навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

В сила от 15.05.2019 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски", наричана по-нататък "академията".

Чл. 2. (1) Академията е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната - държавно висше училище със седалище в гр. София и с постоянен адрес бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82.
(2) Академията има свое знаме, печат и празник - 14 април.

Чл. 3. Мисията на академията е да предоставя специализирано обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания на военнополитическо, стратегическо и оперативно ниво в областта на отбраната и националната сигурност.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на академията включва:
1. обучение на слушатели за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" по специалности от регулираните професии "Офицер за оперативно ниво на управление" и "Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили";
2. обучение на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" по други акредитирани професионални направления;
3. обучение на докторанти за придобиване на висше образование на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
6. извършване на научна и научноизследователска дейност в областта на сигурността и отбраната и в други области, свързани с тях;
7. развитие на научно-производствена, издателска, спортна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на академията и реализацията на създаваните от нея научноизследователски резултати и други обекти на интелектуалната собственост;
8. други дейности, предвидени в закон, акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.
(2) Основни дейности в академията са учебната, научната и научноизследователската.

Чл. 5. (1) В академията се обучават:
1. български военнослужещи, цивилни служители и други български граждани за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" и/или "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", за придобиване и повишаване на квалификация и за професионално обучение;
2. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно българското законодателство;
3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на международни договорености.
(2) В академията може да бъде придобита научна степен "доктор на науките" в съответствие с получените акредитации на програми за обучение в образователна и научна степен "доктор".

Чл. 6. (1) Академията се ползва с академична автономия в съответствие с акта за създаването си и с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
(2) Академичното самоуправление се изразява във:
1. изборността и мандатността на органите за управление с изключение на началника на академията;
2. правото академията да урежда своите дейности с вътрешни актове съгласно условията и по реда на действащото законодателство и на този правилник;
3. определяне на научно-преподавателския състав при условията и по реда на действащото законодателство;
4. правото на формиране и разходване на собствени приходи от научноизследователска дейност, такси за кандидатстване и обучение и други дейности, свързани с учебния процес;
5. правото за изграждане, притежаване и ползване на материална база, необходима за дейността на академията.

Чл. 7. Академията осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване мнението на обучаемите най-малко веднъж през учебната година.

Чл. 8. (1) Академията организира дейност за признаване на висше образование и периоди на обучение, придобити в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата или по сродна специалност в академията.
(2) Признаването по ал. 1 се извършва с цел осигуряване на достъп до по-нататъшно обучение в академията.
(3) Дейността за признаването на висше образование и на периоди на обучение, придобити в чуждестранни висши училища, се организира съгласно акт на Министерския съвет при условия и по ред, определени от Академичния съвет.

Чл. 9. (1) Личният състав на академията се състои от военнослужещи и цивилни служители, които се разделят на академичен състав, административен и обслужващ персонал.
(2) Военнослужещите в академията се ползват с правата и задълженията, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Цивилните служители в академията се ползват с правата и задълженията, определени в Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за висшето образование и Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Чл. 10. Академията издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование с приложение, европейско дипломно приложение, диплома за придобита образователна и научна степен "доктор", диплома за придобита научна степен "доктор на науките", свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други документи в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Чл. 11. Академията е част от въоръжените сили на Република България.

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 12. Длъжностното разписание на академията се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на академията въз основа на решение на Академичния съвет.

Чл. 13. Академията включва в структурата си:
1. командване;
2. основни звена;
3. филиал;
4. административни звена;
5. обслужващи звена.

Чл. 14. Командването на академията се състои от началника на академията и неговите заместници.

Чл. 15. (1) Началникът на академията е военнослужещ. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.
(2) Началникът на академията по ал. 1 може да е и хабилитирано лице.
(3) Началникът на академията упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование.
(4) Началникът на академията е пряк началник на личния състав на академията.
(5) При отсъствие на началника на академията той се замества от определен от него с писмена заповед заместник-началник.

Чл. 16. Заместник-началникът по администрацията и логистиката на академията е военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 17. Заместник-началникът по учебната и научната част на академията е военнослужещ, хабилитирано лице, и упражнява правомощията на заместник-ректор по Закона за висшето образование. Той се назначава и освобождава от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на академията след решение на Академичния съвет.

Чл. 18. Помощник-ректорът на академията е цивилен служител, който се назначава и освобождава от началника на академията. Той подпомага началника на академията по дейности съгласно Закона за висшето образование.

Чл. 19. (1) Административните и обслужващите звена в академията са отдели и самостоятелни сектори.
(2) Отделите и самостоятелните сектори в съответствие с функционалното им предназначение осигуряват и подпомагат цялостната дейност на академията.
(3) Отделите могат да включват в структурата си сектори, служби и взводове/секции.
(4) Структурата и организацията на отделите и самостоятелните сектори се определят в длъжностното разписание на академията.

Чл. 20. Началниците на отдели и самостоятелни сектори се назначават и освобождават от длъжност:
1. при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на труда, когато са цивилни служители.

Чл. 21. Основни звена в структурата на академията са:
1. факултети;
2. институти;
3. департаменти.

Чл. 22. (1) Органи за управление:
1. на академията са: Общото събрание, Академичният съвет и началникът на академията;
2. на факултета са: Общото събрание, Факултетният съвет и деканът на факултета;
3. на института се регламентират в правилник, приет от Академичния съвет;
4. на департамента са: Общото събрание, Съветът на департамента и директорът на департамента.
(2) Мандатът на колективните органи за управление е четири години.
(3) Мандатът на деканите и на директора на департамента приключва заедно с мандата на органа, който ги е избрал.

Чл. 23. (1) Общото събрание на академията се състои от представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с академията, на административния персонал и на слушателите, студентите и докторантите от всичките и звена.
(2) Общото събрание на факултета се състои от академичния състав на факултета - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с академията, и от представители на административния персонал, на слушателите, студентите и докторантите във факултета.
(3) Общото събрание на департамента се състои от академичния състав на департамента - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с академията, и от представители на административния персонал и на докторантите в департамента.
(4) Структурният състав на общите събрания се определя, като:
1. в Общото събрание на академията хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто, а представителите на слушателите, студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто;
2. в Общото събрание на факултета членовете на академичния състав са не по-малко от 70 на сто, а представителите на слушателите, студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто;
3. в Общото събрание на департамента членовете на академичния състав са не по-малко от 70 на сто.
(5) Структурният състав на общите събрания и броят на техните членове по ал. 4 се определят:
1. на академията, института, департамента и филиала - от Академичния съвет;
2. на факултета - от Факултетния съвет.
(6) Членовете на общите събрания се избират чрез явно гласуване на събрания на общностите по ал. 1 - 3 включително.
(7) Общото събрание на академията, на факултета и на департамента се свиква не по-малко от веднъж годишно от неговия председател по решение съответно на Академичния съвет, Факултетния съвет, Съвета на департамента по искане на една четвърт от списъчния състав на съответното общо събрание или по искане съответно на началника на академията, на декана, на директора.
(8) За свикване на Общо събрание членовете му се уведомяват от неговия председател чрез публична обява, в която се посочват проектът на дневен ред и мястото за запознаване с материалите, предвидени за обсъждане, в срок:
1. не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието на Общото събрание на академията;
2. не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието на Общото събрание на основното звено.
(9) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(10) При липса на кворум по ал. 9 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва:
1. с една седмица за Общото събрание на академията;
2. с три работни дни за общите събрания на основните звена.
(11) Заседанията на Общото събрание са открити за всички членове на академичната общност. Те се ръководят от председателя му, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(12) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.
(13) Когато в резултат на явно гласуване Общото събрание не може да вземе решение, гласуването се повтаря след провеждането на допълнително обсъждане в рамките на същия работен ден.
(14) Когато в резултат на тайно гласуване Общото събрание не може да вземе решение, гласуването се повтаря на следващия работен ден.
(15) Общото събрание на академията избира комисия при провеждане на избори за председател и заместник-председател на Общото събрание, за председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет и за членове на Академичния съвет. Нейни членове не могат да бъдат началникът на академията, деканите на факултетите и директорите на института, департамента и филиала за общото събрание на основните звена и филиала, председателят и заместник-председателят на Общото събрание и членовете на Общото събрание, които са в състава на Контролния съвет на академията.
(16) Общите събрания на факултетите и на департамента избират комисии при провеждане на избори за председател и заместник-председател на съответното общо събрание. Техни членове не могат да бъдат съответните декани на факултети/директор на департамент.
(17) Когато в резултат на тайното гласуване при провеждането на избори никой от кандидатите не събере необходимия брой гласове, гласуването се повтаря на следващия работен ден.
(18) За заседанието на Общото събрание се води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя и от протоколиста. Всеки член на съответната академична общност има право да се запознае с протокола.

Чл. 24. Общото събрание на академията:
1. приема след обсъждане в Академичния съвет проект на правилник за устройството и дейността на академията или проект за неговото изменение и допълнение и чрез началника на академията го предлага на министъра на отбраната;
2. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните членове;
3. определя числеността на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет;
4. определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на началника на академията за състоянието на академията;
6. приема Правилник за дейността на Контролния съвет;
7. се представлява от неговия председател.

Чл. 25. (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията.
(2) Академичният съвет чрез началника на академията прави предложение до министъра на отбраната, който представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
1. броя на приеманите за обучение студенти и докторанти - от компетентността на Министерския съвет;
2. размера на таксите за кандидатстване на слушателите и на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по т. 1.
(3) Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на академията за утвърждаване:
1. длъжностното разписание на академията;
2. спомагателното длъжностно разписание на академията за цивилни служители - не повече от 20 на сто от щатния състав, за сметка на собствените приходи;
3. решения за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена в академията;
4. учебните планове по специалностите в професионално направление "Военно дело" съгласувано с министъра на образованието и науката;
5. квалификационните характеристики по специалностите в професионално направление "Военно дело".
(4) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на академията до министъра на отбраната, за откриване на процедури за заемане от военнослужещи на:
1. вакантни академични длъжности в академията при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. вакантни длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" в академията при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(5) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на академията до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, за:
1. назначаване на академични длъжности в академията на военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;
2. назначаване на военнослужещи на длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" в академията при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
3. освобождаване на военнослужещи от академични длъжности в академията в случаите, при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.
(6) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на академията до министъра на отбраната, за:
1. утвърждаване на теми за редовна и задочна докторантура в академията;
2. откриване на процедури за прием на редовни и задочни докторанти в академията в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на действащото законодателство;
3. зачисляване за обучение на лицата, приети за редовни и задочни докторанти по т. 2;
4. зачисляване на военнослужещи и цивилни служители в академията за докторанти чрез самостоятелна подготовка;
5. утвърждаване на проект на Плана за обучение в курсове за подготовка в академията на ръководители в държавната администрация, местната администрация и местното самоуправление и юридически лица.
(7) Академичният съвет:
1. приема Стратегия и планове за развитие на академията, които се утвърждават от началника на академията;
2. приема Правилник за развитието на академичния състав и Правилник за атестирането на академичния състав и одобрява длъжностните характеристики на академичния състав;
3. по предложение на началника на академията избира заместник-началник по учебната и научната част за назначаване и взема решение за предложение за освобождаването му от длъжност от министъра на отбраната;
4. приема ежегодния отчет на началника за резултатите от дейността на академията, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на академията, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав;
5. ежегодно приема бюджета на академията;
6. определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избора на неговите членове;
7. утвърждава системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
8. утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове на специалностите в академията, с изключение на специалностите в професионално направление "Военно дело";
9. приема докторски програми за обучение в образователната и научна степен "доктор";
10. приема проект на учебната документация на курсовете за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на курсовете за подготовка на ръководители на държавната администрация, местната администрация и местното самоуправление и на юридически лица, провеждани в академията, която се утвърждава от министъра на отбраната или упълномощено от него длъжностно лице;
11. приема разчета за годишната учебна заетост на преподавателите и неговото изпълнение;
12. приема правилници, правила, нормативи и други документи за определени дейности на академията;
13. приема Правилник за дейността на Академичния съвет на академията;
14. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" или проект за неговото изменение и/или допълнение и чрез Общото събрание и началника на академията го предлага за издаване от министъра на отбраната;
15. обсъжда Правилник за организацията и дейността на Съвета на слушателите, студентите и докторантите в академията;
16. избира ръководството и състава на Академичната комисия по качеството на обучението;
17. избира ръководството и състава на Атестационния съвет на академията;
18. избира комисии и други помощни органи за изпълнение на определени задачи;
19. приема график на учебния процес за учебната година;
20. определя броя на студентите и докторантите, приемани за обучение срещу заплащане, и годишния размер на сумата за обучение срещу заплащане;
21. взема решения за признаване на висше образование и/или периоди на обучение, придобити в страната и в чужбина, с цел продължаване на образованието в академията;
22. взема решения за отправяне на искане за откриване на процедури за оценяване и акредитация;
23. присъжда стипендии, учредени от академията за сметка на собствени приходи, на слушатели, студенти и докторанти за значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност;
24. утвърждава решенията за привличане без конкурс на преподаватели и учени за научно-преподавателска дейност като гост-преподаватели и на хонорувани преподаватели, както и за размера на възнаграждението им;
25. утвърждава решения на факултетните съвети за привличане на изявени специалисти от практиката за възлагане на преподавателска дейност до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "магистър";
26. утвърждава решенията на съветите на основните звена и на филиала относно:
а) откриване на процедури за обявяване на конкурси за заемане на вакантни академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор";
б) откриване на процедури за заемане на вакантни длъжности за академичния състав и на вакантни длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор";
в) провеждане на конкурси за приемане за обучение за придобиване на образователната и научна степен "доктор";
г) процедурите за заемане на длъжностите "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" при условия и по ред, определени в акт на министъра на отбраната;
д) обявяване на теми за докторантура;
е) зачисляване в докторантура; определяне на обучаващи звена и научни ръководители на докторанти; удължаване срока на докторантура и отчисляване на докторанти; обучаващи звена на докторанти и тяхната промяна; научни ръководители на докторанти и тяхната промяна;
27. утвърждава решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни журита и избора на кандидати за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", въз основа на които началникът на академията издава заповед за състава на научното жури;
28. присъжда почетното звание "Доктор хонорис кауза на Военна академия "Г. С. Раковски" и "Почетен професор на Военна академия "Г. С. Раковски" на български и чуждестранни граждани;
29. избира членове на Съвета на настоятелите;
30. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за:
а) сдружаване с български и чуждестранни висши училища за осъществяване на съвместно обучение в професионално направление "Военно дело" и за провеждане на съвместна научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания в областта на отбраната;
б) сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на Закона за висшето образование в сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
в) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации в сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
31. взема решения за:
а) сдружаване с български и чуждестранни висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен франчайз извън професионално направление "Военно дело";
б) сключване на договори за съвместна научноизследователска, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по законодателството на съответната държава извън сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
в) сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на Закона за висшето образование, извън сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации извън сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
32. номинира кандидати за членове на постоянните комисии на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА);
33. взема решение за предлагане на министъра на отбраната за продължаване заемането на длъжности, за които се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание "полковник"/"капитан I ранг" или висше офицерско звание до навършване на 60 години;
34. взема решение за удължаване на срока на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжности "професор" или "доцент" при навършване на възрастта, определена в Кодекса на труда, в съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
35. ежегодно взема решение за изплащане на допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките" в съответствие с акта на министъра на отбраната по чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при следните условия:
а) допълнителното възнаграждение се изплаща на лицата, които заемат академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността;
б) финансовата осигуреност на допълнителното възнаграждение е от реализирани собствени приходи;
в) извършва се по ред, определен в правила, приети от Академичния съвет;
36. взема решения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности от цивилни служители;
37. утвърждава предложения за сключване на договори с потребители за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания;
38. ежегодно приема бюджети на основните звена в частта им, касаеща научноизследователска дейност, развитие и актуализиране на учебно-материалната база и издателска дейност;
39. ежегодно приема размера на средствата за финансиране на Съвета на слушателите, студентите и докторантите при спазване на изискванията на Закона за висшето образование;
40. утвърждава размера на средствата за финансиране на проекти, финансирани по план на академията;
41. утвърждава размера на средствата за съфинансиране на проекти, финансирани от други източници;
42. взема решения относно организацията и съдържанието на научноизследователската дейност в академията;
43. определя размера на възнагражденията за проведените на хонорар учебни часове за сметка на собствените приходи.
(8) Академичният съвет изпълнява и други функции, произтичащи от действащото законодателство.

Чл. 26. (1) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители, работещи на основен трудов договор с академията, на слушателите, студентите, докторантите и на административния персонал.
(2) Хабилитираните лица в състава на Академичния съвет са не по-малко от 70 на сто, а представителите на слушателите, студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто.
(3) Числеността на Академичния съвет се определя от Общото събрание на академията на първото заседание след учредяването му.
(4) Академичният съвет организира и провежда заседанията си при условията и по реда на правилника за своята дейност.

Чл. 27. (1) Началникът на академията:
1. представлява академията пред всички органи и лица в страната и в чужбина;
2. по право е член на Академичния съвет и негов председател;
3. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на академията;
4. обявява със свои заповеди приетите от Академичния съвет правилници, правила, процедури, нормативи и други документи за определени дейности на академията;
5. утвърждава учебните програми по всяка учебна дисциплина;
6. зачислява и отчислява обучаемите, приети в академията с акт на министъра на отбраната;
7. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемане, зачисляване, преместване, отчисляване, отписване и отстраняване на студенти, както и докторанти и специализанти, ако не са приети с акт на министъра на отбраната;
8. обявява конкурси за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" и на длъжността "старши преподавател" за цивилни служители;
9. обявява вакантните академични длъжности "асистент" и вакантните длъжности "преподавател" за цивилни служители;
10. решава окончателно всички въпроси, свързани с административното и логистичното осигуряване, с управлението на предоставените на академията недвижими имоти и движими вещи;
11. сключва и прекратява трудовите договори/споразумения с цивилните служители при условията и по реда на действащото трудово законодателство;
12. по предложение на Академичния съвет предлага на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице за назначаване военнослужещи на длъжностите "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" при условия и ред, определени в акт на министъра на отбраната;
13. представя за утвърждаване на министъра на отбраната годишния план на академията;
14. издава заповед за състава на научните журита за оценяване на дисертационни трудове и на кандидати за академични длъжности за всяка отделна процедура;
15. назначава за срок до три месеца на незаети изборни ръководни длъжности за временно изпълняващи длъжностите, доколкото е в неговите правомощия;
16. назначава и освобождава избраните на ръководни длъжности по Закона за висшето образование военнослужещи от академичния състав съгласно действащото законодателство;
17. сключва допълнително споразумение по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда с избраните на ръководни длъжности по Закона за висшето образование цивилни служители съгласно действащото законодателство;
18. разпорежда се с бюджета на академията, контролира разработването му по източници и направления и го представя за приемане по установения ред;
19. подготвя и предлага за приемане от Академичния съвет годишния отчет за резултатите от дейността на академията и годишния доклад с финансовите и натуралните показатели, както и резултатите от функционирането на системата за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав;
20. представя пред Общото събрание за обсъждане и приемане годишния доклад за състоянието на академията;
21. свиква при необходимост органите за управление на основните звена и филиала на академията;
22. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав от академията с изключение на длъжностните характеристики на своите заместници;
23. разрешава ползването на отпуск за обучение при условия и по ред, определени в действащата нормативна уредба;
24. предлага на Академичния съвет петима членове на Съвета на настоятелите;
25. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и от решенията на Академичния съвет или на Общото събрание;
26. в случай че е хабилитирано лице, изпълнява възложената му академична натовареност;
27. в случай че е хабилитирано лице, участва в работата на катедрен съвет в неговото професионално направление и може да бъде избиран в състава на съвета на съответното основно звено или филиал;
28. предлага приетия от Общото събрание проект на Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" или проект за неговото изменение и/или допълнение за издаване от министъра на отбраната;
29. назначава и освобождава помощник-ректор, който не е член на академичния състав на академията;
30. отчислява от обучение докторантите, придобили право на защита, и тези, които не се допускат до защита, въз основа на решение за отчисляване на съвета на съответното основно звено или филиала;
31. утвърждава доклад от заместник-началника на академията по учебната и научната част относно преглед на системата за управление на качеството най-малко веднъж годишно;
32. ръководи разработването на Плана за бойна и мобилизационна готовност на академията и плановете за ускорено обучение при привеждането му в готовност за работа във военно време.
(2) Към началника на академията могат да се създават нещатни помощни и консултативни органи, постоянни и временни комисии. Наименованието, съставът и редът за работата им се определят със заповед на началника на академията.
(3) Началникът на академията може да назначава цивилни служители в спомагателно длъжностно разписание. Финансовото осигуряване на персонала по спомагателното длъжностно разписание е за сметка на собствените приходи на академията.

Чл. 28. (1) Контролният съвет е орган за вътрешен контрол на дейността на академията.
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове. Един от членовете на Контролния съвет е представител на Съвета на слушателите, студентите и докторантите, а останалите са хабилитирани лица. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат:
1. членове на Академичния съвет на академията;
2. заместник-началници на академията, помощник-ректора, декани или директори на основни звена и филиал.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на академията и нейните основни звена и филиал и в едномесечен срок от провеждането им докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката;
2. участва в проверките по чл. 58а от ЗВО;
3. изготвя становища по проекта за бюджет на академията и по изпълнението му и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание;
4. докладва за своята дейност пред Общото събрание най-малко веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на академията.

Чл. 29. (1) Към академията се създава Съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага академията за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от седем членове - дарители на академията, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, съсловни, браншови и професионални организации, представители на Съвета на слушателите, студентите и докторантите и на министъра на образованието и науката.
(4) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет по предложение на началника на академията, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Съвета на слушателите, студентите и докторантите.
(5) Мандатът на членовете на Съвета на настоятелите е четири години, като съвпада с мандата на органите на управление на академията.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.
(7) Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието на академията;
2. проекта на бюджет на академията;
3. проектите на предложения по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 от ЗВО за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;
4. годишния доклад за състоянието на академията, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;
5. предложения за учредяване на стипендии;
6. предложения за обновяване на учебните планове и програми, внесени от представители на работодателите;
7. проекта на мандатната програма;
8. проекти за приемане, изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на академията.

Чл. 30. (1) Съветът на настоятелите заседава най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя му по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на началника на академията.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.
(5) Не могат да бъдат членове на Съвета на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на академията, с изключение на лицата, заемали длъжността началник на академията.

Раздел II.
Факултети


Чл. 31. (1) Факултетът е основно звено на академията, което обединява катедри за осигуряване обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления и разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с академията, от които хабилитираните лица четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове. При необходимост и след решение на Академичния съвет за специалности от професионални направления, различни от "Военно дело", хабилитираните лица могат да четат не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.
(2) След решение на съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "магистър" могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката.
(3) Факултет в академията се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на действащото законодателство.

Чл. 32. (1) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател от хабилитираните си членове;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан;
3. определя числения състав и представителството на Факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на декана за преподавателската и научната дейност във факултета и за неговото състояние;
5. се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на Факултетния съвет, по искане на декана на факултета или на една четвърт от списъчния му състав.
(3) Заседанията на Общото събрание на факултета са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав.
(4) При определяне на кворума от списъчния състав на Общото събрание се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(5) При промени в броя на членовете на Общото събрание на факултета, водещи до нарушаване на определените квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.
(6) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.

Чл. 33. (1) Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместник-декан по предложение на декана;
2. утвърждава избора на началниците/ръководителите на катедри във факултета, предложени от катедрените съвети;
3. приема годишния отчет за преподавателската и научната дейност на факултета;
4. ежегодно одобрява по предложение на катедрените съвети и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав на факултета, включително и на привлечените изявени специалисти от практиката;
5. взема решение по предложения за привличането на изявени специалисти от практиката по реда на чл. 52, ал. 5 от Закона за висшето образование, като определя учебната им натовареност и размера на възнаграждението им;
6. обсъжда квалификационните характеристики и учебните планове на специалностите във факултета и учебните програми по преподаваните дисциплини;
7. приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът, и индивидуалните планове за обучение на студенти и докторанти;
8. приема предложения на катедрени съвети за състави на научни журита и ги предлага на Академичния съвет за утвърждаване;
9. по предложение на научно жури избира лица за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" във факултета;
10. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда интервю с кандидатите - цивилни служители, за длъжността "преподавател";
11. по предложение на началника/ръководителя на катедра избира лице, спечелило конкурс за длъжността "старши преподавател" за цивилен служител;
12. избира ръководството и състава на факултетната комисия по качеството на обучението;
13. избира ръководството и състава на атестационната комисия на факултета;
14. избира ръководството и състава на специализираната комисия за признаване на кредити във факултета;
15. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния състав на факултета и при две последователни отрицателни атестации ги предлага на началника на академията за решение;
16. предлага на началника на академията за дисциплинарно уволнение член на академичния състав на факултета, за когото е доказана по установения ред проява на корупция или в случаите, предвидени от Закона за висшето образование;
17. приема програми за конкурсни изпити за приемане на слушатели, студенти и докторанти във факултета;
18. атестира докторантите от факултета в края на всяка година от обучението им, като утвърждава предложенията на катедрените съвети;
19. утвърждава индивидуалните учебни планове на докторантите и приема конкретизациите на индивидуалните учебни планове на докторантите за следващата година;
20. приема отчетите на катедрените съвети за изпълнението на индивидуалните учебни планове на докторантите;
21. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения на автори от факултета;
22. обсъжда, дава препоръки и взема решение по дейността на факултетните звена;
23. наблюдава състоянието на информационната база на факултета и взема мерки за нейното актуализиране и усъвършенстване;
24. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри и други звена във факултета;
б) броя на студентите и докторантите, приемани за обучение във факултета срещу заплащане;
в) проекти на квалификационни характеристики и учебни планове по специалности и образователно-квалификационни степени;
г) обявяване на конкурси за заемане на вакантните академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", както и на процедури за заемане на академична длъжност "асистент";
д) теми за докторантура и зачисляване в докторантура; обучаващи звена и научни ръководители на докторанти и тяхната промяна; удължаване срока на докторантура и отчисляване на докторанти;
е) откриване на процедура за прием на редовни и задочни докторанти;
ж) откриване на процедура за заемане на вакантните длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" във факултета;
з) за утвърждаване на решенията си относно:
за) привличане без конкурс на преподаватели и учени за научно-преподавателска дейност като гост-преподаватели и на хонорувани преподаватели, като предлага размера на възнаграждението им;
зб) привличане на изявени специалисти от практиката по чл. 31, ал. 2;
зв) предложения за продължаване заемането на длъжности, за които се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание "полковник"/"капитан I ранг" или с висше офицерско звание до навършване на 60 години;
зг) предложения за удължаване на срока на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжности "професор" или "доцент" при навършване на възрастта, определена в Кодекса на труда, съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
25. взема и други решения, свързани с дейността на факултета.
(2) Факултетният съвет се състои най-малко от 25 членове - представители на академичния състав на факултета - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с академията, на слушателите, студентите и докторантите.
(3) Численият състав и квотите на представителите на академичния състав и на слушателите, студентите и докторантите във Факултетния съвет се определят от Общото събрание на факултета по предложение на декана, като най-малко три четвърти от членовете на Факултетния съвет са хабилитирани лица.
(4) Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно. Той може да бъде свикан и извънредно от началника на академията, от декана или по искане на една четвърт от списъчния състав на членовете му.
(5) За свикването на заседание на Факултетния съвет членовете му се уведомяват от секретаря на съвета не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието с публична обява, в която се посочват датата, часът, мястото на провеждане и проектът на дневен ред, както и мястото за запознаване с материалите, предвидени за обсъждане.
(6) Заседанието на Факултетния съвет е редовно, ако присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(7) При липса на кворум по ал. 6 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(8) Заседанията на Факултетния съвет се ръководят от неговия председател, а при отсъствието му - от определено от него лице.
(9) Факултетният съвет взема решения с обикновено мнозинство освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.
(10) Факултетният съвет избира от състава си секретар на Факултетния съвет.
(11) Секретарят на Факултетния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проекта на дневния ред и го представя за утвърждаване на председателя на Факултетния съвет;
3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 5-дневен срок преди заседанието ги представя на председателя на Факултетния съвет за утвърждаване, след което организира размножаването на материалите и предоставянето им заедно с писмена покана;
4. организира изготвянето на протокола от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание членовете на Факултетния съвет с резултатите от изпълнението на решенията от предишното заседание;
6. води отчетност и съхранява протоколите от заседанията на Факултетния съвет и използваните при изборите бюлетини.
(12) За заседанието на Факултетния съвет се води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и протоколиста. Копие от протокола се предоставя на разположение на членовете на съвета в 7-дневен срок от заседанието. Всеки член на академичната общност на факултета има право да се запознае с протокола.

Чл. 34. (1) Деканът е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира при условията и по реда на Закона за висшето образование и се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от началника на академията. Неговият мандат приключва заедно с мандата на Общото събрание на факултета, което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Деканът е непосредствено подчинен на началника на академията. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника по учебната и научната част на академията.
(3) Деканът е пряк началник на целия личен състав на факултета.

Чл. 35. Деканът:
1. организира, ръководи, координира, контролира и носи отговорност за цялостната дейност на факултета и го представлява;
2. по право е член на Факултетния съвет и е негов председател;
3. предлага на Факултетния съвет кандидатура на военнослужещ - хабилитирано лице, за заместник-декан;
4. ръководи и контролира учебната и научната дейност във факултета;
5. подготвя годишния отчет за резултатите от преподавателската и научната дейност на факултета и го предлага за приемане от Факултетния съвет;
6. подготвя годишния доклад за преподавателската и научната дейност на факултета и за неговото състояние и го предлага за приемане от Общото събрание на факултета;
7. разглежда въпроси на обучаемите и предлага на началника на академията решения по тях;
8. прави предложения до началника на академията за прекъсване, отстраняване и за прехвърляне на обучаеми в друга специалност или форма на обучение;
9. организира и ръководи разработването на учебните програми и ги предлага за приемане от Факултетния съвет;
10. отговаря за изработването на план за развитие на академичния състав от факултета;
11. организира и лично ръководи междукатедрените методически съвещания;
12. организира учебния процес и контролира провеждането му;
13. организира поддържането и планира развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база на факултета;
14. организира изпълнението на взетите от Факултетния съвет решения;
15. заверява семестрите в слушателските и студентските книжки;
16. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
17. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и от правилниците на академията.

Чл. 36. (1) Заместник-деканът е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира, освобождава или отзовава при условията и по реда на Закона за висшето образование и се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговият мандат приключва заедно с мандата на Факултетния съвет, който го е избрал, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Заместник-деканът е непосредствено подчинен на декана и е пряк началник на целия личен състав на факултета.
(3) Задълженията на заместник-декана се определят от Факултетния съвет по предложение на декана.

Раздел III.
Департаменти


Чл. 37. (1) Департаментът е основно звено на академията за осигуряване на обучение по една или повече дисциплини, които не съставляват специалност.
(2) Департаменти в академията се откриват, преобразуват и закриват при условията и по реда на действащото законодателство.
(3) Департаментът разполага с не по-малко от 14 души академичен състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор в академията.

Чл. 38. Общото събрание на департамента:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател от членовете на академичния състав на департамента - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор в академията;
2. определя числения състав на Съвета на департамента и избира с тайно гласуване неговите членове;
3. обсъжда и приема годишния доклад на директора за състоянието на департамента.

Чл. 39. (1) Съветът на департамента се състои от представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор в академията, на административния персонал и на докторантите в департамента. Квотите се определят от Общото събрание на департамента, като най-малко три четвърти от членовете на съвета са от академичния състав.
(2) Съветът на департамента заседава редовно веднъж месечно. Той може да бъде свикан и извънредно от началника на академията, от директора на департамента или по искане на една четвърт от списъчния състав на членовете му.
(3) За свикването на заседание на Съвета на департамента членовете му се уведомяват от секретаря на Съвета не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието с публична обява, в която се посочват проектът на дневен ред и мястото за запознаване с материалите, предвидени за обсъждане.
(4) Заседанията на Съвета на департамента се ръководят от директора, а при отсъствието му - от определено от него лице.
(5) Заседанието на Съвета на департамента е редовно, ако присъстват най-малко две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(7) Съветът на департамента:
1. утвърждава избора на началниците/ръководителите на катедри в департамента, предложени от катедрените съвети;
2. приема годишния отчет от директора за преподавателската и научната дейност на департамента;
3. ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав на департамента;
4. приема учебните програми на курсовете, провеждани в департамента;
5. приема предложения на катедрени съвети за състави на научни журита и ги предлага на Академичния съвет за утвърждаване;
6. обявяване на конкурси за заемане на вакантните академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", както и на процедури за заемане на академична длъжност "асистент";
7. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда конкурс с кандидатите - цивилни служители, за длъжността "преподавател";
8. открива процедура за заемане на вакантните длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор";
9. избира ръководството и състава на комисията по качеството на обучение в департамента;
10. избира ръководството и състава на атестационната комисия на департамента;
11. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния състав на департамента, като при две поредни отрицателни атестации ги предлага на началника на академията за решение;
12. предлага на началника на академията за дисциплинарно уволнение член на академичния състав на департамента, за когото е доказана по установения ред проява на корупция или в случаите, предвидени от Закона за висшето образование;
13. приема програми за конкурсни изпити за приемане на докторанти в департамента;
14. атестира докторантите от департамента в края на всяка година от обучението им, като утвърждава предложенията на катедрените съвети;
15. утвърждава индивидуалните учебни планове на докторантите;
16. приема отчетите на катедрените съвети за изпълнение на индивидуалните учебни планове на докторантите в департамента;
17. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения на автори от департамента;
18. обсъжда, дава препоръки и взема решение за дейността на звената в департамента;
19. наблюдава състоянието на информационната база на департамента и взема мерки за нейното усъвършенстване;
20. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и закриване на катедри и други звена в департамента;
б) проекти на учебна документация на курсовете, провеждани в департамента;
в) обявяване на конкурси за заемане на вакантните академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", както и на процедури за заемане на академична длъжност "асистент";
г) теми за докторантура и зачисляване в докторантура; обучаващи звена и научни ръководители на докторанти и тяхната промяна; удължаване срока на докторантура и отчисляване на докторанти;
д) провеждане на конкурси за приемане за обучение за придобиване на образователната и научна степен "доктор";
е) откриване на процедура за заемане на вакантните длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" в департамента;
ж) за утвърждаване на решенията си относно предложения за:
жа) привличане на хонорувани преподаватели, като предлага възнаграждението им;
жб) продължаване заемането на длъжности, за които се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание "полковник"/"капитан I ранг" или с висше офицерско звание до навършване на 60 години;
жв) удължаване на срока на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжности "професор" или "доцент" при навършване на възрастта, определена в Кодекса на труда, съгласно § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
21. взема и други решения, свързани с дейността на департамента.
(8) Съветът на департамента избира от състава си секретар, който:
1. организира провеждането на заседанията на Съвета на департамента;
2. изготвя проекта на дневен ред и го представя за утвърждаване на председателя на съвета;
3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 5-дневен срок преди заседанието ги представя на председателя на съвета за утвърждаване, след което организира размножаването на материалите и предоставянето им заедно с писмена покана;
4. организира изготвянето на протокола от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание членовете на Съвета на департамента с резултатите от изпълнението на решенията от предишното заседание;
6. води отчетност и съхранява протоколите от заседанията на съвета и използваните при изборите бюлетини.
(9) За заседанието на съвета се води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и от протоколиста. Копие от протокола се предоставя на разположение на членовете на съвета в 7-дневен срок от заседанието. Всеки член на академичната общност на департамента има право да се запознае с протокола.

Чл. 40. (1) Директорът на департамента е военнослужещ. Той се избира, освобождава или отзовава при условията и по реда на Закона за висшето образование и се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговият мандат приключва заедно с мандата на Общото събрание на департамента, което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на началника на академията. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника по учебната и научната част на академията.
(3) Директорът на департамента е пряк началник на целия личен състав на департамента.

Чл. 41. Директорът на департамента:
1. организира и ръководи дейността на департамента и го представлява;
2. по право е член на Съвета на департамента и негов председател;
3. организира и ръководи учебната дейност и контролира провеждането на учебния процес в департамента;
4. организира и ръководи научната и методическата дейност в департамента;
5. изготвя и внася в Общото събрание на департамента годишния доклад на директора за преподавателската и научната дейност и за състоянието на департамента;
6. представя пред Съвета на департамента годишния отчет за преподавателската и научната дейност в департамента;
7. предлага на началника на академията решения по въпроси на обучаемите в департамента;
8. прави предложения до началника на академията за освобождаване на специализанти в департамента;
9. организира и ръководи разработването на учебната документация и я предлага за утвърждаване по установения ред;
10. изпълнява и други функции, произтичащи от законите, както и от решенията на Съвета на департамента или на Общото събрание на департамента и от правилниците на академията.

Раздел IV.
Институти


Чл. 42. (1) Институтът е основно звено на академията, което обединява академичен състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност в областта на отбраната и националната сигурност и в други области, свързани с тях.
(2) Институт се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на действащото законодателство.
(3) Лицата, заемащи академични длъжности в института, могат да осъществяват и учебна дейност при спазване на разпоредбите на Закона за висше образование.
(4) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от Академичния съвет.
(5) Предметът на дейност на института се регламентира в решението за откриването му.

Раздел V.
Филиал


Чл. 43. (1) Филиалът е териториално изнесена структура на академията.
(2) Обучението във филиала се извършва по професионални направления или специалности от регулираните професии, по които академията има програмна акредитация.
(3) Във филиала се обучават военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", както и военнослужещи и цивилни служители за придобиване и повишаване на квалификация.

Чл. 44. Директорът на филиала е хабилитирано лице, което се избира, освобождава или отзовава при условията и по реда на Закона за висшето образование. Когато е военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Раздел VI.
Катедри


Чл. 45. (1) Катедрата е първично звено на факултета, департамента и филиала, което осъществява учебна и научноизследователска дейност по една или група сродни дисциплини.
(2) Катедрата включва не по-малко от 7-членен академичен състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор в академията.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага при създаване на катедри по нови учебно-научни направления за срок до 5 години от тяхното създаване.

Чл. 46. Катедра се създава, преобразува и закрива с изменение на длъжностното разписание на академията, по предложение на началника на академията въз основа на решение на Академичния съвет, взето след предложение на съвета на основното звено.

Чл. 47. Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и началникът/ръководителят на катедрата.

Чл. 48. (1) Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав на катедрата - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор с академията.
(2) Катедреният съвет заседава най-малко един път месечно по реда, определен за Факултетния съвет. Право да свиква катедрения съвет има началникът/ръководителят на катедрата. Съветът може да бъде свикан при необходимост и извънредно по искане на декана на факултета, директора на департамента или на филиала или по писмено искане най-малко на една четвърт от списъчния състав на членовете му. При свикване на катедрен съвет се обявяват времето, мястото и проектът за дневен ред на заседанието.
(3) С решение на катедрения съвет в неговите заседания могат да участват без право на глас, привлечени в катедрата, хонорувани преподаватели, гост-преподаватели и изявени специалисти от практиката по чл. 31, ал. 2, както и представители на слушателите, студентите и докторантите.
(4) Заседанието на катедрения съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко две трети от списъчния (разширения) му състав.
(5) За заседанието на катедрения съвет се води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от началника/ръководителя на катедрата и протоколиста.
(6) Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началник/ръководител на катедрата и го предлага за утвърждаване от съвета на основното звено или на филиала;
2. избира с явно гласуване секретар на катедрения съвет;
3. обсъжда учебните програми по преподаваните учебни дисциплини и ги предлага за приемане от съвета на основното звено или на филиала;
4. обсъжда организацията на учебния процес, учебните дисциплини и актуалността на учебното съдържание и предприема мерки за усъвършенстването им;
5. обсъжда и предлага учебната натовареност на академичния състав от катедрата;
6. предлага обявяване на конкурси за заемане на щатно осигурени академични длъжности за академичния състав в катедрата;
7. предлага обявяване на вакантни академични длъжности за академичния състав в катедрата;
8. обсъжда и предлага привличането на гост-преподаватели, хонорувани преподаватели и изявени специалисти от практиката по чл. 31, ал. 2;
9. обсъжда и предлага теми за докторантура;
10. обсъжда и предлага програми за конкурсни изпити, въпросници за семестриални изпити и изпити по специалността;
11. предлага членове на научни журита за всяка конкретна процедура за оценяване на дисертационен труд или на кандидати за заемане на академични длъжности;
12. избира рецензенти на научни трудове, обсъжда ги и прави предложения за публикуването им в изданията на академията;
13. обсъжда и приема индивидуалните планове за обучение на слушателите и студентите, приема отчетите за изпълнение на индивидуалните учебни планове на докторантите и ги предлага за утвърждаване от съвета на основното звено или на филиала;
14. обсъжда и приема атестационните отчети и оценките на преподавателите от катедрата;
15. избира отговорника по качеството на обучението в катедрата;
16. приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на катедрата;
17. обсъжда проекти на дисертационни трудове и предлага на съвета на основното звено или на филиала зачисляване на докторанти в докторантура чрез самостоятелна подготовка;
18. обсъжда дисертационни трудове и предлага откриване на процедура за защита;
19. обсъжда научни трудове и прави предложения за публикуването им пред съвета на основното звено или на филиала;
20. приема атестациите на докторантите и ги предлага на съвета на основното звено или на филиала за утвърждаване;
21. приема конкретизациите на индивидуалните учебни планове на докторантите за следващата година и ги предлага на съвета на основното звено или на филиала за утвърждаване;
22. приема теми за дипломни работи, задания за разработването им, научни ръководители, рецензенти и ги предлага за утвърждаване от декана на факултета;
23. обсъжда и решава други въпроси във връзка с дейността на катедрата.

Чл. 49. (1) Началникът/ръководителят на катедра е хабилитирано лице в съответното научно направление на катедрата. Той се избира с тайно гласуване от катедрения съвет за срок 4 години, утвърждава се от съвета на основното звено или на филиала и заема длъжността по основен трудов договор, сключен с началника на академията. Когато е военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Мандатът на началника/ръководителя на катедра не се прекратява с прекратяването на мандата на органите за управление на основното звено.
(3) Началникът/ръководителят на катедра е непосредствено подчинен на началника на основното звено.
(4) Началникът на катедра упражнява правомощията на ръководител на катедра по Закона за висшето образование. Той е пряк началник на целия личен състав на катедрата.

Чл. 50. (1) Началникът/ръководителят на катедра ръководи дейността на катедрата и председателства катедрения съвет.
(2) В случай на негово отсъствие той предлага на ръководителя на основното звено или на филиала лице от състава на катедрата, което да го замества.
(3) Началникът/ръководителят на катедра:
1. планира, организира, ръководи и отчита учебната, методическата и научната дейност на академичния състав от катедрата;
2. подготвя и ръководи заседанията на катедрения съвет;
3. прави предложения пред ръководителя на основното звено или на филиала, свързани със състава на катедрата, учебната и научноизследователската дейност, повишаването на квалификацията на преподавателите;
4. разпределя учебната натовареност на преподавателите по семестри;
5. организира и контролира дейността на академичния състав и на докторантите в катедрата;
6. изготвя научните атестации на академичния състав на катедрата.

Раздел VII.
Обслужващи звена


Чл. 51. (1) Обслужващи звена в структурата на академията са сектори, секции, отделения, центрове, лаборатории и други относително обособени структури.
(2) Обслужващите звена осигуряват условия за реализиране или подпомагат реализирането на едно или на няколко свързани направления по предмета на дейност на Академията, като способстват за изпълнението на нейната мисия и задачите и.

Чл. 52. (1) Структурата и организацията на обслужващите звена се определят с длъжностното разписание на академията.
(2) Началниците на обслужващи звена се назначават и освобождават от длъжност:
1. при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на труда, когато са цивилни служители.

Глава трета.
АКАДЕМИЧЕН И ИНСТРУКТОРСКИ СЪСТАВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Раздел I.
Академичен състав


Чл. 53. (1) Академичният състав включва военнослужещи и цивилни служители, заемащи академични длъжности в академията, както и други лица по Закона за висшето образование.
(2) Академични длъжности са:
1. за хабилитирани лица: "доцент" и "професор";
2. за нехабилитирани лица: "асистент" и "главен асистент".
(3) Длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност за неспециалисти по езиково обучение, спорт и други, са "преподавател" и "старши преподавател".
(4) Съотношението между лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се определя от Академичния съвет при условия и по ред, определени в Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия "Г. С. Раковски".
(5) Академичният съвет утвърждава решения на Факултетния съвет за привличане за научно-преподавателска дейност без конкурс на учени и преподаватели от страната и чужбина като гост-преподаватели за определен срок. Отношенията с гост-преподавателя се уреждат с договор за срок не повече от една година, който може да бъде подновяван.
(6) Привличането на висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани лица за преподавателска и научноизследователска дейност като хонорувани преподаватели се осъществява въз основа на утвърдено от Академичния съвет решение на основно звено или на филиал.

Чл. 54. (1) Академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се заемат с конкурс и избор.
(2) Конкурсът се обявява при наличие на вакантна длъжност и осигурена учебна и научноизследователска натовареност:
1. за военнослужещи - със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители - със заповед на началника академията.

Чл. 55. (1) Академичните длъжности "асистент", "главен асистент", "доцент" и "професор" се заемат при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за военнослужещите се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Критериите и показателите за оценяване на кандидатите за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се определят при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

Чл. 56. Заемането на длъжностите "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" се извършва при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.

Чл. 57. (1) Лицата, избирани на ръководните длъжности декан на факултет и директор на департамент, и техните заместници не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
(2) При предсрочно освобождаване за един мандат се счита времето, през което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.
(3) Лицата от академичния състав, избрани и назначени на ръководни изборни длъжности, за времето на мандата запазват основната си длъжност в катедрата (научната секция).
(4) Деканите, директорите на института и департамента, началниците/ръководителите на катедри, както и членовете на Академичния съвет и на съветите на основните звена се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичането на мандата с решение на органа, който ги е избрал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав.

Чл. 58. (1) Членовете на академичния състав се ползват с правата по Закона за висшето образование. Те имат право да:
1. избират и да бъдат избирани в ръководните органи на академията, ако не са преподаватели по чл. 53, ал. 5 и 6;
2. разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно и в съответствие с изискванията на учебния план и учебните програми;
3. провеждат научни изследвания и публикуват резултатите от тях, като спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
4. извършват преподавателска, научноизследователска и друга творческа дейност извън академията само в извънработно време;
5. извършват консултантски и други услуги, свързани с предмета на дейността им в академията, при условия и по ред, определени от Академичния съвет;
6. ползват материалната база, библиотеките и информационните системи за научните си изследвания по ред, определен от началника на академията.
(2) Членовете на академичния състав по чл. 53, ал. 2 имат право на всеки седем години да ползват до една академична година за творческото си развитие. През тази година на тях не им се възлага учебна заетост. Във времето за творческо развитие се включват и специализациите извън академията с продължителност повече от три месеца. Решението се взема от Факултетния съвет, утвърждава се от Академичния съвет и се обявява от началника на академията. За резултатите от работата си през ползвания период за творческо развитие съответният член на академичния състав представя доклад пред Академичния съвет.

Чл. 59. (1) Членовете на академичния състав са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика и възложената им учебна, научна, административна и друга заетост;
2. да спазват правилниците на академията, трудовата и учебната дисциплина;
3. да изпълняват конкретни задачи по предмета на своята дейност, възложени им от ръководителите на звената, в чийто състав са включени, и от ръководството на академията;
4. да съблюдават научната и професионалната етика;
5. да допринасят за утвърждаване на доброто име на академията и да не уронват нейния престиж;
6. да не провеждат политическа или религиозна дейност в академията.
(2) Членовете на академичния състав нямат право да използват учебните програми и резултатите от научноизследователската дейност в академията за осъществяване на частна или комерсиална дейност.
(3) Допълнителни задължения и изисквания към членовете на академичния състав могат да се предвиждат в други правилници на академията, в длъжностната характеристика и в трудовия договор или в договора за военна служба.

Чл. 60. (1) Работното време на членовете на академичния състав се определя с разпределението на учебното и служебното време в академията за съответната учебна година, което се утвърждава от началника на академията.
(2) Обемът и видът на учебните и другите задължения на академичния състав и условията за тяхното изпълнение се определят от Академичния съвет.

Чл. 61. Приносът на всеки член на академичния състав в учебната, научната, научноизследователската, административната и други дейности се оценява чрез атестиране в сроковете, посочени в Закона за висшето образование.

Чл. 62. (1) Преминаването от академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата академична длъжност в академията може да се извършва и без конкурс, с избор, при условия и по ред, определени в Правилника за развитие на академичния състав на Военна академия "Г. С. Раковски".
(2) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на академията може да се извършва без конкурс по решение на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от Академичния съвет, при условия и по ред, определени в Правилника за развитие на академичния състав на Военна академия "Г. С. Раковски".
(3) Назначаването на академична длъжност по реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно действащото законодателство.

Чл. 63. (1) Членовете на академичния състав се освобождават от длъжност съгласно действащото законодателство в следните случаи:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление;
3. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност и не съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина след решение на съвета на основното звено и/или на филиала;
4. при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове;
5. при отнемане на научната степен;
6. при две последователни отрицателни научни атестации;
7. при извършване на провинения, даващи основания за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение;
9. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които е придобило или е участвало в процедура за придобиване на научна степен, или е заело или е участвало в конкурс за заемане на академична длъжност;
10. когато в качеството си на член на жури или на факултетен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.
(2) В случаите по ал. 1 военнослужещите - членове на академичния състав, се освобождават от длъжност със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на академията. При освобождаване по ал. 1, т. 9 началникът на академията отнема научната степен.
(3) Членовете на академичния състав, които са цивилни служители, се освобождават от длъжност със заповед на началника на академията въз основа на решение на Академичния съвет по реда на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България и Кодекса на труда.

Чл. 64. (1) Член на академичния състав или на останалия персонал подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено извърши някое от следните нарушения:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на академията или на нейно основно звено и/или филиал, който невярно отразява завършени етапи в обучението на слушател, студент, докторант и специализант.
(2) Член на академичния състав, за който е доказана по установения ред проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.

Чл. 65. (1) Установяването на нарушения по чл. 64 се извършва от Контролния съвет.
(2) В случаите по ал. 1 Контролният съвет в 7-дневен срок изготвя становище по направената проверка, което представя на началника на академията.

Чл. 66. (1) Академията може да привлича изявени специалисти от практиката за възлагане на преподавателска дейност при условията и по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" или образователна и научна степен "доктор".
(3) Решение за привличането им взема Факултетният съвет по предложение на началника/ръководителя на катедрата, за която има необходимост. Решенията на Факултетния съвет се утвърждават от Академичния съвет.
(4) Отношенията на лицата по ал. 1 с академията се уреждат с граждански договор за срок не повече от една година. Договорът може да бъде подновяван по решение на Факултетния съвет.

Раздел II.
Инструкторски състав


Чл. 67. (1) Инструкторският състав провежда обучение и предава актуален практически опит, придобит в национални и/или международни щабове и/или органи на международни организации, или от участие в мисии и операции зад граница.
(2) На длъжност "инструктор" или "старши инструктор" се назначават военнослужещи при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Раздел III.
Административен персонал


Чл. 68. Административният персонал се състои от военнослужещи и цивилни служители, заемащи административни длъжности в основните, административните и обслужващите звена на академията.

Чл. 69. (1) Назначаването на длъжност на цивилните служители от административния персонал и прекратяването на трудовите им правоотношения с академията се извършват при условията и по реда на Кодекса на труда.
(2) Условията, редът и критериите за заемането на длъжност от цивилни служители от административния персонал и за тяхното развитие и оценяване се определят в правилник, приет от Академичния съвет.

Чл. 70. Военнослужещите от административния персонал се назначават и освобождават от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Глава четвърта.
ОБУЧАЕМИ


Чл. 71. Обучаващите се в академията са слушатели, студенти, докторанти и специализанти.

Чл. 72. (1) Офицерите, обучаващи се в академията за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от професионално направление "Военно дело", са слушатели.
(2) Обучаващите се за придобиване на образователно-квалификационни степени по специалности от други професионални направления са студенти.
(3) Слушателите имат статут на студенти по Закона за висшето образование.
(4) Статутът на студент в академията се придобива при записване и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от академията в случаите по Закона за висшето образование по ред, определен в Правилника за учебната дейност.

Чл. 73. (1) Докторанти са лицата, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър", които се обучават за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
(2) Статутът на докторант се придобива при зачисляване и се прекратява при отчисляване или отстраняване при условията и по реда на действащото законодателство.

Чл. 74. Специализантите са лица, които се обучават за придобиване или повишаване на квалификацията си, без да придобиват по-висока образователно-квалификационна степен или нова специалност.

Чл. 75. (1) Условията и редът за приемане на студентите, докторантите, обучаващи се чрез самостоятелна подготовка без разрешение на министъра на отбраната, и специализантите, обучаващи се в курсове извън тези по чл. 25, ал. 7, т. 10, се определят с Правилника за учебната дейност, приет от Академичния съвет.
(2) Условията и редът за приемане на слушателите, докторантите - военнослужещи и цивилни служители, обучаващи се в редовна и задочна форма, както и чрез самостоятелна подготовка с разрешение на министъра на отбраната, и специализантите, обучаващи се в курсове по чл. 25, ал. 7, т. 10, се определят с акт на министъра на отбраната.

Чл. 76. (1) При облекчени условия се приемат кандидат-студенти, успешно издържали конкурсните изпити, както следва:
1. класираните с еднакъв бал, когато този бал определя последното за приемане място в класирането;
2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. близнаци, кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в академията и единият от тях е приет;
4. военноинвалиди и военнопострадали;
5. кръгли сираци;
6. майки с три и повече деца.
(2) Основанията за приемане при облекчени условия по ал. 1, т. 2 - 6 включително се доказват с документ.

Чл. 77. (1) Академията извършва обучение на студенти и докторанти срещу заплащане при условията на Закона за висшето образование.
(2) Броят на обучаемите и размерът на сумата за заплащане на обучението по ал. 1 се определят от Академичния съвет.
(3) Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение срещу заплащане, се записват/зачисляват със заповед на началника на академията.

Чл. 78. (1) Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се извършва при условия и по ред, определени в Правилника за учебната дейност.
(2) Приемането на докторанти за обучение срещу заплащане се извършва при условия и по ред, определени в Правилника за развитие на академичния състав.
(3) Със студентите и докторантите, които се обучават срещу заплащане, академията сключва договор.
(4) Размерът на таксите за кандидатстване и за обучение по ал. 1 - 3 се определят от Академичния съвет при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Чл. 79. (1) Слушателите, студентите и докторантите имат право:
1. да изучават избираеми и факултативни учебни дисциплини при условия, определени в учебния план за съответната специалност;
2. да избират и бъдат избирани в органите за управление на академията и на нейните основни звена в предвидените в Закона за висшето образование случаи;
3. да получават квалифицирано ръководство и помощ по време на своето обучение;
4. да ползват студентски общежития, столове, медицинско обслужване, намаление при пътуване с градския и междуградския транспорт, както и цялата база на академията за учебна, научноизследователска, спортна и културна дейност и други придобивки при условия, определени от държавата, и в съответствие с възможностите на академията;
5. да изразяват мнение за качеството на учебния процес по ред, определен от Академичния съвет;
6. да участват в научноизследователската дейност на академията, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права;
7. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за удовлетворяване на интересите си, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България;
8. да получават стипендии.
(2) Студентите и докторантите имат право да се преместват, прекъсват и продължават обучението си в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в страната или в чужбина при условия и ред, определени в Правилника за учебната дейност.

Чл. 80. (1) Студентите имат право да се обучават едновременно по повече от една специалност в академията при условия и по ред, определени в Правилника за учебната дейност.
(2) Правото по ал. 1 не може да бъде ползвано за обучение по специалности от професионално направление "Военно дело".
(3) Слушателите не могат да се обучават едновременно по повече от една специализация в професионално направление "Военно дело".

Чл. 81. (1) Слушателите в случаите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и студентите имат право да се обучават в академията по индивидуален план за обучение.
(2) Записването на слушателите по ал. 1 се осъществява със заповед на началника на академията по решение на Академичния съвет въз основа на предложение на факултетен съвет.
(3) Разработването на индивидуалния план се възлага на профилиращата катедра.
(4) Индивидуалният план за обучение се приема от Факултетния съвет.
(5) Обучението на студентите по индивидуален план се извършва срещу заплащане на такси при условия и по ред, определени от Академичния съвет.

Чл. 82. (1) Слушателите имат право еднократно да прекъснат обучението си при продължително отсъствие поради временна неработоспособност или по служебни причини по решение на министъра на отбраната.
(2) Независимо от ползването на правото по ал. 1 слушателят може да прекъсне обучението си и при ползване на отпуск за бременност и раждане, както и на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст.
(3) Прекъсването на обучението по служебни причини и продължаването му се извършват със заповед на министъра на отбраната.
(4) Прекъсването на обучението при продължително отсъствие поради временна неработоспособност до 3 месеца и продължаването му се извършват по ред, определен от Академичния съвет.
(5) Прекъсването на обучението при продължително отсъствие поради временна неработоспособност над 3 месеца, както и по ал. 2, и продължаването му се извършват със заповед на министъра на отбраната.

Чл. 83. (1) Обучението на студент, преместил се от частно висше училище, се извършва въз основа на договор между студента и академията при условията и по реда, определени в Закона за висшето образование.
(2) Таксата за обучението по ал. 1 се заплаща от семестъра, в който е записан студентът.

Чл. 84. Слушателите, студентите и докторантите в редовно обучение ползват ежегодно ваканция в размер, определен в учебния план на специалността, но не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година. Ваканцията на слушателите и докторантите - военнослужещи, е за сметка на платения годишен отпуск.

Чл. 85. На слушателите и студентите се издават слушателски (студентски) книжки, удостоверяващи статута им на обучаеми в академията.

Чл. 86. Специализантите се ползват с правата по чл. 79, ал. 1, т. 3 - 7.

Чл. 87. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаемите в академията е Съветът на слушателите, студентите и докторантите. Той се състои от представителите на слушателите, студентите и докторантите в Общото събрание на академията.
(2) Организацията и дейността на Съвета на слушателите, студентите и докторантите се определят с приет от него правилник, който се представя на Академичния съвет.

Чл. 88. (1) Обучаемите са длъжни:
1. да усвояват системно теоретичните знания и практическите умения по избраната от тях специалност в определените срокове;
2. да спазват правилниците на академията и другите актове, регламентиращи нейната дейност;
3. да участват редовно във всички занятия и мероприятия съгласно учебното разписание и графика на учебния процес;
4. да се явяват на изпитите си в определените срокове;
5. да спазват изискванията на нормативните актове, свързани със защитата на класифицираната информация;
6. да опазват имуществото на академията и да възстановяват причинените щети;
7. да поддържат хигиената в сградите на академията и в прилежащите им територии;
8. да пазят и развиват традициите на академията;
9. да допринасят със своята подготовка и гражданско поведение за издигане престижа и авторитета на академията.
(2) Обучаемите, които са военнослужещи и се обучават с разрешение на министъра на отбраната, освен задълженията по ал. 1 са длъжни:
1. да носят униформа по време на учебните занятия;
2. да носят дежурство в академията.

Чл. 89. (1) Обучаемите заплащат таксите за обучението си на равни вноски, както следва:
1. студентите - до 15 дни след началото на всеки семестър;
2. докторантите - не по-късно от един месец от датата на заповедта за зачисляване в докторантура, а впоследствие - на всеки шест месеца.
(2) Специализантите, които не се обучават за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, заплащат такси в размер, определен от Академичния съвет, доколкото не е предвидено друго в нормативен акт.

Чл. 90. (1) Студент, докторант или специализант се отписва при:
1. успешно завършване курса на обучение;
2. напускане или преместване.
(2) Слушателите се отписват при успешно завършване на обучението в академията.

Чл. 91. Студент, докторант или специализант се отстранява от академията за определен срок при:
1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в академията, или подправяне на документи за студентското му положение;
2. системно неизпълнение на задълженията по учебния план или правилниците на академията;
3. осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер;
4. незаплащане на таксата за обучение до три месеца след определения срок.

Чл. 92. Слушателите се отстраняват от академията със заповед на министъра на отбраната:
1. за определен срок;
2. по дисциплинарен ред;
3. при прекратяване на договора за военна служба.

Чл. 93. (1) Слушателите се отстраняват от академията за определен срок при:
1. системно неизпълнение на задълженията по учебния план или правилниците на академията;
2. слаб успех;
3. преписване по време на изпит или тест.
(2) Отстраняването по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на академията след решение на Академичния съвет за срок не по-малък от една година и не по-голям от две години. В заповедта се посочва датата на възстановяване на военнослужещия като слушател.

Чл. 94. (1) Слушателите се отстраняват по дисциплинарен ред при:
1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които са приети в академията, или подправяне на документи за статуса им на слушатели;
2. възникване на основание за отстраняване за определен срок след възстановяване на права като слушател.
(2) Отстраняването по дисциплинарен ред се извършва от министъра на отбраната по предложение на началника на академията след решение на Академичния съвет.

Чл. 95. (1) Слушателите се отстраняват от академията при прекратяване на договора за военна служба.
(2) Отстраняването се извършва от министъра на отбраната въз основа на заповедта за прекратяване на договора за военна служба.

Чл. 96. (1) Системно неизпълнение на задълженията по учебния план е налице при:
1. отсъствие на слушателите и студентите над 30 на сто от учебното време за един семестър;
2. незаверен семестър;
3. получени слаби оценки по две и повече дисциплини и/или при неизпълнение на две и повече учебни задачи, включени в учебния план.
(2) Семестърът не се заверява, когато обучаемият не е получил подпис по една или повече от учебните дисциплини.

Чл. 97. При виновно неизпълнение на задължението за успешно завършване на обучението в академията обучаемите - военнослужещи, възстановяват на Министерството на отбраната разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани.

Глава пета.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ


Чл. 98. Формите на обучение в академията са редовна, задочна и дистанционна.

Чл. 99. (1) Учебният процес в академията се провежда във факултети, институти, департаменти и филиал по учебна документация за всяка специалност, която обхваща:
1. квалификационна характеристика;
2. учебен план;
3. учебни програми на изучаваните дисциплини;
4. ежегоден график на учебния процес;
5. индивидуален учебен план за всеки докторант.
(2) Учебната документация за дистанционната форма на обучение освен документите по ал. 1 съдържа и:
1. списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението;
2. справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси;
3. списък на техническите и комуникационните средства;
4. система за изпитване и оценяване;
5. система за контрол на качеството на обучението.

Чл. 100. (1) Квалификационната характеристика определя целите, обема от знания, умения и компетентности, които се придобиват по време на обучението.
(2) Квалификационните характеристики на специалностите от професионално направление "Военно дело" се разработват от заявителите на обучението съвместно с представители на академията. Те се съгласуват със заявителя на обучението, приемат се от Академичния съвет и чрез началника на академията се предлагат за утвърждаване от министъра на отбраната.
(3) Квалификационните характеристики на специалност от останалите професионални направления се разработват от академията и се утвърждават от Академичния съвет.

Чл. 101. (1) Учебният план определя формата и срока на обучение, учебното време, вида, последователността на изучаване, наименованието, хорариума и кредитите на учебните дисциплини, продължителността на семестрите и ваканциите, формите за проверка на знанията при приключване на всяка учебна дисциплина и при завършване на обучението.
(2) Учебните планове на специалностите от професионално направление "Военно дело" се приемат от Академичния съвет и чрез началника на академията се утвърждават от министъра на отбраната след съгласуване с министъра на образованието и науката.
(3) Учебните планове на специалностите от професионално направление "Военно дело" се съгласуват и със заявителя на обучението, и с началника на отбраната.
(4) Учебните планове на специалностите от други професионални направления се утвърждават от Академичния съвет.

Чл. 102. (1) Учебната програма по всяка дисциплина се организира в модули. В учебната програма се определят темите, формите, времетраенето и последователността на учебното съдържание, както и начинът на оценяване на обучаемите.
(2) Учебната програма за всяка дисциплина от учебния план се разработва от съответната катедра и се предлага от катедрения съвет за приемане от съвета на основното звено.
(3) Когато учебната програма включва модули, които се водят и от катедри от друго основно звено, тя се приема от Академичния съвет.

Чл. 103. Редът за организирането и провеждането на учебната дейност се регламентира с правилник, приет от Академичния съвет.

Чл. 104. Академията поддържа вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване мнението на обучаемите най-малко веднъж за учебната година.

Чл. 105. Функциите на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав включват дейности, допринасящи за осигуряване качеството на обучението, както и проверка на тези дейности за установяване изпълнението на критериите на съответните образователни стандарти.

Чл. 106. Структурата на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав включва академична комисия по качеството на обучението, комисии по качеството на обучението в основните звена и отговорници за качеството на обучението в катедрите и научните секции.

Чл. 107. Комисията по качеството на обучението в основното звено е колективен орган за управление на качеството на обучението в звеното.

Чл. 108. Отговорниците за качеството на обучението в катедрите и научните секции са органи за управление на качеството на обучението, осъществявано в катедрите. Те се избират от катедрените съвети.

Чл. 109. Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав осигурява документирането, оценяването и подобряването на качеството на обучението по време на цялостния процес на обучение на слушателите и студентите до тяхната професионална реализация.

Глава шеста.
НАУЧНА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


Чл. 110. В академията се извършват научноизследователска и иновационна дейност и приложни изследвания в областта на военните аспекти на отбраната и сигурността и други области на науката.

Чл. 111. Научноизследователската и иновационната дейност и приложните изследвания се провеждат в съответствие с националната политика в областта на научните изследвания, научната политика на Министерството на отбраната и потребностите на системата на националната сигурност на Република България при условия и по ред, определени в акт, приет от Академичния съвет.

Глава седма.
ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ


Чл. 112. (1) С издателската си дейност академията:
1. осигурява учебната, научната и научноизследователската си дейност с необходимите печатни и на други технически носители издания;
2. популяризира научните постижения на академичния състав, на военната наука и на научните изследвания в национален и международен план.
(2) Условията и редът за осъществяване на издателската дейност в академията се уреждат с правилник, приет от Академичния съвет.

Чл. 113. (1) Информационната дейност в академията има за цел да осигури необходимата информация на академичния състав и на обучаемите за пълноценно изпълнение на задълженията им и за осигуряване качеството на обучението, както и публичност на постиженията на академията сред националните и международните професионални и академични среди.
(2) Информационната дейност се осигурява чрез:
1. академична библиотека с автоматизирана библиотечно-информационна система;
2. информационна система за управление на качеството на обучението;
3. административно обслужване на обучаемите;
4. вътрешни компютърни мрежи;
5. интернет страницата на академията;
6. връзките с обществеността и популяризирането на дейността на академията в публичното пространство.

Глава осма.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


Чл. 114. Международната дейност обхваща:
1. сключване на договори за сътрудничество с чуждестранни образователни и научни институции;
2. сдружаване с други висши училища от чужбина;
3. обучение и повишаване на квалификацията на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти;
4. иницииране, организиране и участие в международни научни и образователни проекти;
5. иницииране, организиране и участие в международни научни форуми;
6. размяна на делегации и обмяна на опит;
7. обмен и мобилност на академичен състав и обучаеми;
8. повишаване на квалификацията на академичния състав в образователни и научни институции в чужбина;
9. участие в международни организации на висши военни и граждански училища.

Чл. 115. (1) Международната дейност на академията се осъществява с решение на Академичния съвет.
(2) Всички международни дейности, касаещи отбраната и сигурността на страната, се съгласуват с министъра на отбраната.

Чл. 116. Академията развива международна дейност чрез двустранно сътрудничество с други военни академии, военни училища, институции и сходни учебни и научноизследователски организации, както и организации с предмет на дейност в приоритетни за академията направления.

Чл. 117. Академията членува в международни организации и структури в съответствие с решенията по чл. 25, ал. 7, т. 30 и 31 от този правилник.

Глава девета.
АКРЕДИТАЦИЯ


Чл. 118. Академията се акредитира като висше училище по смисъла на Закона за висшето образование.

Чл. 119. Организацията на дейностите по акредитацията и редът за изготвянето на необходимите документи се определят със заповед на началника на академията.

Чл. 120. Академията подава искане до НАОА в следните срокове:
1. за институционална акредитация - 12 месеца преди изтичането на срока на предходната институционална акредитация, посочен в решението на Акредитационния съвет на НАОА;
2. за програмна акредитация на професионални направления, на специалности от регулираните професии и на докторски програми - 12 месеца преди изтичането на срока на предходната програмна акредитация, посочен в решението на Акредитационния съвет на НАОА;
3. за акредитация на новооткрити основно звено, филиал, професионално направление, специалност от регулираните професии или докторска програма - преди датата на изтичане на срока, посочен в решението на Акредитационния съвет на НАОА или съответната постоянна комисия на агенцията.

Чл. 121. Искането за откриване на процедура за акредитация се придружава от:
1. доклад самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнението на критериите на НАОА за съответния вид процедура, и приложения към него;
2. доклад за изпълнението на задължителните препоръки на НАОА, дадени с решение от предходната процедура и от осъществени процедури за следакредитационно наблюдение и контрол;
3. протокол от решението на Академичния съвет за приемане на документацията по т. 1 и 2;
4. информация от академията за нейната структура в съответствие със Закона за висшето образование;
5. мотивирано предложение от академията за съответния капацитет при акредитация на професионално направление или на специалност от регулираните професии, разпределен по образователно-квалификационни степени и по форми на обучение.

Чл. 122. Исканията и придружаващите ги документи се изготвят в съответствие със стандартите, процедурите и свързаната с тях документация, приета от Акредитационния съвет на НАОА.

Чл. 123. Академията може да поиска от НАОА оценяване на проекти за откриване на основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии.

Чл. 124. За членове на постоянните комисии на НАОА с решение на Академичния съвет се номинират кандидати, които:
1. са хабилитирани лица;
2. са специалисти в областта на висшето образование, за която се предлагат;
3. не заемат длъжностите "началник" и "заместник-началник" на академията, "декан" или "директор" на департамент, институт или филиал.

Глава десета.
ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 125. Логистичното осигуряване на академията се организира съгласно действащото законодателство, актовете на министъра на отбраната и заповедите на началника на академията.

Чл. 126. (1) Ръководството и контролът на логистичното осигуряване в академията се осъществяват от началника на академията.
(2) Изпълнението на логистичните дейности в академията се възлага на структури, отговарящи за логистичното осигуряване.
(3) Структурите, отговарящи за логистичното осигуряване, се ръководят от началници, непосредствено подчинени на заместник-началник на академията.

Чл. 127. (1) Инфраструктурата на академията включва предоставени за управление или ползване недвижими имоти.
(2) Имотите се управляват и ползват според тяхното предназначение съгласно действащото законодателство.

Чл. 128. (1) Личният състав от академията е длъжен да познава и спазва правилата за пожарна безопасност.
(2) Експлоатацията на сградния фонд и видовете имущества се извършва в съответствие с изискванията на противопожарните норми.
(3) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират и провеждат със заповед на началника на академията съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 129. Ръководството и координирането на мероприятията за противопожарната безопасност се осъществяват от постоянно действащи комисии и длъжностни лица, назначени със заповед на началника на академията.

Глава единадесета.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 130. (1) Планирането и разходването на финансовите средства в академията се извършват въз основа на програмния принцип за управление на ресурсите за отбрана, приет от Министерството на отбраната.
(2) Академията участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране чрез разработване на програмни меморандуми в дългосрочен и средносрочен период.

Чл. 131. (1) Академията съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се формира от:
1. субсидии от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на отбраната;
2. трансфер от други програми от програмната структура на Министерството на отбраната за допълнително поставени задачи на академията;
3. дарения, завещания и спонсорство;
4. собствени приходи от постъпления от научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване и обучение, от следдипломна квалификация и от други дейности, свързани с учебния процес;
5. финансова помощ от общините;
6. преходен остатък от предходната година съгласно действащото законодателство.
(3) Сроковете за изготвяне на годишния бюджет се определят от началника на академията въз основа на указанията на министъра на отбраната по планирането и разходването на бюджета съгласно действащите нормативни документи в областта на публичните финанси.

Чл. 132. Академията разработва самостоятелна счетоводна политика, съобразена със счетоводната политика на Министерството на отбраната, която се приема от Академичния съвет и се утвърждава от началника на академията.

Чл. 133. Финансовото управление и контролът на разходите по бюджета на академията се осъществяват в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и изградената система за финансово управление и контрол, която се приема от Академичния съвет.

Чл. 134. Разпределението на бюджета и отчетите за изпълнението на бюджета на академията се приемат от Академичния съвет.

Глава дванадесета.
СИМВОЛИ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ


Чл. 135. (1) Символите на академията са бойно знаме, печат и знак.
(2) Формата на знамето на академията и редът за неговото връчване и използване се определят от министъра на отбраната. Знамето се съхранява по ред, определен от Устава за войскова служба на Въоръжените сили на Република България и заповед на началника на академията.
(3) Печатът се съхранява и се поставя на официални документи на академията по ред, определен в заповед на началника на академията.
(4) Знакът на академията се приема с решение на Академичния съвет и се учредява със заповед на началника на академията. Знакът се поставя на официални документи, плакети и табели по ред, определен от началника на академията.

Чл. 136. (1) Празници на академията са:
1. Патронният празник на академията - 14 април;
2. Денят на народните будители - 1 ноември;
3. Денят на студентите - 8 декември.
(2) Патронният празник на академията се чества с академично тържество. Денят е свободен от учебни занятия.
(3) Празниците по ал. 1, т. 2 и 3 са почивни дни за академията.

Чл. 137. Академичните ритуали са:
1. тържествено откриване на учебната година;
2. тържествено връчване на дипломите;
3. удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза на Военна академия "Г. С. Раковски" и "Почетен професор на Военна академия "Г. С. Раковски".

Чл. 138. (1) Учебната година се открива с ректорско слово на началника на академията.
(2) На тържественото откриване на учебната година се канят за изнасяне на академични лекции министърът на отбраната и началникът на отбраната.

Чл. 139. (1) Тържественото връчване на дипломите на слушателите випускници се провежда при условията и по реда на уставите на въоръжените сили.
(2) Тържественото връчване на дипломите на студентите випускници се провежда по план, утвърден от началника на академията.

Чл. 140. (1) Академията провежда ритуал за връчване на почетното звание "Доктор хонорис кауза на Военна академия "Г. С. Раковски" и "Почетен професор на Военна академия "Г. С. Раковски".
(2) Почетните звания по ал. 1 се присъждат на български и чуждестранни граждани за значителни заслуги към военната наука и висшето военно образование, за принос в развитието на научните и образователните контакти на академията с национални и чуждестранни научни и образователни институции или за допринасяне повишаването на авторитета на академията.
(3) Статутът на почетните звания "Доктор хонорис кауза на Военна академия "Г. С. Раковски" и "Почетен професор на Военна академия "Г. С. Раковски" се определят от Академичния съвет.
(4) Присъждането на почетното звание "Доктор хонорис кауза на Военна академия "Г. С. Раковски" и "Почетен професор на Военна академия "Г. С. Раковски" се извършва въз основа на решение на Академичния съвет. Званието се присъжда еднократно.
(5) На удостоените със званието "Доктор хонорис кауза на Военна академия "Г. С. Раковски" и "Почетен професор на Военна академия "Г. С. Раковски" се връчват почетен знак и диплома.

Чл. 141. (1) Успешно завършилите курса на обучение слушатели носят нагръден знак на академията. Неговият статут се определя с решение на Академичния съвет.
(2) С решение на Академичния съвет се учредява нагръден знак, който се връчва на успешно завършилите курса на обучение студенти. Неговият статут се приема от Академичния съвет.
(3) Военнослужещите от академията имат право да носят знак с образа на нейния патрон, приет от Академичния съвет.
(4) Нагръдните знаци по ал. 1 и 2 се закупуват от обучаемите.

Глава тринадесета.
СПОРТНА ДЕЙНОСТ


Чл. 142. (1) Спортната дейност в академията включва провеждане на учебни занятия по физическа подготовка и организиране на индивидуални и колективни занимания.
(2) Провеждането на спортната дейност в академията, както и проверката и оценката на физическата подготовка на военнослужещите се извършват съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка, възпитание и спорт в Република България, актовете на министъра на отбраната по ръководство на физическата подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили.

Чл. 143. Ръководството на спортната дейност в академията се осъществява от началника на академията.

Чл. 144. Провеждането на спортната дейност в академията, както и проверката и оценката на физическата подготовка на военнослужещите от състава на академията и на слушателите се извършват съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка, възпитание и спорт в Република България, актовете на министъра на отбраната по ръководство на физическата подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили.

Чл. 145. Академията поддържа и развива собствена спортна база.

Чл. 146. В свободното от учебен процес и спортна дейност време спортната база може да се предоставя за ползване и от други юридически и физически лица след сключване на договор с тях.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. В срок до шест месеца от влизането в сила на този правилник академията привежда вътрешните си правилници, правила и процедури в съответствие с него.

§ 3. До приемане на правилниците по § 2 се прилагат действащите правилници, доколкото не противоречат на този правилник.

§ 4. С влизането в сила на този правилник не се прекъсва мандатът на изборните органи за управление на академията.

§ 5. Изпълнението на този правилник се възлага на началника на Военна академия "Г. С. Раковски".

§ 6. Правилникът влиза в сила от 15.05.2019 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума