органа, който я е издал - в този случай за невалидна се обявява предишната лична карта."
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Обявена за невалидна лична карта не може да бъде обявена за валидна."

§ 2. В чл. 32б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "Министерството на вътрешните работи" се добавя "при условия и по ред".
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Временната карта за самоличност се подменя при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга - до три работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа, от приемане на заявлението."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 32в се създава ал. 3:
"(3) Във временната карта за самоличност освен данните по чл. 16, ал. 1 се съдържат и данни за:
1. снимка на притежателя;
2. място на раждане;
3. ръст;
4. цвят на очите;
5. постоянен адрес;
6. подпис на притежателя;
7. номер на временната карта за самоличност;
8. дата на издаване;
9. дата на изтичане на валидността;
10. органа на Министерството на вътрешните работи, издал временната карта за самоличност."

§ 4. В чл. 49 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6, 7 и 8:
"6. изрично заявили, че желаят паспортът им или заместващият го документ да бъде обявен за невалиден;
7. за чийто паспорт или заместващ го документ е установено, че е подправен;
8. които са получили нов паспорт или заместващ го документ и не са върнали предишния на органа, който го е издал - в този случай за невалиден се обявява предишният паспорт или заместващият го документ."
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Обявен за невалиден паспорт или заместващ го документ не може да бъде обявен за валиден."

§ 5. В чл. 49а накрая се добавя "и не са ги предали в срока по чл. 15".

§ 6. В чл. 59, ал. 8 думите "изгубил в чужбина българския си личен документ по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8" се заменят с "чийто български личен документ по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8 е с изтекъл срок, изгубен, откраднат или повреден в чужбина".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума