навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"

В сила от 01.11.2018 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (ВВМУ "Н. Й. Вапцаров").

Чл. 2. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната - държавно висше военно училище, със седалище в град Варна и има свое знаме, печат и празник - 9 януари.
(2) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е юридическо лице, което съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.

Чл. 3. Мисията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е да подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери за въоръжените сили на Република България, за сектора за националната сигурност и за националното стопанство в съчетание с научноизследователска и иновационна дейност и приложни изследвания.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" включва:
1. обучение на курсанти и военнослужещи за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" по специалности от регулираната професия "Офицер на тактическо ниво на управление", както и по специалности от други акредитирани професионални направления;
2. обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по други акредитирани професионални направления;
3. обучение за придобиване на висше образование на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. специализирано обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и на граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
6. извършване на научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания;
7. развитие на научно-производствена, издателска, спортна, културна и стопанска дейност, свързана с основната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуална собственост;
8. други дейности, предвидени в закон, в акт на Министерския съвет или възложени от министъра на отбраната.
(2) В района на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" не може да се извършва политическа, партийна или религиозна дейност.

Чл. 5. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" провежда обучение на:
1. български граждани за придобиване на образователно-квалификационни степени по акредитирани военни и граждански специалности, образователна и научна степен "доктор" и за придобиване и повишаване на квалификацията;
2. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно българското законодателство;
3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на международни договорености.
(2) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да бъде придобита научна степен "доктор на науките" съгласно придобитата акредитация за обучение в образователна и научна степен "доктор" от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Чл. 6. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се ползва с академична автономия в съответствие с акта за създаването си и с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
(2) Академичното самоуправление се изразява във:
1. изборността и мандатността на органите за управление с изключение на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. правото да изготвя вътрешни актове в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, акта за създаване на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и този правилник;
3. определяне на научно-преподавателския състав при условията и по реда на действащото законодателство;
4. правото на формиране и разходване на собствени приходи от постъпления от научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване и обучение, от следдипломна квалификация и от други дейности, свързани с учебния процес;
5. правото за изграждане, притежаване и ползване на материална база, необходима за дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 7. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, диплома за придобита образователна и научна степен "доктор", диплома за придобита научна степен "доктор на науките", удостоверение за допълнително обучение или специализация и други основни документи в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г.
(2) Специфични названия на отделните образователно-квалификационни степени по различни специалности могат да се дават след утвърждаването им от министъра на образованието и науката.

Чл. 8. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване мнението на обучаемите най-малко веднъж за учебната година в съответствие с Процедурата за провеждане на анкети във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приета от Академичния съвет.

Чл. 9. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" като структура на пряко подчинение на министъра на отбраната е част от въоръжените сили на Република България.

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 10. Длъжностното разписание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" въз основа на решение на Академичния съвет.

Чл. 11. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" включва в структурата си: командване, основни, административни и обслужващи звена.

Чл. 12. Командването на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се състои от началник на училището и негови заместници.

Чл. 13. Основни звена на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са факултетите, департаментите и институтите.

Чл. 14. (1) Административни звена в структурата на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са отделите, отделенията, службите и секциите.
(2) Отделите, отделенията, службите и секциите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в съответствие с функционалното им предназначение извършват планиране, организиране, контролиране, отчитане и анализиране на учебната и научноизследователската дейност, административно, документално и информационно осигуряване, издателска дейност, комплектуване с личен състав, логистично и финансово осигуряване, връзки с обществеността, международно сътрудничество и други дейности.

Чл. 15. Обслужващите звена са сектори, центрове, библиотеки, учебни бази, лаборатории и други структури.

Чл. 16. Учебните центрове за подготовка и квалификация са обслужващи звена, които организират и провеждат обучение на войници (матроси) и резервисти.

Чл. 17. Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е обслужващо звено, което съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и осъществява посреднически функции между академичните среди и морския бизнес при провеждане на учебна плавателна практика, стаж и предлагане на подходяща работа на завършващите.

Чл. 18. (1) Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е създаден Професионален старшински колеж за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Професионалният старшински колеж прилага разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, доколкото в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България не е предвидено друго.
(3) Професионалният старшински колеж провежда обучение по Закона за професионалното образование и обучение самостоятелно или съвместно с други образователни институции и центрове.
(4) Професионалният старшински колеж по ал. 1 е подчинен на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и ползва недвижими имоти, учебна база, административно и информационно осигуряване и преподавателски състав от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" при условия и по ред, определени със заповедта за неговото създаване.
(5) Държавните образователни стандарти, специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план-прием на обучаващите се в Професионалния старшински колеж в състава на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се утвърждават от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката.
(6) Правилникът за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж се издава от министъра на отбраната.

Чл. 19. Органи за управление на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са Общото събрание, Академичният съвет и началникът.

Чл. 20. Общото събрание и Академичният съвет се избират с мандат от четири години, който не се прекъсва с провеждането на частични избори, както и при преобразуване на висшето училище. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичането на мандата на органа.

Чл. 21. (1) Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се състои от представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, на административния персонал и на курсантите, студентите и докторантите от всички звена.
(2) Хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто от състава на Общото събрание, а курсантите, студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто.
(3) Общото събрание се състои от 45 членове и Академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" определя организацията за избор на неговите членове и квотите чрез явно гласуване на събрания на общностите по ал. 1, както следва:
1. за квотата на хабилитираните преподаватели - от събрания на всички хабилитирани преподаватели в училището - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор;
2. за квотата на нехабилитираните преподаватели - от събрание на всички нехабилитирани преподаватели в училището - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор;
3. за квотата на обучаемите в училището - от събрания на всички докторанти, курсанти и студенти;
4. за квотата на административния персонал - от събрание на административния персонал в училището.
(4) Заместник-началниците на училището в случаите, когато не са хабилитирани лица, са членове на Общото събрание от квотата на административния персонал.
(5) Събранията по ал. 3 се свикват по решение на Академичния съвет.
(6) При предсрочно освобождаване на места в Общото събрание се извършва частичен избор за попълването им.
(7) Съставът на Общото събрание се обявява със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(8) Общото събрание се представлява от неговия председател.

Чл. 22. (1) Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател:
1. по искане на началника на училището;
2. по решение на Академичния съвет;
3. по искане най-малко на една четвърт от списъчния му състав; искането се предявява пред председателя на Общото събрание чрез връчване на списък с подписите и изразени мотиви за свикване на събранието и материалите, които ще бъдат обсъждани; председателят в двуседмичен срок след предявяването на искането организира провеждане на общо събрание.
(2) За свикване на Общото събрание членовете му се уведомяват най-малко седем дни преди заседанието, като им се съобщава проектът на дневния ред. Материалите по дневния ред се предоставят за ползване от членовете на Общото събрание.
(3) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на членовете му. Ако редовно свиканото Общо събрание няма кворум, то се свиква отново на същото място и при същия дневен ред не по-късно от седем календарни дни след първоначално обявената дата.
(4) При определяне на кворума по ал. 3 от списъчния състав на Общото събрание се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане, осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от списъчния състав на Общото събрание.
(5) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове с изключение на приемането на проект на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и измененията и допълненията в него, за което се изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.
(6) Заседанията на Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са открити за всички членове на академичната общност.
(7) Академичната общност включва членовете на академичния състав, курсантите, студентите, докторантите и специализантите.

Чл. 23. Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
1. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или проект за неговото изменение и допълнение и чрез началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" го предлага на министъра на отбраната;
2. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните си членове;
3. определя числеността на Академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. определя числеността на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата му неговите председател, заместник-председател и членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за състоянието на училището, както и заключителния отчет в края на мандата на Общото събрание;
6. приема Правилник за дейността на Контролния съвет.

Чл. 24. (1) Академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е орган за ръководство на учебната и научната дейност на училището.
(2) Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за утвърждаване:
1. длъжностното разписание на училището;
2. спомагателното длъжностно разписание на училището за цивилни служители за сметка на собствените приходи не повече от 20 % от щатния състав;
3. решенията за откриване, преобразуване и закриване на департаменти, катедри, научни секции, административни и обслужващи звена;
4. учебните планове по специалностите в професионално направление "Военно дело" съгласувано с министъра на образованието и науката;
5. квалификационните характеристики по специалностите в професионално направление "Военно дело".
(3) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" до министъра на отбраната за откриване на процедури за заемане от военнослужещи на:
1. вакантни академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. вакантни длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.
(4) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" до министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице, за:
1. назначаване на академични длъжности в училището на военнослужещи при условията и по реда на действащото законодателство;
2. назначаване на военнослужещи на длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;
3. освобождаване на военнослужещи от академични длъжности в училището в случаите и при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование.
(5) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" до министъра на отбраната, за:
1. утвърждаване на теми за редовна и задочна докторантура във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. откриване на процедури за прием на редовни и задочни докторанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на действащото законодателство;
3. зачисляване за обучение на лицата, приети за редовни и задочни докторанти по т. 2;
4. зачисляване на военнослужещи и цивилни служители във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за докторанти чрез самостоятелна подготовка.
(6) Академичният съвет прави предложение до министъра на отбраната, който представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на:
1. броя на приеманите за обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" студенти и докторанти - от компетентността на Министерския съвет;
2. размера на таксите за кандидатстване и обучение на студентите и докторантите по т. 1.
(7) Академичният съвет:
1. утвърждава решенията за сключване на договори с потребители за подготовка и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания;
2. приема ежегодния отчет на началника за резултатите от дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав;
3. приема мандатна програма и годишен план за дейността си;
4. определя структурния състав на Общото събрание и организацията на избор на неговите членове;
5. ежегодно приема бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
6. ежегодно приема бюджети на основните звена в частта им, касаеща научноизследователска дейност, развитие и актуализиране на учебно-материалната база и издателска дейност;
7. ежегодно приема размера на средствата за финансиране на Студентски съвет при спазване на изискванията на Закона за висшето образование;
8. приема размера на средствата за финансиране на проекти, финансирани по план на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
9. приема размера на средствата за съфинансиране на проекти, финансирани от други източници;
10. ежегодно прави преглед на организационно-щатната структура на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
11. решава основни въпроси по организацията и съдържанието на научноизследователската дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
12. приема стратегия и планове за развитие на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", които се утвърждават от началника;
13. приема разчета за годишната учебна заетост на преподавателите и неговото изпълнение;
14. приема правилници, правила, нормативи и други документи за определени дейности на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
15. утвърждава системата за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
16. одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема Правилник за развитието на академичния състав и Правилник за атестирането на академичния състав;
17. взема решения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности от цивилни служители;
18. може да предлага на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" отпускане на стипендии за сметка на собствени приходи на курсанти, студенти и докторанти за значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност;
19. за заслуги към развитието на науката и висшето образование присъжда почетните звания: "доктор хонорис кауза" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"; "почетен професор" на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"; "за заслуги към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
20. избира членове на Съвета на настоятелите;
21. взема решения за отправяне на искане за откриване на процедури за оценяване и акредитация;
22. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за:
а) сдружаване с български и чуждестранни висши училища за осъществяване на съвместно обучение в професионално направление "Военно дело" и за провеждане на съвместна научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания в областта на отбраната;
б) откриване на звена в чужбина, включително на поделения на училището в чужбина;
в) сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на Закона за висшето образование в сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации в сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
23. взема решения за:
а) сдружаване с български и чуждестранни висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен франчайз извън професионално направление "Военно дело";
б) сключване на договори за съвместна научноизследователска, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по законодателството на съответната държава извън сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
в) сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на Закона за висшето образование извън сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации извън сферата на отбраната и професионално направление "Военно дело";
24. взема решения за признаване на висше образование или на периоди на обучение, придобити в чужбина, с цел продължаване на образованието във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
25. определя възнагражденията за проведените на хонорар учебни часове;
26. ежегодно взема решение за изплащане на допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките" в съответствие с акта на министъра на отбраната по чл. 214, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и при следните условия:
а) допълнителното възнаграждение се изплаща на лицата, които заемат академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността;
б) финансовата обезпеченост на допълнителното възнаграждение е от реализирани собствени приходи;
в) извършва се по ред, определен в правилник, приет от Академичния съвет;
27. взема решение за предлагане на министъра на отбраната за продължаване заемането на длъжност, за която се изисква хабилитация, от военнослужещи с военно звание полковник/капитан I ранг или висше офицерско звание до навършване на 60 години;
28. взема решение за удължаване на срока на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжността "професор" или "доцент" при навършване на възрастта, определена в Кодекса на труда, в съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
29. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или проект за неговото изменение и допълнение и чрез Общото събрание и началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" го предлага за издаване от министъра на отбраната;
30. приема Правилник за работата на Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
31. по предложение на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" избира заместник-началник по учебната и научната част и заместник-началник по чуждоезиковото обучение за назначаване и освобождаване от министъра на отбраната;
32. избира ръководството и състава на Атестационната комисия на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
33. номинира кандидати за членове на постоянните комисии на НАОА.

Чл. 25. (1) Академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, курсанти, студенти, докторанти и служители.
(2) Хабилитираните лица в Академичния съвет са не по-малко от 70 на сто от неговия състав, а представителите на курсантите, студентите и докторантите - 15 на сто.
(3) Право да свикват Академичния съвет имат началникът на училището, както и не по-малко от една четвърт от членовете му, изявили писмено желание за това. Предлагащите заседанието на Академичния съвет представят в писмен вид и проект на дневен ред.

Чл. 26. Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е военнослужещ, който може да е и хабилитирано лице. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на Общото събрание.

Чл. 27. (1) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" упражнява правомощията на ректор по Закона за висшето образование.
(2) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е пряк началник на личния състав на училището.

Чл. 28. (1) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
1. представлява ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" пред всички органи и лица в страната и в чужбина;
2. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. по право е член на Академичния съвет и негов председател;
4. сключва и прекратява трудовите договори с цивилните служители от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", в т. ч. и назначените по спомагателен щат;
5. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, преместването и отписването на курсантите, студентите, обучаващите се военнослужещи и специализантите, включително и с отстраняването на курсантите;
6. подготвя и предлага за приемане от Академичния съвет годишния отчет за резултатите от дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и годишния доклад с финансовите и натуралните показатели, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав;
7. назначава и освобождава помощник-ректор, който не е член на академичния състав на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
8. при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните звена на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
9. разпорежда се с бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", контролира разработването му по източници и направления и го представя за приемане по установения ред;
10. организира провеждането на оперативно-тактическата подготовка на офицерите;
11. създава по своя преценка помощни консултативни органи, постоянни и временни комисии;
12. отчислява от обучение докторантите, придобили право на защита, и тези, които не се допускат до защита, въз основа на решение за отчисляване на факултетния съвет;
13. издава заповед за състава на научното жури за оценяване на дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академични длъжности по Закона за развитие на академичния състав на Република България за всяка конкретна процедура;
14. назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите, доколкото е в неговите правомощия;
15. извършва преглед на системата за управление на качеството най-малко веднъж годишно;
16. ръководи разработването на Плана за бойна и мобилизационна готовност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и плановете за ускорено обучение при привеждането му в готовност за работа във военно време;
17. предлага обсъдения в Общото събрание проект на Правилник за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или проект за неговото изменение и допълнение за издаване от министъра на отбраната;
18. представя по команден ред годишния доклад за състоянието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
19. в случай че е хабилитирано лице, изпълнява възложената му академична натовареност съгласно Правилника за определяне на учебната заетост на преподавателския, научно-преподавателския и научноизследователския състав на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
20. в случай че е хабилитирано лице, участва в работата на катедрен съвет в неговото професионално направление и може да бъде избиран в състава на съответния факултетен съвет.
(2) В дейността си началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се подпомага от Съвет на началника (Ректорски съвет).
(3) В съвета по ал. 2 освен началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" участват заместник-началниците, помощник-ректорът, деканите на факултети, главният юрисконсулт, главният счетоводител, представител на Студентския съвет и началникът на отдел "Учебна и научна дейност", който е негов секретар.

Чл. 29. (1) Заместник-началникът по административната част и логистиката на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е военнослужещ, който се назначава и освобождава при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Заместник-началникът по административната част и логистиката:
1. подпомага дейността на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и има право да го представлява в случаите, когато е упълномощен от него;
2. организира и носи отговорност за работата по административните и техническите въпроси в дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 30. (1) Заместник-началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по учебната и научната част е военнослужещ, хабилитирано лице.
(2) Заместник-началникът по учебната и научната част упражнява правомощията на заместник-ректор по Закона за висшето образование.
(3) Заместник-началникът по учебната и научната част се назначава и освобождава от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на училището след решение на Академичния съвет.

Чл. 31. Заместник-началникът по учебната и научната част:
1. организира, ръководи, координира и носи отговорност за учебната и научната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. представлява началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", когато е упълномощен от него;
3. участва в заседанията на Академичния съвет с право на съвещателен глас, ако не е негов член.

Чл. 32. (1) Заместник-началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по чуждоезиковото обучение е хабилитирано лице - военнослужещ, който се назначава и освобождава по реда и при условията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Заместник-началникът по чуждоезиковото обучение се подпомага от структура, създадена по спомагателно длъжностно разписание по чл. 24, ал. 2, т. 2.

Чл. 33. Заместник-началникът по чуждоезиковото обучение:
1. организира, ръководи, координира и носи отговорност за чуждоезиковото обучение и учебната дейност с чуждестранните студенти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. представлява началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", когато е упълномощен от него.

Чл. 34. Помощник-ректорът подпомага началника (ректора) по въпроси, свързани със стопанското и финансовото управление на училището.

Чл. 35. (1) Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на Студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица. Членове на Контролния съвет не могат да бъдат:
1. членовете на Академичния съвет на училището;
2. заместник-началниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", помощник-ректорът, деканите на факултети и началниците/ръководителите на други основни звена.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и неговите основни звена и в едномесечен срок от провеждането им докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката;
2. изготвя становище по проекта на бюджет и по изпълнението му и го докладва пред Академичния съвет и Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. участва в проверките за установяване на извършени дисциплинарни нарушения, свързани с учебния процес;
4. докладва за своята дейност пред Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" най-малко веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 36. (1) Към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се създава Съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от седем членове - дарители на училището, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, съсловни, браншови и професионални организации, представители на Студентския съвет и на министъра на образованието и науката.
(4) Не могат да бъдат членове на Съвета на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", с изключение на лицата, заемали длъжността началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(5) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет по предложение на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.

Чл. 37. Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
5. проектите на заявките и предложенията за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;
6. годишния доклад за състоянието на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 38. (1) Съветът на настоятелите заседава най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.

Чл. 39. Мандатът на Съвета на настоятелите е четири години, като съвпада с мандата на органите на управление на училището.

Раздел II.
Факултети


Чл. 40. (1) Факултет се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на действащото законодателство.
(2) Факултетът е основно звено, обединяващо катедри за осигуряване на обучението в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение, и разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, от който хабилитираните лица осигуряват за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове. При необходимост и след решение на Академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да четат не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.

Чл. 41. (1) Органи за управление на факултета са: общото събрание на факултета, факултетният съвет и деканът на факултета.
(2) Мандатът на органите за управление на факултета е 4 години. Той не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.

Чл. 42. (1) Общото събрание на факултета се състои от всички членове на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, от представители на административния персонал и на обучаемите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70 на сто от състава на общото събрание, а обучаемите - най-малко 15 на сто.
(2) Структурата и численият състав на общото събрание на факултета и редът за избиране на представителите по ал. 1 се определят от факултетния съвет, като:
1. представителите на докторантите, курсантите и студентите се избират от събрание на всички обучаеми във факултета, организирано от Студентския съвет;
2. представителите на административния персонал - от събрание на всички служители, организирано от декана на факултета и ръководено от председател, избран от събранието;
3. списъчният състав на представителите на отделните категории се утвърждава от декана на факултета;
4. при необходимост се извършва частичен избор за попълване на освободените места в общото събрание.

Чл. 43. (1) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от състава на хабилитираните си членове. Деканът на факултета и заместниците му не могат да бъдат избирани за председател и заместник-председател на общото събрание на факултета;
2. избира с тайно гласуване за срока на мандата си хабилитирано лице за декан на факултета;
3. определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние;
5. се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по искане на декана на факултета или на една четвърт от списъчния му състав.
(3) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват от председателя на събранието не по-късно от седем дни преди датата на заседанието чрез писмена покана, към която се прилага проектът на дневния ред.
(4) Заседанията на общото събрание на факултета са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав.
(5) При определяне на кворума от списъчния състав на общото събрание се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При промени в броя на членовете на общото събрание на факултета, водещи до нарушаване на определените квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.
(7) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите чрез явно гласуване освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.

Чл. 44. (1) Факултетният съвет се състои от не по-малко от 25 членове и включва представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, курсанти, студенти и докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(2) Факултетният съвет работи по утвърден от него план, като се свиква на заседания от председателя му най-малко два пъти на семестър.
(3) Редът за работа, за провеждане на заседания и избори от факултетния съвет се определя от правила за работата на факултетния съвет.

Чл. 45. Факултетният съвет:
1. избира заместник-декани и определя научен секретар на факултета по предложение на декана с тайно гласуване;
2. утвърждава избора на началниците/ръководителите на катедри във факултета, предложени от катедрените съвети;
3. приема годишния отчет за преподавателската и научната дейност във факултета;
4. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри, обслужващи звена и на поделения на висшето училище в чужбина, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на факултета;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности;
в) обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели;
г) откриване на процедура за заемане на щатно осигурени:
га) вакантни академични длъжности "асистент" от военнослужещи при условия и по ред, определени в действащото законодателство;
гб) вакантни длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" във факултета;
д) състава на научното жури за оценяване на дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академични длъжности за всяка конкретна процедура;
е) заявки за редовни, задочни и дистанционни докторантури и други форми за повишаване на квалификацията на академичния състав;
5. по предложение на научно жури избира лица за заемане на академичните длъжности във факултета "главен асистент", "доцент" и "професор";
6. предлага на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" предприемане на действия по отнемане на научната степен по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и освобождаване от академична длъжност на членове на академичния състав от факултета;
7. обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на факултета, като в случаите на две последователни отрицателни атестации ги предлага на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за вземане на решение;
8. приема учебни програми на изучаваните дисциплини от специалностите и специализациите, за чието преподаване отговаря факултетът;
9. приема индивидуалните планове за обучение на студенти и специализанти;
10. приема индивидуалните планове за обучение на докторантите в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение и избира научните им ръководители;
11. атестира докторантите в края на всяка академична година;
12. по предложение на катедрените съвети взема решение за възлагане на лекции на нехабилитирани лица, притежаващи образователна и научна степен "доктор", от състава на факултета;
13. прави предложения пред общото събрание на факултета или пред органите за управление на училището по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета;
14. ежегодно одобрява и контролира разпределението на учебната заетост между членовете на академичния състав на факултета;
15. обсъжда, дава препоръки и взема решения по дейността на факултетните звена;
16. предлага за издаване научни трудове, учебници и учебни помагала;
17. обсъжда предложения за отправяне на искане за откриване на процедура за акредитиране на специалности от регулираните професии и професионални направления;
18. взема решение по финансовите въпроси на факултета;
19. наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване;
20. прави предложение за продължаване заемането на длъжност, за която се изисква хабилитация, от военнослужещ с военно звание полковник/капитан I ранг или с висше офицерско звание до навършване на 60 години;
21. прави предложение за удължаване на срока на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжност "професор" или "доцент" при навършване на възрастта, определена в Кодекса на труда;
22. взема решение за привличане без конкурс на учени и преподаватели от страната и чужбина за научно-преподавателска дейност като гост-преподаватели и като хонорувани преподаватели;
23. взема и други решения, свързани с дейността на факултета.

Чл. 46. (1) Деканът на факултета е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира при условията и по реда на Закона за висшето образование и се назначава на длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Мандатът на декана приключва заедно с мандата на общото събрание на факултета, което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не може да бъде повече от два.
(3) Деканът е непосредствено подчинен на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника по учебната и научната част, а по въпросите на чуждоезиковото обучение е подчинен и на заместник-началника по чуждоезиковото обучение.
(4) Деканът е пряк началник на целия личен състав на факултета и по отношение на военнослужещите разполага с дисциплинарна власт, съответстваща на длъжността му.

Чл. 47. Деканът на факултета:
1. организира, ръководи, координира и носи отговорност за цялостната дейност на факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет и е негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-декан и научен секретар;
4. осигурява изпълнението на взетите от факултетния съвет решения;
5. заверява семестрите в курсантските и студентските книжки;
6. прави предложение за записване, прекъсване, отстраняване и за прехвърляне на обучаеми в друга специалност или форма на обучение;
7. организира и контролира провеждането и отчета на преподавателската и научната дейност във факултета;
8. разрешава отсъствия на студенти от занятия и други мероприятия на факултета;
9. подготвя и предлага на общото събрание на факултета годишен доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние;
10. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
11. дава съгласие за ползване на отпуск от членовете на академичния състав и административния персонал на факултета;
12. ръководи разработването на перспективен годишен план за развитие на факултета;
13. организира и ръководи приемането на учебните програми и ги предлага за утвърждаване;
14. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния състав от факултета;
15. организира и ръководи междукатедрените методически съвещания;
16. организира поддържането и планира развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база на факултета;
17. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и правилниците, както и от решенията на факултетния съвет или на общото събрание на факултета.

Чл. 48. (1) Заместник-деканът е хабилитирано лице. Той се избира, освобождава и отзовава при условията и по реда на Закона за висшето образование, а когато е военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Мандатът на заместник-декана приключва заедно с мандата на факултетния съвет, който го е избрал.
(3) Правата и задълженията на заместник-декана се определят от факултетния съвет по предложение на декана.

Чл. 49. (1) В дейността си декан се подпомага от декански съвет.
(2) В деканския съвет освен декана на факултета и заместник-декана участват и началниците/ръководителите на катедри.

Раздел III.
Департаменти


Чл. 50. (1) Департамент се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на действащото законодателство.
(2) Департаментът е основно звено на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за обучение по една или повече дисциплини, които не съставляват специалност. В него работят не по-малко от 14 души академичен състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор в училището.
(3) Органи на управление на департамента са:
1. общото събрание;
2. съветът на департамента;
3. директорът.
(4) Мандатът на органите за управление на департамента е 4 години. Той не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.

Чл. 51. (1) Общото събрание на департамента се състои от академичния състав на департамента - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", и от неговия административен персонал.
(2) Общото събрание на департамента:
1. обсъжда и приема проект на правилник за дейността на департамента или проект за неговото изменение и допълнение и го предлага за приемане в окончателен вариант на Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на общото събрание; директорът и заместник-директорът на департамента не могат да бъдат избирани за председател на общото събрание на департамента;
3. избира с тайно гласуване за срока на мандата си директор на департамента;
4. определя числеността на съвета на департамента и избира с тайно гласуване неговите членове;
5. обсъжда и приема годишния отчет на директора за дейността на департамента и за развитието на академичния състав.

Чл. 52. (1) Съветът на департамента се състои от 5 до 11 членове и включва представители на академичния състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, и на административния персонал.
(2) Председател на съвета на департамента е директорът на департамента.
(3) Съветът на департамента:
1. избира заместник-директор и ръководители на звена с тайно гласуване - по предложение на директора на департамента;
2. обсъжда проект на правилник за дейността на департамента или проект за неговото изменение и допълнение и чрез общото събрание и директора на департамента го предлага за приемане в окончателен вариант на Академичния съвет;
3. прави предложение пред Академичния съвет за откриване, трансформиране или закриване на структурни звена от департамента; решенията се вземат с обикновено мнозинство от списъчния състав;
4. прави предложения за попълване и професионално усъвършенстване на научно-преподавателския състав на департамента;
5. обсъжда резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на департамента;
6. приема разчета за годишната учебна заетост на преподавателите и неговото изпълнение.
(4) Съветът на департамента изпълнява и други функции, произтичащи от действащото законодателство.

Чл. 53. (1) Директорът на департамента се избира, освобождава или отзовава при условията и по реда на Закона за висшето образование. Когато е военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговият мандат приключва заедно с мандата на общото събрание на департамента, което го е избрало, като броят на последователните му мандати на тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника по учебната и научната част, а по въпросите на чуждоезиковото обучение е подчинен и на заместник-началника по чуждоезиковото обучение.
(3) Директорът на департамента е пряк началник на целия личен състав на департамента.
(4) Директорът на департамента:
1. представлява департамента и го ръководи в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за развитието на академичния състав на Република България, този правилник и правилника за дейността на департамента;
2. организира и контролира изпълнението на решенията на общото събрание и на съвета на департамента, както и на решенията на органите за управление на училището, касаещи департамента;
3. осигурява и контролира провеждането на учебната дейност в департамента.

Раздел IV.
Институти


Чл. 54. (1) Институт се открива, преобразува или закрива при условията и по реда на действащото законодателство.
(2) Институтът е основно звено на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", което обединява академичен състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност.
(3) Лицата, заемащи академични длъжности в института, могат да осъществяват и учебна дейност при спазване на разпоредбите на Закона за висшето образование.
(4) Институтът провежда обучение по специалности при спазване на разпоредбите на Закона за висшето образование.
(5) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(6) Предметът на дейност на института се регламентира в решението за откриването му.

Раздел V.
Катедри


Чл. 55. (1) Катедрата е първично звено на факултет или департамент, което осъществява учебна и научноизследователска дейност по една или по група сродни дисциплини.
(2) Катедрата включва най-малко 7-членен академичен състав - военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага при създаване на катедри по нови учебно-научни направления за срок до 5 години от тяхното създаване.

Чл. 56. (1) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и началникът/ръководителят на катедрата.
(2) Мандатът на органите за управление на катедрата е 4 години. Той не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.

Чл. 57. (1) Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата - военнослужещи и цивилни служители, работещи на основен трудов договор.
(2) Заседанията на катедрения съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на неговите членове. Той взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
(3) При определяне на кворума от списъчния състав на катедрения съвет се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната.

Чл. 58. Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началника/ръководителя на катедрата и го предлага за утвърждаване от съвета на основното звено;
2. избира с явно гласуване секретар на катедрения съвет;
3. обсъжда и предлага за приемане на факултетния съвет учебните програми на изучаваните дисциплини, за които отговаря катедрата;
4. разпределя учебната работа между академичния състав;
5. обсъжда и предлага включването в издателския план на училището на авторски учебници и учебни помагала на членове от катедрата;
6. обсъжда проекти на дисертационни трудове и предлага на съвета на основното звено зачисляване на докторанти в докторантура чрез самостоятелна подготовка;
7. провежда предварително обсъждане на дисертационни трудове и предлага откриване на процедура за защита;
8. прави предложения за обявяване на конкурси за хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, за обявяване на вакантни академични длъжности "асистент" и за привличане на гост-преподаватели и на хонорувани преподаватели;
9. прави предложения за удължаване на срока на трудовите договори на хабилитирани преподаватели при условията и по реда на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование, като решенията се вземат с тайно гласуване;
10. обсъжда и приема атестационните оценки на членовете на катедрата с тайно гласуване;
11. обсъжда и приема индивидуалните планове на докторанти, специализанти и новоназначени преподаватели;
12. дава становища за дългосрочна специализация или за време за творческо развитие;
13. приема годишния план и отчета за работата на катедрата;
14. обсъжда учебната дейност и методическата подготовка на новоназначени преподаватели в катедрата, качеството на използваните от тях учебни материали и пособия;
15. обсъжда и при необходимост предлага промени в учебния материал и учебните програми по отделните дисциплини в съответствие с настъпили промени в държавните и международните изисквания, препоръките и изискванията на потребителите на кадри и въвеждането на нови технически средства и системи;
16. обсъжда и предлага теми за докторантура;
17. обсъжда и приема програми за конкурсни изпити, въпросници за семестриални изпити и изпити по специалността;
18. предлага членове на научни журита за всяка конкретна процедура за оценяване на дисертационен труд или на кандидати за заемане на академични длъжности;
19. избира рецензенти на научни трудове, обсъжда ги и прави предложения за публикуването им в изданията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
20. избира отговорника по качеството на обучението в катедрата;
21. обсъжда и решава други въпроси във връзка с дейността на катедрата.

Чл. 59. (1) Началникът/ръководителят на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата. Той се избира за срок четири години от катедрения съвет с тайно гласуване, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено.
(2) Началникът на катедра - военнослужещ, се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Началникът на катедра - цивилен служител, заема длъжността по основен трудов договор, сключен с началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(4) Началникът на катедра упражнява правомощията на ръководител на катедра по смисъла на Закона за висшето образование.
(5) Началникът/ръководителят на катедрата организира и ръководи цялостната дейност на катедрата:
1. подготвя и ръководи заседанията на катедрения съвет;
2. планира, организира, ръководи и отчита учебната, методическата и научната дейност на академичния състав на катедрата;
3. организира осигуряването с преподаватели на учебните дисциплини от направлението на катедрата и учебната практика;
4. контролира спазването на графика на учебния процес, разписанието за занятията и провеждането на семестриалните изпити;
5. контролира обучението на докторантите;
6. ръководи развитието на учебно-материалната база на катедрата;
7. подготвя и представя за обсъждане от катедрения съвет годишния отчет на катедрата;
8. съгласува отпуските на целия състав на катедрата;
9. прави предложения пред ръководителя на основното звено, свързани със състава на катедрата, учебната и научноизследователската дейност, повишаването на квалификацията на преподавателите;
10. изготвя научните атестации на академичния състав на катедрата.

Раздел VI.
Мандатност на изборните длъжности


Чл. 60. (1) Лицата, избирани на ръководните длъжности: декан на факултет, директор на институт, директор на департамент, и техните заместници не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
(2) Деканите, ръководителите на звена, както и членовете на Академичния съвет и факултетните съвети на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичането на мандата с решение на избралия ги орган, прието с мнозинство от повече от половината членове от списъчния му състав.
(3) Мандатът на лицата по ал. 1 - цивилни служители, се прекратява предсрочно при навършване на 65-годишна възраст освен в случаите, когато срокът е удължен при условията и по реда на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. Органът, който ги е избрал, провежда частичен избор в срок до два месеца.
(4) При предсрочно освобождаване за един мандат се счита времето, през което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.

Глава трета.
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Чл. 61. (1) Академичният състав включва военнослужещи и цивилни служители, заемащи академични длъжности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", както и други лица по Закона за висшето образование.
(2) Академични длъжности са:
1. за нехабилитирани лица: "асистент" и "главен асистент";
2. за хабилитирани лица: "доцент" и "професор".
(3) Длъжностите, на които се възлага само преподавателска дейност за неспециалисти по чуждоезиково обучение, спорт и други, са "преподавател" и "старши преподавател".
(4) За провеждане на специализирано обучение, професионално практическо обучение, придобиване на квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, от цивилните служители, както и от служители от други министерства и ведомства и от други граждани, се назначават инструктори.

Чл. 62. (1) Процедурите за заемане на вакантни академични длъжности от военнослужещи се откриват от министъра на отбраната по предложение на Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", внесено от началника на училището, при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Допълнителни изисквания за заемането им се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Процедурите за заемане на вакантни академични длъжности от цивилни служители се откриват от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото прилагане.
(3) Съотношението на академичните длъжности по чл. 61, ал. 2 се определя в Правилник за определяне на учебната заетост на преподавателския, научно-преподавателския и научноизследователския състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" съобразно изискванията на учебните планове и се утвърждава от Академичния съвет.
(4) Лицата, заемащи академични длъжности, извършват преподавателска и научноизследователска дейност.

Чл. 63. Академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се заемат с конкурс, обявен при наличие на вакантна длъжност и осигурена преподавателска и научноизследователска натовареност, по предложение на факултетния съвет и след утвърждаване от Академичния съвет:
1. за военнослужещи - със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители и граждани - със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 64. Оценяването на кандидатите за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се извършва от научни журита в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 65. (1) Академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се заемат при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, като допълнителните изисквания за военнослужещите се определят в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Критериите и показателите за оценяване на кандидатите се определят при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
(2) Заемането на длъжностите "асистент", "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" се извършва при условия и по ред, определени със заповед на министъра на отбраната.

Чл. 66. (1) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да се извършва без конкурс по решение на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от Академичния съвет, при условия и по ред, определени с правилник за развитието на академичния състав.
(2) Преминаването на лица от академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата академична длъжност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да се извършва без конкурс с избор по решение на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от Академичния съвет и при условия и по ред, определен с правилник за развитието на академичния състав. По същия ред може да се осъществи преминаване на същата или на съответна академична длъжност и от чуждестранно висше училище или научна организация, които са признати и акредитирани от съответните за чуждата държава компетентни органи.
(3) Академичният съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" утвърждава решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни журита и избора на кандидати за заемане на академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор", въз основа на които началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" издава заповед за състава на научното жури.

Чл. 67. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да привлича при необходимост хонорувани преподаватели.
(2) Кандидатите за хонорувани преподаватели трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" или образователна и научна степен "доктор" в съответната научна област, а кандидатите, привличани за преподаване на чужд език или спорт - образователно-квалификационна степен "бакалавър".
(3) Решение за привличането им взема факултетният съвет по предложение на ръководителя на катедрата, за която има такава необходимост. Решението се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове на съвета. Право на глас имат хабилитираните членове на факултетния съвет.
(4) Отношенията на хоноруваните преподаватели с ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се уреждат с граждански договор за срок не повече от една година. Договорът може да бъде подновяван по решение на факултетния съвет.

Чл. 68. (1) С решение на факултетния съвет могат да се привличат за извършване на научно-преподавателска дейност учени и преподаватели от страната и от чужбина в качеството им на гост-преподаватели за определен срок.
(2) Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс по ред, определен с правилника за развитието на академичния състав.

Чл. 69. За подпомагане на научноизследователската работа и културната дейност могат да се назначават специалисти и експерти. Назначаването, както и конкретните названия на длъжностите им, се определят при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за развитието на академичния състав.

Чл. 70. (1) Военнослужещите се назначават на академични длъжности и на длъжности "преподавател", "старши преподавател", "инструктор" и "старши инструктор" от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице при условията и по реда на действащото законодателство.
(2) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" назначава цивилните лица на академични длъжности и на длъжности "преподавател" и "старши преподавател" при условията и по реда на действащото законодателство.

Чл. 71. (1) Трудовите договори с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност "професор" или "доцент", при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат удължавани, както следва:
1. факултетният съвет взема решение по предложение на началника/ръководителя на катедрата, за нуждите на която се привлича лицето;
2. решението на факултетния съвет се утвърждава от Академичния съвет.
(2) Срочни трудови договори по ал. 1 могат да се сключат за срок една година, но за не повече от три години - с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност "професор", или за срок една година, но за не повече от две години - с хабилитирани преподаватели, които заемат длъжност "доцент".

Чл. 72. Членовете на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на училището, ако не са гост-преподаватели и хонорувани преподаватели;
2. да разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно в съответствие с изискванията на учебния план и учебната програма;
3. да провеждат научни изследвания и да публикуват резултатите от тях, като спазват изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
4. да ползват базата и възможностите на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за научното и професионалното си израстване;
5. да извършват научни изследвания и консултантски услуги, да провеждат курсове и други дейности, свързани с предмета на дейността им в училището, съгласно правилник за тези дейности, приет от Академичния съвет, а за военнослужещите - при спазване ограниченията, определени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
6. да ползват на всеки 7 години до една академична година за творческо развитие, в която се включват специализациите и участието им в курсове и други форми за повишаване на квалификацията с откъсване от работа с продължителност повече от 3 месеца, като през това време не им се възлага учебна заетост, а решение за ползването на правото взема факултетният съвет; правото се отнася за лицата, заемащи академичните длъжности "асистент", "главен асистент", "доцент" и "професор"; редът за ползване се определя в правилника за развитието на академичния състав;
7. да участват в курсове и специализации в страната и в чужбина, включително с откъсване от работа, с оглед повишаване на тяхната научна, методическа и професионална подготовка; решението се взема с явно гласуване от факултетния съвет по предложение на катедрения съвет;
8. да членуват и да участват в дейността на национални и международни организации, професионални общности, творчески съюзи, асоциации, дружества и сдружения, свързани с професионалните им интереси;
9. да присъстват при разглеждане на служебното им положение, да бъдат изслушвани и да получават писмен отговор на отправените от тях писмени възражения, жалби и др.

Чл. 73. Членовете на академичния състав на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си по длъжностна характеристика;
2. да съблюдават научната и професионалната етика;
3. да провеждат учебния процес на високо научно и методическо равнище;
4. да работят за повишаване на своята научна, професионална, педагогическа и методическа подготовка;
5. да не провеждат политическа, търговска и религиозна дейност в училището и при осъществяването на учебна дейност извън него;
6. да спазват правилниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
7. да разработят и да оповестят по подходящ начин описание на водения от тях лекционен курс, включващо брой, заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, препоръчителна литература, изискванията към обучаемите, условията за получаване на семестриална заверка и начина на формиране на оценката и формите на проверка на знанията и уменията;
8. да изпълняват конкретни задачи по предмета на своята дейност, възложени им от ръководителите на звената, в чийто състав са включени, и от ръководството на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 74. Лицата от академичния състав отговарят дисциплинарно за нарушенията на служебните или трудовите си задължения:
1. военнослужещите - съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и уставите;
2. цивилните служители - съгласно Кодекса на труда и Закона за висшето образование.

Чл. 75. (1) Всеки член на академичния състав или административния персонал на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или негово звено, който невярно отразява завършени етапи в обучението на курсант, студент, обучаващ се военнослужещ, докторант и специализант.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват при условията и по реда на действащото законодателство от тричленна комисия, назначена с писмена заповед на началника на училището. В състава на комисията задължително се включва член (членове) на контролния съвет на училището.
(3) Член на академичния състав, за който по установения ред е доказана проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.

Чл. 76. (1) Лицата от академичния състав се освобождават от длъжност:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление;
3. при две последователни отрицателни атестации;
4. при отнемане на научната степен;
5. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност и не съществуват възможности за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина след решение на съвета на основното звено;
6. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които е придобило или е участвало в процедура за придобиване на научна степен, или е заело, или е участвало в конкурс за заемане на академична длъжност;
7. при извършване на провинения, даващи основание за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение;
9. когато в качеството си на член на жури или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда.
(2) Освобождаването от длъжност на цивилните служители - членове на академичния състав, в случаите по ал. 1 и отнемането на научната степен при освобождаване по ал. 1, т. 6 се извършват от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" след решение на съвета на основното звено.
(3) Освободените по ал. 1, т. 5 цивилни служители - членове на академичния състав, получават обезщетение в размер на трудовото си възнаграждение до изтичането на трудовия им договор, но за не повече от 12 месеца след освобождаването им.
(4) Освобождаването от длъжност на военнослужещите - членове на академичния състав, в случаите по ал. 1 се извършва от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". При освобождаване по ал. 1, т. 6 началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" отнема научната степен.

Чл. 77. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" оценява приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, административната и други дейности. Атестирането се извършва веднъж на 5 години за хабилитираните лица и веднъж на 3 години - за нехабилитираните.
(2) Военнослужещите - членове на академичния състав, се атестират при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование.
(3) Оценяването и атестацията на членовете на академичния състав се извършват по показатели, критерии и ред, определени с правилника за атестирането на академичния състав.

Чл. 78. Носителите на званието "доктор хонорис кауза" имат право всяка година да изнасят публична лекция в училището.

Глава четвърта.
ОБУЧАЕМИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 79. (1) Обучаващите се във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са курсанти, военнослужещи, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, студенти, докторанти и специализанти.
(2) Обучаваните в редовна форма за нуждите на Министерството на отбраната и на други ведомства за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" са курсанти. По време на обучението курсантите се обучават и по съответна акредитирана гражданска специалност, и придобиват ОКС "бакалавър" по военна и по гражданска специалност.
(3) Обучаваните за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение са военнослужещи, чийто статус се определя съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, правилника за неговото прилагане и нормативни актове, касаещи обучението в областта на отбраната.
(4) Студентите са лица, които се обучават за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър".
(5) Докторантите са лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър", обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
(6) Специализантите са лица, повишаващи квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобиват по-висока образователно-квалификационна степен или нова специалност.
(7) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване, определен в Закона за висшето образование.

Чл. 80. (1) Условията и редът за приемане на курсантите, докторантите и специализантите се определят с акт на министъра на отбраната.
(2) Условията и редът за приемане на студентите се определят с Правилника за приемане на студентите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приет от Академичния съвет.
(3) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" приема при облекчени условия кандидат-курсанти и кандидат-студенти, успешно участвали в конкурсните изпити, които са:
1. класирани с еднакъв състезателен бал - приемат се и двамата, ако кандидатстват за студенти, а ако кандидатстват за курсанти - след разрешение от министъра на отбраната се приемат и двамата;
2. близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и единият от тях е приет - приемат се и двамата;
3. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и повече деца и кръгли сираци - освобождават се от такси за конкурсните изпити, ако отговарят на изискванията за прием в съответната специалност, за която кандидатстват.

Чл. 81. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" извършва обучение срещу заплащане на студенти и докторанти при условията и по реда на Закона за висшето образование.
(2) Приемането на студенти за обучение срещу заплащане в образователна и квалификационна степен "бакалавър" се извършва без конкурсен изпит на основание подадени от тях документи за кандидатстване.
(3) Приемането на студенти за обучение срещу заплащане в образователна и квалификационна степен "магистър" се извършва без конкурсен изпит на основание подадени от тях документи за кандидатстване при условие, че имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование.
(4) Приемането на докторанти за обучение срещу заплащане в редовна и задочна форма в образователна и научна степен "доктор" се извършва чрез конкурсни изпити. Конкурсните изпити включват изпит по специалността и по чужд език.
(5) Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен "доктор" се извършва без конкурсен изпит през цялата академична година.
(6) Правото по ал. 4 ползват лицата, които имат успех не по-малко от "много добър" (4,50) от конкурсните изпити за докторанти.
(7) Със студентите и докторантите, които се обучават срещу заплащане, училището сключва договор.
(8) Размерът на таксите за кандидатстване и за обучение по ал. 1 - 5 се определят от Академичния съвет при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Чл. 82. Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на всеки шест месеца, както и при поискване от министъра на образованието и науката, представя необходимата информация за поддържане на информационната система на Министерството на образованието и науката.

Раздел II.
Курсанти и военнослужещи, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело"


Чл. 83. (1) На курсантите се присвояват звания:
1. курсант;
2. курсант-старшина ІІ степен;
3. курсант-старшина І степен;
4. курсант-главен старшина;
5. курсант-мичман.
(2) Поредно звание на курсантите се присвоява след успешно завършване на всяка учебна година със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 84. Курсантите се оценяват ежегодно с цел осигуряване кариерното им развитие след завършване на обучението. Оценяването се извършва по система от критерии, определени с Методика за ежегодна оценка и класиране на курсантите във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 85. (1) Курсантите имат право:
1. да ползват домашен отпуск в размер на седем календарни дни при: сключване на граждански брак, при раждане или осиновяване на дете; при тежко заболяване или смърт на съпруга (съпруг), дете, родител или други роднини по права линия или когато семейството му е пострадало от бедствие, авария или друго извънредно обстоятелство;
2. да ползват домашен отпуск за времето на временна неработоспособност, установена от компетентните здравни органи;
3. да ползват домашен отпуск, когато:
а) са призовани в съд или в други органи като страна, свидетел или вещо лице;
б) са кръводарители - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 2 дни след него;
4. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;
5. да получават квалифицирана помощ и ръководство за професионалното си израстване;
6. да изучават факултативно допълнителни курсове, провеждани в катедрите;
7. да участват в научноизследователската дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;
8. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище;
9. да ползват намаление при пътуване по градския и междуградския транспорт при условия и по ред, определени от действащото законодателство;
10. да се сдружават в учебни, научни, спортни и културни общности, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България и не възпрепятства участието им в учебния процес, съгласувано с преките им командири и началници;
11. да се преместват в друга специализация при съгласие на заявителя на кадри след решение на Академичния съвет;
12. да прекъсват или презаписват годината при продължително отсъствие поради временна неработоспособност, но за не повече от една година, веднъж за срока на обучение; прекъсването става с разрешение на началника на училището и удостоверение, издадено от компетентните медицински органи;
13. да ползват ваканция в размер на 30 календарни дни за учебна година, които се ползват по време на студентския празник, коледните и новогодишните празници, след завършването на зимния семестър и след завършването на летния семестър;
14. да получават стипендии;
15. да кандидатстват и да преминат част от обучението си в друга образователна институция, с която ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има договорености за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в съответствие с учебния план;
16. да получават академична справка при напускане на училището.
(2) Курсантките майки имат право да прекъснат обучението си за времето на бременност и раждане въз основа на удостоверение, издадено от компетентните медицински органи, както и за времето на отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст въз основа на молба и копие от акт за раждане на детето.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", ползват правата по ал. 1, т. 4 - 8, 10 - 12 и 14 - 16.

Чл. 86. (1) На курсантите, завършили ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за нуждите на Министерството на отбраната, се присвоява офицерско звание "лейтенант" и им се предлагат вакантни офицерски длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в съответствие с придобитата военна специалност и специализация.
(2) На курсантите, завършили ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за нуждите на други министерства или ведомства, се присвоява офицерско звание "лейтенант" и се зачисляват в запаса.
(3) На курсантите, завършили за нуждите на Министерството на отбраната, които не са издържали държавните изпити или не са защитили дипломните си работи на редовната и на поправителната сесия, се присвоява военно звание "офицерски кандидат - 1-ви клас" и се назначават на длъжност за офицерски кандидат за срок от една година.
(4) След успешно полагане на държавните изпити или след защита на дипломната работа в срока по ал. 3 им се присвоява военно звание "лейтенант" и се назначават на офицерска длъжност.

Чл. 87. (1) Курсантите са длъжни:
1. да спазват договора за военна служба, настоящия правилник и другите актове, регламентиращи дейността на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
2. да носят униформено облекло и отличителни знаци в съответствие с утвърдените правила;
3. в началото на обучението си:
а) да положат военна клетва, което се удостоверява с подписване на клетвен лист;
б) да подадат декларация за имотното състояние и доходите си, декларация, че не членуват в политическа партия и декларация за липса на обстоятелства по чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. да не напускат района на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" освен в случаите, когато са във ваканция, в домашен отпуск, както и в други случаи, определени със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или на министъра на отбраната или оправомощени от него длъжностни лица;
5. да допринасят със своята подготовка и поведение за опазването на доброто име и издигането на престижа на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
6. да присъстват редовно и да участват активно в задължителните форми на учебни занятия съгласно разписанието за занятия, учебните програми и учебния план;
7. да се подготвят задълбочено и да полагат в определените срокове изпити и да изпълняват другите си задължения по учебния план;
8. да спазват седмичното разпределение на времето;
9. да опазват материално-техническата база на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
10. да спазват академичната етика, нормите и правилата за поведение съгласно Етичния кодекс на военнослужещия;
11. да поддържат необходимата хигиена в сградите на училището, както и в прилежащите им райони;
12. да изразяват публично отношение по въпроси, свързани с отбраната на Република България, при условия и по ред, определени от министъра на отбраната;
13. да не употребяват наркотични и/или други упойващи вещества.
(2) Курсантите са длъжни да провеждат учебна практика и стаж във въоръжените сили, като за времето на учебната практика или стаж са длъжни:
1. да изпълняват задачи, утвърдени в заданието за учебната практика или стаж;
2. да спазват войсковия ред и разпределението на времето на военното формирование или структура от въоръжените сили, където се провежда учебната практика или стаж;
3. да се настаняват и хранят във военното формирование или структура по т. 2.
(3) Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", са длъжни да спазват задълженията по ал. 1, т. 1, 2, 5 - 13 и ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 88. Във връзка с подготовката за изпълнение на военната служба като професия курсантите:
1. изучават уставите на въоръжените сили и други нормативни и административни актове в областта на отбраната;
2. се назначават за командири в курсантски подразделения и носят наряд при условия и по ред, определени с уставите на въоръжените сили и с други актове на министъра на отбраната.

Чл. 89. (1) Курсантите нямат право да членуват в политически партии, движения или коалиции с политически цели и да предприемат действия по време на обучението си, с които да нарушават политическата си неутралност.
(2) Курсантите не могат да извършват пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели, на синдикални организации и на кандидати за изборни длъжности.
(3) Курсантите не могат да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или коалиции с политически цели, когато носят военна униформа.

Чл. 90. Курсантите не могат да извършват религиозна или атеистична пропаганда по време на обучението си.

Чл. 91. Не се разрешава преместване на курсантите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в друго висше училище или друга специалност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 92. (1) При виновно неизпълнение на задълженията по чл. 87 - 90 на курсантите могат да се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. мъмрене;
3. строго мъмрене;
4. предупреждение за понижаване на
курсантското звание с една степен за срок от 6 месеца до една година;
5. понижаване на курсантското звание с една степен за срок от 6 месеца до една година;
6. предупреждение за отстраняване по дисциплинарен ред от училището;
7. отстраняване по дисциплинарен ред от училището.
(2) Наказанията "забележка", "мъмрене" и "строго мъмрене" се налагат от преките командири (началници).
(3) Наказанията "предупреждение за понижаване на курсантското звание с една степен за срок от 6 месеца до една година", "понижаване на курсантското звание с една степен за срок от 6 месеца до една година", "предупреждение за отстраняване по дисциплинарен ред от училището" и "отстраняване по дисциплинарен ред от училището" се налагат от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Преките командири (началници) могат да налагат и дисциплинарните наказания, които са в правомощията на подчинените им длъжностни лица.
(5) Когато длъжностно лице по ал. 2 няма право да издава писмена заповед, то изготвя предложение за налагане на дисциплинарно наказание по команден ред.
(6) При установяване на виновно неизпълнение на задълженията по чл. 87 - 90 с писмена заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се назначава комисия за извършване на служебна проверка за събиране на доказателства за извършеното нарушение.
(7) За дейността си комисията изготвя протокол, който съдържа:
1. данни, които конкретизират нарушителя;
2. описание на нарушението (деяние, действие или бездействие, време, място и начин на извършване);
3. вредни последици и причинна връзка с нарушението;
4. данни за вината на нарушителя за извършване на конкретното нарушение;
5. причини и условия, довели до извършване на нарушението;
6. предложение за вида на наказанието.
(8) Към протокола се прилагат всички събрани доказателства и писмени обяснения.
(9) В срок до 5 работни дни от получаване на протокола по ал. 7 началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или оправомощено от него лице провежда беседа с нарушителя, на която:
1. запознава курсанта със събраните доказателства, които дават основание за налагане на наказание;
2. изслушва курсанта или приема писмените му обяснения.
(10) В беседата по ал. 9 вземат участие председателят или членове на комисията за извършване на служебната проверка. За беседата се съставя протокол, който се подписва от участвалите лица.
(11) Отказът на нарушителя да даде писмени обяснения или да подпише протокола от беседата се удостоверява с подписите на двама военнослужещи.
(12) Писмените обяснения на курсанта се прилагат към протокола.
(13) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" прави преценка на събраните доказателства и на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и на направеното предложение за наказание.
(14) При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, и поведението на военнослужещия до извършване на нарушението.
(15) Началникът на ВВМУ"Н. Й. Вапцаров" издава мотивирана писмена заповед, с която налага наказание. Наказанието се налага не по-късно от два месеца от установяване на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му.
(16) В заповедта по ал. 15 се посочват извършителят, мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, доказателствата, въз основа на които е установено нарушението, правното основание и наказанието, което се налага, срокът на наказанието, срокът и редът за обжалване на заповедта.
(17) Заверено копие от заповедта за наказание се връчва на курсанта срещу подпис и се отбелязва датата на връчване. Същата подлежи на изпълнение от деня на връчването и.
(18) Наказанията "забележка", "мъмрене" и "строго мъмрене" се заличават след изтичане на 6 месеца от датата на налагане на наказанието.
(19) Наказанието "предупреждение за отстраняване по дисциплинарен ред от училището" се заличава след изтичане на една година от датата на налагане на наказанието.
(20) Наказанията "предупреждение за понижаване на курсантското звание с една степен за срок от 6 месеца до една година" и "понижаване на курсантското звание с една степен за срок от 6 месеца до една година" се заличават с изтичането на срока на наказанието.
(21) С писмена заповед началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да заличи предсрочно наложено наказание, когато са изтекли две трети от срока му, при показани високи резултати от курсанта при изпълнение на задълженията му и видимо изпълнение на положителната роля на наказанието.
(22) При виновно неизпълнение на задълженията по чл. 87, ал. 1, т. 1, 2, 5 - 13 и ал. 2, т. 1 и 2 на военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", могат да се налагат наказания по ал. 1, т. 1 - 3, 6 и 7 по реда на ал. 2 - 21.

Чл. 93. (1) Курсантите се отстраняват по дисциплинарен ред по чл. 92, ал. 1, т. 7 от училището задължително при:
1. осъждане за умишлено престъпление от общ характер или лишаване от право да заема държавна длъжност или да упражнява професията или дейността;
2. при нарушаване на забрана по чл. 89;
3. предоставяне на неверни данни, въз основа на които са приети в училището, или при подправяне на документи;
4. системно неизпълнение на задълженията им;
5. управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични и/или упойващи вещества.
(2) При отстраняване по дисциплинарен ред от училището курсантът не може да възстановява права и да бъде приеман повторно за обучение.

Чл. 94. (1) Извън случаите по чл. 93 курсантите се отстраняват от училището при:
1. отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или при отказ на курсанта да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация;
2. отказ да подадат декларация за имотното състояние и доходите си, декларация, че не членуват в политическа партия, и декларация за липса на обстоятелства по чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. придобиване на друго гражданство с изключение на случаите по чл. 141, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. слаб успех.
(2) Отстраняването се извършва със заповед на началника на училището.

Чл. 95. Военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", се отстраняват от училището в случаите по чл. 93, ал. 1, чл. 94, ал. 1, т. 4 и при прекратяване на договора за военна служба със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 96. (1) При отстраняване от училището по чл. 93 и чл. 94, ал. 1, т. 1, 2 и 3 договорът за военна служба с курсанта се прекратява от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) При отстраняване от училището по чл. 94, ал. 1, т. 4 договорът за военна служба се прекратява след изтичане на една година от отстраняването, в случай че курсантът не възстанови правата си на обучаем по чл. 98.

Чл. 97. (1) Договорът за военна служба с курсанта се прекратява от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по време на обучението при:
1. настъпила негодност за военна служба, установена от военномедицинските органи;
2. настъпила психологична непригодност за военна служба, установена от специализирани звена и органи по психологичното осигуряване;
3. напускане на училището по собствено желание.
(2) При прекратяване на договора за военна служба курсантът се отписва от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" със заповед на началника на училището или се премества в специалност извън професионално направление "Военно дело" като студент в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение.

Чл. 98. (1) Курсантите, отстранени от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на основание чл. 94, ал. 1, т. 4, в срок до една година от отстраняването им могат да подадат рапорт до началника на училището за възстановяването им като курсанти.
(2) Лицата по ал. 1 се зачисляват в курса (семестъра), от който са били освободени, след успешно полагане на невзетите изпити и при наличие на обучаеми в същата специализация, от която са освободени.

Чл. 99. (1) При отстраняване от училището, както и при напускане на училището по собствено желание, курсантът възстановява разходите за издръжка и обучение за периода, в който е бил обучаван, при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Размерът на разходите за издръжка и обучение се изчислява по ред и условия, определени с акт на министъра на отбраната.
(3) Възстановяването на разходите по ал. 1 се извършва доброволно в едномесечен срок от отстраняването, а при отказ - по реда на Гражданския процесуален кодекс, въз основа на извлечение от счетоводните книги на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" или документ, установяващ размера на вземането, издаден по реда на акта на министъра на отбраната по ал. 2.
(4) При отстраняване от училището по чл. 94, ал. 1, т. 4 действия по възстановяване на разходите за издръжка и обучение на курсанта за периода, в който е бил обучаван, се предприемат, в случай че същият не възстанови правата си на обучаем по чл. 98.

Раздел III.
Студентски съвет


Чл. 100. (1) Студентският съвет е орган за защита на интересите на обучаваните. Той се състои от представителите на курсантите, студентите и докторантите в Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Мандатът на курсантите, студентите и докторантите в Общото събрание и в Студентския съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.
(3) Студентският съвет избира измежду членовете си председател, който организира и ръководи дейността му и го представлява пред органите за управление на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", пред основните и обслужващите звена в него.
(4) Курсантите, студентите и докторантите избират своите представители при условия и по ред, определени в правилника по ал. 5.
(5) Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си, който се представя на Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Академичният съвет може да възрази срещу разпоредби на правилника, които противоречат на законите или на правилниците на висшето училище. Спорните разпоредби не се прилагат до решаване на спора от министъра на образованието и науката.
(6) Дейността на Студентския съвет се финансира от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в размер, който е не по-малък от 1 на сто от издръжката на таксите за обучението. Средствата се използват за защита на социалните интереси на курсантите, студентите и докторантите и за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

Чл. 101. (1) Студентският съвет има право:
1. да организира избора на свои представители в ръководните органи на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", както и в Съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техните трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите, курсантите и докторантите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. да участва в организацията на учебния процес и в разпределянето на стипендиите и помощите за курсантите, студентите и докторантите;
10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в училището, както и при разработването на въпросите за проучване на студентското мнение;
11. да избира свой представител в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети, който може да бъде различен за всяко заседание.
(2) Студентският съвет поддържа самостоятелна страница в училищния информационен център, като финансирането и се осигурява от средствата по чл. 100, ал. 6.

Глава пета.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Структура и планиране


Чл. 102. (1) Курсантите, военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, студентите и докторантите се обучават по специалности, акредитирани от НАОА в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Формите на обучение във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са редовна, задочна и дистанционна.

Чл. 103. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" провежда обучение за придобиване на висше образование в следните степени:
1. образователно-квалификационна степен "бакалавър", за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват не по-малко от 240 кредита, със срок на обучение не по-малък от четири години;
2. образователно-квалификационна степен "магистър", за придобиването на която се изискват не по-малко от 60 кредита, след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по т. 1;
3. образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", за придобиването на която се изискват не по-малко от 180 кредита, със срок на обучение не по-малък от три години.

Чл. 104. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" обучава чуждестранни граждани във всички форми на обучение по акредитирани специалности при условията и по реда на действащото законодателство.

Чл. 105. (1) Учебната дейност се организира и провежда в съответствие с този правилник и правилника за учебната дейност.
(2) Отдел "Учебна и научна дейност" е административно звено, пряко подчинено на заместник-началника по учебната и научната част, което планира, организира, контролира, отчита и анализира учебната дейност.

Чл. 106. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" създава възможности за:
1. придобиване на втора или нова специалност в рамките на обучението по една образователно-квалификационна степен;
2. придобиване на по-висока образователно-квалификационна степен;
3. преместване от една специалност и/или форма на обучение в друга;
4. предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните;
5. прекъсване на обучението от страна на студентите, докторантите и специализантите, както и продължаването му след това.
(2) Условията и редът за обучение по ал. 1 се определят от правилника за учебната дейност.

Чл. 107. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" извършва обучение за повишаване на квалификацията.
(2) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" провежда специализирано обучение, обучение за придобиване на квалификация и професионална подготовка на кадри от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при условията и по реда, определени в наредба на министъра на отбраната, и се провежда в рамките на редовния учебен процес.
(3) Допълнителната квалификация се провежда от програмни съвети, извън редовния учебен процес, с отделна организация и заплащане, по заявка на външни институции или граждански лица.

Чл. 108. Учебна и квалификационна дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да се организира и води в рамките на утвърдени от Академичния съвет образователни проекти. Редът за иницииране, подготовка, одобряване, изпълнение, контрол и приключване на образователни проекти се определя от актове, приети от Академичния съвет.

Чл. 109. Учебният процес във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини, ежегоден график на учебния процес и разписания за занятия.

Чл. 110. (1) Квалификационната характеристика определя крайните цели на обучението и общите изисквания към знанията, уменията и качествата, които трябва да притежават випускниците по дадена специалност. Тя е основа за разработване на учебните планове и програми.
(2) Квалификационна характеристика се разработва за всяка специалност от комисия, в която участват и представители на заинтересувани ведомства и други потребители на кадри.
(3) Квалификационните характеристики за специализациите от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" на професионално направление "Военно дело" се приемат от Академичния съвет и чрез началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се предлагат за утвърждаване от министъра на отбраната.
(4) Квалификационните характеристики за гражданските специалности се утвърждават от Академичния съвет.

Чл. 111. (1) Учебният план е основен документ за всяка специалност, който отговаря на държавните изисквания за придобиване на висше образование. В него се определят формите и срокът на обучение, организацията на учебния процес, методичната последователност на изучаване на учебните дисциплини по семестри и години и техният хорариум, изискуемите кредити за образователно-квалификационната степен, формите за контрол и учебната практика.
(2) Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
(3) Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.
(4) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.
(5) Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на обучаемите.
(6) Съотношението между учебните дисциплини по ал. 2 се определя в учебния план на специалността.
(7) Учебният план се разработва от комисия, в която се включват членове на профилиращата катедра, на други катедри и на отдел "Учебна и научна дейност".
(8) Учебните планове се приемат от Академичния съвет, като за специализациите от специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" се предлагат чрез началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за утвърждаване от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката.
(9) Обучение по индивидуален план се провежда за завършване на обучението в съкратени срокове, както и за обучение по втора специалност. Обучението по индивидуален план се организира в съответствие с правилника за учебна дейност.
(10) В учебните планове могат да се правят промени по реда на тяхното приемане. Промените се отразяват в приложение към учебния план.

Чл. 112. (1) Учебната програма е основен документ и се съставя за всяка дисциплина от учебния план. Тя определя целите, съдържанието, обема на знанията, формите и методите на учебни занятия, методическата последователност в изучаването на отделните теми, уменията и навиците, които е необходимо да получат обучаемите.
(2) Учебната програма се разработва, приема и утвърждава съгласно Методика за разработване на учебна програма за учебна дисциплина във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Учебните програми за редовно обучение са валидни и за задочно и дистанционно обучение.
(4) Корекции в учебните програми могат да се извършват по предложение на катедрите и с решение на факултетния съвет. Корекциите се отразяват в приложение към учебните програми.

Раздел II.
Организация и провеждане на учебния процес


Чл. 113. (1) Подготовката и провеждането на учебната година и учебните групи (класните отделения) се определят със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Всяка учебна година има два семестъра.
(3) Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени части (модули).
(4) Академичният час е с продължителност 45 минути.

Чл. 114. (1) Годишният график и разписанието за занятия определят разпределението на учебното време.
(2) Годишният график на учебния процес се прави за всяка учебна година за всички специалности, курсове и форми на обучение. Той отразява в календарен план периодите за провеждане на семестриални занятия, учебна и плавателна практика, стаж, семестриални и държавни изпитни сесии, отпуски, ваканции и др.
(3) Годишният график се разработва от отдел "Учебна и научна дейност" и се утвърждава от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(4) Разписанието за занятията определя последователността на изучаване на учебните дисциплини през семестъра. В него се указват учебните потоци и групи, учебните дисциплини, времето, мястото, видът на занятието и преподавателите.
(5) Разписанието за занятията се изготвя от отдел "Учебна и научна дейност" в съответствие с учебните планове и програми при спазване на всички организационни, методически и други специфични изисквания. Утвърждава се от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 115. Основни форми и методи за обучение са: лекциите, семинарите, практическите занятия, лабораторните упражнения.

Чл. 116. Лекционните курсове по задължителните и избираемите учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели, а по изключение - на нехабилитирани преподаватели с решение на Академичния съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

Раздел III.
Контрол и отчитане на учебния процес


Чл. 117. Контролът на учебния процес има за цел да осигури поддържане и управление на качеството на учебния процес.

Чл. 118. Контролът на учебния процес се извършва от командването на училището, ръководствата на факултетите и началниците/ръководителите на катедри. Контролът се планира като раздел в годишния план на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", факултетите и катедрите.

Чл. 119. Системата за контрол включва:
1. планирането, организацията, провеждането и отчитането на учебния процес;
2. съответствието на преподавания материал с учебните програми;
3. научното и методическото равнище на провеждането на занятията;
4. резултатите от учебния процес;
5. състоянието на материално-техническата база на катедрата;
6. достатъчното осигуряване с учебна литература и други средства за обучение.

Чл. 120. (1) Право да посещават занятия с цел проверка имат началникът на училището, заместник-началникът по учебната и научната част, деканът на факултета, директорът на департамента и началникът/ръководителят на катедрата и членовете на назначените със заповед на министъра на отбраната или началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" комисии.
(2) Занятия по общовойскови дисциплини, физическа подготовка, учебна практика и стаж могат да се проверяват и от лица, определени от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и от деканите на факултети.
(3) Право да посещават занятия съгласно плана за вътрешен одит имат и вътрешните одитори, когато имат равна или по-висока научна степен от проверявания преподавател.

Чл. 121. (1) Основни документи за отчитане на успеха на курсантите, студентите и обучаващите се военнослужещи са:
1. курсантска (студентска) книжка;
2. изпитен протокол;
3. Главна книга;
4. регистрационна книга за издадените дипломи.
(2) Курсантските и студентските книжки са документи, които отразяват курсантското (студентското) положение. За загубване, унищожаване или повреждане, подмяна на съдържание и др. отговорност носят притежателите.
(3) Изпитните протоколи се издават от канцеларията на факултета за всяка изпитна процедура. Протоколите се съхраняват в продължение на една година след завършването на випуска, след което се унищожават с акт.
(4) Главната книга е основният документ, удостоверяващ резултатите от учебния процес на всеки обучаем. След завършването на випуска тя се подписва от началника на училището. Съхранява се за вечни времена.

Раздел IV.
Учебна практика и стаж


Чл. 122. Учебната практика е неразделна част от обучението и в зависимост от специалността включва: летен морски лагер, учебна практика на бойните кораби във формированията на Военноморските сили, в структурите на Военномедицинската академия и в производствени и ремонтни предприятия, учебно-плавателна практика (плавателен стаж) на учебни кораби и кораби на граждански корабоплавателни организации, и стаж на предполагаема длъжност.

Чл. 123. (1) Общата организация, съгласуването и контролът на учебната практика се осъществяват от отдел "Учебна и научна дейност" на училището.
(2) Конкретната реализация и ръководството на учебната практика се осъществяват от основните звена.

Чл. 124. (1) Учебната практика, учебно-плавателната практика и стажът се провеждат съгласно учебния план и учебните програми.
(2) Периодите на учебна практика, учебно-плавателна практика и стаж се конкретизират в годишния план на училището и в графика на учебния процес за учебната година.
(3) За осигуряване на учебната практика ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" ежегодно представя по команден ред необходимите заявки за корабите, военноморските и войсковите формирования.
(4) С гражданските организации училището сключва договори за провеждане на учебната практика.
(5) Организацията и провеждането на стажа на курсантите - випускници, се съгласува с Военноморските сили и Военномедицинската академия.
(6) Ръководителите на практика се определят при планирането на учебната година и се утвърждават с графика на учебната заетост на академичния състав на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 125. Съдържанието на стажа на курсантите и редът за провеждането му се определят с акт, приет от Академичния съвет. Всеки стажант получава книжка за стажа, в която са отразени задачите на стажа, учебните цели и въпроси и методите за тяхното усвояване. В книжката за стажа се вписват отзив и оценка на качествата на стажанта от командира на военното формирование и оценката на изпитната комисия.

Чл. 126. Редът и формата за отчитане на учебната практика се определят в акт, приет от Академичния съвет във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по специалности.

Чл. 127. (1) За резултатите от учебната практика се изготвя изпитен протокол. Успехът се отразява в отделни раздели на курсантската (студентската) книжка и в Главната книга.
(2) Плавателната практика се отразява и в дневник за отчет на плавателния стаж.
(3) При получена слаба оценка и непроведена практика се счита, че не са изпълнени изискванията на учебния план.

Чл. 128. (1) Плавателната практика на студентите може да се провежда извън утвърдения график индивидуално или в групи без ръководител от училището.
(2) Индивидуалната плавателна практика на студентите се организира, съгласува и контролира от ръководството на факултета.

Раздел V.
Оценяване на придобитите знания


Чл. 129. (1) В процеса на обучение се провежда текущ, периодичен и обобщаващ контрол.
(2) Основни форми на текущия контрол са: изпитването, индивидуалните беседи, изпълнението на лабораторни упражнения, задачите за самостоятелна работа и др. Оценките от текущия контрол се вземат под внимание при окончателното оформяне на оценката по съответната дисциплина.
(3) Периодичният контрол има за цел да се даде оценка на подготовката на обучаемите по отделни части на изучаваната учебна дисциплина. Основни форми на периодичния контрол са: контролните работи, семинарите, курсовите работи (проекти, задачи) и др.
(4) Обобщаващият контрол има за цел да се даде оценка за подготовката на обучаемите по изучаваната учебна дисциплина съгласно учебния план.
(5) Основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго. Писмените материали от проверката на знанията и уменията (изпитни програми, билети и писмените работи на изпитаните обучаеми) се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането. По някои дисциплини изпитът може да бъде проведен под формата на участие и защита на предварително възложен проект.
(6) Знанията и уменията на обучаемите се оценяват по четирибална система, която включва само цели числа: "отличен" (6,00), "много добър" (5,00), "добър" (4,00), "среден" (3,00) и "слаб" (2,00).
(7) За успешно положен изпит се счита изпитът, оценен най-малко със "среден" (3,00).
(8) При необходимост може да се въведе и друга система за оценяване, като се осигури сравнимост на оценките с оценките по ал. 6.

Чл. 130. (1) За всеки семестър се определят редовни и поправителни семестриални изпитни сесии.
(2) Изпитните сесии се провеждат съгласно графика, изработен от отдел "Учебна и научна дейност".
(3) Редът за организиране и провеждане на семестриалните изпити се определя в правилника за учебната дейност.

Чл. 131. Курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, се зачисляват в по-горен курс със заповед на началника на училището.

Чл. 132. (1) За всяка проведена изпитна процедура (текуща оценка или изпит) изпитващият преподавател нанася оценките и подписва изпитен протокол. Протоколът се представя във факултетната канцелария.
(2) Резултатите от проведен изпит се съобщават на обучаемите и се вписват в курсантската (студентската) книжка.
(3) Преподавателят нанася оценките в Главната книга и се подписва в нея не по-късно от 10 работни дни след провеждането на изпита.

Чл. 133. Редът за заверяване на учебните дисциплини и семестъра се определя в правилника за учебната дейност.

Чл. 134. (1) За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения от курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" осигурява система за натрупване и трансфер на кредити.
(2) Целта на системата по ал. 1 е да осигури на курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение, които съответстват на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
(3) Кредитите са оценка на задълженията, които курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като част от общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър.
(4) По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсове и др.), положени изпити и други форми на оценяване, определени от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Кредитите могат да се присъждат и за участие в практика и за защитена курсова работа или дипломна работа, когато тези дейности са част от учебния план.
(5) Кредитите по ал. 3 се присъждат на курсанти, студенти и военнослужещи, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, които са завършили успешно съответната учебна дисциплина и/или модул чрез полагане на изпит или друг начин на оценяване, определен по реда на този правилник.
(6) Системата по ал. 1 се основава на 60 кредита за учебна година или 30 кредита за семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули, съгласно учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
(7) Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити се определят в правила за организиране на студентската мобилност и на системата за натрупване и трансфер на кредити, приети от Академичния съвет.

Раздел VI.
Държавни изпити и дипломни работи


Чл. 135. (1) Обучението за всяка специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа в съответствие с учебния план.
(2) Допускането до държавен изпит се извършва със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по предложение на декана на факултета.
(3) До държавен изпит или до защита на дипломна работа се допускат обучаеми, които са изпълнили изискванията на учебния план.
(4) Обучаеми, неизпълнили изискванията по учебния план на специалността, включително за учебно-плавателната практика, не се допускат до държавен изпит и до защита на дипломна работа.
(5) Дейността по подготовката и провеждането на държавните изпити и защитата на дипломните работи се регламентира от актове, приети от Академичния съвет на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(6) Курсантите, студентите и военнослужещите, обучавани за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение, изпълнили задълженията си по учебния план, получават дипломи за завършено висше образование на съответната образователно-квалификационна степен.
(7) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен се издава след изпълнение на изискванията по учебния план, включително за учебно-плавателната практика, независимо от календарния срок на обучение.

Чл. 136. (1) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда пред държавна изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат да се включват и хабилитирани в съответната научна област лица от други висши училища, както и специалисти от съответната професионална област.
(2) Съставът на държавната комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на училището за срок една година.

Чл. 137. (1) Държавните изпити се провеждат в две сесии: редовна и поправителна.
(2) Държавните изпити от няколко части може да се провеждат в отделни дни.

Чл. 138. (1) Випускниците, получили на държавен изпит слаба оценка, се допускат до полагане на останалите държавни изпити.
(2) Випускниците, които не са издържали държавните изпити, се явяват на поправителна сесия, която се организира не по-рано от две седмици след редовната.

Чл. 139. При неуспешна защита на дипломната работа на дипломанта по предложение на изпитната комисия се определя дата за явяване на поправителна защита по същата дипломна работа или да разработи нова, която да защити със следващия випуск.

Чл. 140. (1) При неявяване на випускник на държавен изпит или на защита на дипломна работа по уважителни причини в определения по график срок председателят на държавната изпитна комисия съгласувано с началника на училището определя реда и времето за провеждане на държавните изпити или за защита на дипломните работи.
(2) При неявяване на випускник на държавен изпит или на защита на дипломна работа в определения по график срок по неуважителни причини държавната изпитна комисия записва в протокола "не се явил" и му поставя оценка "слаб" (2,00).

Чл. 141. (1) Получилите повторно слаби оценки студенти могат да се явят в срок до три години на държавен изпит и защита на дипломна работа в рамките на държавната изпитна сесия.
(2) Получилите повторно слаби оценки курсанти могат да се явят в срок до една година на държавен изпит и защита на дипломна работа в рамките на държавната изпитна сесия.
(3) На лицата по ал. 1 и 2 се издава академична справка.
(4) Недопуснатите до държавен изпит и до защита на дипломна работа студенти поради неизпълнение на изискванията на учебния план за учебна плавателна практика (плавателен стаж) се допускат до държавен изпит след изпълнение на изискванията.

Чл. 142. (1) Изпитните програми и графикът за провеждане на държавните изпити се утвърждават от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров". Те се предоставят на випускниците не по-късно от три месеца преди определените дати на изпитите.
(2) Изпитните билети и задачи се утвърждават от председателя на държавната изпитна комисия и се съхраняват по ред, установен от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 143. (1) Темите на дипломните работи се предлагат от началниците/ръководителите на катедри и се утвърждават от деканите на факултети.
(2) Темите на дипломните работи, разработващите ги дипломанти и ръководителите на дипломните работи се обявяват със заповед на началника на училището до края на първия месец от началото на последната учебна година.
(3) Заданията за дипломните работи се връчват на дипломантите не по-късно от един месец от началото на последната учебна година.

Чл. 144. (1) Дипломантът представя завършената дипломна работа на ръководителя си не по-късно от 15 дни преди защитата.
(2) Ръководителят представя на началника на катедрата дипломната работа, писмен отзив и оценка на работата не по-късно от 15 дни преди деня на защитата.
(3) Рецензентите се обявяват със заповед на началника на училището по предложение на декана на факултета не по-късно от един месец преди деня на защитата.
(4) Дипломантът се допуска до защита независимо от предложената от рецензента оценка на дипломната работа.

Чл. 145. За всеки проведен държавен изпит (защита на дипломна работа) се съставя изпитен протокол, който се подписва от председателя и членовете на комисията. Протоколът се представя на председателя на държавната изпитна комисия.

Чл. 146. Председателят на държавната изпитна комисия представя общия протокол на началника на училището не по-късно от седем дни след приключването на държавните изпити и защитата на дипломните работи.

Чл. 147. Жалбите на випускниците по въпроси, свързани с държавните изпити или със защитата на дипломните работи, се разглеждат от председателя на държавната изпитна комисия. Решенията по тях трябва да бъдат взети преди приключването на изпитната сесия, а когато се отнасят до последния изпит или защита - до една седмица от тяхното провеждане.

Раздел VII.
Придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките"


Чл. 148. (1) Придобиването на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" се осъществява по акредитирани от НАОА докторски програми при условията и по реда на Закона за висшето образование.
(2) За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "магистър", а когато са военнослужещи - и със сертификат за владеене на английски или френски език по стандарта на НАТО STANAG 6001 на ниво, определено в акт на министъра на отбраната.
(3) Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години.
(4) Обучението за придобиване на образователната и научна степен "доктор" се извършва в първично звено на училището - наричано по-долу "обучаваща катедра", където има поне едно хабилитирано лице от съответното акредитирано професионално направление.

Чл. 149. (1) Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи съгласно Закона за развитието на академичния състав на Република България.
(2) Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Конкурсите за прием в редовна и задочна докторантура за нуждите на Въоръжените сили се провеждат по утвърдени от министъра на отбраната теми, по предложение на Академичния съвет, внесено от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 150. Придобиването на научна степен в училището се урежда с приет от Академичния съвет правилник за развитието на академичния състав.

Глава шеста.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО


Чл. 151. (1) Системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", наречена за краткост Система за управление на качеството (СУК), е предназначена да контролира, поддържа и управлява качеството на образованието и на академичния състав.
(2) Системата за управление на качеството във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е разработена, документирана и внедрена в съответствие с изискванията на действащия международен стандарт ISO 9001.

Чл. 152. (1) Основен организационен документ на СУК във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е Наръчникът по качеството, който се приема от Академичния съвет.
(2) В Наръчника по качеството се дефинират:
1. политиката и целите по качеството;
2. контекстът на училището, включващ определяне на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, вътрешните и външните обстоятелства, влияещи на способността му за постигане на заложените цели, както и процесите, които протичат в СУК;
3. рисковете и възможностите пред ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и действията за тяхното овладяване с цел повишаване качеството на обучение;
4. ангажираността на ръководството и отговорниците за изпълнението на дейностите в СУК;
5. документираната информация, включваща всички процедури, съпътстващи дейността на училището (правилници, вътрешни правила, методики, формуляри и др.), които трябва да се прилагат или изпълняват за достигане и поддържане на високо качество на учебната дейност;
6. оценяването на резултатността чрез системата за наблюдение, анализ и подобрения в работата;
7. измеримите критерии за оценяване на учебната дейност;
8. системата за проучване мнението на обучаемите, на потребителите на кадри, както и на всички останали заинтересовани страни;
9. организацията и провеждането на вътрешните одити и прегледа от ръководството.

Чл. 153. Основни принципи за изграждането на СУК са:
1. интегриране на СУК в цялостната дейност на училището;
2. определяне на политика и цели, изцяло съвместими със стратегия, мисия и контекст на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. оповестяване на политиката, целите и организацията на СУК;
4. приобщаване, мотивиране и насочване на академичния състав и останалите служители да допринасят за постигане на поставените цели;
5. насърчаване използването на процесния подход и мисленето, основано на риска;
6. обучение и сертифициране на лицата от СУК;
7. непрекъснато проучване на трудовия пазар, интересите и мнението на обучаемите, очакванията и изискванията на заинтересованите страни;
8. използване на система за външен контрол за определяне на съответствието на системата на изискванията на стандарта.

Чл. 154. (1) Системата за управление на качеството се основава на анализирането на данните за планирането, провеждането и ефикасността на учебния процес и всички съпътстващи дейности.
(2) Функционирането на Системата за управление на качеството предвижда непрекъснато управление и взаимна връзка между процесите:
1. планиране на обучението и отговорност на ръководството;
2. управление на учебния процес и ресурсите;
3. провеждане на обучението;
4. наблюдения, анализ и подобрения.

Чл. 155. (1) Отговорни лица от Системата за управление на качеството са:
1. упълномощен представител на ръководството;
2. вътрешни одитори;
3. отговорници по качеството в катедрите.
(2) Отговорните лица от СУК се назначават със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Отговорностите по СУК на лицата по ал. 1 са описани в Наръчника по качеството.

Чл. 156. (1) Отговорните лица по качеството наблюдават учебно-възпитателния процес, извършват одиторска дейност, анализират и обобщават резултатите от проведените анкети, проучвания на мнения и отзиви, като акцентират вниманието си върху внедряването на политиката и целите на качеството, оценявайки качеството на крайния продукт - випускниците на училището. Знанията и уменията, придобити от випускниците, се оценяват на база въведените критерии за успех от семестриални и държавни изпити, реализацията им на трудовия пазар, данните от получени отзиви на потребители на кадри, анкети за удовлетвореността на самите обучаеми като клиенти и т. н.
(2) Отговорните лица по качеството на основата на проведените наблюдения и одити при необходимост изработват анализи и предложения до ръководството на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за предприемане на действия с цел подобряване на качеството на обучение, както и на Системата за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001.

Чл. 157. (1) За проучване на мнението на обучаемите е разработена процедура, приета от Академичния съвет.
(2) Статистическата съвкупност обхваща обучаемите от всички образователно-квалификационни степени, форми на обучение и специалности по предварително изготвен график. Източник на сведения е анкета на обучаемите на хартиен или електронен носител, която се осъществява посредством разработени за целта въпросници.
(3) На база резултатите от анкетите се изготвят обобщени анализи, които се предоставят на:
1. титуляря на дадена дисциплина от учебен план - за резултати, касаещи водената дисциплина;
2. началниците/ръководителите на катедри - за резултатите, касаещи водените в съответната катедра дисциплини или касаещи водещата за катедрата специалност, като началникът/ръководителят на съответната катедра запознава с резултатите катедрения съвет;
3. деканите - за всички резултати, касаещи преподаваните във факултета дисциплини, както и водените от факултета специалности; деканът, от своя страна, запознава членовете на факултетния съвет;
4. заместник-началника по учебната и научната част, който запознава членовете на Академичния съвет.

Глава седма.
МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ


Чл. 158. Основната цел на методическата дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е осигуряването на високо качество и ефективност на обучението чрез усъвършенстване на организацията, формите и методите за провеждане на учебния процес.

Чл. 159. Основно съдържание на методическата дейност е:
1. провеждане на научни изследвания по проблемите на методиката на обучение и възпитание;
2. експериментиране и прилагане в учебния процес на нови и усъвършенствани методи и форми;
3. провеждане на научни конференции, семинари и съвещания по методически въпроси;
4. заседания по методически въпроси на Академичния съвет, факултетните и катедрените съвети;
5. провеждане на показни, открити, пробни и други методически занятия;
6. подготовка и обсъждане на доклади за акредитации и одити.

Чл. 160. (1) Общото ръководство на методическата дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява от заместник-началника по учебната и научната част.
(2) Непосредственото ръководство на методическата дейност се осъществява от деканите на факултети и началниците/ръководителите на катедри.
(3) Методическата дейност в училището, факултетите и катедрите се планира в отделни раздели на годишните и месечните планове.

Чл. 161. Основните въпроси, обсъждани на методически заседания в катедрите, са:
1. целите, структурата и съдържанието на учебните програми;
2. организацията, формите и методите за провеждане на учебния процес по дисциплините на катедрите и на показни, открити, пробни и други занятия;
3. резултатите от провежданите в катедрите научни изследвания в областта на методиката на учебния процес;
4. разработените учебници, учебни и методически помагала за семинарни, лабораторни и практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
5. организацията и ефективността на учебната практика;
6. използването на учебно-материалната база и нейното развитие;
7. новостите в областта на методиката на обучение във висшите училища.

Чл. 162. За обсъждане на методически въпроси, засягащи две и повече катедри, се провеждат съвместни заседания.

Чл. 163. Повишаването на методическата подготовка на академичния състав във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява чрез:
1. участие в работата на научни конференции, семинари, съвещания и други форми по методически въпроси;
2. участие в научни изследвания по методически въпроси;
3. разработване на учебници, учебни и методически помагала, семинарни, лабораторни, практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
4. самостоятелно изучаване на въпроси от областта на педагогиката и методиката на обучение във висшите училища;
5. присъствие на показни, открити и пробни занятия в катедрата и участие в обсъждането им.

Чл. 164. Обемът и качеството на методическата дейност на членовете на академичния състав се оценяват при атестирането им.

Глава осма.
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Чл. 165. Във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се извършват научноизследователска и иновационна дейност и приложни изследвания в областта на военноморските аспекти на отбраната и сигурността, корабоплаването, морските технологии и други области на науката.

Чл. 166. Научноизследователската и иновационната дейност и приложните изследвания се провеждат в съответствие с националната политика в областта на научните изследвания, научната политика на Министерството на отбраната и потребностите на морската индустрия на Република България при условия и по ред, определени в акт, приет от Академичния съвет.

Глава девета.
ИЗДАТЕЛСКА, ПУБЛИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ


Чл. 167. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" развива собствена издателска дейност съгласно действащото законодателство.

Чл. 168. (1) Издателската дейност в училището има за цел издаване на учебници и учебни помагала, необходими за осъществяването на учебния процес, и на други издания.
(2) Издателската дейност се ръководи от заместник-началника на училището по учебната и научната част.
(3) Редът и организацията на издателската дейност се определят с правилник за издателската дейност, приет от Академичния съвет.

Чл. 169. (1) Издателската дейност осигурява:
1. редактирането и издаването на периодичното академично списание;
2. отпечатването на материали от научни сесии, конференции, съвещания и семинари.
(2) За организирането издаването на периодичното академично списание началникът на училището назначава редакционна колегия. Дейността на редакционната колегия се определя с правилник, приет от Академичния съвет.

Чл. 170. Издателската дейност в училището се планира от Научната секция за изследвания, морски иновации и перспективни технологии по предложения на факултетите. Плановете и отчетите за тяхното изпълнение се обсъждат и приемат от Академичния съвет.

Чл. 171. (1) Публикационната дейност на академичния състав от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се води на системен отчет.
(2) Приоритетни са публикациите и цитиранията, отразени в световните индекси за научно цитиране и интегрираните в тях регионални индекси за научно цитиране.

Чл. 172. Ежегодно резултатите от публикационната дейност за предходната календарна година се анализират на заседание на Академичния съвет.

Чл. 173. Данните от публикационната активност на академичния състав се използват при процедури за хабилитация, атестиране на професорско-преподавателския състав и докторантите, участие в конкурси за научноизследователски и образователни проекти, при номинации за научни награди и др.

Чл. 174. (1) Информационната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има за цел да осигури необходимата информация на академичния състав и на обучаемите за пълноценно изпълнение на задълженията им и за осигуряване качеството на обучението, както и публичност на постиженията на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" сред националните и международните професионални и академични среди.
(2) Информационната дейност се осигурява чрез:
1. автоматизирана библиотечно-информационна система;
2. вътрешна информационна система за управление на качеството на обучението;
3. информационен център за обучаемите;
4. вътрешни компютърни мрежи, които могат да бъдат свързани с други ведомствени, национални и глобални среди;
5. компютърна система за WEB базирано и дистанционно обучение;
6. интернет страницата на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и страници на научноизследователски и иновационни проекти;
7. връзките с обществеността и популяризирането на дейността на ВВМУ"Н. Й. Вапцаров" в публичното национално и международно пространство.

Глава десета.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


Чл. 175. (1) Физическото възпитание и спортът във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са задължителни елементи от професионалната подготовка, възпитателния процес и двигателния режим на военнослужещите и обучаемите и по категории се реализират чрез:
1. задължителни и факултативни учебни занятия (за курсантите, студентите и обучаващите се военнослужещи);
2. специализирана психо-физическа подготовка (за курсантите);
3. спортномасова работа (за курсантите);
4. спортни тренировки и участие в спортни състезания;
5. спорт в свободното време.
(2) Провеждането на физическото възпитание и спорта във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", както и проверката и оценката на физическата подготовка на военнослужещите и курсантите, се извършва съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка, възпитание и спорт в Република България, актовете на министъра на отбраната по ръководство на физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили.

Чл. 176. (1) Спортната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" има за цел:
1. осигуряване правото и възможността на всеки да спортува;
2. изграждане на ценностна система чрез спорта;
3. формиране на здравословен начин на живот;
4. развитие на спорта от доброволни организации.
(2) Ежегодно спортната дейност във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се организира от спортен съвет в изпълнение на ведомствения спортен календар по чл. 28, ал. 2 и 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Глава единадесета.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


Чл. 177. Международната дейност обхваща:
1. сключване на договори за сътрудничество с чуждестранни научни и образователни институции;
2. сдружаване с други висши училища от чужбина;
3. обучение и повишаване на квалификацията на чуждестранни курсанти, студенти, докторанти и специализанти;
4. иницииране, организиране и участие в международни научни и образователни проекти;
5. иницииране, организиране и участие в международни научни форуми;
6. размяна на делегации и обмен на опит;
7. обмен и мобилност на академичен състав и обучаеми;
8. повишаване на квалификацията на академичния състав в образователни и научни институции в чужбина;
9. участие в международни организации на висши военни и граждански училища.

Чл. 178. (1) Международната дейност на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява с решение на Академичния съвет.
(2) Всички международни дейности, касаещи отбраната и сигурността на страната, се съгласуват с министъра на отбраната.

Чл. 179. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" развива международна дейност чрез двустранно сътрудничество с други военноморски академии, институции и сходни учебни и научноизследователски организации, както и организации с предмет на дейност в приоритетни за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" направления.

Чл. 180. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" членува в международни организации и структури в съответствие с решенията по чл. 24, ал. 7, т. 22 и 23 от този правилник.

Глава дванадесета.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 181. (1) Планирането и разходването на финансовите средства във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се извършва въз основа на програмния принцип за управление на ресурсите за отбрана, приет от Министерството на отбраната.
(2) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране чрез разработване на програмен меморандум за шестгодишен период.

Чл. 182. (1) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се формира от:
1. субсидии от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерство на отбраната;
2. трансфер от други програми от програмната структура на Министерството на отбраната за допълнително поставени задачи на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";
3. дарения, завещания и спонсорство;
4. собствени приходи от постъпления от научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване и обучение, от следдипломна квалификация и от други дейности, свързани с учебния процес;
5. финансова помощ от общините;
6. преходен остатък от предходната година съгласно действащото законодателство.
(3) Сроковете за изготвяне на годишния бюджет се определят от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" въз основа на указанията по планирането и разходването на бюджета съгласно действащите нормативни документи в областта на публичните финанси.

Чл. 183. Собствените приходи от такси за кандидатстване, за обучение и приходи от обучение срещу заплащане се разходват целесъобразно съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование по ред, определен от Академичния съвет.

Чл. 184. (1) Проектът на бюджета се внася от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за обсъждане и приемане от Академичния съвет.
(2) Приетият от Академичния съвет бюджет за съответната година се представя за утвърждаване от министъра на отбраната.

Чл. 185. Бюджетът на основните звена се разработва на базата на утвърдена методика и се приема от Академичния съвет съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование.

Чл. 186. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" разработва самостоятелна счетоводна политика, съобразена със счетоводната политика на Министерството на отбраната, която се приема от Академичния съвет и се утвърждава от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Чл. 187. Контролът на разходите по бюджета на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществява чрез прилагане на Закона за счетоводството, счетоводната политика на Министерството на отбраната и на училището, както и изградената система за финансово управление и контрол.

Чл. 188. Системата за финансово управление и контрол се приема от Академичния съвет и включва система за предварителен контрол и система за двоен подпис по отношение на поемане на задължения и извършване на разходи.

Чл. 189. Разпределението на бюджета, както и тримесечните и годишният отчет за изпълнението на бюджета се приемат от Академичния съвет. Годишният отчет се публикува на интернет страницата на училището.

Глава тринадесета.
ЛОГИСТИКА


Чл. 190. Логистичното осигуряване на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се организира съгласно действащото законодателство, актовете на министъра на отбраната и заповедите на началника на ВВМУ.

Чл. 191. (1) Ръководството и контролът на логистичното осигуряване във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се осъществяват от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Изпълнението на логистичните дейности във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се възлага на структури, отговарящи за логистичното осигуряване.
(3) Структурите, отговарящи за логистичното осигуряване, се ръководят от началници, непосредствено подчинени на заместник-началника по административната част и логистиката.

Чл. 192. (1) Инфраструктурата на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" включва предоставени за управление или ползване недвижими имоти.
(2) Имотите се управляват и ползват според тяхното предназначение в съответствие и съгласно действащото законодателство.

Чл. 193. (1) Експлоатацията на сградния фонд и видовете имущества се извършва в съответствие с изискванията на противопожарните норми.
(2) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират и провеждат със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" съгласно действащата нормативна уредба.
(3) Личният състав от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е длъжен да познава и спазва правилата за пожарна безопасност.

Чл. 194. Ръководството и координирането на мероприятията за противопожарната безопасност се осъществяват от постоянно действащи комисии и длъжностни лица, назначени със заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

Глава четиринадесета.
СИМВОЛИ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ


Чл. 195. (1) Символите на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са бойно знаме, флаг на ВВМУ, химн, печати и лого на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(2) Формата на бойното знаме на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и редът за неговото връчване и използване се определят от министъра на отбраната. Знамето се съхранява по ред, определен от Устава за войскова служба на Въоръжените сили на Република България и заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(3) Формата на флага на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се утвърждава от министъра на отбраната, а редът за неговото използване се определя от началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(4) Химн на училището е маршовата песен "Чеда сме ние на морето".
(5) Печатите на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" се съхраняват и се поставят на официални документи на училището по ред, определен в заповед на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(6) Логото на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" представлява:
1. изображение на лъв като фрагмент върху щита от герба на Република България, символизиращ, че ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е българско висше училище;
2. стилизирана котва, която символизира, че ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е училище за обучение на кадри с морско образование и квалификация;
3. стилизирано опънато от вятъра платно под формата на дъга, което символизира старото моряшко пожелание "Попътен вятър";
4. стилизирано изображение на земното кълбо, което символизира статута на "одобрено образование" от Морската администрация на Република България и от Международната морска организация, както и плаването на випускниците на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" под български и чужд флаг;
5. годината на основаване на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(7) Празници на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са:
1. Денят на създаването на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - 9 януари;
2. Денят на славянската писменост и култура - 24 май;
3. Денят на народните будители - 1 ноември;
4. Патронен празник - 7 декември;
5. Денят на студентите - 8 декември.
(8) Ритуали на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" са:
1. тържествено откриване на учебната година;
2. тържествена промоция и връчване на дипломите на студентите випускници;
3. производство в първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите випускници;
4. полагане на военна клетва от курсантите;
5. удостояване с почетно звание "Доктор хонорис кауза" в изпълнение на решение на Академичния съвет.
(9) Празниците по ал. 7, т. 3 и 5 са неучебни дни за ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".
(10) Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" може да определя и други символи, награди, празници и ритуали по предложение на Академичния съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. В шестмесечен срок от влизането в сила на този правилник другите правилници на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", приети на основание чл. 37 от Закона за висшето образование, се привеждат в съответствие с него.

§ 3. До приемане на правилниците по § 2 се прилагат действащите правилници, доколкото не противоречат на този правилник.

§ 4. С влизането в сила на този правилник не се прекъсва мандатът на изборните органи за управление на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

§ 5. Изпълнението на този правилник се възлага на началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

§ 6. Правилникът влиза в сила от 1 ноември 2018 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума