навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № 198 ОТ 24 МАРТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "ГРАДИНА - ЦЕНТРАЛЕН" - ЧАСТ 2, ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 767 на Министерския съвет от 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - централен" - част 2, намиращ се в община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 100 от 2019 г.), проведена на 6 февруари 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-1 от 3 януари 2020 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект - изключителна държавна собственост - морски плаж "Градина - централен" - част 2, намиращ се в община Созопол, област Бургас, и за концесионер на морския плаж - "Алфа Дилеа" - ООД, с ЕИК: 130433916.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от "Алфа Дилеа" - ООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 11,70 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в размер до 8 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за мерки относно опазването на околната среда, дюните и защитените територии на морския плаж в размер 108 228 лв. с ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с "Алфа Дилеа" - ООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 767 на Министерския съвет от 2019 г. и подадената от "Алфа Дилеа" - ООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста на Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума