навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ФИНАНСИРАНЕТО, ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Приложение № 2 към чл. 3 на ПМС № 21 от 01.02.2019 г.

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат съставът, финансирането, функциите, задачите и редът за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 2. (1) Комисията е консултативен орган към Министерския съвет за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.
(2) Комисията изпълнява функциите по § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и осъществява дейността си в съответствие с този правилник.

Глава втора.
СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА


Чл. 3. (1) Комисията се състои от председател, трима заместник-председатели и членове.
(2) Председател на комисията е председателят на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Заместник-председатели на Комисията са заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Членове на комисията са заместник-министър на финансите, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на младежта и спорта, заместник на главния прокурор, директорът на Служба "Военна полиция", председателят на Държавната агенция за закрила на детето, председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, началникът на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция" при Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България или упълномощен негов представител, председателят на Българския Червен кръст, представител на Българската национална телевизия и представител на Българското национално радио.
(4) Поименният състав на комисията се определя със заповед на председателя на комисията по предложение на съответните министри и ръководители на институции или организации.
(5) В дейността на комисията участват като наблюдатели представители на юридически лица с нестопанска цел, браншови организации, бизнес клъстери, висши училища и научноизследователски институти, които имат за предмет на дейност пътна безопасност, пътно строителство, подготовка на водачи, автомобилна индустрия, застраховане и/или икономически и поведенчески науки. Наблюдателите имат всички права на членове на комисията, без да участват при формирането на кворума и при гласуването.
(6) Председателят, заместник-председателите, членовете на комисията и наблюдателите участват в дейността и безвъзмездно.

Чл. 4. (1) За участие в дейността на комисията лицата по чл. 3, ал. 5 подават писмено заявление до председателя и. Към заявлението прилагат:
1. устройствен акт на организацията, когато той не е обществено достъпен;
2. анкетен лист за дейността на организацията по образец, утвърден от председателя на комисията и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".
(2) Председателят може да откаже включването на лицата, заявили участие в дейността на комисията като наблюдатели, ако дейността им няма пряко отношение към безопасността на движението по пътищата.

Чл. 5. (1) Председателят на комисията може да покани за участие в заседанията и без право на глас председателите или определени от тях членове на постоянните комисии на Народното събрание и представители на администрацията на Президента на Република България и на Висшия съдебен съвет.
(2) За участие в заседанията на комисията без право на глас председателят може да привлича и представители на други държавни органи, невключени в състава и, представители на органи на местното самоуправление, както и представители на други организации и сдружения, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата, лица с висок обществен авторитет и представители на средствата за масово осведомяване.
(3) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на комисията, председателят може да създава работни групи.
(4) Привлечените представители и експерти - членове на работните групи, изпълняват безвъзмездно възложените задачи.

Чл. 6. Секретар на комисията е служител на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", определен със заповед на председателя на агенцията.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА


Чл. 7. (1) Председателят на комисията:
1. организира и ръководи заседанията на комисията;
2. представлява комисията.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него заместник-председател.

Чл. 8. (1) Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
2. изпълняват взетите от комисията решения;
3. съдействат информацията по чл. 14, ал. 1 и 3 от Устройствения правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" да бъде предоставена на комисията и на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата";
4. предоставят информация от институцията или организацията, която представляват, на комисията и на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" на всеки три месеца относно:
а) извършените нормативни промени, както и предложените за обсъждане проекти за нормативни промени;
б) международните събития, свързани с безопасността на движението по пътищата, в които са взели участие представители на министерството, институцията или организацията, която представляват;
в) проведени и планирани акции, инициативи, събития и кампании по проблемите на безопасността на движението по пътищата;
г) проекти за повишаване на безопасността на движението по пътищата.
(2) При създадена техническа възможност информацията по ал. 1, т. 3 се предоставя по електронен път или чрез разработен интерфейс на интервали не по-дълги от един месец.
(3) Председателят на комисията може да иска от членовете на комисията информация по всички въпроси, свързани с политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата.
(4) Членовете на комисията участват в нейната работа лично или чрез изрично упълномощен представител.

Чл. 9. (1) Секретарят на комисията:
1. организира, координира и контролира подготовката на заседанията на комисията и участва в тях;
2. контролира предоставянето на информацията по чл. 16, ал. 3;
3. организира и координира предоставянето на информация от членовете на комисията във връзка с подготовката от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" на обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата;
4. координира изготвянето на анализи и експертизи по въпроси от компетентността на комисията;
5. контролира изпълнението на задачите, поставени на работните групи по чл. 5, ал. 3;
6. координира разработването, изпълнението и отчитането на национални програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет;
7. съхранява оригиналните протоколи от заседанията и материалите към тях за срок 10 години;
8. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му от председателя на комисията.

Чл. 10. (1) Комисията провежда редовни заседания по предварително установен годишен план за работа, приет на последното и заседание за предходната година.
(2) При необходимост председателят на комисията може да свиква и извънредни заседания, които не са предвидени в плана по ал. 1.

Чл. 11. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от състава и.
(2) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове с право на глас.
(3) Член на комисията, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по всички обсъждани въпроси в писмен вид, което представя на секретаря на комисията най-малко 2 дни преди заседанието.
(4) Когато член на комисията е представил писмено становище по точките от дневния ред, неговият глас участва във формирането на кворума и във вземането на решенията. За теми, по които не е изразил становище, гласът се отчита като "въздържал се".
(5) Комисията в изключителни случаи може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане.

Чл. 12. (1) Проектът на дневен ред за заседанията на Комисията се изготвя от секретаря на комисията въз основа на внесени предложения и се одобрява от нейния председател.
(2) Писмени материали за заседанията на комисията се предоставят от вносителите на предложения на секретаря на комисията най-малко 7 дни преди заседанието.
(3) Членовете на комисията се уведомяват писмено за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред за заседанието, придружен с всички материали, най-малко 5 дни преди заседанието.

Чл. 13. (1) Дневният ред на заседанията на комисията задължително включва:
1. доклади и анализи на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", изготвени въз основа на предоставената от членовете информация;
2. представяне на граждански инициативи - доклади и предложения на членовете и наблюдателите в комисията;
3. предложение за календар-график за съответния период на дейностите и събитията, свързани с подобряване на безопасността на движението по пътищата.
(2) Комисията разглежда изготвения от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" проект на обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и безопасността на движението по пътищата и след приемането му го внася за разглеждане и приемане от Министерския съвет.

Чл. 14. (1) За всяко проведено заседание на комисията секретарят съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря и.
(2) В протокола се посочват присъствалите на заседанието, обсъжданата тема, изразените мнения, препоръки и приетите решения.
(3) Протоколите от заседанията на комисията се изготвят в 3-дневен срок от провеждането на заседанието.
(4) При наличие на особени мнения те трябва да бъдат представени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Те не могат да съдържат данни и мотиви, неизразени на заседанието.
(5) Към протокола се прилагат материалите, разгледани на заседанието, и особените мнения по ал. 4.

Чл. 15. (1) Протоколът от проведено заседание на комисията се изпраща на министрите и на ръководителите на съответните организации, които имат представители в комисията, за предприемане на действия за изпълнение на приетите решения.
(2) На следващо заседание на комисията представителите на съответните организации, които имат представители в комисията, отчитат резултатите от предприетите действия по изпълнение на приетите решения.

Чл. 16. (1) Приетите на заседание на комисията решения се изпращат от председателя на комисията до областните управители, както и до кметовете на общини, за които в решенията е предвидено изпълнение на конкретни дейности за повишаване на безопасността на движението и/или намаляване на пътнотранспортния травматизъм.
(2) Областните управители изпращат шестмесечни и годишни отчети до комисията за изпълнение на предприетите действия и за постигнатите резултати по ал. 1.
(3) Кметовете на общини представят шестмесечни и годишни отчети пред комисията за изпълнение на предприетите действия и за постигнатите резултати по ал. 1.

Чл. 17. (1) Административното обслужване на комисията се осъществява от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".
(2) Необходимите финансови средства за дейността по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 1, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума