навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ (ДВ, БР. 59 ОТ 2015 Г.)

В сила от 19.07.2019 г.
Издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране

Обн. ДВ. бр.57 от 19 Юли 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. (*) В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Сделки с природен газ могат да се сключват и на платформа за търговия, определена от оператор на газопреносна мрежа и одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Платформата за търговия се разработва, поддържа и управлява от оператор на платформа за търговия съгласно Правилата на платформа за търговия с природен газ."
2. В ал. 4 се създава т. 3:
"3. доставка на природен газ за оперативно балансиране."
3. Алинея 11 се отменя.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
"1. период от време и условия за пренос, ред и условия за договаряне и ползване на капацитети за пренос по пунктове на приемане и предаване на природния газ;"
б) създава се т. 13:
"13. ред и условия за сключване на вторични сделки с капацитет."
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) При сключване на договор за пренос по газопреносна мрежа ползвателят на мрежата задължително сключва договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране с оператора на газопреносна мрежа. Операторът на газопреносна мрежа води регистър на лицата, с които е сключил договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране, който публикува на интернет страницата си."
3. В ал. 5 думата "балансьора" се заменя с "оператора на газопреносна мрежа".

§ 3. (*) Член 9 се изменя така:
"Чл. 9. Операторът на газопреносната мрежа администрира сделките с природен газ, включително сделките с природен газ при свободно договорени цени, чиято доставка се извършва по газопреносната мрежа, на която е собственик и/или оператор, както и сделките на платформа за търговия с природен газ."

§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. (*) Алинея 1 се изменя така:
"(1) В случай на възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на газотранспортната система или на части от нея, операторът на газопреносната мрежа съгласно чл. 188, ал. 2 ЗЕ има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества природен газ по тях, като уведомява страните по договорите за пренос и по договорите за ползване на виртуалната търговска точка, включително операторите на газоразпределителни мрежи и оператора на платформа за търговия с природен газ."
2. В ал. 2 думата "писмено" се заличава.

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "даден ползвател" и "този ползвател" се заменят с "ползвателите".
2. В ал. 2 преди думата "дисбаланс" се добавя "Индивидуален търговски".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Редът и условията за изчисляване на размера на дневния дисбаланс и за образуване и прилагане на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране се определя в методика, предложена от оператора на газопреносна мрежа и одобрена от КЕВР."
4. (*) Алинея 6 се изменя така:
"(6) Ползвателите на мрежата и търговците на природен газ могат да продават и купуват природен газ, в т. ч. с цел изравняване на дисбалансите по своите балансови сметки в рамките на газовия ден, използвайки виртуална търговска точка. Сделките на виртуалната търговска точка могат да се сключват на платформа за търговия. За тези сделки ползвателите на мрежата и търговците на природен газ уведомяват оператора на газопреносна мрежа посредством стандартизирани уведомления за сделка. Когато сделките се сключват на платформа за търговия, уведомленията се подават от оператора на платформа за търговия."
5. (*) Създават се ал. 7 и 8:
"(7) При необходимост от предприемане на действия за физическо балансиране операторът на газопреносна мрежа може да търгува природен газ на платформа за търговия. Операторът на газопреносна мрежа поддържа виртуалната търговска точка за газопреносната мрежа и осигурява участието си най-малко на една платформа за търговия.
(8) Редът и начините за уреждане на оперативното и търговското балансиране се определят в Правилата за балансиране на пазара на природен газ."

§ 6. Член 12 се отменя.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата "балансьорът" се заменя с "операторът на газопреносна мрежа";
б) в т. 5 думата "балансьора" се заменя с "оператора на газопреносна мрежа".
2. В ал. 2 думата "балансьора" се заменя с "оператора на газопреносна мрежа".
3. В ал. 3 думата "балансьорът" се заменя с "операторът на газопреносна мрежа".

§ 8. В чл. 14 думата "балансьорът" се заменя с "операторът на газопреносна мрежа".

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "Балансьорът" се заменя с "Операторът на газопреносна мрежа".
2. В ал. 2 думата "Балансьорът" се заменя с "Операторът на газопреносна мрежа".

§ 10. (*) В чл. 16, ал. 3 след думата "балансиране" се добавя " , включително на платформа за търговия".

§ 11. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
"(3) За осигуряване на баланса на газопреносната мрежа операторът на газопреносна мрежа извършва действия за балансиране, определени в Правилата за балансиране на пазара на природен газ."

§ 12. Раздел III на глава трета се отменя.

§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Разпределението на количествата на пункт за приемане/предаване на природен газ се извършва по една от следните процедури по приоритет, както следва:
1. съгласно протокол за разпределение на количествата, съдържащ съгласие на всички ползватели на пункта за пропорцията за ежедневното разпределение на измереното количество; протоколът се счита за валиден, ако е предоставен подписан от всички ползватели на пункта не по-късно от края на газовия ден, предхождащ началото на периода, който е указан в самия протокол;
1а. съгласно електронен протокол между всички ползватели на пункта, подаван чрез платформата за търговско диспечиране; в случай на установен и потвърден от оператора на газопреносна мрежа технически проблем се допуска подаването на подписан протокол чрез електронна поща; протоколите се считат за валидни, ако сумата от разпределените количества е равна на измереното количество на пункта;
2. съгласно съставен и подписан от присъединения клиент протокол за доставени количества природен газ в случаите, когато на този пункт има само един присъединен клиент; протоколите се считат за валидни, ако сумата от разпределените количества е равна на измереното количество на пункта;
3. с балансиращ ползвател;
4. в случай че ползвателите, респективно присъединените клиенти, не са заявили пред оператора на газопреносна мрежа нито една от процедурите по т. 1 - 3, операторът извършва разпределение на измерените количества пропорционално на последните потвърдени от него заявки за съответния газов ден."
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Протоколите по чл. 21, ал. 4 и по чл. 22, ал. 2, т. 1а и 2 се представят на оператора на газопреносна мрежа не по-късно от 12,00 ч. на текущия газов ден за разпределението на количествата от предходния ден. Сумарното количество по протоколите за съответния пункт трябва да е равно на показанието на средството за търговско измерване на този пункт."
3. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Всеки ползвател на мрежата за даден пункт на предаване на природен газ може да заяви статут на балансиращ ползвател. При заявяване от повече от един ползвател на такъв статут операторът потвърждава статут на балансиращ ползвател на първия, който го е заявил. В случаите, когато на пункт има само един присъединен клиент, който има повече от един доставчик на природен газ, клиентът може да посочи кой от неговите доставчици има статут на балансиращ ползвател, за което уведомява и оператора. Операторът потвърждава статута на балансиращ ползвател след неговото писмено съгласие."
4. Алинея 7 се отменя.
5. Алинея 8 се изменя така:
"(8) В случай че на даден пункт се извършва разпределение съгласно ал. 2, т. 1а и вследствие на появата на нови ползватели, напускането на съществуващи или по друга причина се стигне до отпадането или прекратяването на общото споразумение между всички ползватели, операторът прилага разпределение с балансиращ ползвател по реда на ал. 6. При липса на балансиращ ползвател операторът прилага разпределение пропорционално на заявките."
6. В ал. 9 изречение второ се изменя така: "В случаите, когато оператор на газопреносна мрежа направи такава корекция, коригираните количества се разпределят съобразно дневното разпределение за съответния газов ден, като протоколите по чл. 21, ал. 4 и по чл. 22, ал. 2, т. 1а и 2 се предоставят не по-късно от 17,00 ч. на четвъртия ден от месеца, следващ отчетния."

§ 14. В чл. 24 думата "балансьорът" се заменя с "операторът на газопреносна мрежа".

§ 15. В чл. 25 думата "Балансьорът" се заменя с "Операторът на газопреносна мрежа".

§ 16. В чл. 26, ал. 1 думата "балансьора" се заменя с "оператора на газопреносна мрежа".

§ 17. В чл. 28, ал. 1 думата "балансьора" се заменя с "оператора на газопреносна мрежа".

§ 18. (*) В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Ползвателите на мрежата са длъжни да осигурят за своя сметка техническо оборудване и софтуер за обмен на данни с оператора на газопреносна мрежа, а когато са регистрирани на платформа за търговия - и с оператора на платформата за търговия, в това число: телефонна връзка, електронна поща и факс с възможност за 24-часова комуникация."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Видът комуникация, начинът на обмен на данни и достъпът до тях се определят от оператора на газопреносна мрежа и оператора на платформа за търговия и се публикуват на техните интернет страници."

§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се заличава.
2. Точка 4 се изменя така:
"4. Виртуална търговска точка е нефизическа точка, чрез която регистрираните ползватели на виртуалната точка могат да прехвърлят помежду си собствеността на природния газ."
3. Създава се т. 15а:
"15а. Платформа за търговия - електронна платформа за двустранна търговия и/или търговия на борсов принцип, поддържана и управлявана от оператор на платформа за търговия, чрез която търговските участници могат да обявяват и приемат, в това число да изменят и оттеглят, оферти за покупка и продажба на газ за посрещане на краткосрочните колебания на търсенето и предлагането на газ, съгласно условията, важащи за платформата за търговия, и на която операторът на газопреносна мрежа търгува с цел извършване на действия за балансиране."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 20. (1) Операторът на газопреносна мрежа определя поне една платформа за търговия в съответствие с чл. 22, § 3 от Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи в срок до 1 септември 2019 г.
(2) Операторът на газопреносна мрежа подава заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за одобрение на платформата за търговия по ал. 1 в срок до 1 октомври 2019 г.

§ 21. Параграфи 1, 3, § 4, т. 1, § 5, т. 4 и 5, § 10 и 18 от Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ се прилагат от датата на започване на функциониране на платформата за търговия, но не по-късно от 1 януари 2020 г.

§ 22. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ са приети от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол № 122 от 11.07.2019 г. по т. 3.

§ 23. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума