навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.)

Обн. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 054-01-77/24.07.2020 г.

§ 1. В чл. 5б се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата "изделия" се добавя "и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия".
2. Създава се ал. 4:
"(4) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия."

§ 2. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Който продава алкохолни напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца" се заменят с "Който извърши нарушение на чл. 5б, ал. 3".
2. Създава се ал. 16:
"(16) Който допусне нарушение на чл. 5б, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв."

§ 3. В чл. 46, ал. 1 думите "по чл. 45, ал. 1 - 4" се заменят с "по чл. 45, ал. 1 - 4 и 16".

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 21:
"21. "Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия" са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите."
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума