навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР

В сила от 04.10.2019 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.78 от 4 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните работи.

Раздел II.
Условия и ред за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности

Чл. 2. (1) Допълнителното възнаграждение по чл. 1 се изплаща на държавните служители, които пряко изпълняват дейностите по § 1, т. 26а от допълнителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
(2) Правото на допълнителното възнаграждение по ал. 1 възниква от датата на започване на изпълнение на съответната специфична служебна дейност.

Чл. 3. (1) Допълнителното възнаграждение по чл. 1 се изплаща за действително отработено време. За действително отработено време се зачита и времето на:
1. ползване на платен годишен отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМВР;
2. професионално обучение с откъсване от работа - когато срокът на обучението е до 30 календарни дни;
3. командироване в чужбина за срок до 30 календарни дни, независимо от основанието;
4. командироване в чужбина за срок повече от 30 календарни дни, когато служителят ще изпълнява специфична служебна дейност по време на командироването.
(2) Времето по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се зачита за всеки конкретен случай, а не сумарно за календарната година.

Чл. 4. (1) Допълнителното възнаграждение по чл. 1 се изплаща чрез автоматизираната информационна система "Труд и работна заплата".
(2) Допълнителното възнаграждение по чл. 1 се изплаща ежемесечно за текущия месец.

Чл. 5. На държавните служители, които изпълняват служебни задължения, свързани с повече от една специфична служебна дейност, се определя и изплаща допълнително възнаграждение само за една от тях в по-благоприятния размер.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 20.11.2020 г.) Определянето на конкретния размер на допълнителното възнаграждение по чл. 1 и съответната специфична служебна дейност, неговото изменение, спиране и възстановяване на всеки служител се определят по мотивирано писмено предложение на преките ръководители и със заповед на ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР, както и на директорите на регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП) и на регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) и началниците на зонални жандармерийски управления към Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар и ръководителите на структури по чл. 37 - от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Предложението по ал. 1 се изготвя в срок от 3 работни дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, а заповедта за определяне на конкретния размер на допълнителното възнаграждение се издава до 5 работни дни от утвърждаване на предложението.
(3) При изменение на индивидуален размер на допълнителното възнаграждение на конкретния служител се предоставя копие на заповедта за изменение.

Чл. 7. Допълнителното възнаграждение по чл. 10, ал. 2, т. 10, буква "б" не се изплаща за срок от 1 до 12 месеца, когато по вина на авиационния инженерно-технически състав са допуснати:
1. тежка повреда, авария или катастрофа на авиационна техника;
2. преждевременно снети от вертолета авиационни двигатели, апаратура и въоръжение;
3. неизпълнение на полетна задача;
4. допуснати груби нарушения по мерките за безопасност или създаване на предпоставки за летателни произшествия;
5. неудовлетворителна оценка на техническото състояние на авиационната техника.

Чл. 8. Допълнително възнаграждение по чл. 10, ал. 2, т. 12 не се изплаща, когато:
1. корабите/катерите/базата са получили слаба оценка за единичните (съвместните) курсови задачи, като възнаграждението се възстановява след успешно изпълнение на следващата курсова (съвместна) задача;
2. корабът/катерът е извън линия за повече от 5 денонощия по вина на екипажа.

Чл. 9. Допълнително възнаграждение по чл. 10, ал. 2, т. 13, буква "б" не се изплаща по време на курсове, свързани с подготовка и даване на допуск за водолазни спускания.

Раздел III.
Максимални размери на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности


Чл. 10. (1) Базата за определяне на допълнителното възнаграждение по чл. 1 е 50 на сто от утвърдената със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от ЗМВР.
(2) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение по чл. 1 се определя в процент от базата по ал. 1, както следва за:
1. агентурно-оперативна или издирвателна дейност на територията на:
а) гр. София - до 90 на сто;
б) гр. Пловдив, Варна и Бургас - до 70 на сто;
в) населените места извън посочените по букви "а" и "б" - до 50 на сто;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 20.11.2020 г.) откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества - до 90 на сто;
3. борба с тероризма или участие в специални операции от щатно обособените структурни звена на:
а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 20.11.2020 г.) дирекция "Специални операции и борба с тероризма" - до 200 на сто;
б) главните дирекции - до 100 на сто;
в) останалите структури - до 60 на сто;
4. охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности - до 50 на сто;
5. контрол на държавната граница - съгласно приложението;
6. конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица:
а) конвоиране - до 25 на сто;
б) съпровождане - до 20 на сто;
в) транзитиране - до 15 на сто;
7. патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред на териториален или линеен принцип:
а) патрулно-постова дейност или опазване на обществения ред на териториален или линеен принцип във:
аа) гр. София - до 80 на сто;
бб) гр. Пловдив, Варна и Бургас - до 50 на сто;
вв) населени места извън посочените по букви "аа" и "бб" - до 35 на сто;
б) постова дейност за:
аа) охрана на сгради и обекти изцяло на открито - до 30 на сто;
бб) охрана на задържани лица - до 20 на сто;
вв) охрана на сгради и обекти (вътрешни постове) - до 15 на сто;
8. пожарогасителна дейност, спасителна дейност, неотложна аварийно-възстановителна работа, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, държавен противопожарен контрол или превантивна дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, извършвани от служители в структурните звена на:
а) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) на територията на гр. София - до 75 на сто;
б) РДПБЗН - Пловдив, Варна и Бургас и РСПБЗН на територията на градовете Пловдив, Варна и Бургас - до 50 на сто;
в) РДПБЗН - Стара Загора, РСПБЗН на територията на гр. Стара Загора и РСПБЗН "АЕЦ Козлодуй" - до 35 на сто;
г) РДПБЗН извън тези по букви "а", "б" и "в" - до 30 на сто;
д) РСПБЗН - I степен, извън тези по букви "а", "б" и "в" - до 30 на сто;
е) РСПБЗН - II степен, извън тези по букви "а", "б" и "в" - до 25 на сто;
ж) РСПБЗН - III степен, извън тези по букви "а", "б" и "в" - до 20 на сто;
9. разследване по досъдебни производства от разследващи полицаи в МВР за:
а) Столична дирекция на вътрешните работи и Специализирано звено за подпомагане на разследването на престъпления по чл. 411а, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс - до 230 на сто;
б) главните дирекции в МВР - до 90 на сто;
в) гр. Пловдив, Варна и Бургас - до 70 на сто;
г) населените места извън посочените по букви "а" и "в" - до 50 на сто;
10. летателна и авиационна дейност:
а) на летателния състав - до 185 на сто;
б) на авиационния инженерно-технически състав, който осъществява поддържането, ремонта, експлоатацията и контрола на техническото състояние на авиационната техника и осигурява безаварийно изпълнение на летателните задачи:
аа) на авиационните техници и механици - до 50 на сто;
бб) на останалия състав - до 40 на сто;
11. за парашутна дейност:
а) на инструкторите по парашутна подготовка - до 170 на сто;
б) за всеки изпълнен парашутен скок:
аа) през деня - 8 на сто;
бб) през нощта - 10 на сто;
12. плавателна дейност:
а) на плавателния състав от Базите гранично-полицейски кораби - до 135 на сто;
б) на държавните служители извън плавателния състав на Базите гранично-полицейски кораби, които изпълняват служебни задължения на борда на гранично-полицейски кораби, е за всеки проплаван час на море/река - до 0,5 на сто;
13. водолазна дейност:
а) на държавните служители, които извършват водолазна дейност - до 80 на сто;
б) на държавните служители, които притежават допуск за водолазни спускания за извършване на водолазна дейност, при извършена аварийно-спасителна или служебна дейност - 10 на сто за всеки отработен час;
14. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 20.11.2020 г.) експертно-криминалистична дейност на територията на:
а) гр. София - до 60 на сто;
б) градовете Пловдив, Варна и Бургас - до 35 на сто;
в) населените места извън посочените по букви "а" и "б", в сектор "Криминална психология" от отдел "Оперативна психология" към Института по психология - до 25 на сто.

Раздел IV.
Особени правила при определянето и изплащането на допълнителното възнаграждение за летателна, авиационна, парашутна, плавателна и водолазна дейност


Чл. 11. На пилотите на вертолети (първи и втори) и щурманите, прослужили петнадесет години на щатна летателна длъжност, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни заплати, включващи основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.

Чл. 12. На държавните служители - инструктори по парашутна подготовка, прослужили петнадесет години на такава длъжност, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни заплати, включващи основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.

Чл. 13. На плавателния състав от Базите гранично-полицейски кораби, прослужили единадесет години на такава длъжност, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година на такава длъжност се изплаща допълнително възнаграждение в размер на една брутна заплата, включваща основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.

Чл. 14. (1) На държавните служители, извършващи водолазна дейност десет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година, извършващи дейността, се изплаща допълнително възнаграждение в размер на една брутна заплата, включваща основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.
(2) На държавните служители, извършващи водолазна дейност петнадесет години, към първи декември на съответната календарна година и всяка следваща година, извършващи дейността, се изплаща допълнително възнаграждение в размер на четири заплати.

Чл. 15. (1) Допълнителните възнаграждения по този раздел се изплащат след издаване на заповед на съответния ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР заедно с възнагражденията на служителите през месец декември на съответната година.
(2) Допълнителните възнаграждения по този раздел се изплащат независимо от допълнителните възнаграждения по чл. 10, ал. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
"Плавателен състав в Базите гранично-полицейски кораби" са: началник и заместник-началник на Базите гранично-полицейски кораби; главен/старши щурман; главен боцман; началник на група кораби; началник на група кораби, той и старши механик; командир на кораб до и над 100 бруто регистър тона (БРТ); полицейски инспектор VI - IV степен; полицейски инспектор VI - IV степен (помощник-командир на кораб; помощник-командир на кораб до 100 БРТ; радиотелекомуникационни системи (РТС); бордови контрол; механик на кораб над 100 БРТ; механик на кораб до 100 БРТ); главен боцман, той и водач на автомобил (началник, склад гориво-смазочни материали (ГСМ); главен боцман (водач на автомобил, той и началник, склад въоръжение, завеждащ ГСМ и корабно имущество, 02 група Гранични полицейски кораби - Русе); командир на кораб до 20 БРТ; младши инструктор (артилерист); командир на отделение (щурмани; мотористи); полицай - старши полицай (помощник-командир на кораб до 20 БРТ; механик на кораб до 20 БРТ; рулеви; артилерист; радиооператор; РТС; моторист; електрик); полицай - старши полицай (помощник-командир на кораб до 20 БРТ), той и механик; полицай - старши полицай (помощник-командир на кораб до 20 БРТ, той и механик).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 179а, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2020 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 10, ал. 2, т. 5

1. За наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим:

I група до 80 %

от РДГП - Елхово

 

ГПУ 01 ст. Малко Търново

ГПУ 01 ст. Елхово

ГПУ Средец

ГПУ Болярово

II група до 75 %

от РДГП - Елхово

 

ГПУ 01 ст. Свиленград

Мобилна гранично-полицейска група

група "Интегрирана система за наблюдение" към сектор "Регионален координационен център"

от РДГП - Драгоман

ГПУ Калотина

от РДГП - Смолян

ГПУ 01 ст. Ново село

Мобилна гранично-полицейска група

III група до 70 %

от РДГП - Смолян

ГПУ 01 ст. Ивайловград

IV група до 65 %

от РДГП - Смолян

ГПУ 01 ст. Петрич

от РДГП - Драгоман

Мобилна гранично-полицейска група

V група до 60 %

от РДГП - Русе

Мобилна гранично-полицейска група

от РДГП - Бургас

Мобилна гранично-полицейска група за бордови контрол

от РДГП - Драгоман

ГПУ 01 ст. Брегово

VI група до 55 %

от РДГП - Кюстендил

ГПУ 01 Гюешево

ГПУ Благоевград

ГПУ 01 Златарево

Мобилна гранично-полицейска група

от РДГП - Аерогари

Мобилна гранично-полицейска група

VII група до 50 %

от РДГП - Русе

ГПУ Силистра

ГПУ Генерал Тошево

от РДГП - Смолян

ГПУ Крумовград

ГПУ Момчилград

ГПУ Златоград

ГПУ Рудозем

ГПУ Доспат

ГПУ Гоце Делчев

VIII група до 45 %

от РДГП - Бургас

ГПУ Царево

от РДГП - Драгоман

ГПУ Олтоманци

ГПУ Трън

ГПУ Чипровци

ГПУ Белоградчик

IX група до 40 %

от РДГП - Русе

ГПУ 01 ст. Русе

ГПУ 01 ст. Видин

База "Гранични полицейски кораби" Видин -
без плавателен състав

X група до 35 %

от РДГП - Бургас

ГПУ 01 ст. Бургас

ГПУ 01 ст. Варна

База "Гранични полицейски кораби" Созопол - без плавателен състав

XI група до 30 %

от РДГП - Русе

ГПУ Сомовит

ГПУ Свищов

ГПУ Козлодуй

от РДГП - Бургас

ГПУ Каварна

XII група до 25 %

от РДГП - Бургас

група "Интегрирана система за наблюдение" към сектор "Регионален координационен център"


2. За охрана на международните летища от щатно обособените групи "Летищна сигурност":
а) за летище София - до 70 на сто;
б) за летища Варна, Бургас и Пловдив - до 30 на сто;
в) за летния туристически сезон (1.06 - 30.09) за летища Варна и Бургас - до 45 на сто.
3. За извършване на гранични проверки:

I група до 55 %

от РДГП - Драгоман

ГКПП Калотина

от РДГП - Елхово

ГКПП Капитан Андреево

II група до 45 %

от РДГП - Елхово

ГКПП Лесово

от РДГП - Смолян

ГКПП Маказа

от РДГП - Аерогари

ГКПП Аерогара София

ГКПП Аерогара Бургас*

ГКПП Аерогара Варна*

III група до 40 %

от РДГП - Кюстендил

ГКПП Гюешево

ГКПП Станке Лисичково

ГКПП Златарево

от РДГП - Русе

ГКПП Русе

ГКПП Видин

IV група до 35 %

 

от РДГП - Смолян

ГКПП Кулата

от РДГП - Бургас

ГКПП Пристанище Бургас

ГКПП Пристанище Варна

V група до 30 %

от РДГП - Елхово

ГКПП Малко Търново

от РДГП - Русе

ГКПП Оряхово

от РДГП - Драгоман

ГКПП Връшка чука

от РДГП - Смолян

ГКПП Капитан Петко Войвода

ГКПП Илинден

VI група до 25 %

от РДГП - Русе

ГКПП Силистра

от РДГП - Бургас

ГКПП Царево

ГКПП Несебър

ГКПП Балчик

VI група до 20 %

от РДГП - Смолян

ГКПП Златоград

от РДГП - Аерогари

ГКПП Аерогара Пловдив

от РДГП - Драгоман

ГКПП Олтоманци

ГКПП Стрезимировци

ГКПП Брегово

от РДГП - Русе

ГКПП Кардам

ГКПП Дуранкулак

VI група до 15 %

от РДГП - Аерогари

ГКПП Аерогара Горна Оряховица

от РДГП - Смолян

ГКПП Ивайловград

от РДГП - Русе

ГКПП Лом

ГКПП Сомовит - Никопол

ГКПП Свищов


* За летния туристически сезон (1.06 - 30.09) за ГКПП - аерогари Варна и Бургас - до 45 на сто, а през останалото време до 30 на сто.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума