навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"

В сила от 21.09.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.78 от 21 Септември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 813010 "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 813010 "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалността 8130101 "Спортно-туристическа дейност".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 813010 "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, които през тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 80 от 2013 г. за придобиване на квалификация по професия "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" (ДВ, бр. 29 от 2013 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"

Професионално направление:

 

813

Спорт

 

Наименование на професията:

 

813010

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

 

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

 

8130101

Спортно-туристическа дейност

Трета

 

Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - 4       

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) - 4

       
 
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
•  за ученици - завършено основно образование;
•  за лица, навършили 16 години - придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение са придобита придобита втора степен на професионална квалификация от област на образование "Услуги за личността".
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания, умения и компететнтости
Придобиването на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност може да работи в спортни клубове, спортни федерации, спортни организации или фирми, предлагащи спортно-туристически услуги - укрепваща здравето физическа активност на лицата в свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване на физически упражнения и спорт сред природата.
Той изпълнява задълженията си като част от професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирмата, в която работи. Участва при планиране и организиране на дейностите, извършва възложените му от работодателя трудови задачи; подпомага обучението и провеждането на спортно-туристическите дейности; участва в планирането, организирането и провеждането на спортно-туристически дейности: социални, материално-технически, логистични, информационни, комуникационни, управленски и маркетингови.
Помощник-инструкторът изпълнява подготвителни, основни и заключителни дейности.
Подготвителни дейности:
•   организира и участва в срещи с външни институции и партньори във връзка с организиране и провеждане на спортно-туристически дейности;
•  извършва предварителни проучвания, свързани с предпочитанията, психо-физическите особености и здравословното състояние на кандидатите за участие в спортно-туристическите дейности;
•  запознава се с разработените и утвърдени тренировъчни планове, учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми за спортно-туристически дейности;
•  разработва организационни планове за провеждане на спортно-туристически дейности и мероприятия;
•  запознава се с техническите характеристики и параметри на спортните и туристическите съоръжения, уредите и други технически средства и аксесоари, необходими за провеждането на различните по съдържание и насоченост спортно-туристически занимания;
•  проверява състоянието на тренировъчните зали и санитарно-хигиенните възли, на откритите спортни съоръжения или терени за спортно-туристически дейности и съответствието им към изискванията на действащите стандарти и правила;
•  изготвя и представя (при необходимост) информационни и рекламни материали на участниците в спортните дейности;
•  инструктира участниците за безопасна работа с уредите и съоръженията;
•  запознава желаещите да тренират с възможностите за спортно развитие и реализация, с условията за тренировъчна и спортно-състезателна дейност, предоставя им информационни материали.
Основни дейности:
•  установява професионален контакт с участниците в спортно-туристически дейности;
•  съвместно с инструктора по спортно-туристически дейности извършва преценка за формиране на подходяща група за подготовка и провеждане на спортно-туристически мероприятия съобразно техните индивидуални възрастови, психо-физически особености и координационно-двигателни способности;
•  запознава участниците с характеристиките и параметрите на спортните уреди и другите технически средства и аксесоари за провеждане на спортно-туристическата дейност;
•  демонстрира изпълнението на отделните елементи от програмата;
•  наблюдава и коригира изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми;
•  изготвя съвместно с инструктора програми за възстановяване след тренировъчно или състезателно натоварване при различните спортно-туристически дейности, както и за осигуряване на оптимални условия на почивка;
•  дава организационно-методически указания в рамките на своите правомощия.
Заключителни дейности:
•  извършва индивидуален и групов анализ на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от подготовката след консултация с инструктора по спортно-туристическа дейност;
•  проверява състоянието на спортната материална база след приключване на всяко тренировъчно занимание;
•  информира инструктора или работодателя за необходимостта от ремонтни дейности и дейности по възстановяване на спортните уреди и съоръжения;
•  изготвя писмен отчет и доклад за проведената спортно-туристическа дейност съобразно утвърдения график или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания; да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет.
Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност трябва да има умения за работа в екип, да притежава добри комуникативни умения, умения за разрешаване на конфликти, да умее да оказва първа помощ на пострадал.
Работното време е нормирано, но поради спецификата на дейността в активния сезон се налага работа в почивни и празнични дни или с удължено работно време.
Помощник-инструкторът изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на регионалните здравни инспекции (РЗИ), както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Помощник-инструкторът по спортно-туристическа дейност осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за туризма и подзаконовите им нормативни актове.
Правоспособност за "екскурзовод", "планински водач" или "ски учител" се придобива съгласно съответната наредба по чл. 146 от Закона за туризма, издадена от министъра на туризма.
Правоспособност за "спортен инструктор" се придобива съгласно Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност", могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" или по друга професия от професионално направление "Спорт".
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност", може да заема следните длъжности от НКПД:
O  Единична група 1431 "Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове":
·  1431-3016 Управител, спортни дейности;
O  Единична група 3422 "Спортни треньори, инструктори и сродни на тях":
·  3422-3005 Ски инструктор;
·  3422-3007 Инструктор, плуване;
·  3422-3010 Инструктор, спортен;
·  3423-3007 Ски учител,
както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ за специалност "Организация на спортни прояви и първенства" - трета степен на професионална квалификация
Обща професионална подготовка
•  ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
 РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
 РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
•  ЕРУ 2. Предприемачество
 РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
 РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
 РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес план
•  ЕРУ 3. Икономика
 РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
 РУ 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
 ЕРУ 4. Организация на труда
 РУ 4.1. Организира работния процес
 РУ 4.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
•  ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
 РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
 РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
 РУ 5.3. Владее чужд език по професията
 ЕРУ 6. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
 РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
 РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
 РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
 РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
 РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
 ЕРУ 7. Спорт
 РУ 7.1. Познава същността, ролята и значението на спорта
 РУ 7.2. Познава системата на спорта в Република България
 РУ 7.3. Формира всестранно и хармонично развити личности чрез спорт
Специфична професионална подготовка
•  ЕРУ 8. Планиране и организиране на спортно-туристически дейности
 РУ 8.1. Познава особеностите на туризма в България
 РУ 8.2. Участва в планирането на спортно-туристически дейности
 РУ 8.3. Участва в организирането на спортно-туристически дейности
•  ЕРУ 9. Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните спортове
 РУ 9.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по плуване
 РУ 9.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гребни спортове
 РУ 9.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни спортове
 РУ 9.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове
 РУ 9.5. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водни ски
•  ЕРУ 10. Спортно-туристически дейности от областта на ски туризма и снежните спортове
 РУ 10.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по алпийски ски
 РУ 10.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по сноуборд
 РУ 10.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ски бягане
•  ЕРУ 11. Спортно-туристически дейности от областта на планинарството
 РУ 11.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по пешеходен туризъм и спортно ориентиране
 РУ 11.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортно катерене
 РУ 11.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по колотуризъм
•  ЕРУ 12. Спортно-туристически дейности от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут
 РУ 12.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по народни, класически и модерни танци
 РУ 12.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и аеробика
 РУ 12.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по скокове на батут
 РУ 12.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по подвижни игри

3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

•  Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

•  Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

•  Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности

•  Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности

•  Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

•  Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•  Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности

•  Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)

•  Контролира прилагането на необходимите мерки за защита

•   Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

•  Създава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•  Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата

•  Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност

•  Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

•  Познава разпоредбите за опазване на околната среда

•  Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

•  Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

•  Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

•  Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•  Описва основните рискови и аварийни ситуации

•  Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

•  Обяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации

•  Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

•  Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

•  Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации

•  Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност

•  Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

•  Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

•  Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

•  Оказва първа помощ на пострадали при авария

•  Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Компетентности

•  Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

•  Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест

Средство 2:

•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

Владее теоретичните знания за:

•  хигиенните норми

•  здравословните и безопасни условия на труд на работното място

•  превантивната дейност за опазване на околната среда

•  овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

•  Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация

•  Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 
ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

•  Знае същността на предприемачеството

•  Знае видовете предприемачески умения

Умения

•  Анализира практически примери за успешно управление на дейността на дадена фирма или организация

Компетентности

•  Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•  Познава характеристиките на предприемаческото поведение

•  Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

•  Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

•  Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

•  Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

•  Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

•  Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация

Компетентности

•  Разработва проект на бизнес план в екип

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест

Средство 2:

•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството

За средство 2:

•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

 
ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•  Познава общата теория на пазарната икономика

•  Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

•  Знае ролята на държавата в пазарната икономика

•  Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

•  Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

•  Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

 

•  Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

•  Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

•  Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие

Компетентности

•  Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Писмен изпит/тест

Средство 2:

•  Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

•  Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

 
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

•  Познава структурата на спортните организации

•  Познава структурата на стопанските организации

•  Познава нормирането на работния процес

•  Познава нормативните документи, свързани с упражняването на професията

•  Познава начините за планиране на ресурси, свързани с работния процес

Умения

•  Планира работния процес в съответствие с изискванията

•  Съставя график за срочното изпълнение на работните задачи

•  Спазва изискванията на основните нормативни актове, свързани с упражняването на професията

Компетентности

•  Ефективно организира работния процес

•  Мотивира необходимостта от промени в работата и прави предложения за въвеждането им

Резултат от учене 4.2:

Разпределя дейностите в работния процес

Знания

•  Познава видовете дейности в работния процес

•  Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

•  Познава начините за организация на дейностите

Умения

•  Организира дейностите в работния процес

•  Спазва етичните норми на поведение

•  Участва в изграждането на етична и конструктивна работна среда

Компетентности

•  Ефективно разпределя дейностите в работния процес

•  Съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда и конструктивни работни взаимотношения

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест

Средство 2:

•  Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

•  организацията на работния процес

За средство 2:

Дефинира основни теоретични понятия в областта на:

•  разпределението на дейностите в работния процес

 
ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

•  Познава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични взаимовръзки

•  Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

•  Осъществява устна комуникация с екипа и персонала на спортната организация и структурата за управление на спортно събитие (организационния комитет)

•  Осъществява писмена делова кореспонденция със структурите, с които организира спортното събитие

Компетентности

•  Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

•  Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•  Познава етичните норми на бизнес комуникацията

•  Познава правилата за вербална и невербална комуникация

•  Познава начините на поведение при възникване на конфликти

•  Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция

•  Познава начините за водене на делова комуникация

Умения

•  Разпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията

•  Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес комуникацията

•  Води делова комуникация - писмена и устна

•  Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

•  Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

•  Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

•  Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

•  Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и други) на чужд език

•  Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

•  Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

•  Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване:

 

Средство 1:

•  Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

 
ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

•  Изброява интернет търсачки

•  Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

•  Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

•  Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

•  Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

•  Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

•  Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

•  Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

•  Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)

•  Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии

•  Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

•  Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

•  Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

•  Изброява доставчици на услугата електронна поща

•  Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

•  Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

•  Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане

•  Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

Умения

•  Използва електронна поща

•  Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

•  Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

•  Използва електронни услуги за онлайн пазаруване

•  Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

•  Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

•  Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

•  Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

•  Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности

•  Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

•  Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

•  Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

•  Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

•  Активира филтри на електронна поща против спам

•  Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

•  Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

•  Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

•  Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

•  Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

•  Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

•  Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

•  Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

•  Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

•  Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

•  Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:

•  Учебен/компютърен кабинет

•  Персонален компютър или лаптоп

•  Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:

•  Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 
ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

•  Знае ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални, културни и възстановителни функции

•  Познава историята на физическото възпитание и спорта

•  Знае олимпийските принципи и идеали

•  Знае рисковете от употребата на алкохол и наркотични вещества

Умения

•  Осигурява спазването на принципите на феърплей в спорта

•  Разпознава признаците при употреба на алкохол и наркотични вещества и предприема мерки за въздействие върху вредните навици

Компетентности

•  Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със спорт; участва в дискусии по темата

Резултат от учене 7.2:

Познава организационната система на спорта

Знания

•  Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно ниво и функциите на различните институции - общини, министерства, спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети

•  Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание и спорта - закони, стратегии, наредби

•  Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното време

•  Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и спорт за лица с увреждания)

•  Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески спорт, елитен спорт)

Умения

•  Определя мястото на спортната организация в системата на спорта и възможните начини за финансиране

Компетентности

•  Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания

Резултат от учене 7.3:

•  Формира (развива) физически качества у обучаваните

Знания

•  Познава теорията и методиката на спортната тренировка

•  Познава анатомията и биомеханиката при човека

•  Познава физиологията и биохимията на човека

•  Познава принципите на рационалното хранене

•  Знае особеностите на преподаване при различните възрастови групи

•  Познава особеностите на спортния травматизъм

Умения

•  Прилага методи и средства за развиване на сила

•  Прилага методи и средства за развиване на издръжливост

•  Прилага методи и средства за развиване на бързина

•  Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост

•  Прилага методи и средства за развиване на ловкост

•  Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт

Компетентности

•  Може самостоятелно да формира (развива) у обучаваните най-целесъобразните за вида спорт физически качества

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Теория: учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Демонстрира професионални знания от областта на спорта

 
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Планиране и организиране на спортно-туристически дейности

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава особеностите на туризма в България

Знания

•  Познава икономическото, социалното, културното, здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма

•  Знае основни понятия и дефиниции от областта на туризма

•  Познава туристическите ресурси и видовете туризъм в България

•  Познава основните характеристики и особености на туризма в България

•  Познава етнографията и фолклора на етносите в България

•  Познава екологичната обстановка и местната флора и фауна в България

•  Познава историческите и географските забележителности на България

•  Знае същността и ролята на допълнителните дейности и услуги в туризма

•  Знае класификацията на спортно-туристическите дейности

Умения

•  Разпознава видовете туризъм и туристическите ресурси

•  Разбира ролята на предлаганите от даден туристически обект допълнителни услуги

Компетентности

•  Може самостоятелно да оцени икономическото, социалното, културното, здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма за определен регион, като проявява съобразителност и аналитично мислене

Резултат от учене 8.2:

Участва в планирането на спортно-туристически дейности

Знания

•  Знае същността, характеристиката и значението на туристическата анимация

•  Познава различните видове туристическа анимация

•  Познава функциите на спортната анимация в туризма

•  Познава направленията на спортната анимация в туризма

•  Познава средствата и дейностите в спортната анимация в туризма

•  Знае технологията на туристическия анимационен продукт и факторите, определящи неговото качество

•  Знае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности

•  Познава типовете туристи и техния модел на поведение, както и различните религиозни, национални и етнически особености

•  Знае подходящите видове туристически услуги за различните групи туристи

Умения

•  Определя подходящите за даден географски регион видове спортно-туристически дейности през различните периоди на годината (сезони)

•  Разбира интересите, потребностите и мотивацията на туристите

•  Избира средствата за спортна анимация на различните групи туристи и прави оценка на риска

•  Разработва съдържанието на различни спортно-анимационни продукти/услуги

•  Определя необходимите за дадена спортно-туристическа дейност спортни съоръжения и уреди

•  Калкулира необходимите разходи за провеждане на спортно-туристическо занимание

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност или спортен аниматор да планира спортно-туристическа дейност, предназначена за малка група туристи от една възрастова група, като проявява съобразителност и аналитично мислене

Резултат от учене 8.3:

Участва в организирането на спортно-туристически дейности

Знания

•  Знае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности

•  Познава необходимите документи за осъществяване на различните спортно-туристически дейности

•  Познава различните видове застраховки

•  Познава финансово-счетоводните документи

•  Познава механизмите за получаване на обратна връзка от туристите

•  Познава нормите на етичното поведение

Умения

•  Осигурява необходимите документи и разрешителни за пребиваване в райони със специален режим за достъп

•  Осигурява застраховки с необходимото покритие за здравето и живота на туристите, както и за материалната база

•  Извършва плащания и отчита разходи за доставката на различни стоки и услуги, необходими за извършването на спортно-туристическата дейност (гориво, билети за обществен транспорт, карти за лифтове, въжени линии и други, такси вход за културни обекти, наем на спортни съоръжения и уреди и др.)

•  Представя спортно-анимационните продукти на туристите по атрактивен и мотивиращ начин

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност или спортен аниматор да организира спортно-туристическа дейност за малка група туристи от една възрастова група, като проявява отговорност и инициативност

•  Спазва нормите на етичното поведение

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на туризма

Средство 2:

•  Разработване на примерна програма за спортно-анимационен продукт за определени региони на страната и период от годината (сезон)

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Учебен кабинет

За средство 2:

•  Учебен или компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Демонстрира професионални знания от областта на туризма

За средство 2:

•  Разработената примерна програма за спортно-анимационен продукт е подходяща за приложение в предварително определените региони на страната и период от годината (сезон). Определени са възрастовата група и полът на туристите, за които заниманието е подходящо. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди и е направена план-сметка за необходимите разходи (транспорт, хранене, наем за използване на спортни обекти и съоръжения и др.)

 
ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по плуване

Знания

•  Познава значението и приложението на плуването във водния туризъм

•  Познава историята на спорта плуване

•  Знае основните състезателни правила на различните плувни дисциплини, правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава специфичната терминология в плуването

•  Знае методиката за начално обучение по плуване

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на плуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на плуването

•  Запознава туристите с ползите за здравето от плуването

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от плуването и дава указания

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на плуването за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по плуване с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гребни спортове

Знания

•  Познава значението и приложението на гребните спортове във водния туризъм, особено на рафтинга

•  Познава историята на гребните спортове

•  Знае основните състезателни правила на различните гребни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

 

•  Познава терминологията в гребните спортове

•  Знае методиката за начално обучение по гребни спортове

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на гребане, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на гребните спортове

•  Запознава туристите с ползите за здравето от гребането

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от гребните спортове и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на гребането за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по гребен спорт с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни спортове

Знания

•  Познава значението и приложението на водомоторните спортове във водния туризъм, особено на карането на джет и на тегленето на надуваеми уреди тип "банан" и "ринг"

•  Познава историята на водомоторните спортове

•  Знае основните състезателни правила на различните водомоторните дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава специфичната терминология във водомоторните спортове

•  Знае методиката за начално обучение по водомоторни спортове

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на водомоторни спортове, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на водомоторните спортове

•  Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водомоторни спортове

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от водомоторните спортове и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на водомоторните спортове за високи постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по водомоторни спортове с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.4:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове

Знания

•  Познава значението и приложението на ветроходните спортове във водния туризъм, особено на уиндсърфинга и кайтсърфинга

•  Познава историята на ветроходните спортове

•  Знае основните състезателни правила на различните ветроходни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава специфичната терминология във ветроходството

•  Знае методиката за начално обучение по ветроходство

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на ветроходство, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на ветроходните спортове

•  Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на ветроходни спортове

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ветроходството и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на ветроходството за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по ветроходство с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.5:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водни ски

Знания

•  Познава значението и приложението на водните ски във водния туризъм

•  Познава историята на спорта водни ски

•  Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по водни ски, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава специфичната терминология във водните ски

•  Знае методиката за начално обучение по водни ски

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на водни ски, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на водните ски

•  Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водни ски

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от водните ски и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на водните ски за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по водни ски с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на водните спортове

Средство 2:

•  Провеждане на спортно-туристическо занимание по воден спорт по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Учебен кабинет

За средство 2:

•  Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•  Спортна екипировка съобразно вида спорт

•  Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Демонстрирани са професионални знания от областта на водните спортове

За средство 2:

•  Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът на туристите към водните спортове е повишен.

 
ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на ски туризма и снежните спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по алпийски ски

Знания

•  Познава значението и приложението на алпийските ски в снежния туризъм

•  Познава историята на спорта алпийски ски

•  Знае основните състезателни правила на различните алпийски ски дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията в алпийските ски

•  Знае методиката за начално обучение по алпийски ски

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на спортуването, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на алпийските ски

•  Запознава туристите с ползите от спортуването

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от алпийските ски и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на алпийските ски за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по алпийски ски с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 10.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по сноуборд

Знания

•  Познава значението и приложението на сноуборда в снежния туризъм

•  Познава историята на сноуборда

•  Знае основните състезателни правила на различните сноуборд дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията в сноуборда

•  Знае методиката за начално обучение по сноуборд

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на занимания със сноуборд, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на сноуборда

•  Запознава туристите с ползите за здравето от заниманията със сноуборд

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от сноуборда и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на сноуборда за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по сноуборд с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 10.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ски бягане

Знания

•  Познава значението и приложението на ски бягането в снежния туризъм

•  Познава историята на ски бягането

•  Знае основните състезателни правила на различните дисциплини в ски бягането, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава специфичната терминология в ски бягането

•  Знае методиката за начално обучение по ски бягане

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на ски бягане, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на ски бягането

•  Запознава туристите с ползите за здравето от ски бягането

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ски бягането и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на ски бягането за високи постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по ски бягане с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на снежните спортове

Средство 2:

•  Провеждане на спортно-туристическо занимание по снежен спорт по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Учебен кабинет

За средство 2:

•  Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•  Спортна екипировка съобразно вида спорт

•  Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Демонстрирани са професионални знания от областта на снежните спортове

За средство 2:

•  Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът на туристите към снежните спортове е повишен.

 
ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на планинарството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по пешеходен туризъм и спортно ориентиране

Знания

•  Познава значението и приложението на пешеходния туризъм и спортното ориентиране в планинарството

•  Познава историята на пешеходния туризъм и на спорта ориентиране

 

•  Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по спортно ориентиране, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията в спортното ориентиране

•  Знае методиката за начално обучение по спортно ориентиране

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на пешеходен преход или спортно ориентиране, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на пешеходния туризъм и спортното ориентиране

•  Запознава туристите с ползите за здравето от пешеходния туризъм и спортното ориентиране

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от спортното ориентиране и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на спортното ориентиране за високи постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по спортно ориентиране с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 11.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортно катерене

Знания

•  Познава значението и приложението на спортното катерене в планинарството

•  Познава историята на спортното катерене

•  Знае основните състезателни правила на различните дисциплини спортно катерене, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията в спортното катерене

•  Знае методиката за начално обучение по спортно катерене

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на катерене, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на спортното катерене

•  Запознава туристите с ползите за здравето от спортното катерене

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от спортното катерене и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на спортното катерене за високи постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по спортно катерене с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 11.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по колотуризъм

Знания

•  Познава значението и приложението на колотуризма в планинарството

•  Познава историята на колотуризма

•  Знае основните състезателни правила на различните дисциплини планинско колоездене, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията в колотуризма

•  Знае методиката за начално обучение по колотуризъм

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на колотуризъм, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на колотуризма

•  Запознава туристите с ползите за здравето от колотуризма

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от колотуризма и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на планинското колоездене за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по колотуризъм с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на планинарството

Средство 2:

•  Провеждане на спортно-туристическо занимание по планинарство по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Учебен кабинет

За средство 2:

•  Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•  Спортна екипировка съобразно вида спорт

•  Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Демонстрирани са професионални знания от областта на планинарството

За средство 2:

•  Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът на туристите към планинарството е повишен.

 
ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по народни, класически и модерни танци

Знания

•  Познава значението и приложението на танците в туризма

•  Познава историята на народните, класическите и модерните танци

•  Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по спортни танци, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията

•  Знае методиката за начално обучение по танци

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при танцуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на народните, класическите и модерните танци

•  Запознава туристите с ползите за здравето от танцуването

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

 

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от танците и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на спортните танци за високи постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по народни, класически или модерни танци с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и аеробика

Знания

•  Познава значението и приложението на гимнастиката и аеробиката в туризма, особено на груповите занимания по аква-аеробика, слайд аеробика, степ аеробика, тае бо, зумба, каланетика, канго-джъмпс, спининг, аква-спининг и др.

•  Познава историята на гимнастика и аеробиката

•  Знае основните състезателни правила на различните гимнастически дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава специфичната терминология в гимнастиката и аеробиката

•  Знае методиката за начално обучение по гимнастика и аеробика

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при занимания с гимнастика и аеробика, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на гимнастиката и аеробиката

•  Запознава туристите с ползите за здравето от гимнастиката и аеробиката

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от гимнастиката и аеробиката и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на спортната гимнастика и на спортната аеробика за високи постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт (или помощник-треньор) да проведе спортно-туристическо занимание по спортна гимнастика или аеробика с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по скокове на батут

Знания

•  Познава значението и приложението на скокове на батут в туризма

•  Познава историята на скоковете на батут

•  Знае основните състезателни правила на скоковете на батут, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•  Познава терминологията в скоковете на батут

•  Знае методиката за начално обучение по скокове на батут

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при скокове на батут, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с историята на скоковете на батут

•  Запознава туристите с ползите за здравето от скоковете на батут

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от акробатиката и дава указания на туристите

•  Общува с туристите по популярни теми от областта на скоковете на батут за високи спортни постижения

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт да проведе спортно-туристическо занимание по скокове на батут с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Спазва нормите на туристическата етика и поведение

Резултат от учене 12.4:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по подвижни игри

Знания

•  Познава значението и приложението на подвижните игри в туризма

•  Знае правилата на различните подвижни игри със забавен и учебен характер

•  Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•  Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на подвижни игри, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•  Запознава туристите с ползите за здравето от физическата активност и спорта

•  Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•  Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от подвижните игри и дава указания на туристите

•  Разпознава опасностите за здравето на туристите

•  Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•  Може под ръководството на инструктор по спортно-туристическа дейност (или спортен аниматор) и треньор по вида спорт да проведе спортно-туристическо занимание по подвижни игри с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•  Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•  Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут

Средство 2:

•  Провеждане на спортно-туристическо занимание по танци, подвижни игри, гимнастика или скокове на батут по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•  Учебен кабинет

За средство 2:

•  Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане от включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•  Спортна екипировка съобразно вида спорт

•  Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•  Демонстрирани са професионални знания от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут

За средство 2:

•  Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът на туристите към танците, подвижните игри, гимнастиката или скоковете на батут е повишен.

 
4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни кабинети, оборудвани с необходимата електронна и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), екрани и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства, учебни пособия: демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, реални образци, учебни видеофилми, мултимедийни презентации, програмни продукти, закони, наредби и инструкции, регламентиращи нормативните изисквания за спортно-туристическата дейност. Компютърният кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа, и с достъп до интернет, принтер, скенер и мултимедиен проектор.
4.2. По практика
Учебната практика се провежда в учебни кабинети, спортни зали и на открито (спортни площадки, стадиони, ски писти, реки, езера, язовири, морета, паркове, в планински условия) съобразно климатичните условия и учебното съдържание.
Обучаемите се разделят на групи до 10 души в зависимост от наличната техника и оборудване.
За провеждане на учебна практика по снежни спортове са необходими: алпийски ски, обувки за алпийски ски, щеки за алпийски ски, ски за бягане, обувки за ски бягане, щеки за ски бягане, сноуборд, обувки за сноуборд и др.
За провеждане на учебна практика по водни спортове са необходими: водни ски, дъски и платна за уиндсърф, джетове, гребни лодки (ялове, лодки за академично гребане, рафтове, канута и кану-каяци за бързи или спокойни води), гребла за съответния вид лодки, каски, спасителни жилетки и въжета и др.
За провеждане на учебна практика по планинарство материалната база трябва да включва: топографски и туристически карти, компаси, GPS устройства, алпийски съоръжения - клонове (различни видове), карабинери, френдове, въжета и пособия, каски, седалки, велосипеди и др.
За провеждане на учебна практика по танци, гимнастика, аеробика, акробатика и подвижни игри са необходими: гимнастически квадрат, аудиоуредба, батут, обръчи, конуси, въжета и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без придобита професионална квалификация "учител", ако са придобили трета или четвърта степен на професионална квалификация съответно по професия "Инструктор по спортно-туристическа дейност" и професия "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност" при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
 

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума