навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ, ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г.)

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) Риск за живота и здравето е налице в случай, че фактор на работната среда по чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 превишава установените нива в раздели I, II и III на приложение № 1 и граничните стойности на химичните агенти във въздуха на работното място, посочени в приложение № 1 от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.). Задължително изискване при определяне на степента на тези рискове за живота и здравето е те да действат не по-малко от половината от законоустановеното служебно/работно време.
(2) Риск за живота и здравето е налице при наличие на някой от факторите на работната среда по чл. 2, т. 7 или 8 съгласно раздели IV и V от приложение № 1."

§ 2. В чл. 4 думите "чл. 16, ал. 1" се заменят с "чл. 16, ал. 1 и 2".

§ 3. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. Определяне на наличието на рискове за живота и здравето е резултат от измерване на факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7 с издадени протоколи от измерването им и изготвена/преразгледана оценка на риска за здравето и безопасността при работа на военнослужещите и цивилните служители съгласно одобрена от министъра на отбраната методика за оценка на риска."

§ 4. Член 6 се изменя така:
"Чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната - за работните места в Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за работните места в съответните структури, и командирите (началниците) на военни формирования - за работните места в съответните формирования, отправят искания за измерване на факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 - 7 до Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към Военномедицинска академия (НПЦВЕХ - ВМА). Измерванията се извършват в съответствие с действащото законодателство от длъжностни лица от НПЦВЕХ - ВМА.
(2) Началникът на НПЦВЕХ - ВМА, писмено уведомява длъжностното лице по ал. 1 за датата на посещението, което не може да бъде по-късно от 30 работни дни от постъпване на искането.
(3) За резултатите от измерванията се съставят протоколи по образец. Протоколите от измерванията се изготвят в срок не по дълъг от 20 работни дни от посещаването на работните места.
(4) Валидността на протоколите е 3 години от датата на издаването им. Образците на протоколите се разработват от НПЦВЕХ - ВМА, и се обявяват със заповед от началника на Военномедицинска академия."

§ 5. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. Нови искания за измерване на факторите на работната среда се отправят в срок от:
1. тридесет работни дни преди изтичане на срока на действие на протоколите;
2. седем работни дни от възникването на обстоятелства, които са от естество да повлияят върху факторите на работната среда - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
3. седем работни дни от предприемане на мерки по отстраняване, ограничаване или намаляване на рисковете за живота и здравето."

§ 6. В чл. 12, ал. 1 думите "през повече от половината" се заменят с "не по-малко".

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Влажност на въздуха" се заменят с "Относителна влажност на въздуха".
2. Алинея 7 се изменя така:
"(7) Когато по технологична необходимост показател "Относителна влажност на въздуха" е различен от определените допустими или оптимални гранични стойности за относителна влажност на въздуха на работни места, регламентирани в Наредба № РД-07-3 от 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63 от 2014 г.), е налице първа степен на риск на фактора "Микроклимат"."
3. Създава се ал. 11:
"(11) Работни помещения, в които няма производствени източници на топлина показател "Температура" не се оценява независимо от колебанията на температурата в тях през топъл или студен период на годината."

§ 8. В чл. 15, ал. 1, т. 2 думите "раздел II" се заменят с "от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа".

§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "раздел III" се заменят с "раздел II".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Риск за живота и здравето, произтичащ от фактор "Шум" по смисъла на тази наредба, е налице, когато експозицията на шум е равна или по-голяма от горните стойности на експозиция за предприемане на действие: 85 dB(A)eq."
3. Създава се ал. 3:
"(3) При прилагане на граничните стойности на експозиция на шум специалистите от НПЦВЕХ - ВМА, изчисляват и отразяват в протоколите за измерване на производствен шум действителната експозиция на работещите, като отчитат намаляването на шума от използваните лични предпазни средства за защита на слуха съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70 от 2005 г.)."

§ 10. В чл. 19, ал. 1 се изменя така:
"(1) Степента на риск на фактора "Електромагнитни полета" се определя от действащите на работното място показатели на този фактор - "Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти", "Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - топлинни ефекти", "Електромагнитни полета от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти" и "Лазерни лъчения", съгласно приложение № 1."

§ 11. В чл. 20 думите "раздел V" се заменят с "раздел IV".

§ 12. В чл. 21, ал. 1, 2 и 3 думите "раздел VI" се заменят с "раздел V".

§ 13. В чл. 23, ал. 2, изречение второ след думата "длъжността" се добавя "номера на картата".

§ 14. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 6 - 9:
"6. "Биологични материали" са биологични обекти и части от тях, биологични течности и секрети, клетъчни култури, микробиални посевки и други органични и неорганични материали, които са източник на патогенни за човека микроорганизми (бактерии, рикетсии, вируси, гъбички и техните спори и токсини), ектопаразити и ендопаразити.
7. "Дневно ниво на експозиция на шум" е времево претеглена средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8-часов работен ден, както е определено в стандарт БДС ISO 1999:2004, т. 3.6; то обхваща всички шумове при работа, включително импулсен шум.
8. "Канцероген" е вещество или смес, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).
9. "Мутаген" е вещество или смес, които отговарят на критерии за класифициране като мутагенни за зародишните клетки в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008."

§ 15. Параграф 3 от заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава дирекция "Социална политика" на Министерството на отбраната."

§ 16. Приложение № 1 се изменя така:
"Приложение № 1

I. МИКРОКЛИМАТ

Фактор на работната среда

Мярка

Степени на риска

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Студен период

 

 

 

 

 

а)

Според категорията работа

Лека физическа работа

- температура

°С

16,0 - 17,9

12,0 - 15,9

9,0 - 11,9

под 9,0

или

или

или

или

25,1 - 27,0

27,1 - 29,0

29,1 - 32,0

над 32,0

б)

Физическа работа от средна тежест

 

 

 

 

 

- температура

°С

12,0 - 14,9

10,0 - 11,9

7,0 - 9,9

под 7,0

или

или

или

или

23,1 - 25,0

25,1 - 27,0

27,1 - 30,0

над 30,0

в)

Тежка физическа работа

 

 

 

 

 

- температура

°С

10,0 - 12,9

8,0 - 9,9

5,0 - 7,9

под 5,0

или

или

или

или

19,1 - 22,0

22,1 - 25,0

25,1- 28,0

над 28,0

2.

Топъл период

 

 

 

 

 

а)

Лека физическа работа

- температура

°С

31,1 - 32,0

32,1 - 33,0

33,1 - 34,0

над 34,0

б)

 

Физическа работа от средна

тежест

 

 

 

 

 

- температура

°С

31,1 - 32,0

32,1 - 33,0

33,1 - 34,0

над 34,0

в)

Тежка физическа работа

 

 

 

 

 

- температура

°С

29,1 - 31,0

31,1 - 32,0

32,1 - 33,0

над 33,0

3.

Интензитет на топлинното облъчване независимо от периода и физическото натоварване

вт/м2

или

ккал

350 - 500

500 - 700

700 - 100

над 1100

0,5 - 0,7

0,7 - 1

над 1,6

над 1,6

 
II. ШУМ, ВИБРАЦИИ, ОСВЕТЛЕНИЕ

Фактори на работната среда

Мярка

Степени на риска

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Шум

- дневно ниво на експозиция на шум

dB(А)еq

85,0 - 90,0

90,1 - 95,0

95,1 - 100,0

над 100,0

2.

Вибрации

 

1. Предавани на система ръка - рамо

 m/s-2

2,5 - 5,0

5,1 - 7,5

 7,6 - 10,0

над 10,0

2. Предавани на цяло тяло

 m/s-2

 0,5 - 1,0

 1,1 - 1,5

 1,6 - 2,0

над 2,0

3.

Осветление

 

 

 

 

 

1. Характеристика на зрителната работа

 

средна

точност

висока

точност

много

висока

точност

 извънредно

висока

точност

2. Най-малък размер на обекта за различаване

mm

0,51 - 1,00

0,31 - 0,50

0,15 - 0,30

до 0,15

3. Категория на зрителната работа

 

4

3

2

1

4. Минимална допустима осветеност за категория зрителна работа комбинирано осветление/общо осветление

Lx

300/150

400/200

1000/300

1500/400

 
ІII. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Показатели на фактора на работната среда

Мярка

Степени на риска

(първа)

(втора)

(трета)

(четвърта)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Електромагнитни полета (ЕМП)

 

 

 

 

 

1.1.

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz

- нетоплинни ефекти

V/m

от 0,1 % до 20 %

над ниските стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 40 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 40,1 % до 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

над 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 0,1 % до 10 % над високите стойности за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 % над високите стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 % над високите стойности за предприемане на действие

над 30 % над високите стойности за предприемане на действие

1.2.

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz

- топлинни ефекти

V/m

от 0,1 % до 10 % над стойностите за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 % над стойностите за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 % над стойностите за предприе-мане на действие

над 30 % над стойностите за предприе-мане на действие

2.

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

KV/m

от 0,1 % до 20 %

над ниските стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 40 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 40,1 % до 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

над 60 % над ниските стойности за предприемане на действие

от 0,1 % до 10 %

над високите стойности за предприемане на действие

от 10,1 % до 20 % над високите стойности за предприемане на действие

от 20,1 % до 30 % над високите стойности за предприемане на действие

над 30 % над високите стойности за предприемане на действие

3.

Лазерни лъчения

Клас на лазерната система

 

клас 2

клас 3а

клас 3б

клас 4

 
IV. ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ:
І степен
Група А
Медицински персонал, извършващ диспансерно наблюдение за здравословното състояние на работещите в среда на йонизиращи лъчения.
Първа степен
Група Б
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на нуклеарно-медицински уредби.
Работещи с електронни скениращи микроскопи с ускоряващо напрежение над 50 киловолта.
Работещи с рентгенови апарати за пролъчване на багаж на пропусквателни пунктове.
Работещи по монтаж, ремонт и изпитване на радиоактивни датчици на пожароизвестителни системи.
Работещи по товаренето, разтоварването и превозването на радиоактивни алфа- и бета-източници и гама-източници с активност до 4 гигабекерела.
Персонал, зает с изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо на работещи в радиоизотопни лаборатории ТРЕТИ клас и на работещи с материали с повишена радиоактивност.
Първа степен
Група В
Работещи със стационарни апарати за рентгенофлуоресцентен анализ с ускоряващо напрежение над 15 киловолта или радиоизотопни източници.
Работещи по изпиране, изсушаване и гладене на облекло и бельо в радиоизотопни лаборатории от ВТОРИ и ПЪРВИ клас.
Работещи по изпитването, ремонта и поддържането на ускорители на елементарни частици с енергия до 10 килоелектронволта.
Непосредствено работещи в лаборатории за радиохимия, радиометрия и спектрометрия във ведомствени и надведомствени служби и лаборатории за радиационен контрол на външната среда.
Работещи по товарене, разтоварване и превозване на гама-източници с активност от 4 до 37 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити алфа- и бета-източници.
Работещи по монтаж, ремонт и демонтаж на радиационните блокове на прибори за технологичен контрол, използващи закрити бета-източници с активност до 2 гигабекерела.
Втора степен
Група А
Работещи с терапевтични рентгенови уредби.
Работещи по изпитване, ремонт, поддържане на уредби за рентгенови лъчи с напрежение до 300 киловолта.
Работещи с медицински рентгенови апарати за немедицински цели.
Работещи с открити източници в лаборатории ТРЕТИ клас.
Втора степен
Група Б
Работещи с медицински ускорители на електрони с енергия до 10 мегаелектронволта.
Работещи с апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати за рентгеноспектрален анализ и автоматизирани апарати за рентгеноструктурен анализ със закрит сноп.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити източници с гама-емисия и активност до 2 гигабекерела.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апарати, използващи рентгеново лъчение за немедицински цели.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на ускорители на елементарни частици с енергия над 10 мегаелектронволта.
Работещи със закрити гама-източници с активност до 2 гигабекерела.
Работещи по товарене, разтоварване и превоз на закрити гама-източници с активност над 40 гигабекерела.
Заварчици, използващи ториеви електроди при заваряване и газова среда.
Работещи по изпитване, ремонт и поддържане на апаратура, в която има монтирани закрити гама-източници с активност над 2 гигабекерела.
Работещи непосредствено в процедурните помещения и помпени помещения на радонови минерални бани.
Работещи по дозиметрия, лъчезащита и радиационна безопасност в надведомствени и ведомствени служби и лаборатории.
Работещи по развиване на технологии за работа с рентгенови и гама-дефектоскопи и по контролиране спазването им.
Работещи по обучението и квалификацията на персонала, обслужващ рентгенови и гама-дефектоскопи.
Работещи с неутронни източници с поток до 10 неутрона в секунда.
Трета степен
Група А
Медицински и помощен персонал от състава на екипи, извършващи оперативна дейност (включително и безкръвни репозиции) под рентгенов контрол, в специализирани здравни заведения.
Работещи в рентген-диагностични екипи на рентгенови отделения (кабинети).
Работещи в лаборатории за клинична дозиметрия и метрология на йонизиращи лъчения.
Работещи в нуклеарномедицински, включително и радиоимунологични диагностични лаборатории.
Работещи с апарати за рентгеноструктурен и открит достъп до рентгенови снимки.
Работещи в стационарни рентгенови и гама-дефектоскопни лаборатории или използващи преносими дефектоскопи в стационарни условия.
Работещи със стационарни гама-облъчватели с активност до 185 терабекерела.
Работещи по зареждане и разреждане на гама-облъчвателни установки с активност до 185 терабекерела.
Работещи със закрити гама-източници с активност над 2 килобекерела.
Трета степен
Група Б
Работещи с ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта (включително ремонт и поддържане).
Работещи с уреди за телегама-терапия.
Работещи в рентгенови ангиографски кабинети.
Работещи с открити радиоактивни вещества в лаборатории ВТОРИ клас.
Работещи с неутронни източници с поток над 103 неутрона в секунда или неутронни генератори с поток до 108 неутрона в секунда.
Персонал, работещ с гама-линии с активност над 37 гигабекерела.
Работещи със стационарни гама-облъчватели с активност над 185 терабекерела.
Работещи в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни вещества.
Работещи по монтажа, ремонта, поддържането и презареждането на медицински гама-облъчвателни уредби.
Трета степен
Група В
Работещи с неутронни генератори с поток от неутрони над 108 неутрона в секунда.
Работещи с подвижни гама-установки с активност над 37 терабекерела.
Работещи с открити източници на йонизиращи лъчения в радиоизотопни лаборатории ПЪРВИ клас.
Четвърта степен
Група А
Работещи с преносими гама-дефектоскопи.
Работещи в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни източници в институтски болници.
Работещи с медицински ускорители на заредени частици с енергия над 10 мегаелектронволта, включително ремонт и поддържане.
V. ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК
Първа степен
Група А
Работа, свързана с механично обработване на дървен материал.
Работещи с опитни незаразени животни във вивариуми и опитни лаборатории.
Работи, свързани с опасност от изгаряне с гореща вода над 60° С и прегрята пара.
Група Б
Работещи, при които вследствие на аварийни ситуации е възможно изтичане на силно агресивни и силно токсични вещества.
Втора степен
Група А
Работещи в складове за ГСМ, в складови бази, при съхраняването и превозването на пропан-бутан и петролни продукти: нафта, горива - дизелови масла (авиационни, моторни, хидравлични, турбинни, машинни, хладилни, трансформаторни, отработени), мазут, смазки (защитни, уплътнителни), суров нефт, гудрон, парафин, цезерин, битуми, ацетон - цианхидрин, пирозол (фракция С10), тежка пиролизна смола и безир (неразфасован в малограмажни опаковки).
Участващи в транспорт и зареждане на летателни апарати със сгъстени газове, превоза на взривоопасни товари: барут, динамит, амонит 6 суспензии - всички видове, амониево-селитрени взривни вещества, грантоли, междинни детонатори, детониращи шнурове и капсули закъснители за детониращи шнурове, огнепроводни шнурове и всички останали взривни вещества и средства за взривяване; товарите, посочени в първи клас на Европейската спогодба за международен превоз на опасни стоки по шосе и Правилника за международен железопътен превоз на опасни стоки; бензин, нитроцелулоза, терпентин, крезол, толуен, ксилен, аризол, етилацетат, бутилацетат, моностирен, хлор, керосин, етилова течност, бутилен, етан, етилов оксид, пропан-бутан и амоняк.
Работещи в помещения от втора група "повишена пожарна опасност" клас П-І и П-II от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Фармацевти и помощник-фармацевти, работещи във ВМА, които приготвят лекарствени форми за туберкулозни, инфекциозни, кожни и онкологично болни.
Група Б
Работещи, чиито дейности са свързани с получаването, обработването или употребата на взривоопасни или пожароопасни вещества, течности или горими газове, които съгласно правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са определени в категория А - 1 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.) и работещите в помещения от трета група "експлозивна опасност" - зона 1
и зона 21, от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
Работещи с биологични материали.
Работещи постоянно с микробиологични, бактериологични, вирусологични, имунологични, микологични, серологични, епизоологични, протозоологични, хелминтологични (паразитологични и биохимични) материали.
Работа с опитни животни, заразени с инфекциозен материал и БОВ. Работа с трупен материал. Поддържащи апаратура и други инсталации в помещения, в които се работи с посочените материали.
Работещи в онкологични и фтизиатрични заведения, отделения и кабинети; акушер-гинеколози и среден медицински персонал в гинекологични отделения; клинични лаборанти; работещи в лаборатории и центрове за трансфузионна хематология; работещи в звена за хемодиализа; работещи в психиатрични здравни заведения; работещи в кабинети и отделения с инфекциозни дерматози и луетично болни; работещи в операционни отделения (зали), лекари по дентална медицина.
Работа в специални работни помещения (чисти стаи).
Работещи, експонирани на канцерогени и/или мутагени при работа.
Военнослужещи и цивилни служители, извършващи профилактика и ремонт на електрически уредби и съоръжения до 1000 V, без изключване на напрежението, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.) и притежаващи III, IV или V квалификационна група за електробезопасност.
Работещи като електрозаварчици на двойни дъна, корпусници и хеленгисти в кораборемонта.
Трета степен
Група А
Военнослужещи и цивилни служители, контролиращи изпитанията на боеприпаси и техните елементи в Централния артилерийски технически изпитателен полигон - Змейово (ЦАТИП).
Медицински лица, осигуряващи изпитанията на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в товаро-разтоварни дейности на боеприпаси и техните елементи, използвани за изпитания в ЦАТИП.
Работещи в контакт с биологично активни вещества, създаващи опасност от възникване на особено опасни инфекции.
Работещи при изпитване и пълнене на стоманени бутилки за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.
Военнослужещи и цивилни служители, участващи в производството, преноса и разпределението на електрическа енергия над 1000 V, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.) и притежаващи III, IV или V квалификационна група за електробезопасност, съгласно изискванията на горепосочения правилник.
Работещи с течни ракетни горива; токсични химически вещества и техните прекурсори (БОВ).
Работещи с портални и мостови кабинкови кранове.
Група Б
Военнослужещи и цивилни служители, които осигуряват лабораторни и полигонни изпитания на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Работа под водата при дълбочина до 20 м.
Четвърта степен
Г р у п а А
Военнослужещи и цивилни служители, пряко заети в лабораторни и полигонни изпитания на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП.
Г р у п а Б
Военнослужещи и цивилни служители, които извършват и участват непосредствено в изкопаване, транспортиране и взривяване на неразриви и взривни остатъци, получени в процеса на изпитване на боеприпаси и техните елементи в ЦАТИП."

§ 17. Приложение № 3 се изменя така:
"Приложение № 3

Оценки на степените на риск за живота и здравето

по ред

Рискове за живота и здравето

Оценки на степените на риск

в точки

1

2

3

4

1.

Микроклимат

13

32

82

170

2.

Химични агенти

 

 

 

 

2.1.

Химични вещества и съединения

18

42

82

170

2.2.

Прах

18

42

82

170

3.

Шум

13

32

82

170

4.

Вибрации

13

32

60

110

5.

Осветление

10

15

30

50

6.

Електромагнитни полета

 

 

 

 

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти

- над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти

- над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти

- над стойностите за предприемане на действие

23

35

65

110

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

- над ниските стойности за предприемане на действие

10

13

15

20

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

- над високите стойности за предприемане на действие

23

35

65

110

7.

Йонизиращи лъчения

 

 

 

 

- А

70

135

195

325

- Б

80

165

225

375

- В

100

180

275

420

8.

Производствен риск

 

 

 

 

- риск А

10

35

120

380

- риск Б

20

55

320

420

"


§ 18. Приложение № 4 се изменя така:
"Приложение № 4

УТВЪРЖДАВАМ:

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК):

_________________ (_________________)

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ

______/______.______.____________ г.

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ: _______________________________________________________________________________

Гр./с. ___________________________________________________________________________________________________________

РАБОТНО МЯСТО: __________________________________________________________________________________________

БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: ___________________________________________________________________________________

Показатели на риска

Стойност на показателя

Степен

Оценка

1

2

3

4

1. Микроклимат

 

 

 

а) температура - °С

 

 

 

б) топлинно излъчване - W/m2

 

 

 

2. Химични агенти

 

 

 

2.1. Химични вещества и съединения:

 

 

 

........................................................................................................................

 

 

 

2.2. Прах:

 

 

 

........................................................................................................................

 

 

 

3. Шум - dBAeq

 

 

 

4. Вибрации - m.s (-2)

 

 

 

- предавани на цялото тяло

 

 

 

- предавани на система ръка - рамо

 

 

 

5. Осветление - lx

 

 

 

6. Електромагнитни полета

 

 

 

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти - над ниските стойности за предприемане на действие

 

 

 

В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти - над високите стойности за предприемане на действие

 

 

 

В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти -
над стойностите за предприемане на действие

 

 

 

ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над ниските стойности за предприемане на действие

 

 

 

ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над високите стойности за предприемане на действие

 

 

 

7. Йонизиращи лъчения

 

 

 

8. Производствен риск

 

 

 

Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:

Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 2. "


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума