навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, КАКТО И ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ (ДВ, БР. 20 ОТ 2017 Г.)

В сила от 20.11.2020 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"2. снимка и ЕГН на притежателя;".

§ 2. Навсякъде в текста на наредбата думите "има диплома за завършено средно образование" се заменят с "има завършено средно образование".

§ 3. В чл. 7, ал. 2, т. 1 се изменя така:
"1. подаване на заявление с посочен ЕИК, към което се прилагат:
а) документи, удостоверяващи наличието на изискванията на чл. 6, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2015/2067;
б) списък с наличния инструментариум, съответстващ на приложение № 1; списъкът съдържа информация за търговско наименование, фабричен номер, производител и година на производство на всеки от инструментите;".

§ 4. В чл. 22, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"2. снимка и ЕГН на притежателя;".

§ 5. (В сила от 01.01.2023 г.) Член 33, ал. 2 се отменя.

§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите "Информацията по" се заменят с "Годишният отчет по";
б) (В сила от 01.01.2023 г.) създават се т. 3 и 4:
"3. операторите на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове;
4. операторите на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета."
2. В ал. 2 думите "Информацията по" се заменят с "Годишният отчет по".

§ 7. (В сила от 01.01.2023 г.) Член 36 и 37 се отменят.

§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "обобщен годишен отчет" се заменят с "информация".
2. (В сила от 01.01.2023 г.) Алинея 2 се отменя.

§ 9. (В сила от 01.01.2023 г.) Член 39 се изменя така:
"Чл. 39. Информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ съдържа:
1. информацията по чл. 39б, ал. 4 за всички лица по чл. 39б, ал. 1;
2. данните, подадени по реда на чл. 39а, ал. 1 и 3;
3. информация от ползвателите за съхраняваните количества флуорсъдържащи парникови газове в началото на отчетния период (1-ви януари) и в края на отчетния период (31-ви декември), включително адрес на местата, където са складирани;
4. информация от контролните органи за резултатите от проверките на лицата по чл. 39б, ал. 1, констатирани и/или отстранени несъответствия с годишните отчети."

§ 10. (В сила от 01.01.2023 г.) Създават се чл. 39а, 39б, 39в и 39г:
"Чл. 39а. (1) Отчетите по чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 се подават по електронен път, като се използва информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ, която е достъпна чрез официалната интернет страница на ИАОС.
(2) Отчетите по ал. 1 се подават до 31 март на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.
(3) Информацията по чл. 38, ал. 1 се попълва в информационната система до 30 април на текущата година и се отнася за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.
Чл. 39б. (1) Регистрацията в информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ е задължителна за следните лица:
1. дистрибутори на флуорсъдържащи парникови газове;
2. дистрибутори на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено;
3. ползватели на флуорсъдържащи парникови газове;
4. преработватели на флуорсъдържащи парникови газове;
5. оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.
(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва чрез подаване на заявление по електронен път, като се използва информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ, в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
(3) При регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление със следната информация:
1. наименование и правна форма на лицето в съответствие с Търговския закон;
2. РИОСВ, на чиято територия извършва дейност(и);
3. телефонния номер на лицето;
4. номера на лицето по ДДС (ЕИК/БУЛСТАТ);
5. трите имена на едно лице за контакт, както и индивидуален електронен адрес, използван за професионални цели от това лице; лицето трябва да:
а) е действителен собственик или лице, наето на работа от предприятието;
б) е упълномощен(а) да изпълнява всички задължения и съответни дейности, свързани с информационната система, от името на лицето, така че те да са правно обвързващи за лицето;
6. описание на дейността на лицето съгласно изискванията за отчитане, посочени в чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1;
7. адрес на площадката, на която се намира съоръжението.
(4) Директорът на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице осигурява достъп до информационната система по служебен път, без подаване на заявление за регистрация съгласно изискванията на чл. 39б, ал. 2 на:
1. министъра на околната среда и водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и/или упълномощени от тях лица с цел получаване на информация и въвеждане на информация за резултата от контролната дейност;
2. директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР и/или упълномощени от него лица с цел предоставяне на информация по чл. 38, ал. 1 и получаване на информация.
Чл. 39в. Директорът на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице предприема необходимите мерки за защита поверителността на информацията по чл. 39а, ал. 1 и чл. 39б, ал. 4.
Чл. 39.г. Информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ трябва да отговаря на изискванията, посочени в приложение № 13."

§ 11. В § 1 на допълнителната разпоредба се създава т. 15:
"15. "Хладилни камиони и ремаркета" са превозните средства по смисъла на чл. 2, т. 26 и 27 на Регламент (ЕС) № 517/2014."

§ 12. Заглавието на приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 1, буква "в" се изменя така "Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 1, буква "б".

§ 13. Навсякъде в приложенията думите "до втория знак" се заменят с "до третия знак".

§ 14. (В сила от 01.01.2023 г.) В приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 в колона "Област на приложение" се създава буква "з":
"з) пожарогасителен агент."

§ 15. (В сила от 01.01.2023 г.) В приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 в колона 1 се създават букви "ж" и "з":
"ж) стационарно противопожарно оборудване;
з) хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета."

§ 16. (В сила от 01.01.2023 г.) Приложение № 10 към чл. 37, ал. 1 се отменя.

§ 17. (В сила от 01.01.2023 г.) В приложение № 11 към чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В таблицата колони 4, 7, 8, 9 и 12 се заличават, а колони 6, 10 и 11 се преномерират на 5, 6 и 7.
2. Раздел "Забележки" се изменя така:
"Забележки:
1. В колона 2 се представят следните данни за оператора: наименование на дружеството, ЕИК/БУЛСТАТ.
2. В колона 6 се посочва приложимата буква.
3. В колона 6 при посочване на буква "е" се представя причината, поради която оборудването е преустановило временно работата си и датата от и до която е недействащо.
4. В колона 7 се представят следните данни за ползвателя: наименование на дружеството, адрес, телефон и лице за контакти, вкл. ЕИК/БУЛСТАТ или трите имена на физическото лице, адрес и телефон за контакти."

§ 18. (В сила от 01.01.2023 г.) Създава се приложение № 13:
"Приложение № 13 към чл. 39г
Изисквания към информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ
I. След датата за подаване на отчетите - 31 март на текущата година, да се извърши автоматична проверка за подадени отчети от регистриралите се в системата предприятия.
II. След подаване на отчетите по чл. 39а, ал. 1 системата да извършва автоматично следните операции:
1. Проверка за наличие на отчет от оператор (в съответствие с приложение № 9), за който е представена информация в колона 5 от приложение № 6.
2. Проверка за наличие на отчет от оператор (в съответствие с приложение № 9), за който е представена информация в колона 7 от приложение № 7.
3. Проверка за наличие на отчет от оператор (в съответствие с приложение № 9), за който е представена информация в колона 2 от приложение № 11.
4. Проверките по т. 1 - 3 да се извършват във функция на информацията, подадена в колона 1 на приложение № 9.
III. В случай че резултатите от проверките по т. I и т. II покажат несъответствие, системата изпраща сигнал до РИОСВ, на чиято територия извършва дейност предприятието, с копие до МОСВ, за предприемане на действия по компетентност.
IV. Да се осигури възможност ползвателят да представя информация за съхраняваните количества в началото на отчетния период (1-ви януари) и в края на отчетния период (31-ви декември), включително адрес на местата, където са складирани, с цел определяне на използваните и/или възстановените количества флуорсъдържащ парников газ годишно. Възможността трябва да включва изискване представяните количества да се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.
V. Да се осигури възможност за филтриране на регистрациите и отчетите по статус, вид, име на предприятието и РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността.
VI. Да е налична информация за датата на подаване на отчетите.
VII. Да се осигури възможност за изменение, допълване и/или заличаване на информацията, вписана в информационната система. Изброените действия да се извършват от лицата по чл. 39б, ал. 1 или от директора на ИАОС и/или упълномощени от него длъжностни лица по предложение на министъра на околната среда и водите, директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР и/или упълномощени от тях длъжностни лица при ясно определена процедура за осъществяването им."

Заключителни разпоредби


§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на § 5, § 6, т. 1, буква "б", § 7, § 8, т. 2, § 9, 10, 14, 15, 16, 17 и 18, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума