навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 01.01.2019 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. В Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования от Българската армия да се извършат организационно-щатни промени за привеждане на организационно-щатната им структура в съответствие с Класификатора по член единствен и с определената численост в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 51 от 2017 г. и бр. 56 от 2018 г.).

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Постановлението не се прилага за Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция", в които се приемат отделни класификатори на длъжностите за военнослужещи. Длъжностите за ръководителите на Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция" са приравнени съответно на длъжностни нива 36 и 35 по Класификатора по член единствен.

§ 4. Отменя се Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).

§ 5. Длъжностните нива на длъжностите за военнослужещи в задгранични представителства на Република България, международни организации или други международни инициативи извън и на територията на страната се приравняват на длъжностните нива съгласно Класификатора по член единствен с акт на министъра на отбраната.

§ 6. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.

§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДО 2020 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2019 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Приложение към член единствен

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.)


КЛАСИФИКАТОР

НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

Наименование на длъжността

Йерархическо ниво

Код по длъжностно ниво

Кариерно поле/Кариерна област/Професионална област

1

2

3

4

5

 

Длъжностно ниво 39

 

 

 

1.

Началник на отбраната

СН

1939 0001

 

 

Длъжностно ниво 38

 

 

 

1.

Заместник-началник на отбраната

СН

1838 0001

 

 

Длъжностно ниво 37

 

 

 

1.

Командващ на Съвместно командване на силите

ОН1

1837 0001

 

2.

Командир на ... (вид въоръжена сила)

ОН1

1737 0002

 

 

Длъжностно ниво 36

 

 

 

1.

Директор на Щаба на отбраната

СН

1736 0001

 

2.

Началник на Военна академия "Г.С.Раковски"

ОН2

1736 0002

 

3.

Началник на Военна академия "Г.С.Раковски" (професор, доцент)

ОН2

1736 0003

 

4.

Съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност

СН

1736 0004

 

5.

Командир на ... (в.ф.)

ОН2

1736 0005

 

 

Длъжностно ниво 35

 

 

 

1.

Заместник-командващ на Съвместно командване на силите

ОН1

1735 0001

 

2.

Заместник-командир на ... (вид въоръжена сила)

ОН1

1635 0002

 

3.

Началник на ... (на структура)

ОН2

1635 0003

1735 0003

 

4.

Началник на ... (професор, доцент), (на структура)

ОН2

1635 0004

1735 0004

 

5.

Началник на ВМА и главен лекар на въоръжените сили на Република България (професор, доцент)

ОН2

1735 0005

 

 

Длъжностно ниво 34

 

 

 

1.

Главен директор на главна дирекция

СН

1534 8001

1634 0001

кп1

2.

Главен директор на главна дирекция

СН

1534 6002

1634 0002

кп5

3.

Директор на дирекция

СН

1534 8003

1634 0003

кп1

4.

Директор на дирекция

СН

1534 6004

1634 0004

кп5

 

Длъжностно ниво 33

 

 

 

1.

Началник на щаба на ...

ОН1

1533 8001

1633 0001

кп1

 

Длъжностно ниво 32

 

 

 

1.

Заместник главен инспектор на МО

СН

1532 8001

кп1

2.

Заместник главен инспектор на МО

СН

1532 6002

кп5

3.

Заместник-началник/Заместник-началник по ... (на структура)

ОН2

1532 8003

кп1

4.

Заместник-началник/Заместник-началник по ... (на структура)

ОН2

1532 9004

кп5

5.

Заместник-началник на ВМА по ... и заместник главен лекар на въоръжените сили на Република България (професор, доцент)

ОН2

1532 9005

кп5

6.

Заместник-началник на щаба на ...

ОН1

1532 8006

кп1

7.

Заместник-началник по учебната и научната част на ... (професор, доцент)

ОН2

1532 9007

кп1, кп5

8.

Командир на (в.ф./структура)

OН3/ТН1

1532 8008

1632 0008

кп1

9.

Заместник-командир на ..... (в.ф.)

ОН2

1532 8009

кп1

10.

Началник на щаба на ... (в.ф.)

ОН2

1532 8010

кп1

 

Длъжностно ниво 31

 

 

 

1.

Заместник главен директор на главна дирекция

СН

1531 8001

кп1

2.

Заместник главен директор на главна дирекция

СН

1531 6002

кп5

3.

Заместник-директор на дирекция

СН

1531 8003

кп1

4.

Заместник-директор на дирекция

СН

1531 6004

кп5

5.

Началник на отдел/звено

СН

1531 8005

кп1

6.

Началник на отдел/звено

СН

1531 6006

кп5

7.

Помощник-началник на ВМА по административната дейност

ОН2

1531 6007

кп5

8.

Помощник-началник на ВМА по административната дейност

ОН2

1531 8008

кп1

9.

Заместник-командир по ... на ... (в.ф.)

ОН2

1531 8009

кп1

 

Длъжностно ниво 30

 

 

 

1.

Директор на Институт по отбрана

ТН2

1530 9001

кп1

2.

Държавен инспектор

СН

1530 8002

кп1

3.

Държавен инспектор

СН

1530 6003

кп5

4.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ОН3/ТН1

1530 8004

кп1

5.

Командир на .../Началник на .../Директор на ... (в.ф./структура)

ТН2

1530 8005

кп1

6.

Началник на многопрофилна болница за активно лечение

ОН2

1530 6006

кп5

7.

Началник на многопрофилна болница за активно лечение

ОН2

1530 9007

кп5

8.

Началник на многопрофилна болница за активно лечение (професор, доцент)

ОН2

1530 9008

кп5

9.

Началник на отдел/канцелария/инспекция

ОН1

1530 6009

кп5

10.

Началник на отдел/канцелария/инспекция

ОН1

1530 8010

кп1

11.

Началник на щаба на ... (в.ф./структура)

ОН3/ТН1

1530 8011

кп1

12.

Заместник-началник на щаба на ... (в.ф.)

ОН2

1530 8012

кп1

 

Длъжностно ниво 29

 

 

 

1.

Главен инженер

ОН3

1529 8001

кп1

2.

Декан на факултет (професор, доцент)

ОН2

1529 9002

кп1, кп5

3.

Директор на департамент

ОН2

1529 8003

кп1

4.

Директор на департамент

ОН2

1529 6004

кп5

5.

Директор на департамент (професор, доцент)

ОН2

1429 9005

1529 9005

кп5

6.

Директор на дирекция в Институт по отбрана

ТН2

1529 8006

кп1

7.

Директор на дирекция в Институт по отбрана

ТН2

1529 6007

кп5

8.

Директор на дирекция в Институт по отбрана

ТН2

1529 9008

кп1, кп5

9.

Директор на дирекция в Институт по отбрана (професор, доцент)

ТН2

1529 9009

кп1, кп5

10.

Директор на институт (професор, доцент)

ОН2

1529 9010

кп1, кп5

11.

Директор на филиал

ОН2

1529 8011

кп1

12.

Директор на филиал

ОН2

1529 6012

кп5

13.

Държавен експерт

СН

1529 8013

кп1

14.

Държавен експерт

СН

1529 6014

кп5

15.

Заместник-директор на Институт по отбрана

ТН2

1529 9015

кп1, кп5

16.

Заместник-директор на Институт по отбрана (професор, доцент)

ТН2

1529 9016

кп1, кп5

17.

Заместник-директор на Институт по отбрана

ТН2

1529 8017

кп1

18.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН2

1529 8018

кп1

19.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ОН3/ТН1

1529 8019

кп1

20.

Заместник-началник на многопрофилна болница за активно лечение

ОН2

1529 6020

кп5

21.

Заместник-началник на отдел/канцелария/ инспекция

ОН1

1529 8021

кп1

22.

Командир на авиационен оперативен център

TН1

1529 8022

кп1

23.

Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)

ТН3

1529 8023

кп1

24.

Началник на модулни военномедицински формирования

ОН2

1529 6024

кп5

25.

Началник на сектор

СН

1529 8025

кп1

26.

Началник на сектор

СН

1529 6026

кп5

27.

Началник на център във ВГС

TН2/ТН3

1529 8027

кп1

28.

Началник на център за радиотехническо осигуряване

ТН3

1529 8028

кп1

29.

Началник на щаба на ... (в.ф./структура)

ТН2

1529 8029

кп1

30.

Началник/Директор на център

ОН2

1529 8030

кп1

31.

Началник/Директор на център

ОН2

1529 6031

кп5

32.

Началник/Директор на център (професор, доцент)

ОН2

1529 9032

кп5

 

Длъжностно ниво 28

 

 

 

1.

Заместник-декан на факултет (професор, доцент)

ОН2

1428 9001

1528 9001

кп1, кп5

2.

Заместник-директор на институт във ВА и ВВУ (професор, доцент)

ОН2

1428 9002

1528 9002

кп1, кп5

3.

Началник на катедра (професор, доцент)

ОН2

1428 9003

1528 9003

кп1, кп5

4.

Началник на клиника (професор, доцент)

ОН2

1428 9004

1528 9004

кп5

5.

Началник на научна секция (професор, доцент)

ОН2

1528 9005

кп1, кп5

6.

Началник на отдел

ОН2

1528 8006

кп1

7.

Началник на отдел

ОН2

1528 6007

кп5

8.

Началник на отдел в Институт по отбрана

ТН2

1528 8008

кп1

9.

Началник на отдел в Институт по отбрана

ТН2

1528 9009

кп1, кп5

10.

Началник на отдел в Институт по отбрана

ТН2

1528 6010

кп5

11.

Началник на сектор

ОН1

1528 8011

кп1

12.

Началник на сектор

ОН1

1528 6012

кп5

13.

Председател на Централната военномедицинска комисия

ОН2

1528 6013

кп5

14.

Професор

ОН2/ТН2

1328 9014

1428 9014

1528 9014

кп1, кп5

 

Длъжностно ниво 27

 

 

 

1.

Адютант (на началника на отбраната)

СН

1427 7001

кп1

2.

Главен експерт

СН

1427 7002

кп1

3.

Главен експерт

СН

1427 6003

кп5

4.

Главен инспектор

СН

1427 7004

кп1

5.

Главен инспектор

СН

1427 6005

кп5

6.

Доцент

ОН2/ТН2

1227 9006

1327 9006

1427 9006

1527 9006

ко1, кп1,

ко5, кп5

7.

Доцент-началник на медицинско отделение/ лаборатория

ОН2

1227 9007

1327 9007

1427 9007

1527 9007

ко5, кп5

8.

Заместник-директор на департамент

ОН2

1427 7008

1527 8008

кп1

9.

Заместник-директор на департамент

ОН2

1427 6009

1527 6009

кп5

10.

Старши инструктор

ОН2

1427 7010

1527 8010

кп1

 

Длъжностно ниво 26

 

 

 

1.

Главен диригент на БА, той и началник на гвардейски представителен духов оркестър

ТН1

1426 6001

кп5

2.

Главен експерт

ОН1

1426 7002

кп1

3.

Главен експерт

ОН1

1426 6003

кп5

4.

Заместник-началник на модулни военномедицински формирования

ОН2

1426 6004

кп5

5.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН3

1426 7005

кп1

6.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН3

1426 6006

кп5

7.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ТН2

1426 7007

кп1

8.

Заместник-началник на център във ВГС

ТН2/ТН3

1426 7008

кп1

9.

Заместник-началник на център във ВГС

ТН2/ТН3

1426 6009

кп5

10.

Заместник-началник на щаба на ... (по ...) на ... (в.ф./структура)

ТН1/ТН2

1426 7010

кп1

11.

Командир на гвардейски батальон

ТН1

1426 7011

кп1

12.

Командир на курсантски баталъон-старши преподавател

ОН2

1426 7012

кп1

13.

Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)

ТН4

1426 7013

кп1

14.

Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)

ТН4

1426 6014

кп5

15.

Началник на подвижна полева болнична база (полева болница)

ОН2

1426 6015

кп5

16.

Началник на щаба на ... (в.ф./структура)

ТН3

1426 7016

кп1

17.

Ръководител на център за управление на въздушното движение

ТН1

1426 7017

кп1

18.

Старши инспектор-пилот

ОН1

1426 7018

кп1

 

Длъжностно ниво 25

 

 

 

1.

Заместник-началник на център

ОН2

1425 6001

кп5

2.

Началник на болнична аптека

ОН2

1425 6002

кп5

3.

Началник на консултативно-диагностичен блок

ОН2

1425 6003

кп5

4.

Началник на медицинско отделение/ лаборатория

ОН2

1325 6004

1425 6004

кп5

5.

Началник на метеорологичен център на ВВС

ТН1

1425 6005

кп5

6.

Началник на център в база за командване, управление и наблюдение/ВВУБ/МОЦ/Военен команден център

TН1/ТН2/ТН3

1425 7006

кп1

7.

Старши оперативен дежурен във Военен команден център

ТН2

1425 7007

кп1

 

Длъжностно ниво 24

 

 

 

1.

Главен асистент

ОН2/ТН2

1224 9001

1324 9001

1424 9001

ко1, ко5 кп1, кп5

2.

Дежурен по направление във Военен команден център

ТН2

1424 7002

кп1

3.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ТН3

1424 7003

кп1

4.

Заместник-командир по ... на ... /Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ТН3

1424 6004

кп5

5.

Командир на комендантско-домакинска част

ТН3

1424 7005

кп1

6.

Командир на кораб II ранг

ТН3

1424 7006

кп1

7.

Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)

ТН5

1424 7007

кп1

8.

Командир на .../Началник на ... (в.ф./структура)

ТН5

1424 6008

кп5

9.

Медицински съветник

TН1

1424 6009

кп5

10.

Началник на бригаден оперативен център/ оперативен център в зенитно-ракетна база/ летищен център

ТН1/ТН2

1424 7010

кп1

11.

Началник на група в база за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти

ТН3

1424 7011

кп1

12.

Началник на комуникационни, информационни и навигационни системи в авиационна база

ТН1/ТН2

1424 7012

кп1

13.

Началник на научноизследователска секция

ОН2

1424 6013

кп5

14.

Началник на отделение

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1424 7014

кп1

15.

Началник на отделение

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1424 6015

кп5

16.

Началник на сектор

ОН2

1424 7016

кп1

17.

Началник на сектор

ОН2

1424 6017

кп5

18.

Старши оперативен дежурен в авиационен оперативен център/морски оперативен център

ТН1/ТН3

1424 7018

кп1

19.

Старши помощник-началник на отдел

ОН2

1424 7019

кп1

20.

Старши помощник-началник на отдел

ОН2

1424 6020

кп5

21.

Старши помощник-началник на център за радиотехническо осигуряване

ТН3

1424 7021

кп1

 

Длъжностно ниво 23

 

 

 

1.

Главен експерт в Институт по отбрана

ТН2

1423 7001

кп1

2.

Главен експерт в Институт по отбрана

ТН2

1423 6002

кп5

3.

Главен експерт в Институт по отбрана

ТН2

1423 9003

кп5

4.

Главен инженер във Военен географски център

ТН2/ТН3

1423 7004

кп1

5.

Главен инженер във Военен географски център

ТН2/ТН3

1423 6005

кп5

6.

Началник на екип/военномедицински модул

ОН2

1423 6006

кп5

7.

Началник на модул/център за логистична поддръжка

ТН3

1423 7007

кп1

8.

Началник на направление в ОРИЦ

ТН5

1423 7008

кп1

9.

Началник на обединен медицински пункт

ОН2

1423 6009

кп5

10.

Началник на сектор в ЦУКО/ЦОКАС

ТН3

1423 7010

кп1

11.

Началник на сектор в ЦУКО/ЦОКАС

ТН3

1423 6011

кп5

12.

Старши преподавател

ОН2/ТН1

1423 7012

кп1

13.

Старши преподавател

ОН2/ТН1

1423 6013

кп5

14.

Старши преподавател

ОН2/ТН1

1423 9014

кп1, кп5

 

Длъжностно ниво 22

 

 

 

1.

Адютант (на командващия на СКС)

ОН1

1322 7001

кп1

2.

Заместник-командир на гвардейски батальон

ТН1

1322 7002

кп1

3.

Заместник-командир на курсантски батальонпреподавател

ОН2

1322 7003

кп1

4.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН4

1322 7004

кп1

5.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН4

1322 6005

кп5

6.

Заместник-началник на база/подвижна полева болнична база/полева болница/екип

ОН2

1322 6006

кп5

7.

Заместник-началник на метеорологичен център на ВВС

ТН1

1322 6007

кп5

8.

Заместник-началник на център във военновъздушна учебна база/НВУК/ВМС

ТН2/ТН3

1322 7008

кп1

9.

Заместник-началник на щаба на ... (в.ф./структура)

ТН3

1322 7009

кп1

10.

Командир на голям спомагателен кораб/кораб III ранг/корабен отряд

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4

1322 7010

кп1

11.

Командир на летателна ескадрила

ТН1/ТН2/ТН3

1322 7011

кп1

12.

Началник на комуникационни, информационни и навигационни системи

TН3

1322 7012

кп1

13.

Началник на медицински пункт (в.ф./структура на ТН4 и по-високи)

ОН2

1322 6013

кп5

14.

Началник на щаба на ... (в.ф./структура)

ТН4

1322 7014

кп1

15.

Началник на щаба на гвардейски батальон

ТН1

1322 7015

кп1

16.

Оперативен дежурен във ВКЦ

ТН2

1322 7016

кп1

17.

Помощник-началник на център за радиотехническо осигуряване

ТН3

1322 7017

кп1

18.

Старши експерт І степен

СН/ОН1/ОН2/ ОН3/ТН1/ТН2

1322 7018

кп1

19.

Старши експерт І степен

СН/ОН1/ОН2/ ОН3/ТН1/ТН2

1322 6019

кп5

20.

Старши помощник-командир на кораб II ранг

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4

1322 7020

кп1

 

Длъжностно ниво 21

 

 

 

1.

Асистент

ОН2/ТН2

1021 6001

1021 9001

1121 6001

1121 9001

1221 6001

1221 9001

1321 6001

1321 9001

ко1, ко5, кп5

2.

Дежурен по направление в авиационен оперативен център

TН1

1321 5002

ко1

3.

Диригент на гвардейски представителен духов оркестър

ТН1

1321 5003

кп5

4.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН5

1321 5004

ко1

5.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН5

1321 6005

кп5

6.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ТН4

1321 5006

ко1

7.

Заместник-началник на щаба по ... на ... (в.ф./структура)

ТН3

1321 5007

ко1

8.

Инспектор-пилот

ОН1

1321 5008

ко1

9.

Инструктор

ОН2

1321 5009

ко1

10.

Командир на ескадрила за осигуряване/зенитноракетен или технически канал/отделно учебно бойно звено

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4

1321 5010

ко1

11.

Командир на линеен батальон

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1321 7011

кп1

12.

Командир/Началник на ... (предавателен/ опорен/приемен/подвижен) възел във ВМС

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1321 7012

кп1

13.

Командир/Началник на сектор/център

ОН3/ТН1/ТН2/ TН3/ТН4/ТН5

1321 6013

кп5

14.

Командир/Началник на сектор/център

ОН3/ТН1/ТН2/ TН3/ТН4/ТН5

1321 5014

ко1

15.

Командир/Началник на учебна група

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1321 5015

ко1

16.

Командир на .../Началник на .../Диригент на ... (в.ф./структура)

ТН6

1321 5016

ко1

17.

Командир на .../Началник на .../Диригент на ... (в.ф./структура)

ТН6

1321 6017

кп5

18.

Началник на базов/зонален оперативен център

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1321 5018

ко1

19.

Заместник-началник на група в база за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти

ТН3

1321 5019

ко1

20.

Началник на команден пункт

ТН3/ТН4

1321 5020

ко1

21.

Началник на летищен център

ТН3/ТН4

1321 5021

ко1

22.

Началник на обект - ВМС/СКИС

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1321 5022

ко1

23.

Началник на обект - ВМС/СКИС

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1321 6023

кп5

24.

Началник на отделение

ТН3

1321 5024

ко1

25.

Началник на отделение

ТН3

1321 6025

кп5

26.

Началник на служба

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1321 5026

ко1

27.

Началник на служба

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1321 6027

кп5

28.

Началник на щаба на ... (в.ф./структура)

ТН5

1321 5028

ко1

29.

Началник на разузнавателно-информационен/ главен разчетно-информационен център на КСВ

ТН4

1321 5029

ко1

30.

Помощник-дежурен по направление във Военен команден център

TН2

1321 7030

кп1

31.

Помощник-началник (по ...) на хидрографска служба

ТН3

1321 5031

ко1

32.

Системен инженер

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3

1321 5032

ко1

33.

Системен инженер

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3

1321 6033

кп5

34.

Старши експерт ІІ степен

СН/ОН1/ОН2/

ОН3/ТН1/ТН2/

ТН3/ТН4/ТН5

1321 5034

ко1

35.

Старши експерт ІІ степен

СН/ОН1/ОН2/

ОН3/ТН1/ТН2/

ТН3/ТН4/ТН5

1321 6035

кп5

36.

Старши инженер

ОН1/ОН2/ОН3/

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1321 5036

ко1

37.

Старши инженер

ОН1/ОН2/ОН3/

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1321 6037

кп5

38.

Старши лекар/Старши лекар, дентална медицина

ОН2

1021 6038

1121 6038

1221 6038

1321 6038

ко5, кп5

39.

Старши фармацевт

ОН2

1021 6039

1121 6039

1221 6039

1321 6039

ко5, кп5

40.

Флагмански артилерист/механик/миньор/ щурман/специалист по ...

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1321 5040

ко1

 

Длъжностно ниво 20

 

 

 

1.

Главен балистик

ТН3

1320 5001

ко1

2.

Дивизионен/Отряден механик/миньор/ щурман/специалист по ...

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1320 5002

ко1

3.

Диригент на (представителен) военен духов оркестър

ОН2/ТН1/ТН6

1320 6003

кп5

4.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ТН5

1320 5004

ко1

5.

Заместник-командир/Началник на щаба на летателна ескадрила

ТН1/ТН2/ТН3

1320 5005

ко1

6.

Заместник-началник на разузнавателно-информационен център на КСВ

ТН4

1320 5006

ко1

7.

Заместник-началник на сектор във Военен географски център

ТН2/ТН3

1320 5007

ко1

8.

Инспектор по летателна подготовка

ТН1/ТН2/ТН3/

ТН4/ТН5/ТН6

1220 5008

1320 5008

ко1

9.

Командир на отряд в корабен дивизион

ТН3

1320 5009

ко1

10.

Командир на сектор на кораб II ранг

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1320 5010

ко1

11.

Комендант

ОН2/ ТН1

1320 5011

ко1

12.

Лекар (борден/парашутист)

ОН2

1320 6012

кп5

13.

Лекар-ординатор

ОН2

1320 6013

кп5

14.

Началник на инженерно-технически фортификационен комплекс

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1320 5014

ко1

15.

Началник на район

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1320 5015

ко1

16.

Началник на смяна

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1320 5016

ко1

17.

Началник на център/група

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1320 5017

ко1

18.

Началник на център/група

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН5

1320 6018

кп5

19.

Оперативен дежурен

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1320 5019

ко1

20.

Офицер по връзки с обществеността

ТН2

1320 6020

кп5

21.

Преподавател

ОН2

1220 5021

1320 6021

ко5, кп5

22.

Преподавател

ОН2

1220 5022

1320 5022

ко1

23.

Старши дивизионен (отряден) водолаз

ТН1/ТН2/ТН3/ ТН4/ТН5

1320 5023

ко1

24.

Старши помощник-началник на отделение

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1320 5024

ко1

25.

Старши помощник-началник на отделение

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1320 6025

кп5

26.

Старши помощник-началник на сектор в ЦОКАС

ТН3

1320 5026

ко1

27.

Старши помощник-началник на сектор в ЦОКАС

ТН3

1320 6027

кп5

28.

Старши помощник-началник на служба

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1220 5028

1320 5028

ко1

29.

Старши помощник-началник на служба

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1220 5029

1320 6029

ко5, кп5

30.

Старши психолог

ОН2

1320 5030

кп5

31.

Старши ръководител на полети

ТН1/ТН2/ТН3

1220 5031

1320 5031

ко1

 

Длъжностно ниво 19

 

 

 

1.

Администратор по направление във Военен команден център

ТН2

1219 5001

ко1

2.

Адютант (на командира на вид въоръжена сила)

ОН1

1219 5002

ко1

3.

Главен юрисконсулт

ТН1/ТН2

1019 6003

1119 6003

1219 6003

ко5

4.

Диригент на военен духов оркестър

ТН7

1119 5004

1219 5004

ко5

5.

Заместник-командир по ... в летателна ескадрила

ТН1/ТН2/TН3

1219 5005

ко1

6.

Заместник-командир на .../Заместник-началник на ... (в.ф./структура)

ТН6

1219 5006

ко1

7.

Заместник-командир/Заместник-началник на ескадрила/отделно учебно бойно звено/канал/ възел във ВМС

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1219 5007

ко1

8.

Заместник-командир/Заместник-началник на сектор/линеен батальон

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1219 5008

ко1

9.

Заместник-началник на медицински пункт (в.ф./структура на ТН4 и по-високи)

ОН2

1019 6009

1119 6009

1219 6009

ко5

10.

Заместник-началник на щаба (по ...) на ... (в.ф./структура)

ТН4

1219 5010

ко1

11.

Заместник-началник на щаба на гвардейски батальон

ТН1

1219 5011

ко1

12.

Командир на курсантска рота/батареяпреподавател

ОН2

1219 5012

ко1

13.

Командир/Началник на ... (в.ф./структура)

ТН7

1219 5013

ко1

14.

Командир/Началник на рота/батарея /звено/ команда/отряд/възел І категория/модул/секция/ система/хидрографски район/комплекс/позиция/ цех/център/ГлРИЦ на ВМС/

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/TН6/ТН7

1219 5014

ко1, ко5

15.

Командир/Началник на секция на кораб ІІ ранг

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1219 5015

ко1

16.

Младши експерт І степен

ОН1/ОН2/ОН3/ ТН1/ТН2/ТН3

1219 5016

ко1, ко5

17.

Началник на медицински пункт (ТН5-ТН6)

ОН2

1019 6017

1119 6017

1219 6017

ко5

18.

Началник на щаба на в.ф

ТН6

1219 5018

ко1

19.

Началник на щаба на ескадрила за осигуряване

ТН1/ТН2/TН3

1219 5019

ко1

20.

Помощник-командир на голям спомагателен кораб/кораб ІІІ ранг

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1219 5020

ко1

21.

Помощник-оперативен дежурен в оперативен център

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1219 5021

ко1

22.

Щурман-координатор в оперативен център

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5

1219 5022

ко1

23.

Щурман на ескадрила

ТН1/ТН2/TН3

1219 5023

ко1

 

Длъжностно ниво 18

 

 

 

1.

Вахтен офицер по управление на кораб II ранг

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1018 5001

1118 5001

1218 5001

ко1

2.

Главен юрисконсулт

ТН3

1118 6002

1218 6002

ко5

3.

Заместник-командир/Заместник-началник на район

ОН3/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1118 5003

1218 5003

ко1

4.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (в.ф./структура)

ТН6

1118 5004

1218 5004

ко1

5.

Заместник-командир по ... на .../Заместник-началник по ... на ... (възел І категория/канал)

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1118 5005

1218 5005

ко1, ко5

6.

Заместник-началник на медицински пункт

ОН2

1018 6006

1118 6006

1218 6006

ко5

7.

Заместник-началник на щаба (по ...) на ... (в.ф./структура)

ТН5

1118 5007

1218 5007

ко1

8.

Командир на бойна част на кораб II ранг/кораб III ранг/голям спомагателен кораб

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1018 5008

1118 5008

1218 5008

ко1

9.

Командир на сектор на кораб III ранг

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1118 5009

1218 5009

ко1

10.

Комендант

TН3

1118 5010

1218 5010

ко1

11.

Лекар (корабен, водолаз, парашутист, дентална медицина, специализант, авиолекар, на фрегата)

ОН2

1018 6011

1118 6011

1218 6011

ко5

12.

Младши експерт ІІ степен

ОН1/ОН2/ОН3/ ТН1/ТН2/ТН3

1118 5012

1218 5012

ко1, ко5

13.

Младши инструктор

ОН2/ТН1/ТН2/ ТН3/ТН4/ТН7

1118 5013

1218 5013

ко1

14.

Началник на аптека в медицински модул (полева болница)

ОН2

1018 6014

1118 6014

1218 6014

ко5

15.

Началник на възел ІІ категория

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1018 5015

1118 5015

1218 5015

ко1, ко5

16.

Началник на метеорологичен център в авиационна база/база за предно разполагане

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1118 5016

1218 5016

ко1

17.

Началник на отделение

ТН4/ТН5

1118 5017

1218 5017

ко1

18.

Началник на служба

ТН3

1118 5018

1218 5018

ко1, ко5

19.

Началник на служба в кораб II ранг/кораб III ранг/голям спомагателен кораб

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1018 5019

1118 5019

1218 5019

ко1

20.

Началник на участък

ОН3/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1118 5020

1218 5020

ко1

21.

Началник на Център за елитен спорт

ТН4

1118 5021

1218 5021

ко1, ко5

22.

Водолаз в корабен отряд

TН3/ТН4/ТН5

1218 5022

ко1

23.

Офицер по безопасност на полетите в ОМВАБ

TН4

1118 5023

1218 5023

ко1

24.

Помощник на началника на щаба (по ...)

ТН4

1118 5024

1218 5024

ко1

25.

Помощник-началник ...

ОН2

1118 5025

1218 5025

ко5

26.

Помощник-началник на отделение

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1018 5026

1118 5026

1218 5026

ко1, ко5

27.

Психолог

ОН2

1018 5027

1118 5027

1218 5027

ко5

28.

Ръководител на полети

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1118 5028

1218 5028

ко1

29.

Старши помощник-началник на отделение

ТН3

1118 5029

1218 5029

ко1, ко5

30.

Фармацевт

ОН2

1018 6030

1118 6030

1218 6030

ко5

 

Длъжностно ниво 17

 

 

 

1.

Администратор І степен (по .../на ...)

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 4001

1117 4001

1217 4001

ко1, ко5

2.

Дежурен по ...

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 4002

1117 4002

1217 4002

ко1

3.

Електромеханик на голям спомагателен кораб

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6

1017 4003

1117 4003

1217 4003

ко1

4.

Заместник-командир на курсантска рота/ батарея-преподавател

ОН2

1017 4004

1117 4004

1217 4004

ко1

5.

Заместник-командир по ... на ескадрила за осигуряване

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6

1017 4005

1117 4005

1217 4005

ко1

6.

Заместник-командир/Заместник-началник на рота/батарея/звено/команда/отряд/възел ІІ категория/модул/секция/система/център/ хидрографски район/комплекс/позиция/цех/ център

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1017 4006

1117 4006

1217 4006

ко1

7.

Заместник-началник на възел І категория

TН3/ТН5/ТН6

1017 4007

1117 4007

1217 4007

ко1, ко5

8.

Заместник-началник на команден пункт

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4008

1117 4008

1217 4008

ко1

9.

Заместник-началник на център/обект (по ...)

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1017 4009

1117 4009

1217 4009

ко1

10.

Инженер (по ...)

ОН3/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6

1017 4010

1117 4010

1217 4010

ко1, ко5

11.

Инженер-борден

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 5011

1117 5011

1217 5011

ко1

12.

Инструктор по физическа подготовка и спорт

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 4012

1117 4012

1217 4012

ко1, ко5

13.

Инструктор-пилот

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 5013

1117 5013

1217 5013

ко1

14.

Командир на кораб IV ранг/среден спомагателен кораб

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4014

1117 4014

1217 4014

ко1

15.

Командир/Началник на група/тренажорен комплекс

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 4015

1117 4015

1217 4015

ко1, ко5

16.

Командир/Началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/комуникационна система/система в еКИНС

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 4016

1117 4016

1217 4016

ко1

17.

Младши експерт ІІІ степен

ОН1/ОН2/ОН3/

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1017 4017

1117 4017

1217 4017

ко1, ко5

18.

Младши инспектор по летателна подготовка

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 5018

1117 5018

1217 5018

ко1

19.

Началник на дежурна смяна

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4019

1117 4019

1217 4019

ко1

20.

Началник на секция

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1017 4020

1117 4020

1217 4020

ко1, ко5

21.

Началник на учебен център в НГЧ

ТН1

1017 4021

1117 4021

1217 4021

ко5

22.

Организатор-програмист в метеорологичен център

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4022

1117 4022

1217 4022

ко1, ко5

23.

Помощник-началник на отделение

ТН3

1017 4023

1117 4023

1217 4023

ко1, ко5

24.

Помощник-диригент на представителен духов оркестър

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4024

1117 4024

1217 4024

ко5

25.

Помощник-началник на сектор

ТН3

1017 4025

1117 4025

1217 4025

ко1, ко5

26.

Помощник-началник на служба (по ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

1017 4026

1117 4026

1217 4026

ко1, ко5

27.

Проверител

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 4027

1117 4027

1217 4027

ко1, ко5

28.

Психолог

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4028

1117 4028

1217 4028

ко5

29.

Старши геодезист

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4029

1117 4029

1217 4029

ко1, ко5

30.

Старши направленец

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 5030

1117 5030

1217 5030

ко1

31.

Старши офицер

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6

1017 5031

1117 5031

1217 5031

ко1

32.

Старши пилот

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 5032

1117 5032

1217 5032

ко1

33.

Старши помощник-началник на отделение

ТН4/ТН5

1017 4033

1117 4033

1217 4033

ко1, ко5

34.

Старши редактор

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4034

1117 4034

1217 4034

ко1, ко5

35.

Старши топограф

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4035

1117 4035

1217 4035

ко1, ко5

36.

Щурман

ТН1/ТН2/TН3/ ТН4/ТН5/ТН6

1017 4036

1117 4036

1217 4036

ко1

 

Длъжностно ниво 16

 

 

 

1.

Администратор ІІ степен ( по .../на ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4001

1116 4001

1216 4001

ко1, ко5

2.

Геодезист

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4002

1116 4002

1216 4002

ко1, ко5

3.

Директор на професионален сержантски (старшински) колеж

ОН2

2016 3003

2116 3003

по1

4.

Заместник-командир/Заместник-началник на радиолокационен пост/радиолокационна система/система в еКИНС

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4004

1116 4004

1216 4004

ко1

5.

Заместник-началник на цех

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4005

1116 4005

1216 4005

ко1, ко5

6.

Командир на бойна част на среден спомагателен кораб/кораб IV ранг

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1016 4006

1116 4006

1216 4006

ко1

7.

Командир на взвод/тим/катер/буксир/секция/ пост/група (на кораб)

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

2016 3007

2116 3007

по1, по6

8.

Командир на електромеханична част на кораб III ранг/голям спомагателен кораб

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1016 4008

1116 4008

1216 4008

ко1

9.

Командир на команда на кораб II ранг

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1016 4009

1116 4009

1216 4009

ко1

10.

Командир на корабна батарея

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1016 4010

1116 4010

1216 4010

ко1

11.

Командир на курсантски взвод-преподавател

ОН2

1016 4011

1116 4011

1216 4011

ко1, ко5

12.

Командир/Началник на взвод/пускова установка/възел ІІІ категория/тим/разчет

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4012

1116 4012

1216 4012

ко1, ко5

13.

Mетеоролог

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4013

1116 4013

1216 4013

ко5

14.

Младши диспечер-координатор

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4014

1116 4014

1216 4014

ко1, ко5

15.

Младши експерт ІV степен

ОН1ОН2/ОН3/ ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4015

1116 4015

1216 4015

ко1, ко5

16.

Младши пилот

/ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4016

1116 4016

1216 4016

ко1

17.

Младши ръководител на полети

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4017

1116 4017

1216 4017

ко1

18.

Направленец

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4018

1116 4018

1216 4018

ко1

19.

Началник на (радиолокатор/ радиолокационна) станция

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4019

1116 4019

1216 4019

ко1

20.

Началник на кабина

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4020

1116 4020

1216 4020

ко1

21.

Началник на отделение

TН6

1016 4021

1116 4021

1216 4021

ко1, ко5

22.

Началник на работилница

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4022

1116 4022

1216 4022

ко1

23.

Началник на радиолокационна (навигационна) система/станция/център/служба/възел

ОН2/ТН1/ТН2/TН3/ТН4/ТН5/ТН6

2016 3023

2116 3023

по1, по6

24.

Началник на ракетно-огнева/ракетно-стартова група

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4024

1116 4024

1216 4024

ко1

25.

Офицер по ...

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4025

1116 4025

1216 4025

ко1

26.

Помощник-командир на среден спомагателен кораб

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

1016 4026

1116 4026

1216 4026

ко1

27.

Помощник-началник на отделение

ТН4/ТН5

1016 4027

1116 4027

1216 4027

ко1, ко5

28.

Помощник-началник на служба

ТН3/ТН4

1016 4028

1116 4028

1216 4028

ко1, ко5

29.

Преден авионасочвач

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4029

1116 4029

1216 4029

ко1

30.

Редактор

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4030

1116 4030

1216 4030

ко1, ко5

31.

Старши борден техник

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

1016 4031

1116 4031

1216 4031

ко1

32.

Старши техник

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4032

1116 4032

1216 4032

ко1

33.

Топограф

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4033

1116 4033

1216 4033

ко1, ко5

34.

Фотограметрист

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

1016 4034

1116 4034

1216 4034

ко5

 

Длъжностно ниво 15

 

 

 

1.

Главен боцман/водолазен инструктор

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

2015 3001

2115 3001

по1

2.

Главен сержант на Българската армия

СН

3315 2002

по1

3.

Главен специалист (по ...)

СН/ОН1/ОН2/

ОН3/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

2015 3003

2115 3003

по1

4.

Главен специалист (по ...)

СН/ОН1/ОН2/

ОН3/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

2015 2004

2115 2004

по6

5.

Заместник-директор на професионален сержантски (старшински) колеж

ОН2

2015 3005

2115 3005

по1

6.

Комендант на кораб

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 3006

2115 3006

по1

7.

Началник на работилница/пункт/район/ отделение (с две или повече структурни звена)

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 3007

2115 3007

по1

 

8.

Помощник-диригент (тамбурмажор)

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 2008

2115 2008

по6

 

9.

Старши техник-борден

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 3009

2115 3009

по1

 

10.

Старши техник в авиационна база

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 3010

2115 3010

по1

 

11.

Старшина на бойна част/група/служба/секция на кораб/помощник-началник на отделение

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 3011

2115 3011

по1

 

12.

Церемониалмайстор

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2015 4012

2115 4012

по6

 

 

Длъжностно ниво 14

 

 

 

 

1.

Главен водолаз

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2014 3001

2114 3001

по1

 

2.

Главен инструктор (по ...)

ОН1/ОН2/ОН3/

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

2014 3002

2114 3002

по1

 

3.

Главен сержант на СКС(СВ/ВВС)/Флагмански старшина на ВМС

ОН1/ТН3

3314 2003

по1

 

4.

Завеждащ регистратура

СН

2014 3004

2114 3004

по1

 

5.

Заместник-командир на/Заместник-началник на сектор/полигон по ...

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

2014 3005

2114 3005

по1

 

6.

Началник на охрана

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

2014 3006

2114 3006

по1

 

 

Длъжностно ниво 13

 

 

 

 

1.

Главен сержант/Флагмански старшина

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

3313 2001

по1

 

 

Длъжностно ниво 12

 

 

 

 

1.

Главен сержант/Флагмански старшина

ТН3

3312 2001

по1

 

2.

Началник на отделение в професионален сержантски (старшински) колеж

ОН2

3312 3002

по1

 

 

Длъжностно ниво 11

 

 

 

 

1.

Главен инструктор-специалист в професионален сержантски (старшински) колеж

ОН2

3311 2001

по1

 

2.

Главен сержант на батальон

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6

3311 2002

по1

 

3.

Главен сержант/Флагмански старшина

ТН4/ТН5/ТН6

3311 2003

по1

 

4.

Заместник-командир/Заместник-началник на взвод/група/център/тим/възел

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

3111 2004

3211 2004

по1

 

5.

Командир на моторен катер

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

3311 2005

по1

6.

Началник на склад

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3311 2006

по1, по6

7.

Старша медицинска сестра

ОН2

3311 4007

по6

8.

Старша медицинска сестра-борден

ОН2

3311 4008

по6

9.

Техник на самолет (вертолет)

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

3311 2009

по1

10.

Техник на самолет (вертолет)-борден

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

3311 2010

по1

 

Длъжностно ниво 10

 

 

 

1.

Адютант

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2

3310 2001

по1

2.

Водолазен инструктор

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2002

по1

3.

Главен готвач

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2003

по6

4.

Главен инструктор в център

ОН2

3310 2004

по1

5.

Главен сержант на рота/батарея/ескадрила и др. (без ВПН)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2005

по1

6.

Главен сержант/Флагмански старшина на в.ф.

ТН7

3310 2006

по1

7.

Главен техник по ...

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2007

по1

8.

Завеждащ кабинети/комплекс

ОН2

3310 2008

по1

9.

Завеждащ на регистратура в ЦДО на (СКС/вид въоръжена сила)

ТН5

3310 2009

по1

10.

Завеждащ регистратура

СН/ОН1/ОН2/

ОН3/ТН1/ТН2/ ТН3

3310 2010

по1, по6

11.

Завеждащ на регистратура в Оперативен архив на БА

ТН4

3310 2011

по1

12.

Командир на отделение/разчет/екипаж/танк/ КЩМ/БМ/екип/звено/башня

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3010 2012

3110 2012

3210 2012

по1

13.

Комендант на ...

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2013

по1

14.

Концертмайстор

ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ТН5/ТН6/ ТН7

3310 2014

по6

15.

Медицинска сестра (анестезиология и интензивни грижи/операционна и превързочна техника/психиатрични здравни грижи/спешна медицинска помощ/болнична хигиена/ специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания)

ОН2

3010 4015

3110 4015

3210 4015

3310 4015

по6

16.

Механик на моторен катер

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2016

по1

17.

Началник на звено/пост в ЦДО на ... (СКС/вид въоръжена сила)

ТН5

3310 2017

по1

18.

Началник на КТП/КПП

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3210 2018

3310 2018

по1

19.

Началник на отделение/група/работилница/ пункт/пост/установка/команда/кабина/обект/ електростанция/противопожарна охрана/ станция/възел/служба/център (с линейна структура)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2019

по1, по6

20.

Началник на стрелбище

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2020

по1

21.

Началник на хранилище

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2021

по1, по6

22.

Оркестрант I група

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2022

по6

23.

Помощник-дежурен по щаб (в КВМС)

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2023

по1

24.

Старши авиодиспечер

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2024

по1

25.

Старши боцман

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2025

по1

26.

Старши боцман-водолаз

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2026

по1

27.

Старши дежурен (по ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2027

по1

28.

Старши инструктор-специалист в професионален сержантски (старшински) колеж

ОН2

3010 2028

3110 2028

3210 2028

по1

29.

Старши механик-регулировчик

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2029

по1

30.

Старши оператор-оръжейник в Съвместното командване на специалните операции

ТН3/ТН4/ТН6

3010 2030

3110 2030

3210 2030

по1

31.

Старши оператор-радиотелеграфист в Съвместното командване на специалните операции

ТН3/ТН4/ТН6

3010 2031

3110 2031

3210 2031

по1

32.

Старши оператор-разузнавач в Съвместното командване на специалните операции

ТН3/ТН4/ТН6

3010 2032

3110 2032

3210 2032

по1

33.

Старши оператор-санитар в батальон в Съвместното командване на специалните операции

ТН3/ТН4/ТН6

3010 2033

3110 2033

3210 2033

по1

34.

Старши оператор-сапьор в Съвместното командване на специалните операции

ТН3/ТН4/ТН6

3010 2034

3110 2034

3210 2034

по1

35.

Старши писар

ОН1/ОН2/ОН3/

ТН1/ТН2/ТН3

3310 2035

по1

36.

Старши специалист І степен (по ...)

СН/ОН1/ОН2/

ОН3/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3310 2036

по1, по6

37.

Старшина на ...

ОН2/ОН3/ТН1/ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3310 2037

по1

 

Длъжностно ниво 9

 

 

 

1.

Дежурен (по ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2001

по1

2.

Дежурен по пост за предварително криптиране на класифицираната информация (във ВМС)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2002

по1

3.

Завеждащ склад

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3009 2003

3109 2003

3209 2003

по1, по6

4.

Инструктор-специалист в професионален сержантски (старшински) колеж

ОН2

3009 2004

3109 2004

3209 2004

по1

5.

Логистик на ...

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3009 2005

3109 2005

3209 2005

по1

6.

Медицинска сестра

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3009 4006

3109 4006

3209 4006

3309 4006

по6

7.

Медицинска сестра-борден

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3009 4007

3109 4007

3209 4007

3309 4007

по6

8.

Началник на отделение по сигурността на информацията

ТН4

3209 2008

по1

9.

Старша бордна домакиня-стюардеса

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3209 2009

по6

10.

Старши авиомеханик

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3209 2010

по1

11.

Старши автоелектромеханик

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2011

по1

12.

Старши автокранист

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3209 2012

по1

13.

Старши автомеханик

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2013

по1

14.

Старши автомобилен майстор

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2014

по1, по6

15.

Старши администратор

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2015

по1, по6

16.

Старши антенен механик

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2016

по1

17.

Старши баталер

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2017

по1

18.

Старши борден авиофотограф

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2018

по1

19.

Старши водач на мотоповдигач

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2019

по1

20.

Старши водолаз

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3209 2020

по1

21.

Старши готвач

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3009 2021

3109 2021

3209 2021

по1, по6

22.

Старши диспечер

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3

/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2022

по1

23.

Старши електромеханик (в ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2023

по1

24.

Старши електромотокарист

ОН2/ОН3/ТН1/

ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2024

по1

25.

Старши електротехник (в ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2025

по1

26.

Старши инструктор

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2026

по1

27.

Старши кабелен монтажник-измерител

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2027

по1

28.

Старши леководолазен инструктор

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3209 2028

по1

29.

Старши майстор (по ...)

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2029

по1

30.

Старши мерач-оператор

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3009 2030

3109 2030

3209 2030

по1

31.

Старши механик

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2031

по1

32.

Старши механик-борден

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3209 2032

по1

33.

Старши механик-водач

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3009 2033

3109 2033

3209 2033

по1

34.

Старши моторист

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/

ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2034

по1

35.

Старши номер на ракетно-пускова установка

ОН2/ТН1/ТН2/

TН3/ТН4/ТН5/ ТН6/ТН7

3009 2035

3109 2035

3209 2035

по1

36.

Старши оператор

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2036

по1, по6

37.

Старши оръжеен майстор

ОН2/ОН3/ТН1/ ТН2/TН3/ТН4/ ТН5/ТН6/ТН7

3209 2037

по1

38.