навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ЮЛИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА И НА ЧИТАЛИЩНИТЕ СДРУЖЕНИЯ

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определя редът за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения в Министерството на културата.
Чл. 2. Регистърът се води от длъжностно лице, определено със заповед на министъра на културата.

Чл. 3. (1) Регистърът на народните читалища и на читалищните сдружения е публичен, поддържа се в електронен вид, като достъпът до него е свободен и безплатен, включително онлайн, в машинночетим формат.
(2) Достъпът до регистъра се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на културата.

Раздел II.
Ред за водене на регистъра


Чл. 4. (1) В 7-дневен срок от вписване на читалището или читалищното сдружение в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава в Министерството на културата заявление за вписване по образец съгласно приложение № 1.
(2) Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни относно наименованието, седалището, източника на първоначалното финансиране, клоновете, името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение, и ЕИК по БУЛСТАТ;
2. устав на читалището или читалищното сдружение;
3. списък на членуващите в тях читалища - за сдруженията.

Чл. 5. (1) Заявлението за вписване в регистъра се разглежда от длъжностното лице по чл. 2 в 14-дневен срок от постъпването му.
(2) В случай че заявлението за вписване не отговаря на установената форма или към него не е приложен някой от документите по чл. 4, ал. 3, на заявителя се дават указания да отстрани нередовностите или непълнотите в 10-дневен срок от получаване на уведомлението за това.
(3) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в подадените документи в определения срок министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице отказва вписване.
(4) Когато въз основа на проверката на документите се установи, че са представени всички изискуеми съгласно чл. 4, ал. 1 и 3 документи, министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) Всяко читалище или читалищно сдружение се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер.
(2) За извършеното вписване в регистъра длъжностното лице по чл. 2 уведомява кмета на общината по седалището на читалището или читалищното сдружение.

Чл. 7. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна на вписаните обстоятелства по чл. 4, ал. 3, т. 1 читалището или читалищното сдружение е длъжно да подаде заявление съгласно приложение № 1, в което се посочват новите обстоятелства и се прилагат необходимите документи.
(2) Промените по ал. 1 се вписват в регистъра от длъжностното лице по реда на чл. 5.

Чл. 8. (1) В регистъра не се допускат поправки.
(2) Допуснати очевидни фактически грешки в съдържанието на публичния регистър се поправят служебно или по искане на заинтересованите страни.

Раздел III.
Обстоятелства, подлежащи на вписване


Чл. 9. Регистърът на народните читалища и на читалищните сдружения се води по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 10. В регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения се вписват следните обстоятелства:
1. наименованието на читалището или читалищното сдружение;
2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на първоначалното му финансиране;
3. клоновете на читалището;
4. името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение;
5. ЕИК по БУЛСТАТ;
6. настъпилите промени по т. 1 - 5.

Чл. 11. (1) След изтичане на едногодишен срок от вписването им в регистъра читалищата и читалищните сдружения попълват информационна карта за състоянието и дейността си.
(2) Информационната карта по ал. 1 се подава в Министерството на културата ежегодно до 31 март на хартия или по електронен път по образец съгласно приложение № 4. В случаите, когато се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) Информационната карта се регистрира в деловодството на Министерството на културата с отделен индекс и се предава на длъжностното лице по чл. 2.
(4) Информацията от картата се използва за извършване на справки, обобщения и анализ за състоянието и дейността на народните читалища.
(5) Информацията от картата е публична и достъпът до нея се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на културата.

Чл. 12. (1) Заличаване на вписването в публичния регистър се извършва:
1. по писмено искане на читалищното настоятелство или управителния орган на читалищното сдружение;
2. при прекратяване по решение на общото събрание, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
3. по решение на окръжния съд в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за народните читалища;
4. когато две поредни години не е подавана информационна карта по чл. 11.
(2) Заличаването се извършва със заповед на министъра на културата или на оправомощено от него длъжностно лице и се отбелязва в регистъра.
(3) За извършеното заличаване в регистъра длъжностното лице по чл. 2 уведомява кмета на общината по седалището на читалището или читалищното сдружение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Читалищата и читалищните сдружения, вписани в регистъра по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища до влизане в сила на наредбата, запазват индивидуалния си регистрационен номер.

§ 2. Информационната карта за 2019 г. се подава в тримесечен срок от влизане в сила на наредбата.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1Приложение № 2 към чл. 5, ал. 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ......................../..................

за вписване в регистъра на народните читалища и читалищните сдружения

 

Министерството на културата удостоверява, че в публичния регистър по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища и читалищните сдружения с регистрационен номер ....................................................................................................................................

е вписано ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................,

(наименование на народното читалище/читалищното сдружение)

ЕИК по БУЛСТАТ ................................., със седалище и адрес на управление ..............

.................................................................................................................................................

При промяна на обстоятелствата, при които е извършено вписването, читалището/читалищното сдружение е длъжно в 7-дневен срок от възникване на новите обстоятелства да уведоми писмено министъра на културата.

 

Дата ..........................                                                         МИНИСТЪР: ...........................


Приложение № 3 към чл. 9

Регистър по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища

 

Регистра-ционен номер

Наименование на читалището/ читалищното сдружение

Седалище и източник на първоначално финансиране

ЕИК по БУЛСТАТ

Име на представляващия

Клонове


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 2

Информационна карта

за .................. година

I. Обща информация за читалището/сдружението

Наименование на читалището/читалищното сдружение:

 

Регистрационен номер от регистъра по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища

 

Област

 

Община

 

Населено място

 

Седалище и адрес

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна поща

 

Интернет страница

 

Председател (име, презиме и фамилия)

 

Секретар (име, презиме и фамилия)

 

Клон на читалище (посочва се адрес)

 

Брой регистрирани членове

Общ брой на членовете (включително действителни и почетни; индивидуални и колективни)

...................... бр.

Подадени молби за членство през последната година (към датата на подаване на информационната карта)

...................... бр.

Новоприети членове (към датата на подаване на информационната карта)

....................... бр.

Брой отказани молби за членство (към датата на подаване на информационната карта)

....................... бр.

II. Основни дейности

Библиотечно-информационна дейност

(вписва се регистрационният номер на библиотеката от регистъра на обществените библиотеки)

 

Нематериално културно наследство

Участие в Националната система "Живи човешки съкровища - България"

Вписани елементи в Регионална листа (кратко описание)

....................... бр.

Вписани елементи в Национална листа (кратко описание)

....................... бр.

Образователни дейности

Кръжоци, клубове, школи по изкуства (кратко описание)

....................... бр.

Езикови школи и курсове (кратко описание)

........................ бр.

Клубове по краезнание (кратко описание)

........................ бр.

Музейни колекции (кратко описание)

........................ бр.

Любителско творчество (поддържане и изяви на художествени състави)

 

Фолклорни състави и формации (кратко описание)

....................... бр.

Театрални състави (кратко описание)

....................... бр.

Танцови състави и групи (кратко описание)

....................... бр.

Групи за класически и/или модерен балет, съвременни и характерни танци (кратко описание)

........................ бр.

Вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители (кратко описание)

....................... бр.

Други (кратко описание)

....................... бр.

Предоставяне на компютърни услуги и интернет

да/не

Организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни занимания (кратко описание)

....................... бр.

Нови дейности, работа по проекти - самостоятелно или в сътрудничество (като партньор) с други организации (кратко описание)

........................ бр.

Работа с хора с увреждания, етнически малцинства, работа с различни възрастови групи, развитие на доброволчеството (кратко описание)

....................... бр.

Други дейности (кратко описание)

....................... бр.

III. Организационна дейност

Проведени събрания

отчетни/отчетно-изборни/извънредни

 

Последна извършена пререгистрация

 

Материално-техническа база и стопанисване
(кратко описание)

 

Осигурен физически достъп за хора с увреждания (кратко описание)

 

Субсидирана численост на читалището

....................... бр.

Общ бюджет на читалището, източници на финансиране, включително и участие в проекти (данните са за годината на подаване на информационната карта)

....................... лв.

Общ персонал в читалището

....................... бр.

Специалисти с висше образование

....................... бр.

Специализирани длъжности

....................... бр.

Административни длъжности

....................... бр.

Помощен и друг персонал

....................... бр.

Участие в обучения (кратко описание)

....................... бр.

Наложени санкции по чл. 31 - 33 от Закона за народните читалища

....................... бр.

Посочете това, което считате за нужно, но същото не сте отразили в отделните полета на информационната карта

 

Към информационната карта задължително се прилагат:

1. Минимум три снимки на читалищната сграда

2. Отчет за дейността на читалището за предходната година

3. Програма за работата на читалището през съответната година

 

Изготвил:

(длъжностно лице/дата/подпис)

 

Попълването на всички редове на картата е задължително.

Когато информацията не е налична, с думи се изписва "няма".

Забележка: Информацията се попълва отделно за клоновете.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума