навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В сила от 01.04.2019 г.
Приет с ПМС № 55 от 28.03.2019 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г., попр. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите, структурата и числеността на персонала на Министерството на здравеопазването, наричано по-нататък "министерството".

Чл. 2. (1) Министерството на здравеопазването е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, пл. Света Неделя № 5.
(2) Министерството е администрация, която подпомага министъра на здравеопазването при осъществяване на неговите правомощия.
(3) Администрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България, международните договори и другите нормативни актове при спазване на принципите: законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност.

Глава втора.
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Министърът на здравеопазването ръководи и представлява Министерството на здравеопазването.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 20.11.2020 г.) При осъществяването на програмата на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от петима заместник-министри.
(2) Министърът на здравеопазването делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II.
Правомощия на министъра


Чл. 5. Министърът:
1. провежда държавната политика в областта на здравеопазването и преструктурирането на здравния сектор;
2. разработва и контролира изпълнението на националната здравна стратегия;
3. ръководи, координира и контролира дейностите по опазване здравето на гражданите, промоция на здравето и профилактика на болестите;
4. провежда политиката по осъществяване на държавен здравен контрол и контрол на дейностите за ограничаване разпространението на заразните болести;
5. контролира лечебната дейност в случаите, посочени в закон;
6. определя експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности и републикански консултанти;
7. ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността;
8. предприема мерки за здравна закрила на децата и на лицата с физически увреждания и психически разстройства;
9. провежда лекарствената политика;
10. провежда политиката в областта на намаляването на търсенето на наркотици;
11. провежда държавната политика за безопасност на храните в съответствие със Закона за храните;
12. издава и отнема разрешения и лицензи по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, както и издава заповеди по Закона за медицинските изделия;
13. предприема действия за създаване, преобразуване и прекратяване на държавни лечебни заведения и изразява съгласие за създаване и прекратяване на общински лечебни заведения;
14. контролира дейността по стопанисване и управление на държавната собственост, предоставена на министерството;
15. контролира дейността на националните центрове по проблемите на общественото здраве;
16. организира разработването, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
17. утвърждава методически указания, свързани с лечебната и здравната дейност;
18. сключва международни договори в областта на здравеопазването и контролира действията по изпълнението им;
19. ръководи дейността по разработването, представянето и изпълнението на българските позиции пред структурите на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
20. осъществява координация между министерството и другите органи на изпълнителната власт, Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, магистър-фармацевтите, помощник-фармацевтите и зъботехниците;
21. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи, които се подпомагат от административните звена на министерството;
22. издава удостоверения за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализации в областта на здравеопазването;
23. издава удостоверения на медицински специалисти, свързани с правото да упражняват медицинска професия;
24. издава разрешения и удостоверения по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Закона за водите, Закона за храните и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и сертификати и балнеологични оценки за минерални води;
25. изпълнява държавната политика за концесии в областта на здравеопазването, като изпълнява правомощията на концедент и останалите действия по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите;
26. осъществява финансовата политика на министерството;
27. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси;
28. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план и комуникационно-информационната система за управление при бедствия;
29. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация в министерството;
30. осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министерството;
31. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност, към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор "Здравеопазване";
32. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

Чл. 6. При осъществяване на своите правомощия министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

Чл. 7. Министърът провежда информационната политика на министерството и осигурява информация на обществеността за неговата дейност.

Раздел III.
Политически кабинет


Чл. 8. (1) Министърът на здравеопазването образува на свое пряко подчинение политически кабинет със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в областта на здравеопазването и при представянето и пред обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".
(3) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в областта на здравеопазването, и следи за изпълнението им;
2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на изпълнителната и на законодателната власт;
3. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността;
4. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политиката в областта на здравеопазването.
(4) Към политическия кабинет на министъра се назначават съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, експерти и технически сътрудници.
(5) Съветниците и експертите към политическия кабинет на министъра:
1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото планиране и разработването на проекти на политически решения;
2. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси, които се разглеждат от политическия кабинет на министъра.
(6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

Чл. 9. (1) Министърът на здравеопазването ежеседмично провежда заседания на политическия кабинет.
(2) В заседанията на политическия кабинет може да участва главният секретар, а при необходимост - и директори на дирекции.

Чл. 10. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия кабинет, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
2. контролира изготвянето на седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите;
3. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
5. възлага изпълнението на задачи, поставени от министъра, и контролира изпълнението им;
6. осъществява други функции и дейности, възложени от министъра със заповед.

Чл. 11. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание, с народните представители и с политическите партии;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и от работата на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
3. контролира изпълнението на ангажиментите на министерството, произтичащи от законодателната програма на Министерския съвет, като проследява законопроектите от разработването им до внасянето им в Народното събрание и информира министъра за всички предложения за промени в разпоредбите на законопроектите.
(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Чл. 12. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. изготвя седмичната програма на министъра по повод на неговите посещения, срещи и пътувания в страната и в чужбина;
2. разработва програма и план на действие за осъществяване на медийната политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
3. организира и координира медийните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на представители на второстепенните разпоредители с бюджет и на административните структури към него, както и на служители от министерството;
4. организира, координира и контролира отразяването в медиите на посещенията на министъра и на членовете на политическия кабинет в страната и в чужбина;
5. организира и ръководи провеждането на пресконференциите за текущото изпълнение на функциите на министъра;
6. организира, координира и контролира проучванията на общественото мнение във връзка с осъществяване на управленската програма на министъра и дейността на министерството;
7. инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
8. организира, координира и контролира предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно организираните и провежданите делови срещи на министъра с представители на дипломатически мисии и на чужди организации;
9. организира, координира и контролира качването и поддържането на актуална информация в официалната интернет страница на министерството;
10. организира, координира и контролира поддържането на архив на медийните изяви на министъра и на членовете на политическия кабинет;
11. организира и координира провеждането на информационни кампании;
12. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър.

Чл. 13. (1) Началникът на политическия кабинет и парламентарният секретар се назначават по трудово правоотношение от министъра и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" по служебно правоотношение.
(3) Трудовите правоотношения на членовете на политическия кабинет, съветниците, експертите и техническите сътрудници се прекратяват по преценка на министъра или с прекратяването на правомощията на министъра.

Раздел IV.
Взаимодействие с другите държавни органи


Чл. 14. При осъществяването на правомощията си министърът:
1. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. осъществява контакти и взаимодейства с други органи на държавната власт;
4. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации;
5. осъществява контакти и си сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции.

Раздел V.
Главен държавен здравен инспектор


Чл. 15. Главният държавен здравен инспектор е орган на държавния здравен контрол на територията на страната.

Чл. 16. (1) Главният държавен здравен инспектор се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на здравеопазването и заема длъжността по трудово правоотношение.
(2) Правомощията на главния държавен здравен инспектор в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от министъра на здравеопазването с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник, който е служител в министерството.

Чл. 17. (1) Главният държавен здравен инспектор:
1. организира, координира и ръководи на национално ниво държавния здравен контрол по чл. 15 от Закона за здравето във връзка със: спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките със значение за здравето на човека, дейностите със значение за здравето на човека, факторите на жизнената среда; надзора на заразните болести, спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки; контрола по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
2. организира и ръководи дейностите по промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
3. организира и ръководи профилактичните и противоепидемичните дейности при бедствия, аварии и катастрофи;
4. съгласува при необходимост устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията в съответствие с чл. 35 от Закона за здравето;
5. осъществява непосредствено ръководство на държавния здравен контрол върху лекарствените продукти съвместно с органите по чл. 267, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
6. изпълнява и други функции в случаите, посочени в нормативен акт или възложени от министъра на здравеопазването, когато това е предвидено в нормативен акт.
(2) При осъществяване на правомощията си по ал. 1 главният държавен здравен инспектор:
1. организира, ръководи, координира и контролира дейността на регионалните здравни инспекции;
2. организира, ръководи, координира и контролира дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита при осъществяване на мерките по защита на населението от въздействието на йонизиращи лъчения;
3. осъществява методическо ръководство и контрол на звената по ведомствен здравен контрол към Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
4. участва в състава на комисии и съвети в случаите, предвидени в нормативен акт;
5. издава административни актове и наказателни постановления в случаите, предвидени в нормативен акт.

Чл. 18. Дейността на главния държавен здравен инспектор се подпомага от администрацията на министерството.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 19. (1) Министерството е структурирано в 15 дирекции, звено "Вътрешен одит", звено "Сигурност на информацията и защита на данните" и Инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 302 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала в отделните организационни структури и административни звена в министерството е посочена в приложението.

Чл. 20. (1) Министърът определя със заповед наименованията, функциите и числеността на отделите и секторите в дирекциите на министерството.
(2) Министърът утвърждава длъжностното разписание на министерството.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 21. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение на законните разпореждания на министъра.
(2) Главният секретар ръководи, координира, контролира и организира функционирането и дейността на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му от министъра с писмена заповед правомощия;
2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;
3. отговаря за условията за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
4. осигурява организационна връзка между политическия кабинет и административните звена;
5. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
6. подписва експертни становища по проектите на актове, които са свързани или засягат дейността на министерството, в случаите, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
7. отговаря за организацията на дейността във връзка с предложенията и сигналите на граждани и организации, постъпили в министерството;
8. осъществява вътрешноведомствената организация на работа на администрацията, за което може да издава заповеди;
9. контролира и отговаря за работата с документите, както и за съхраняването им;
10. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по бюджета на министерството;
11. координира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в министерството;
12. координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;
13. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно време, при управление при кризи и по защита при бедствия;
14. изпълнява и други задачи, определени с нормативен акт или възложени му със заповед на министъра;
15. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството;
16. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява контрол на изготвянето на доклада за състоянието на администрацията на министерството;
17. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

Раздел III.
Инспекторат


Чл. 22. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра за осъществяване на административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
(2) Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на министерството;
2. независима и обективна оценка на дейността на министерството;
3. подобряване работата на министерството.
(3) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от министъра въз основа на наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.
(4) Инспекторатът:
1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, административни дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
2. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му в структури на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на служители в министерството;
4. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
5. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация;
6. извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на лицата, задължени да подават декларации по същия закон пред министъра;
8. води регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени пред министъра от задължените лица по същия закон;
9. изготвя информация за Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по отношение на лицата по чл. 72, ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ от министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
12. извършва проверки по предоставянето на административни услуги от министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
13. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
14. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.
(5) Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра освен в случаите, когато в закон е определено друго.
(6) Инспекторатът изготвя стратегически и годишен план за своята дейност. Стратегическият план се представя за утвърждаване от министъра до края на календарната година, предхождаща периода на планиране. Годишният план се изготвя въз основа на стратегическия план и се представя за утвърждаване от министъра до края на предходната година.
(7) За всяка изтекла календарна година Инспекторатът изготвя доклад, с който отчита дейността си пред министъра.
(8) Ежегодно, до 1 март Инспекторатът изпраща до Главния инспекторат в Министерския съвет отчет за извършените през предходната година проверки.

Раздел IV.
Финансови контрольори


Чл. 23. (1) Финансовите контрольори са на пряко подчинение на министъра.
(2) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология.
(3) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност преди вземането на решение, свързано с финансовата дейност на министерството. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове на министъра.

Раздел V.
Звено "Вътрешен одит"


Чл. 24. (1) Звено "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звено "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и в лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) По инициатива на министъра звено "Вътрешен одит" може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит.
(4) Звено "Вътрешен одит" осъществява наблюдение и координация при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит на търговските дружества.
(5) Звено "Вътрешен одит":
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. предлага повишаване на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел VI.
Звено "Сигурност на информацията и защита на данните"


Чл. 25. (1) Звено "Сигурност на информацията и защита на данните":
1. изпълнява възложените със Закона за защита на класифицираната информация задачи и следи за спазването на изискванията на този закон и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
7. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
8. осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджет и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
9. изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на данните, като:
а) информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва в операциите по обработване, и съответните одити;
в) при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
10. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните и комуникационните технологии;
11. поддържа опис на всички информационни активи на министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;
12. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;
13. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;
14. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в Министерството;
15. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор "Здравеопазване";
16. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изпълнява функциите на секторен екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за сектор "Здравеопазване".
(2) Звено "Сигурност на информацията и защита на данните" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е пряко подчинен на министъра.

Раздел VII.
Обща администрация


Чл. 26. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция "Канцелария и административно обслужване";
2. дирекция "Човешки ресурси";
3. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";
4. дирекция "Правна";
5. дирекция "Стопански дейности".

Чл. 27. Дирекция "Канцелария и административно обслужване":
1. организира документооборота и архивната дейност в министерството;
2. предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в автоматизираната система за управление на документооборота;
3. организира подготовката и съгласуването на проекти на актове и отговаря за внасянето им за разглеждане на заседания на Министерския съвет;
4. информира политическия кабинет, главния секретар и ръководителите на звената в министерството относно актовете на Министерския съвет, които засягат или са свързани с дейността на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
5. организира дейността по съгласуване, одобряване и изпращане за обнародване в "Държавен вестник" на нормативни актове, които се издават от министъра;
6. поддържа и съхранява досиетата на нормативните актове, издадени от министъра или приети от Министерския съвет, по които министърът е вносител;
7. организира и координира дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;
8. подготвя документи относно ежегодните цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството и с други стратегически документи след дефинирането им от политическия кабинет и специализираната администрация;
9. изготвя ежегоден доклад за дейността на министерството и подчинените му структури след предоставяне на необходимата информация от компетентните административни звена;
10. организира и координира дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността на министерството;
11. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
12. изготвя проекти на административни актове в областите на дейност на дирекцията.

Чл. 28. (1) Дирекция "Човешки ресурси":
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерството;
2. участва в разработването на политики за оптимизиране на организационната структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и методически подпомага изпълнението им;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в министерството;
5. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството;
6. организира провеждането на конкурси и изготвянето на актове по възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията с ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и съхранява трудовите им досиета;
7. участва в изготвянето на стратегически документи в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването;
8. изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни разписания на министерството;
9. анализира и проектира длъжностите в министерството, като организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
10. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;
11. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;
12. извършва проучвания сред служителите в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
13. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси;
14. координира, подпомага и осигурява технически дейността на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването и на Постояннодействащата жилищна комисия в министерството;
15. изпълнява функции на звено по осъществяване на споделени услуги в системата на здравеопазването, като предоставя на изпълнителните агенции и на държавните институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт и са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, наричани по-нататък "администрациите", услуги във връзка със:
а) изготвяне на длъжностни и поименни разписания по искане/предложение на органа по назначаване на съответната администрация;
б) изготвяне на актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрациите, в съответствие със законовите разпоредби;
в) обработване на документи, свързани с ползването на отпуски от служителите в администрациите;
г) приемане на заявки за обучения от служителите в администрациите, изготвяне на график за обученията, осъществяване на координация по провеждането им, както и отчитане на резултатите от проведените обучения;
д) изготвяне на документи във връзка с провеждането на конкурси в администрациите;
е) изготвяне на актове, свързани с измененията на заплатите на служителите в администрациите, както и начисляването на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати;
ж) изготвяне на справки за служители, свързани с трудовите и служебните им правоотношения, както и за административни звена и администрации;
з) изготвяне на вътрешни правила, свързани с дейността по управлението на човешките ресурси и заплатите на служителите в администрациите;
и) осъществяване на координация при оценяването на изпълнението на длъжността от служителите в администрациите;
к) предоставяне на консултации по въпроси от компетентността на звеното.
(2) Министърът със заповед определя реда за взаимодействие между звеното по осъществяване на споделени услуги в системата на здравеопазването и администрациите - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра, при осъществяване на споделените услуги по ал. 1, т. 15.
(3) Споделените услуги по ал. 1, т. 15 се осъществяват при спазване на принципа за самостоятелност по чл. 10, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 29. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
1. планира, координира и провежда медийната политика на министерството и публичното представяне на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на министерството;
2. осигурява публичност и прозрачност на дейността на министерството;
3. отговаря за поддържането и ежедневното актуализиране на българската и на английската версия на официалния интернет сайт на министерството;
4. организира дейността по поддържане на онлайн консултации на интернет страницата на министерството по въпроси на здравеопазването и приема сигнали, жалби и запитвания на граждани, получени по "Горещата телефонна линия" и на електронния адрес на министерството;
5. подготвя съобщения за средствата за масово осведомяване по проекти на нормативни актове, организира и отговаря за обявяването на проектите на нормативни актове и на стратегически документи на страницата на министерството в интернет и на Портала за обществени консултации;
6. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на политиките на министерството с цел информиране на гражданите;
7. инициира, организира и координира извършването на социологически проучвания за нагласите на обществото по отделните политики на министерството;
8. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на служители на министерството и на представители на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и организира архив на изявите;
9. координира и организира провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
10. технически осигурява и координира всички дейности, свързани с протоколното осигуряване при провеждането на официални международни прояви и събития на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите в министерството;
11. подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството;
12. отговаря за спазването на протокола, като координира техническата организация на посещенията на министъра, заместник-министрите, главния секретар и на други представители на министерството при официални и работни посещения в чужбина, както и при посещения в страната по покана на министъра на чуждестранни делегации и на официални гости;
13. подготвя протоколната кореспонденция на министъра и на министерството;
14. организира командироването в чужбина;
15. изготвя паметна записка за всяка командировка на министъра в чужбина;
16. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в министерството.

Чл. 30. Дирекция "Правна":
1. разработва, съгласува и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове от компетентността на министъра или свързани с дейността на министерството и дава становища във връзка с прилагането им;
2. проучва от правна страна резултатите от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на законодателството;
3. изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове, постъпили в министерството;
4. съгласува подготвените от други административни звена на министерството или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра проекти на актове на Министерския съвет, свързани със системата на здравеопазването;
5. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството, като оказва правна помощ на министъра и на административните звена;
6. осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е министърът или министерството;
7. изготвя проекти, съгласува или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра, от упълномощено от него длъжностно лице и от главния държавен здравен инспектор;
8. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
9. съгласува проектите на наказателни постановления от компетентност на министъра и на главния държавен здравен инспектор;
10. изготвя становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки и административно-наказателна отговорност;
11. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с лицензионната, разрешителната и регистрационната дейност от компетентност на министерството;
12. поддържа информационна база данни за делата пред Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на конкуренцията и пред всички съдебни инстанции в страната;
13. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;
14. съгласува за законосъобразност проекти на договори, по които министерството е страна, когато те не попадат в компетентността на други структурни звена на министерството и това е предвидено във вътрешни правила на министерството;
15. изготвя становища по проекти на международни договори;
16. участва в разработването и съгласува по законосъобразност проекти на позиции на Република България пред съдебните институции на Европейския съюз и структурите на Европейския съюз в областта на здравеопазването.

Чл. 31. Дирекция "Стопански дейности":
1. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
2. отговаря за и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството;
3. участва в разработването на правилата за пропускателния режим и плана за охраната на министерството;
4. издава пропуски и следи за спазването на режима за допускане на външни лица в сградата на министерството;
5. организира поддръжката в изправност на общодостъпните за служителите пожарогасителни средства;
6. извършва транспортното обслужване и организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;
7. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството - машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното стопанисване и съхранение;
8. инициира действия по застраховането на движимото и недвижимото имущество на министерството съобразно действащите нормативни актове;
9. осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество на министерството;
10. организира поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството;
11. организира и участва в извършването на годишна инвентаризация на имуществото - собственост и предоставено за ползване на министерството;
12. организира и осигурява почистването и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащия и външен район;
13. изготвя проекти на административни актове в областите на дейност на дирекцията.

Раздел VIII.
Специализирана администрация


Чл. 32. Специализираната администрация е организирана във:
1. дирекция "Медицински дейности";
2. дирекция "Здравен контрол";
3. дирекция "Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости";
4. дирекция "Лекарствена политика";
5. дирекция "Бюджет и финанси";
6. дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество";
7. дирекция "Международни проекти и програми";
8. дирекция "Електронно здравеопазване";
9. дирекция "Търговски дружества и собственост";
10. дирекция "Обществени поръчки".

Чл. 33. Дирекция "Медицински дейности":
1. разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областите на дейност на дирекцията и извършва оценката на въздействие;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) разработва и съгласува стратегии, програми, планове и концепции в областите на дейност на дирекцията и координира и контролира изпълнението им през периода на тяхното действие;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) организира и координира разработването на Националната здравна стратегия и обобщава годишния доклад за състоянието на здравето и изпълнението на Националната здравна стратегия;
4. подпомага министъра при провеждане на политиките, свързани с дейностите по репродуктивно здраве, детско здраве, редки болести, асистирана репродукция и трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. подпомага министъра при провеждане на политиките, свързани с дейностите по осигуряване на кръв и кръвни продукти;
6. организира и координира дейностите, свързани с правомощията на министъра относно предоставянето на медицинска помощ и медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
7. организира, координира и контролира дейностите по осъществяване на спешна медицинска помощ, медицинска експертиза, стационарна психиатрична помощ, медико-социални грижи за деца и медицински научни изследвания върху хора;
8. подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции върху лечебните заведения;
9. подпомага министъра при упражняването на контролни функции и методическо ръководство в лечебните заведения, създадени към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
10. подпомага министъра при определянето на експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности и на републикански консултанти по медицински специалности;
11. разработва и актуализира проекти на медицински стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита на правата на пациентите;
12. дава указания на лечебните заведения по прилагане на утвърдените медицински стандарти;
13. организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
14. администрира процесите при предоставянето на административни услуги, свързани с дейността на дирекцията;
15. актуализира регистри, списъци и други бази данни, свързани с дейността на дирекцията, в случаите, предвидени със закон;
16. координира дейността на регионалните здравни инспекции, свързана с медицинските дейности;
17. участва в изготвянето на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в областта на здравеопазването и предлага при необходимост промени в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли и детските кухни по общини;
18. осигурява техническото обслужване на дейността на: Консултативния съвет по чл. 91, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Комисията за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;
19. организира, координира и отговаря за изпълнението на дейностите, свързани с координация на системите за социална сигурност в частта здравни грижи;
20. разработва критерии и системи за оценка на резултатите от медицинската дейност на лечебните заведения;
21. подпомага министъра при осъществяването на контролните му функции във връзка с прилагането на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
22. организира и осъществява процедурите, свързани с упражняване правото на трансгранично здравно обслужване, заплащано от бюджета на министерството;
23. участва в разработването на Национална здравна карта и в изготвянето на доклада за изпълнението и;
24. организира и осъществява процедурите по чл. 37а и 37б от Закона за лечебните заведения;
25. участва в изготвянето на становища и позиции във връзка с работните органи към Съвета на Европа и на Европейската комисия по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията;
26. организира и осъществява процедурите, свързани с временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на страни - членки на Европейския съюз, и на държави от Европейското икономическо пространство;
27. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по планиране, координация и контрол на дейностите по провеждане на обучение за придобиване на специалност и следдипломно обучение на медицински специалисти в областта на здравеопазването, както и на немедицински специалисти с немедицинско образование, работещи в националната система на здравеопазването;
28. разработва, прилага и анализира политики и концепции, свързани с медицинското образование и квалификация;
29. организира и осъществява процедурите по предоставяне на одобрение от министъра за извършване на дейностите по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
30. подпомага министъра при упражняване на правомощията му по методическо ръководство, координация и контрол върху дейността на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и Центъра за асистирана репродукция;
31. участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с компетенциите на дирекцията;
32. подпомага администрирането на дейността в областта на държавните помощи от компетентността на министерството;
33. участва в разработването на планове за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;
34. подпомага министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и осъществява координация на медицинската помощ при спешни състояния;
35. разработва план за привеждане на министерството от мирно на военно положение, военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация и провежда мероприятия за тяхното изпълнение;
36. разработва плана на министерството за действия при бедствия;
37. разработва плана на министерството за управление при кризи вследствие на терористична дейност;
38. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с утвърдена методология за военновременно планиране;
39. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на министерството и подведомствените му структури и оповестяването му при привеждане на страната от мирно на военно положение и при стихийни бедствия и аварии;
40. организира, планира и ръководи дейностите по привеждане на министерството, второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и държавните лечебни заведения в готовност за работа при бедствия;
41. оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията по поддържане на плановете за работа в системата на здравеопазването при бедствия, изготвя експертна оценка за състоянието и възможностите на медицинските сили и средства на страната;
42. организира и осигурява поддържането на пунктове за управление в техническа готовност за използване;
43. организира и осъществява медицинското осигуряване на пострадалите при кризи;
44. организира подготовката на ръководния състав, тренировките и ученията по военновременния план и подпомага ръководството при въвеждането му в действие;
45. участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от здравната мрежа на страната със структурите на НАТО и Европейския съюз, разработва модели за реакция по видове кризи за защитата на живота и здравето на населението;
46. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при бедствия;
47. организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства по отношение на ранното предупреждение и оповестяване при бедствия;
48. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията на комуникационно-информационна система за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка и участва в разработването на проекти на нормативни актове за работа в условия на бедствия.

Чл. 34. (1) Дирекция "Здравен контрол":
1. подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с опазване на здравето на гражданите, държавния здравен контрол, профилактиката на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение и храненето на различни групи от населението;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в изготвянето на Националната здравна стратегия и годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия;
3. подпомага министъра при организацията и координацията във връзка с провеждането на граничен здравен контрол за предпазване на страната от внасяне и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск;
4. анализира епидемичната обстановка в страната, изготвя анализи, оценки и прогнози, свързани с надзора на заразните болести;
5. планира, разпределя и контролира централните доставки на биопродукти, осигурявани от министерството по реда на чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, и анализира данните относно приложените дози в лечебните заведения и постигнатия имунизационен обхват в страната;
6. осъществява методическо ръководство по планиране, съхранение, прилагане, отчитане на приложени дози биопродукти, спазване схемите по Националния имунизационен календар, отлагане от имунизации и реимунизации по медицински противопоказания;
7. контролира изпълнението на Националния имунизационен календар, подготвя, предлага и координира мерки за повишаване на имунизационния обхват;
8. организира събирането на информация и прави анализи при извънредни имунизационни кампании;
9. разработва и предлага на министъра специфични профилактични и противоепидемични мерки при възникване на извънредна епидемична обстановка и контролира изпълнението им;
10. осъществява методическо ръководство по изпълнение на дейностите по профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване;
11. изготвя, ръководи, координира и контролира изпълнението, отчитането и оценката на дейностите по национални профилактични, здравнообразователни и други програми, планове за действие и проекти в областта на общественото здраве, включително надзора на заразните болести и имунопрофилактиката;
12. разработва инструктивни материали, указания и стандартни оперативни процедури за планиране и организация на държавния здравен контрол;
13. методически ръководи дейността на специализираните дирекции в регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве в областта на надзора на заразните болести и държавния здравен контрол;
14. разработва, съгласува и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове в областите на дейност на дирекцията и извършва оценката на въздействие;
15. разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на опазване на общественото здраве и надзора на заразни болести;
16. участва в разработването и актуализирането на норми за допустимото съдържание на вредни вещества във въздуха, почвата и водите;
17. участва в актуализирането на класификация на отпадъците;
18. участва в процедурите по екологична оценка на устройствени планове и програми и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда, както и в процедурите по съгласуване на устройствени планове и оценка на инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията;
19. периодично анализира и оценява дейността на органите на държавен здравен контрол във връзка с контролната им дейност по спазване на здравните изисквания и информира министъра с доклади чрез главния държавен здравен инспектор;
20. подпомага министъра при осъществяване на превантивен контрол при предоставяне на пазара на биоциди по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и организира и координира текущия контрол;
21. участва в разработването на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията за физиологичните режими на труд и почивка;
22. участва в изготвянето на анализи за състоянието, тенденциите и проблемите на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предлага мерки за подобряването и;
23. администрира процесите при предоставянето на административни услуги, свързани с дейността на дирекцията;
24. изпълнява функциите и задълженията на министерството по системите на Европейския съюз за бързо съобщаване за наличие на опасни стоки на пазара (RAPEX), за бързо съобщаване за наличие на опасни храни и фуражи (RASFF) и по информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) и изпълнява ролята на компетентна контактна точка по тези системи;
25. организира разрешителната и регистрационната дейност, създава и поддържа регистри, списъци и други бази данни, свързани с дейността на дирекцията, в случаите, предвидени в закон;
26. организира на национално ниво и методически ръководи мониторинговите системи за водите за питейно-битови цели, минералните води, водите за къпане, шума в урбанизираните територии, нейонизиращите и йонизиращите лъчения и предлага мерки за предотвратяване на вредните последици за здравето на населението;
27. изготвя и предоставя на Европейската комисия доклади с резултатите от проведения контрол и/или мониторинг на качеството на питейните води и водите за къпане, козметичните продукти, биоциди, химични вещества и смеси и други продукти със значение за здравето на човека и на дейности и фактори на жизнената среда със значение за здравето на населението в изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
28. участва в изготвянето на становища и позиции и представлява страната в работните органи към Съвета на Европа и на Европейската комисия по въпросите в областите на дейност на дирекцията;
29. организира и участва в провеждането на мисии и проверки на органи на Европейската комисия в областите на дейност на дирекцията;
30. осъществява сътрудничество с международни организации по въпросите, свързани с областите на дейност на дирекцията;
31. организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
32. организира и участва в проверки и в разглеждането на предложения и сигнали, свързани с дейността на дирекцията;
33. осъществява техническо обслужване на Експертния съвет по биоциди, Комисията за регистриране на служби по трудова медицина, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона за администрацията и на други комисии и съвети в областите на дейност на дирекцията.
(2) Държавният здравен контрол на национално ниво се извършва от държавни здравни инспектори, които са държавни служители.
(3) Държавните здравни инспектори не могат да упражняват под каквато и да е форма дейност, която подлежи на държавен здравен контрол.
(4) При неспазване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение и за продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и на максимално допустимите нива на факторите на жизнената среда държавните здравни инспектори дават задължителни предписания и определят срок за отстраняване на нарушенията.
(5) При съмнения за безопасността на продукти и стоки със значение за здравето на човека държавният здравен инспектор издава писмено предписание за спиране реализацията на стоките със значение за здравето на човека.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) Дирекция "Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости":
1. разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областите на дейност на дирекцията и извършва оценката на въздействие;
2. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) разработва и съгласува стратегии, програми, планове и концепции в областите на дейност на дирекцията и координира и контролира изпълнението им през периода на тяхното действие;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в изготвянето на Националната здравна стратегия и на годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изпълнява задачи от Националната стратегия за борба с наркотиците;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) координира работата на експертните групи по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) към Експертния съвет по чл. 14 от ЗКНВП, създадени със заповед на министъра;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) координира дейността на общинските съвети по наркотични вещества и на превантивните информационни центрове към тях в общините;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) координира и ръководи методически дейността на инспекторите по наркотични вещества към регионалните здравни инспекции във връзка с осъществяването на контрол върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на борбата с наркотиците;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) разработва концепция за развитие и стратегия в областта на намаляването на търсенето на наркотици;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) обобщава годишния доклад на правителството за прилагане на международни договори и националното законодателство по наркотични вещества;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) организира дейността по издаване, промяна, подновяване и отнемане на разрешения за осъществяване на програми за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими от опиоиди, и осъществява контрол на отчетността, документацията и съхранението на наркотични вещества, използвани в програмите;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) администрира процесите по издаване, промяна, подновяване и отнемане на лицензи за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества за медицински цели;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) администрира процесите по издаване, промяна и отнемане на лицензи за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) администрира издаването на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества, както и на разрешения на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списъка на веществата с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества, за лечение до 30 дни;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) администрира процесите по издаване, промяна и отнемане на разрешения за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества от растенията и веществата от Списъка на растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, от Списъка на веществата с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина и от Списъка на рисковите вещества;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) координира и ръководи методически дейността на инспекторите по наркотични вещества към регионалните здравни инспекции във връзка с осъществяването на контрол върху производството, преработването, вноса, износа, транзита, търговията, съхраняването, отчетността, пренасянето, превозването, употребата и рекламата на растенията и наркотичните вещества и препаратите от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изготвя заповеди за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в комисии по унищожаване на незаконно придобити растения и наркотични вещества и техните препарати;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) извършва проверки, изготвя предписания и актове за установени нарушения по ЗКНВП в предвидените от закона случаи;
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) събира, обработва и анализира информация за произведени, преработени, продадени, съхранявани, внесени, изнесени и налични наркотични вещества въз основа на отчетите на производителите и на търговците на едро, както и за отпуснатите от аптеките лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изготвя и представя в Международния съвет за контрол на наркотиците годишни статистически отчети за произведените, преработените, продадените в страната, съхраняваните, внесените и изнесените количества наркотични вещества, годишни статистически отчети за количествата иззети и унищожени растения и наркотични вещества - обект на незаконен трафик, годишни планови оценки на количествата наркотични вещества за медицински и научни цели и тримесечни статистически отчети за внос и износ на наркотични вещества;
22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) проучва и реализира възможности за участие в специализирани донорски програми в областта на Синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН), туберкулозата, сексуално предаваните инфекции (СПИ) и други социално значими заболявания;
23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява координация при планирането, изготвянето и изпълнението на националните програми в областта на СПИН, туберкулозата и СПИ и свързаните с тях специализирани донорски програми;
24. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) методически ръководи лечебните заведения за спазване на нормативната уредба по отношение на лечението и мониторинга на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза и СПИ;
25. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) планира, разпределя и контролира целесъобразното разходване на средства, определени за управление от министерството, от Глобален фонд, като се съобразява с нормативните актове и вътрешните правила в министерството;
26. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) периодично, но най-малко веднъж на 6 месеца, подготвя доклад до министъра за всички изразходени средства от Глобален фонд, както и анализ на ефективността и ефикасността от изразходените средства;
27. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в изготвянето на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в областта на здравеопазването и предлага при необходимост промени в натуралните показатели за броя на здравните медиатори по общини;
28. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) подпомага министъра при ръководене на националната система на здравеопазване във връзка с контрола на дейностите, свързани с промоцията на здраве и превенция на хроничните незаразни болести, причинени от поведенчески рискови фактори, като недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол;
29. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) ръководи, координира и контролира изпълнението на национални профилактични, здравнообразователни и други програми, свързани с интегрирани здравни услуги за уязвими групи с фокус - ромска общност;
30. (предишна т. 28 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в изготвянето на становища и позиции и представлява страната в комитетите, работните групи и други работни органи към Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съвета на Европа и други по въпросите в областите на дейност на дирекцията;
31. (предишна т. 29 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
32. (предишна т. 30 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява техническо обслужване на Националния съвет по наркотични вещества, Експертния съвет по лечение на зависимости, Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза, Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона за администрацията и на други комисии и съвети в областите на дейност на дирекцията;
33. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) организира и участва в проверки и в разглеждането на предложения и сигнали, свързани с дейността на дирекцията;
34. (предишна т. 32 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) създава и поддържа списъци, регистри и други бази данни, свързани с дейността на дирекцията.

Чл. 36. Дирекция "Лекарствена политика":
1. подпомага министъра при провеждане на лекарствената политика и политиката относно медицинските изделия като част от националната здравна политика;
2. разработва, съгласува и участва в изготвянето на нормативни актове в областите на дейност на дирекцията и извършва оценката на въздействие;
3. (нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в изготвянето на Националната здравна стратегия и на годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) разработва и съгласува стратегии, програми, планове и концепции в областите на дейност на дирекцията и координира и контролира изпълнението им през периода на тяхното действие;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти за лечебните заведения, като:
а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества лекарствени продукти и свързаните с това финансови средства, заплащани от държавния бюджет;
б) осъществява контрол върху доставките и разпределянето на лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява методическо ръководство върху снабдяването с лекарства и употребата на лекарствени продукти от крайните получатели на лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) събира и обработва данни относно използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки и прогнози по проблемите на лечението с лекарствени продукти;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) планира, разпределя и контролира централните доставки на медицински изделия за лечебните заведения, като:
а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества медицински изделия и свързаните с това финансови средства, заплащани от държавния бюджет;
б) осъществява контрол върху доставките и разпределянето на медицински изделия, заплащани от държавния бюджет;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) събира и обработва данни относно използваните медицински изделия в лечебните заведения, извършва анализи, оценки и прогнози по проблемите, свързани с приложението на медицинските изделия;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осъществява контрол по изпълнение на договорите за централни доставки на лекарствени продукти и медицински изделия;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изготвя икономически анализи, оценки и прогнози, свързани с лекарствените продукти и медицинските изделия, заплащани с публични средства;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) изготвя становища и анализи по проблеми, свързани с дейността на Комисията по прозрачност;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) разработва, прилага и анализира политики и концепции, свързани с осигуряването на качествени и достъпни лекарствени продукти и медицински изделия;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) участва в изготвянето на становища и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия по въпросите в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) осигурява технически дейността на Висшия съвет по фармация, Комисията по прозрачност, Централната комисия по етика, на съвети по чл. 21 и 45 от Закона за администрацията и на други съвети и комисии в областите на дейност на дирекцията;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) създава и поддържа списъци, регистри и други бази данни, свързани с дейността на дирекцията;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) организира и участва в проверки и в разглеждането на предложения и сигнали, свързани с дейността на дирекцията.

Чл. 37. Дирекция "Бюджет и финанси":
1. участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в системата на здравеопазването;
2. участва във формирането на бюджета на националните програми и проекти в областта на здравеопазването;
3. изготвя проекта и контролира изпълнението на годишния бюджет на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
4. определя потребностите от финансови ресурси съвместно с административните звена на министерството, осигурява финансирането в рамките на утвърдения бюджет и осъществява контрол върху разходите на министерството;
5. изготвя проект на разпределение на бюджета за текущата година на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и организира утвърждаването му от министъра;
6. дава методически указания относно спазването на нормативната уредба по съставянето, изпълнението и изготвянето на отчета за касовото изпълнение на бюджета;
7. анализира разходите в здравеопазването, подготвя разчети, прави предложения за финансиране от държавния бюджет и изготвя обобщени финансови отчети в системата на министерството;
8. предлага корекции по бюджета на министерството и отразява промените по дейности и структури в бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
9. разработва финансовите обосновки и дава становища към проекти на нормативни актове;
10. участва във формирането на бюджетните приоритети и насоки, в анализа и оценката на стабилността на финансирането на системата на здравеопазването;
11. участва в изготвянето, обсъждането и съгласуването на основните макроикономически показатели и бюджетната политика в системата на здравеопазването в съответствие с приетите програми и определените параметри с Международния валутен фонд, Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), Министерството на финансите и с други международни финансови институции;
12. участва в разработването на методологията и координира осъществяването на реформа в програмното бюджетно прогнозиране, планиране, съставяне и отчитане в системата на здравеопазването;
13. участва в изготвянето на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в областта на здравеопазването;
14. изготвя и контролира банковите плащания за лечебни заведения, централните доставки и заемните споразумения в Системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
15. осъществява оперативен контрол, организира текущото финансово отчитане на средствата по външни заемни споразумения и дарения;
16. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на министерството, съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на министерството и изготвя годишния баланс;
17. изготвя консолидирани отчети за касовото изпълнение на бюджета на министерството;
18. изготвя консолидирани оборотни ведомости на министерството и консолидиран годишен финансов отчет;
19. изготвя счетоводната политика на министерството и дава методически указания по отношение на прилагането и;
20. контролира управлението на лимити на министерството в Системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
21. осъществява оперативен контрол и организира текущото финансово отчитане на бюджетните средства на министерството - централно управление, осъществява плащанията на министерството - централно управление, и организира разходването на средствата по валутните сметки;
22. събира, обобщава и анализира информация от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ - търговски дружества, необходима за изготвянето на бюджетните прогнози и отчети;
23. изготвя разчети и следи за изпълнението на договорите за субсидиране на преобразувани лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие;
24. осигурява вярно, честно отразяване на имущественото състояние на министерството;
25. съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните актове на министерството;
26. съгласува договорите за доставки и услуги и за строителство;
27. подпомага администрирането на дейността в областта на държавните помощи от компетентността на министерството;
28. изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията по тях;
29. съхранява ведомостите за заплати, организира изготвянето на типовите образци, свързани с пенсионирането на служителите от министерството.

Чл. 38. Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество":
1. подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани с координацията и членството в Европейския съюз;
2. организира, координира и контролира изпълнението на цялостната работа на министерството по въпросите на Европейския съюз, включително отговаря за международната кореспонденция на министъра и членовете на политическия кабинет;
3. координира изготвянето на становища и позиции на Република България от компетентността на министъра и участието от българска страна в редовните заседания на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и защита на потребителите, както и участието в неформалните заседания на Съвета на министрите на Европейския съюз по здравеопазване;
4. съвместно с дирекциите от администрацията на министерството участва в разработването и провеждането на национално ниво на политиките на Европейския съюз в областта на здравеопазването, в разработването на всички проекти на актове, стратегически документи и мерки, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз по здравеопазване;
5. координира и участва в подготовката на позиции, рамкови позиции, указания, анализи, информации и становища във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз от компетентност на министерството;
6. поддържа оперативни контакти чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с институциите на Европейския съюз, както и с институции на държавите членки и осъществява контрол на дейностите, свързани с членството в Европейския съюз;
7. осъществява нотификацията пред Европейската комисия на новоприетите български нормативни актове, въвеждащи актове на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
8. координира участието на представители на министерството в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни форуми към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия;
9. координира и отчита международната дейност на министъра и членовете на политическия кабинет в министерството;
10. участва в работата на Съвета по европейските въпроси и ръководи и администрира дейността на Работна група 22 "Здравеопазване" към него, като подпомага компетентните министерства, агенции и други администрации при разработването и осъществяването на политиките в областта на здравеопазването;
11. поддържа база данни за позициите, указанията, становищата и отчетните доклади на участниците в заседанията на институциите на Европейския съюз;
12. извършва анализ на задълженията в областта на здравеопазването, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и подготвя материали, документи и становища;
13. организира и участва в двустранни и многостранни срещи и форуми между представители на министерството и Европейския съюз и отделни държави членки, свързани с обмяна на опит и сътрудничество, с цел по-доброто прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз в България;
14. координира подготовката и участва в изготвянето на необходимата информация във връзка с процедури срещу Република България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
15. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество, както и при участието му в работата на международни организации, чиято дейност е свързана с областите от компетентност на министъра;
16. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност на министерството и поддържа информацията, необходима за осъществяването на международните контакти;
17. подготвя международна кореспонденция на министъра и на министерството;
18. осъществява дейностите по подготовка, съгласуване, сключване и координиране изпълнението на двустранни и многостранни договори за международно сътрудничество в областта на здравеопазването;
19. участва в изготвянето на мотивирани становища по въпроси с международноправен характер;
20. осъществява дейностите по планиране, координиране и реализиране на сътрудничеството със Световната здравна организация, Съвета на Европа, Здравната мрежа на Югоизточна Европа и с други международни организации и регионални инициативи в областта на здравеопазването;
21. осъществява дейности по подготовка на материали за междуправителствени смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество;
22. осъществява оперативни контакти с министерствата и с други държавни институции, със задграничните представителства на Република България в чужбина, чуждестранни дипломатически мисии в Република България и с представителствата на международните организации по въпроси в областта на здравеопазването;
23. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с европейската координация и/или международните отношения, постъпили за съгласуване от министерства или от други структури на изпълнителната власт;
24. координира събирането и разпространяването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на министерството;
25. осигурява преводите при провеждане на мероприятия с чуждоговорящи представители и преводи на материали и документи от български език на съответния чужд език и обратно.

Чл. 39. Дирекция "Международни проекти и програми":
1. изпълнява функциите на координиращо звено при идентифициране на възможности и разработване на проекти, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори в областта на здравеопазването;
2. координира изпълнението на национални и международни здравни проекти и програми в областта на общественото здраве и държавния здравен контрол;
3. изпълнява функциите на Програмен оператор по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
4. участва в изготвянето на проекти в областта на здравеопазването, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори;
5. изготвя предварителни оценки на подготвените проекти, кандидатстващи за финансиране;
6. планира, организира и координира дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки, свързани с международни проекти и програми в областта на здравеопазването, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори;
7. организира и осъществява мониторинг и контрол при изпълнението на финансираните проекти, в т.ч. взема участие в комитети за наблюдение на оперативните програми;
8. координира действията на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на държавните лечебни заведения по отношение на изпълняваните от тях дейности по международни програми и проекти;
9. координира дейността по осигуряване на устойчивост на проектите и програмите в областта на здравеопазването, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори;
10. участва в изготвянето на стратегии, програми, концепции и планове в областта на здравеопазването;
11. изготвя и съгласува проекти на административни актове в областите на дейност на дирекцията.

Чл. 40. Дирекция "Електронно здравеопазване":
1. координира изготвянето, актуализирането и провеждането на стратегия за електронно здравеопазване като част от общата стратегия за електронно управление, включително по отношение на реализиране на мерките за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, и др.;
2. отговаря за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на национално и европейско ниво на базата на отворени стандарти, наложени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. координира изграждане на логически обвързани информационни системи на министерството чрез усъвършенстване на интеграционната среда и създаване на система за управление на процесите за предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път и автоматизиран електронен документооборот между администрациите;
4. отговаря за интегриране на системите и услугите в министерството към централните системи на електронното управление;
5. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и осигурява стандартизирани условия за присъединяване на информационните им системи към централната система на електронното здравеопазване;
6. създава и поддържа модели на процесите за обмен на информацията в системата на здравеопазването;
7. отговаря за изграждане на вътрешна комуникационна система за системата на здравеопазването между министерството, второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения - търговски дружества, и др.;
8. координира изграждането на електронни бази данни, в които се съхраняват данни и неструктурирани електронни документи - обект на административния документооборот, както и всички данни, за които по закон има изискване да бъдат приведени и обработвани в цифров вид;
9. отговаря за създаване на условия за отворено и прозрачно управление в здравеопазването, като осигурява достъпност до обществената информация, интерактивно отчитане на резултатите от изпълнението на програмните документи и проекти и възможност за подаване на мнения, предложения, сигнали и жалби по електронен път, както и проследимост на резултатите;
10. създава критерии за унифициране на визиите на сайтовете на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
11. създава и администрира здравен регистър, включващ електронните регистри, поддържани в министерството въз основа на нормативен акт, и свързаните с тях услуги;
12. въвежда архитектурни и технологични решения и осъществява дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията;
13. планира ресурсното осигуряване на информационните и комуникационните системи;
14. координира процесите по приоритизиране и поетапно внедряване на електронни услуги на база възможност за реализиране и мултипликационен ефект върху други услуги, и осигурява възможност за обратна връзка и въздействие;
15. организира и осигурява техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството - локални мрежи, комуникационно оборудване, телефонна инсталация, системен софтуер и хардуер;
16. поддържа регистри на потребителите и на компютърната техника в министерството;
17. участва в дейностите в министерството по доставка на хардуер, софтуер и системни решения и ги съгласува в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
18. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;
19. поддържа автоматизираната информационна система за документооборот в министерството;
20. поддържа и актуализира вътрешна информационна система - интранет;
21. отговаря за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите в съответствие с действащата нормативна уредба;
22. отговаря за реализирането на електронни административни услуги в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и координира дейността по въвеждане на мерки за намаляване на административната тежест при предоставяне на административни услуги.

Чл. 41. Дирекция "Търговски дружества и собственост":
1. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие в капитала чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.;
2. организира и подготвя дейността по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;
3. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;
4. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; за предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища по предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договори за застраховане на имущество;
5. осъществява наблюдение върху търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала;
6. изготвя и съгласува актове, с които министърът упражнява правата на държавата в капитала на търговските дружества;
7. осъществява дейностите, свързани с управлението на държавните търговски дружества, провежда конкурси и подготвя договори за възлагане на управлението;
8. изготвя отчети и анализи за финансовото състояние на държавните търговски дружества и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;
9. подпомага министъра при упражняване на функциите му в областта на концесиите;
10. контролира изпълнението на договорите за възлагане на управление и контрол от страна на едноличните търговските дружества с държавно участие в капитала;
11. организира и координира разработването на планове и програми, свързани с финансирането и отчитането на разходите в търговските дружества с държавно участие в капитала;
12. анализира разходите/приходите в търговските дружества с държавно участие в капитала към министъра и проследява и анализира информацията, свързана с просрочените задължения на търговските дружества с държавно участие в капитала и на тези с общинско участие в капитала;
13. проучва нуждите на министерството и структурите в системата на здравеопазването съобразно инвестиционната стратегия на министерството за осъществяване на здравната реформа и изготвя предложения за ново строителство, реконструкция или ремонт;
14. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на министерството, второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и лечебните заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, и ги предлага за одобряване от министъра след съгласуване с дирекция "Бюджет и финанси";
15. участва в изготвянето на техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите - държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
16. участва в работата на приемателните комисии на построените и реконструираните обекти по т. 15;
17. осъществява контрол по усвояването на целеви субсидии за капиталови разходи, предоставени на държавни търговски дружества;
18. поддържа база данни за закупената с целеви средства от държавния бюджет в държавните търговски дружества и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра медицинска апаратура, като изисква регулярна информация за това от техните ръководители;
19. оказва методологична помощ на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на лечебни заведения - търговски дружества, по въпросите на инвестиционните разходи и по уточняването на собствеността им;
20. организира и осъществява дейностите по управление на собствеността на министерството;
21. изготвя и съгласува актове, свързани с управлението и разпореждането с имоти и вещи - държавна собственост, предоставени на министерството;
22. предприема действия за съставянето и актуализирането на актовете за държавна собственост за имотите, предоставени за управление на министерството;
23. поддържа база данни на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
24. изготвя и поддържа база данни на недвижимите имоти - собственост на търговските дружества с държавно участие в капитала;
25. отговаря за администрирането на дейността в областта на държавните помощи от компетентността на министерството;
26. осъществява процесуално представителство в областите на дейност на дирекцията и предоставя информация на дирекция "Правна" за хода на делата, която се вписва в информационната база данни за водените от министерството дела.

Чл. 42. Дирекция "Обществени поръчки":
1. планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в министерството в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, провежда обществените поръчки и организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;
3. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки, включително на договори, чиято стойност е под посочените в чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) стойности, организира сключването им и подпомага от правна страна осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с компетентните административни звена, за което получава своевременно необходимата информация;
4. осъществява дейностите по сключване на договорите за възлагане на обществени поръчки;
5. води регистър на проведените процедури по реда на ЗОП и съхранява досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в министерството;
7. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и на държавните търговски дружества по провежданите от тях процедури по реда на ЗОП;
8. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на ЗОП и подзаконовите актове;
9. подпомага министъра при упражняване на правомощията му по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" съгласно Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ДВ, бр. 44 от 2015 г.);
10. организира и координира дейностите по осъществяване функциите на министъра по Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на чл. 43 - 52, чл. 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г. и бр. 62 от 2013 г.);
11. осъществява комуникацията по чл. 6, ал. 4 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г.);
12. осъществява процесуално представителство в областите на дейност на дирекцията и предоставя информация на дирекция "Правна" за хода на делата, която се вписва в информационната база данни за водените от министерството дела.

Раздел IX.
Организация на работата в министерството


Чл. 43. (1) Всички документи, получени в министерството, се завеждат в автоматизираната система за поддържане и обработка на данните за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Служебните преписки подлежат на насочване според адресата им.
(4) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството се подават до министъра.

Чл. 44. (1) Министърът, заместник-министрите, главният държавен здравен инспектор и главният секретар разпределят служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Насочването на материалите, включени за разглеждане в дневния ред на заседанията на Министерския съвет, се извършва от главния секретар.
(3) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) Административните звена пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.
(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2019 г.) Ръководителите на съответните звена докладват на главния секретар всички въпроси, по които е нужно да се организира обща координация.

Чл. 45. Министърът утвърждава правила за документооборота, деловодната и архивната дейност в министерството.

Чл. 46. (1) Работното време на работещите в министерството при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Министърът създава организация за работно време с променливи граници, което се отчита чрез въведена система за отчитане на работното време на министерството.

Чл. 47. (1) Потребителите на административни услуги и лицата, които подават писмени предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, се обслужват в рамките на работното време.
(2) Приемът на граждани и представители на организации за изслушване на техните устни предложения и сигнали е в рамките на приемното време на министерството от 9,00 до 17,30 ч.

Чл. 48. Пропускателният режим в министерството се организира и контролира в съответствие с нормативните актове и с утвърдените вътрешни правила за достъп до сградата на министерството.

Чл. 49. (1) Министърът може да награждава служителите на министерството за образцово изпълнение на служебните им задължения с отличия.
(2) Министърът може да награждава и други лица за постигнати значителни резултати или за изключителни заслуги в областта на здравеопазването.
(3) Отличията могат да бъдат индивидуални и групови.
(4) Условията и редът за награждаване се определят със заповед на министъра.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 18 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2020 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 19, ал. 3

(Попр. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2020 г., в сила от 20.11.2020 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на здравеопазването - 302 щатни бройки

Политически кабинет

9

Главен секретар

1

Главен държавен здравен инспектор

 

на Република България

1

Инспекторат

10

Звено "Вътрешен одит"

11

Звено "Сигурност на информацията

 

и защита на данните"

4

Финансови контрольори

2

Обща администрация

69

в т.ч.:

 

Дирекция "Канцелария и административно обслужване"

13

Дирекция "Човешки ресурси"

16

Дирекция "Връзки с обществеността

 

и протокол"

10

Дирекция "Правна"

17

Дирекция "Стопански дейности"

13

Специализирана администрация

195

в т.ч.:

 

Дирекция "Медицински дейности"

32

Дирекция "Здравен контрол"

20

Дирекция "Промоция на здраве,

 

профилактика на болести и зависимости"

19

Дирекция "Лекарствена политика"

17

Дирекция "Бюджет и финанси"

26

Дирекция "Европейска координация

 

и международно сътрудничество"

11

Дирекция "Международни проекти и

 

програми"

24

Дирекция "Електронно здравеопазване"

11

Дирекция "Търговски дружества и

 

собственост"

22

Дирекция "Обществени поръчки"

13

 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума