навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 МАРТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ И НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ПРОВОДИ (МРЕЖИ) И СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ

В сила от 27.03.2020 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът:
1. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания (наричани "линейни В и К обекти");
2. за определяне на специалния режим за упражняване на сервитутите на линейните В и К обекти, включително редът и условията за упражняване на правата на лицата, които изграждат и експлоатират линейните В и К обекти по чл. 83, ал. 6 ЗУТ (собствениците на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост);
3. за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици при реконструкция или основен ремонт на съществуващи линейни В и К обекти, когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици;
4. при които в сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти могат да се разполагат допълнителни (заместващи) проводи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води.
(2) От обхвата на наредбата се изключват подводни линейни В и К обекти, разположени в морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Чл. 2. (1) Сервитутните ивици на линейните В и К обекти се определят с оглед ефективното използване на териториите, поддържането на природното равновесие и опазването на околната среда.
(2) Разположението и размерите на сервитутните ивици се определят с оглед засягане на минимални площи от земеделските територии, горските територии, териториите, заети от води и водни обекти, и териториите на транспорта, необходими за изграждането, поддръжката и експлоатацията на линейните В и К обекти.

Глава втора.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ


Чл. 3. (1) Разположението и размерите на сервитутните ивици за изграждане на нови, както и при основен ремонт или реконструкция на съществуващи линейни В и К обекти, когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици, се определят с парцеларния план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ при спазване на приложения № 1 и 2.
(2) Площите на засегнатите поземлени имоти от сервитутните ивици на линейните В и К обекти се определят с плана по ал. 1.
(3) При проектирането на предварителния проект на парцеларен план, в който се изработват варианти на трасето на провода, и на окончателния проект - парцеларен план, разположението на сервитутните ивици се съобразява със:
1. съществуващите мрежи и съоръжения на друга техническа инфраструктура в обхвата на проектната сервитутна ивица на линейния В и К обект;
2. одобрените подробни устройствени планове и инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж, включително за техническата инфраструктура в обхвата на проектната сервитутна ивица на линейния В и К обект;
3. релефните, инженерно-геоложките и хидроложките особености на района, през който преминава трасето на линейния В и К обект;
4. санитарно-хигиенните условия и засягането на терени с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия;
5. условията, изискванията и ограниченията, определени в акта, с който компетентният орган по опазване на околната среда и биологичното разнообразие е съгласувал предварителния проект за трасе;
6. изискванията и мерките за опазване на недвижими културни ценности, определени от министъра на културата в становището по чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство;
7. съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност;
8. икономичното осъществяване на проекта и осигуряване на възможност за целесъобразно ползване на засегнатите земеделски и/или горски територии;
9. изискванията за поддръжка, експлоатация и безопасност на линейните В и К обекти, свързани със сервитутните им ивици;
10. специфични условия за извършване на строителни и монтажни работи при изграждане на нови линейни В и К обекти, както и при основен ремонт или реконструкция на съществуващи.

Чл. 4. Размерите на сервитутните ивици на линеен В и К обект се определят при спазване на приложения № 1 и 2 и в зависимост от:
1. вида на обекта - водоснабдителен или канализационен провод (мрежа) или съоръжение;
2. начина на полагане - подземно, наземно, надземно, над или през воден обект;
3. технологичните изисквания за изграждане, ремонт и/или реконструкция на провода/ съоръжението;
4. техническите изисквания за осигуряване на условия за безопасна експлоатация и поддръжка на линейния В и К обект или отделни негови части;
5. изискванията за осигуряване на условия за безпрепятствен достъп на обслужваща или строителна механизация с определени габарити от най-близкия път до всички части на линейния В и К обект;
6. диаметъра/размера на провода и съоръженията;
7. местоположението на сервитутната ивица - в земеделски или горски територии, територии, заети от води и водни обекти, или територии на транспорта.

Чл. 5. (1) Размерите на сервитутните ивици на линейните В и К обекти са определени във:
1. приложение № 1 - за проводи и съоръжения на водоснабдителната система;
2. приложение № 2 - за проводи и съоръжения на канализационната система.
(2) Увеличаване или намаляване на размерите на сервитутните ивици или несиметрично разположение спрямо провода се доказва с проекта за парцеларния план по чл. 3, ал. 1 при условията, определени в приложенията по ал. 1. Не се допуска намаляване на размерите на сервитутните ивици в залесени горски територии.

Чл. 6. Размерите на сервитутната ивица, подходът към нея и видовете сервитутни права при изграждане на линеен В и К обект, който не е включен в приложения № 1 или 2, се определят с парцеларния план по чл. 3, ал. 1, чрез приравняване на линейния В и К обект към някой от обектите в приложения № 1 или 2, и съобразно изискванията по чл. 4.

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ осигуряват за своя сметка отразяването:
1. в кадастъра на границите на сервитутните ивици като зони на ограниченията върху поземлените имоти съгласно чл. 31а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
2. на заснетите линейни В и К обекти и съоръженията към тях в съответните специализирани карти и регистри съгласно чл. 32, ал. 1 ЗКИР или по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон;
3. на промените на границите на сервитутната ивица;
4. на прекратяването на сервитута.
(2) До приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия линейните В и К обекти и сервитутните им ивици се отразяват в картата на възстановената собственост за съответното землище.

Чл. 8. (1) Лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ при необходимост осигуряват за своя сметка обозначаването на местоположението на участъци от проводи и съоръжения във връзка с безопасността им.
(2) Във воден обект, както и на местата, където е възможно котвено боравене, извън обектите по чл. 1, ал. 2, сервитутната ивица се обозначава със сигнални знаци. Визуалното и конструктивното оформление и местоположението на сигналните знаци по границите на сервитутните ивици се определят в съответствие с правилата за ползване на водния обект.

Глава трета.
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИТЕ ПРАВА


Чл. 9. В сервитутните ивици на линейните В и К обекти лицата по чл. 83, ал. 6 ЗУТ имат право:
1. на изграждане/прокарване на В и К линейни обекти и подземни и/или наземни съоръжения към тях;
2. техни представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на линейните В и К обекти и съоръженията към тях, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти;
3. да извършват дейности по отстраняване на аварии;
4. да извършват планови дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на линейните В и К обекти или техни части.

Чл. 10. (1) В сервитутните ивици на линейните В и К обекти не се допуска:
1. всякакъв вид застрояване, с изключение на проводи и/или други мрежи на техническата инфраструктура, когато това е допуснато с нормативен акт, при спазване на чл. 11;
2. засаждане на дървета и храсти;
3. засаждане на растителни видове с развита коренова система на по-малко от 2,00 m от границата на сервитутната ивица;
4. извършване на сондажни работи, търсене, проучване и добив на подземни богатства;
5. складиране на всякакъв вид отпадъци и материали, освен във връзка с извършваното строителство, ремонт или реконструкция;
6. поставяне на фуражи, минерални торове, оборска тор и съоръжения за съхранение на химикали;
7. стрелба по съоръженията и проводите, взривни работи и палене на огън;
8. достъп на неупълномощени лица до съоръженията на линейните В и К обекти, вкл. през техни капаци и люкове;
9. движение на хора и добитък по откритите тръбопроводни участъци;
10. предизвикване на вибрации и удари непосредствено над В и К обекта и в непосредствена близост до съоръженията към него;
11. обработване (разораване) на почвата на дълбочина, по-голяма от 0,5 m в сервитутната ивица;
12. извършване на драгажни работи или работи по отстраняване на почвата и използване на влачещи котви, вериги, трупи, тралове или мрежи в сервитутната ивица във водно тяло;
13. използване на вещества или препарати в земеделието, които могат да увредят В и К обекта и/или да причинят електрохимична корозия на проводите или съоръженията;
14. наводняване или отводняване на терена, причинено от действия на собственика или ползвателя на имота;
15. извършване на изкопно-насипни дейности;
16. инсталиране на тоалетни, кладенци, оборудване за филтрация и други източници на замърсяване на почвата и подземните води.
(2) Частите от поземлени имоти, засегнати от сервитутните ивици на линейните В и К обекти, разположени в земеделски земи, могат да се използват само за засяване с култури с къса коренова система.

Чл. 11. (1) В сервитутната ивица се допуска след писмено съгласие на лицето по чл. 83, ал. 6 ЗУТ и на експлоатационното дружество (В и К оператора) извършване на дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция на друга техническа инфраструктура, която попада в границите на сервитутната ивица на линейния В и К обект.
(2) Лицата, на които е разрешено извършването на дейности по ал. 1, са длъжни за своя сметка:
1. след завършването на строителните и монтажните работи да възстановят терена на сервитутната ивица и да извозят отпадъците;
2. да възстановят всички причинени вреди в имота.

Чл. 12. При упражняване на сервитутните права лицето по чл. 83, ал. 6 ЗУТ е длъжно да:
1. възстанови терена на сервитутната ивица след завършването на строителните и монтажните работи или дейностите по т. 4, 5, 6 и 8 и да извози отпадъците;
2. възстанови всички причинени вреди в имота;
3. извършва периодично контрол и предприема действия за спазване на изискването размерите на сервитутната ивица да отговарят на определените;
4. поддържа състоянието на сервитутната ивица съгласно изискванията на тази наредба и на специалните закони, когато има такива;
5. почиства периодично сервитутната ивица до определените и размери чрез:
а) изсичане на дървета, храсти и клони в нейните граници върху поземлени имоти в горски територии, представляващи просеки;
б) изсичане и подкастряне на единични дървета и клони в нейните граници върху поземлени имоти извън горски територии;
в) изсичане и подкастряне при необходимост на единични дървета и клони в овощни градини само в подходящ за това сезон;
г) изсичане при необходимост на дървета и храсти в паркове и ценни насаждения в границите на сервитутната ивица;
6. предаде изсечената дървесна маса на собственика/ползвателя на засегнатия от сервитута имот, като я изнесе и складира на съгласувано с него място;
7. съобразява графиците на плановите дейности в сервитутната ивица по експлоатацията и ремонта с опазването и прибирането на селскостопанската продукция от засегнатите от сервитута имоти;
8. изсича единични дървета, които се намират извън сервитутната ивица в горски територии, при възникнала опасност от падането им върху В и К обект след необходимото съгласуване съгласно Закона за горите и нормативните актове по неговото прилагане.

Чл. 13. (1) Достъпът до В и К обект в сервитутната му ивица се определя в инвестиционния проект за изграждане, основен ремонт или реконструкция, като приоритетно се ползват републиканската и общинската пътна мрежа и съществуващите селскостопански и горски пътища.
(2) Размерите на подхода за достъп до сервитутната ивица се определят в зависимост от:
1. габаритите на обслужващата или строителната механизация и съоръженията с най-големи външни размери, които се транспортират до и от В и К обект - за широчина;
2. разстоянието между избрана страна на сервитутната ивица и най-близкия до нея път - за дължина.

Чл. 14. Разпоредбите на тази глава се прилагат и по отношение на съществуващите водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения - публична държавна и публична общинска собственост по § 23 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).

Глава четвърта.
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛИНЕЙНИ В и К ОБЕКТИ


Чл. 15. Разпоредбите на глава втора се прилагат и когато се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните ивици, нанесени в кадастрална карта, специализирана карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост.

Чл. 16. Не се изисква парцеларен план за изграждане на нови линейни В и К обекти, реконструкция или основен ремонт на съществуващи такива, ако техният сервитут, определен по приложения № 1 или 2, попада изцяло в сервитута на съществуващ водоснабдителен и канализационен провод (мрежа) или съоръжение, определен с наредбата по чл. 13, ал. 1 от ЗУТ съгласно § 23 към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).

Глава пета.
РАЗПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ЗАМЕСТВАЩИ) ПРОВОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ


Чл. 17. В сервитутните ивици на съществуващи линейни В и К обекти, определени с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ съгласно § 23 към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и отразени в кадастралната карта, могат да се разполагат допълнителни (заместващи) проводи за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води и нови допълнителни съоръжения към тях и когато:
1. размерът и разположението на сервитутната ивица на допълнителния и/или заместващия провод, които са определени при условията на приложения № 1 или 2, попадат във или съвпадат с границите на отразената сервитутна ивица на съществуващия провод;
2. са спазени изискванията за отстояние на съществуващия провод от допълнителния и/или заместващия провод с цел осигуряване на изискванията за поддръжка, експлоатация и безопасност на водоснабдителните и/или канализационните мрежи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Линеен В и К обект" е тръбопровод или мрежа от тръбопроводи, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята наземни или подземни конструктивни елементи и/или съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, извън населените места и селищните образувания.
2. "Поддръжка" е съвкупност от действия, които извършва експлоатационното дружество, като профилактика, техническо обслужване, автоматизация, настройки, изпитвания, поддържане в изправност и/или възстановяване чрез ремонт или реконструкция, чрез които се постига нормална, икономична и безаварийна експлоатация на съоръженията, устройствата и проводите на водоснабдителните и канализационните системи.
3. "Експлоатация" са непосредствени действия с органи за управление на В и К системите, чрез които се осъществява оперативен контрол и обслужване по ефективен начин, който осигурява състоянието на системите в експлоатационна готовност и надеждност и използването им по предназначение през целия жизнен цикъл, вкл. извеждането им от работа или бракуването на проводите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 5 и чл. 83б, ал. 2 от ЗУТ.

§ 3. (1) Тази наредба се прилага при определяне на размерите на сервитутните ивици за линейните В и К обекти, за които разрешението за изработване на парцеларен план по чл. 3, ал. 1 е издадено след влизането и в сила.
(2) В случаите, когато разрешението за изработване на парцеларен план по чл. 3, ал. 1 е издадено преди влизането в сила на наредбата, размерите на сервитутните ивици на линейните В и К обекти се определят по реда на тази наредба по преценка на възложителя по чл. 161, ал. 1 от ЗУТ.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 16 и чл. 17, т. 1

Размери на сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания

вид на провода/съоръжението

диаметър/размер на водопровода

размер на сервитутната ивица

условия по чл. 5, ал. 2 за промяна на
размера и разположението на сервитутната ивица

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

 

I. Водопроводи/мрежи

1.

Водопроводи

 

 

 

1.1.

в земеделски територии

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с широчина 6 m

1. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.

2. Несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода при наличие на условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на размера на сервитутната ивица, посочен в колона 4, и спазване на ограничението разстоянието между най-външното очертание на водопровода и границата на сервитутната ивица да е мин. 1,00 m.

3. Допуска се симетрично/несиметрично намаляване на размера на сервитутната ивица, посочен в колона 4, спрямо оста на водопровода с до 0,50 m от двете страни на водопровода за участъци с дължина до 100 m.

4. Допуска се увеличаване на размера на сервитутната ивица с до 60 % от размера, посочен в колона 4, при специфични условия (особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия, налягане във водопровода над 25 атм., разполагане на повече от един водопровод, разполагане на допълнителен (заместващ) водопровод), определено в заданието за изработване на парцеларен план.

по-големи от 1500 mm

ивица по трасето с широчина диаметъра на водопровода плюс 10 m

1.2.

в горски територии

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с широчина 6 m

1. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода.

2. Несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на водопровода при наличие на условия за едностранно обслужване на водопровода и при запазване на общия размер на сервитутната ивица, посочен в колона 4, и спазване ограничението разстоянието между най-външното очертание на водопровода и границата на сервитутната ивица да е мин. 2,00 m.

3. Допуска се увеличаване на размера на сервитутната ивица с до 60 % от размера, посочен в колона 4, при специфични условия (особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия, особености на дървесните видове, налягане във водопровода над 25 атм., разполагане на повече от един водопровод, разполагане на допълнителен (заместващ) водопровод), определено в заданието за изработване на парцеларен план.

по-големи от

1500 mm

ивица по трасето с широчина диаметъра на водопровода плюс 10 m

1.3.

в територии на транспорта

независимо от диаметъра на водопровода

съгласно заданието за изработване на парцеларен план при спазване на Закона за пътищата

При условията на Закона за пътищата и подзаконовата уредба към него.

1.4.

в територии, заети от води и водни обекти

независимо от диаметъра на водопровода

съгласно заданието за изработване на парцеларен план

 

2.

Технологична електронна съобщителна мрежа по трасето на водопровода, обслужваща водоснабдителния обект

независимо от диаметъра на водопровода

 

 

Допуска се разположение в сервитутната ивица на водопровода, като минималното отстояние между водопровода и посочения в колона 2 провод е 0,50 m.

3.

Ел. проводи, обслужващи водоснабдителния обект

независимо от диаметъра на водопровода

 

 

Допуска се разположение в сервитутната ивица на водопровода, като минималните отстояния между водопровода и посочените в колона 2 ел. проводи са:

до 35 kV - 0,50 m

над 35 kV - 1,00 m

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 2, чл. 6, чл. 16 и чл. 17, т. 1

Размери на сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания

вид на провода/
съоръжението

диаметър/размер на провода

размер на
сервитутната
ивица

условия по чл. 5, ал. 2 за промяна на размера и разположението на сервитутната ивица

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

ІI. Канализационни проводи/мрежи

1.

Открити канали

 

 

 

1.1.

в изкоп в земеделски и горски територии

широчина до 6 m

ивица по трасето с широчина по 6 m от двете страни, мерено от оста на канала

1. Не се допуска намаляване на размера на сервитутната ивица.

2. Допускат се участъци с уширения до 8 m от външния размер на канала през 500 м по трасето.

3. Допуска се увеличаване на размера на сервитутната ивица с до 30 % от размера, посочен в колона 4, при специфични условия (особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия), определено в заданието за изработване на парцеларен план.

широчина от 6 m до 10 m

ивица по трасето с широчина по 10 m от двете страни, мерено от оста на канала

1.2.

в насип в земеделски и горски територии

независимо от размера

ивица по трасето с широчина по 5 m от двете страни от петите на насипа

2.

Канализационни проводи

 

 

 

2.1.

в земеделски територии

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с широчина 6 m

1. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на провода.

2. При възможност за едностранно обслужване на канализационния провод се допуска несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста му при спазване на ограничението между най-външното очертание на канализационния провод и границата на сервитутната ивица да има мин. 1,00 m.

3. Допускат се участъци с уширения до 8 м от външния размер на канализационния провод през 500 m по трасето.

4. Допуска се симетрично/несиметрично намаляване на размера на сервитутната ивица, посочен в колона 4, спрямо оста на канализационния провод с до 0,50 m от двете страни на провода/колектора за участъци с дължина до 100 m.

5. Допуска се увеличаване на размера на сервитутната ивица с до 60 % от размера, посочен в колона 4, при специфични условия (особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия, разполагане на повече от един канализационен провод, разполагане на допълнителен (заместващ) канализационен провод), определено в заданието за изработване на парцеларен план.

по-големи от

1500 mm

ивица по трасето с широчина диаметъра на канализационния провод плюс 10 m

2.2.

в горски територии

до 1500 mm вкл.

ивица по трасето с широчина 6 m

1. Симетрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста на канализационния провод.

2. При възможност за едностранно обслужване на канализационния провод се допуска несиметрично разположение на сервитутната ивица спрямо оста му при спазване на ограничението между най-външното очертание на канализационния провод и границата на сервитутната ивица да има мин. 2,00 m.

3. Допускат се участъци с уширения до 8 м от външния размер на канализационния провод през 500 m по трасето.

4. Допуска се увеличаване на размера на сервитутната ивица с до 60 % от размера, посочен в колона 4, при специфични условия (особености на релефа, инженерно-геоложки/хидрогеоложки условия, особености на дървесната растителност, разполагане на повече от един канализационен провод, разполагане на допълнителен (заместващ) канализационен провод), определено в заданието за изработване на парцеларен план.

по-големи от 1500 mm

ивица по трасето с широчина диаметъра на канализационния провод плюс 10 m

2.3.

в територии на транспорта

независимо от диаметъра на канализационния провод

съгласно заданието за изработване на парцеларен план при спазване на Закона за пътищата

При условията на Закона за пътищата и подзаконовата уредба към него.

2.4.

в територии, заети от води и водни обекти

независимо от диаметъра на канализационния провод

съгласно заданието за изработване на парцеларен план

 

3.

Технологична електронна съобщителна мрежа по трасето на канализационния провод, обслужваща канализационния обект

независимо от диаметъра на канализационния провод

 

Допуска се разположение в сервитутната ивица на канализационния провод, като минималното отстояние между канализационния провод и посочения в колона 2 провод е 0,50 m.

4.

Ел. проводи по трасето на канализационния провод, обслужващи канализационния обект

независимо от диаметъра на канализационния провод

 

Допуска се разположение в сервитутната ивица на канализационния провод, като минималните отстояния между канализационния провод и посочените в колона 2 ел. проводи са:

до 35 kV - 0,50 m

над 35 kV - 1,00 m
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума