навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ (ДВ, БР. 41 ОТ 2001 Г.)

В сила от 13.12.2019 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г.


Проект: 902-01-50/07.10.2019 г.

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
"(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., финансирани от Европейския фонд за рибарство, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.
(4) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., което представлява основание за налагане на финансова корекция по чл. 70, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се установява с решение за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на ИАРА по реда на глава пета от същия закон."
2. Създават се ал. 5 и 6:
"(5) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., извън основанията по ал. 4, се установява с акт за установяване на публично държавно вземане, издадено от изпълнителния директор на ИАРА по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 4 и 5, като се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения договор. Заповедта и правилата се обнародват в "Държавен вестник"."
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
"(5) Любителският риболов през светлата част на денонощието се разрешава през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
(6) Любителският риболов през тъмната част на денонощието се разрешава само от брега през всички дни на седмицата в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 и само в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени по реда на ал. 9."
2. Създава се ал. 9:
"(9) Редът, условията и обектите по ал. 6, в които се разрешава любителският риболов през тъмната част на денонощието, се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на изпълнителния директор на ИАРА."

§ 3. В чл. 66, ал. 3 думите "ал. 5" се заменят с "ал. 5, 6 и 9".

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 48 думата "средствата" се заменя с "белезници и палки".
2. Създава се т. 53:
"53. "Тъмна част на денонощието" е периодът:
а) от 18,30 ч. до 06,30 ч. - за месеците ноември, декември и януари;
б) от 20,30 ч. до 06,00 ч. - за месеците февруари, март и април;
в) от 22,00 ч. до 05,00 ч. - за месеците май, юни и юли;
г) от 21,00 ч. до 06,00 ч. - за месеците август, септември и октомври."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Разпоредбата на § 1, т. 1 относно чл. 6, ал. 4 се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането в сила на този закон.

§ 6. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г. и бр. 51 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9а, т. 2 думите "букви "а" и" се заменят с "буква".
2. В чл. 9б, т. 1 думите "букви "а" и" се заменят с "буква".
3. В § 12 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 2 от 2018 г.) се създават ал. 3 и 4:
"(3) За започналите и недовършени производства по ал. 1, при които се извършва подбор на заявления по мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.:
1. не се извършва плащане на ползватели и получатели на помощта, за които са налице обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
2. не се извършва плащане на ползватели и получатели на помощта - общини или местни поделения на вероизповеданията, за които са налице обстоятелства за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за представляващия общината или представляващия местното поделение на вероизповеданията;
3. не се извършва плащане на ползвател и получател на помощта - местна инициативна група, на която членове на управителен съвет или контролен орган са общини, по отношение на които са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят за представляващия общината;
4. не се прилагат нормативните изисквания към ползватели и получатели на безвъзмездна финансова помощ, свързани с прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), включително изискванията за прилагане на документи.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите може да определи в наредбата по чл. 9а, т. 3 условия и ред за предоставяне и плащане на помощта в производствата по ал. 1:
1. при промяна в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
2. при промяна в нормативен акт, свързан с програмата по т. 1;
3. за изпълнение на влезли в сила съдебни решения;
4. във връзка с резултатите от проведени одитни проверки."

§ 7. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г. и бр. 17 и 106 от 2018 г.) в чл. 74, ал. 1 думите "чл. 63, 64 и 73" се заменят с "чл. 63, 64, 73 и 73а".

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 ноември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума