навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"

В сила от 21.09.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.78 от 21 Септември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 813020 "Инструктор по спортно-туристическа дейност" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 813020 "Инструктор по спортно-туристическа дейност" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8130201 "Спортно-туристическа дейност".

Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на държавния образователен стандарт


Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 813020 "Инструктор по спортно-туристическа дейност" включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на професионална квалификация по професията, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 86 от 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" (ДВ, бр. 72 от 2013 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност"
 

Професионално направление:

 

813

Спорт

 

Наименование на професията:

 

813020

Инструктор по спортно-туристическа дейност

 

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

 

8130201

Спортно-туристическа дейност

Четвърта

 

Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) - 5         

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) - 5

 
1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискването за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Инструкторът по спортно-туристическа дейност работи в спортни клубове, спортни федерации, национални спортни организации или фирми, предлагащи спортно-туристически услуги - укрепваща здравето физическа активност на лицата в свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване на физически упражнения и спорт сред природата.
Той изпълнява задълженията си като член от професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирмата, в която работи. Участва при планирането и организирането на работата, извършва възложените му трудови дейности, подпомага обучението и провеждането на спортно-туристическите дейности. Участва в планирането, организирането и провеждането на спортно-туристически дейности: социални, материално-технически, логистични, информационни, комуникационни, управленски и маркетингови.
Трудовите дейности, които изпълнява инструкторът, са подготвителни, основни и заключителни.
Подготвителни дейности :
- планира, организира и участва съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и други представители на фирмата (предприятието) в срещи с други институции и партньори във връзка с организирането и провеждането на спортно-туристически дейности;
- запознава се и анализира извършените от помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и други лица предварителни проучвания, свързани с предпочитанията, психо-физическите особености и здравословното състояние на кандидатите за участие в спортно-туристическите дейности;
- разработва фирмена концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата дейност в зависимост от предпочитанията на клиентите, географските особености и наличните природни и антропогенни ресурси и обекти за спортно-туристическа дейност; предлага концепцията за утвърждаване от ръководството на фирмата;
- съобразно приетата концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата дейност разработва тренировъчни планове, учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми за спортно-туристически дейности;
- запознава се с техническите характеристики и параметри на новите спортни и туристически съоръжения, уреди и други технически средства и аксесоари, необходими за провеждане на различни по съдържание и насоченост спортно-туристически занимания;
- съобразно фирмената концепция за структурата и насочеността на спортно-туристическата дейност и приетите тренировъчни планове, учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми за спортно-туристически дейности, както и природните ресурси и спортната материално-техническа база, възлага на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност разработването на организационни планове за провеждане на спортно-туристически дейности и мероприятия;
- предлага на фирменото ръководство организационните планове за провеждане на спортно-туристически дейности и мероприятия и участва в утвърждаването им;
- проверява съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност подготовката на тренировъчните зали и санитарно-хигиенните възли, на откритите спортни съоръжения или терени за спортно-туристически дейности за съответствието им към изискванията на действащите стандарти и правила;
- възлага на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност провеждането на инструктаж на трениращите за безопасна работа с уредите и съоръженията по време на спортно-туристическите дейности;
- предлага идеи и участва в изготвянето на информационни и рекламни материали;
- запознава желаещите да тренират с възможностите за спортно развитие и реализация, с изискванията на условията за тренировъчна и спортно-състезателна дейност и им предоставя информационни материали.
Основни дейности :
- установява професионален контакт с ръководството на фирмата, с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и със занимаващите се със спорт;
- съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност извършва окончателна преценка за формиране на подходяща група за подготовка и провеждане на спортно-туристически мероприятия съобразно индивидуалните възрастови, психо-физически особености и координационно-двигателни способности на лицата и тяхната комуникативност с цел създаване на добра вътрешна организация в групата и безопасност на дейностите;
- при необходимост запознава участниците с характеристиките на спортните уреди и другите технически средства и аксесоари за провеждане на съответната спортно-туристическа дейност;
- при необходимост демонстрира начина на изпълнение на отделни елементи от спортно-туристическата дейност;
- възлага на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност или лично следи за функционалното състояние на участниците;
- изпълнява предписанията на медицинските лица за възстановителния режим на занимаващите се след травми или заболяване и за динамиката при подновяване на заниманията със съответната спортно-туристическа дейност;
- взема решение при необходимост и дава указания на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност за коригиране на изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми на участниците;
- изготвя съвместно с помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност програми за възстановяване след тренировъчно или състезателно натоварване при различните спортно-туристически дейности, както и за осигуряване на оптимални условия на почивка;
- дава организационно-методически указания на помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност и на участниците в рамките на своите правомощия.
Заключителни дейности :
- контролира извършения от помощник-инструктора по спортно-туристическа дейност индивидуален и групов анализ на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от подготовката; при отсъствие на помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност сам извършва тази дейност; запознава ръководството на фирмата с постигнатите резултати, ако това е предвидено;
- периодично проверява състоянието на спортната материална база;
- информира работодателя за необходимостта от съответни текущи и капиталови ремонтни дейности по възстановяване на спортните уреди и съоръжения;
- изготвя писмени отчети и доклад за проведената спортно-туристическа дейност съобразно утвърдения график или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от инструктора по спортно-туристическа дейност да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания; да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет.
Инструкторът по спортно-туристическа дейност трябва да има умения за работа в екип, да притежава добри комуникативни умения и умения да решава конфликти. Трябва да умее и да оказва първа помощ.
Работното време на инструктора по спортно-туристическа дейност е нормирано, но поради спецификата на дейността в активния сезон се налага да работи в почивни и празнични дни или с удължено работно време.
Инструкторът по спортно-туристическа дейност изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на регионалните здравни инспекции, както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Инструкторът по спортно-туристическа дейност осъществява своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за туризма и подзаконовите им нормативни актове.
Правоспособност за "екскурзовод", "планински водач" или "ски учител" се придобива съгласно съответната наредба по чл. 146 от Закона за туризма, издадена от министъра на туризма.
Правоспособност за "инструктор" се придобива съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.), издадена от министъра на младежта и спорта.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност", могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление "Спорт".
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011) в Република България, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност", може да постъпва на работа на следните длъжности от НКПД:
O Единична група 1431 "Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове":
· 1431-3016 Управител, спортни дейности;
O Единична група 3422 "Спортни треньори, инструктори и сродни на тях":
· 3422-3005 Ски инструктор;
· 3422-3007 Инструктор, плуване;
· 3422-3010 Инструктор, спортен;
· 3423-3007 Ски учител;
както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Организира работния процес
РУ 4.2. Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
РУ 6.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 6.2. Комуникира с ИКТ
РУ 6.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 6.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
РУ 6.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 7. Спорт
РУ 7.1. Познава същността, ролята и значението на спорта
РУ 7.2. Познава системата на спорта в Република България
РУ 7.3. Формира всестранно и хармонично развити личности чрез спорт
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8. Планиране и организиране на спортно-туристически дейности
РУ 8.1. Познава особеностите на туризма в България
РУ 8.2. Планира спортно-туристически дейности
РУ 8.3. Организира спортно-туристически дейности
ЕРУ 9. Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните спортове
РУ 9.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по плуване
РУ 9.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гребни спортове
РУ 9.3 Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни спортове
РУ 9.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове
РУ 9.5. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водни ски
ЕРУ 10. Спортно-туристически дейности от областта на ски туризма и снежните спортове
РУ 10.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по алпийски ски
РУ 10.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по сноуборд
РУ 10.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ски бягане
ЕРУ 11. Спортно-туристически дейности от областта на планинарството
РУ 11.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по пешеходен туризъм и спортно ориентиране
РУ 11.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортно катерене
РУ 11.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по колотуризъм
ЕРУ 12. Спортно-туристически дейности от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут
РУ 12.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по народни, класически и модерни танци
РУ 12.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и аеробика
РУ 12.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по скокове на батут
РУ 12.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по подвижни игри
ЕРУ 13. Други спортно-туристически дейности
РУ 13.1. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортни игри (футбол, хандбал, баскетбол и волейбол)
РУ 13.2. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по тенис на корт
РУ 13.3. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по тенис на маса
РУ 13.4. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по голф
РУ 13.5. Провежда спортно-туристически занимания с туристи по стрелба с лък

3.2. Описание на ЕРУ
Обща професионална подготовка
ЕРУ 1

Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

•   Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната професионална квалификация

•   Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•   Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Организира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

•   Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови дейности

•   Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

•   Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на работа

•   Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

•   Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните трудови дейности

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

•   Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова дейност

•   Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности

•   Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци

•   Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

•   Организира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

•   Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда

•   Анализира причините за екологично замърсяване

•   Участва в разработването на правила за опазване на околната среда

•   Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•   Познава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност

•   Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност

•   Обяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации

•   Обяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ

•   Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

•   Използва терминологията за описване на аварийните ситуации

•   Създава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките за пожарна и аварийна безопасност

•   Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации

•   Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа

•   Оказва първа помощ на пострадали при авария

•   Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни ситуации

•   Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

•   Организира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

•   Актуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест

Средство 2:

•   Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

 

За средство 1:

Владее теоретични знания за:

•   хигиенните норми;

•   здравословните и безопасни условия на труд на работното място;

•   превантивната дейност за опазване на околната среда;

•   овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали

За средство 2:

•   Избира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация

•   Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

 
ЕРУ 2

Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

•   Знае същността на предприемачеството

•   Познава видовете предприемачески умения

Умения

•   Анализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата

Компетентности

•   Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

•   Познава характеристиките на предприемаческото поведение

•   Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

•   Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

•   Предлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

•   Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес план

•   Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху дейността на фирмата

Умения

•   Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

•   Самостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест

Средство 2:

•   Решаване на казус по зададен сценарий

Средство 3:

•   Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано задание

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1, 2 и 3:

•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството

За средство 2:

•   Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий

За средство 3:

•   Участва в разработването на бизнес план на фирмата според изискванията на предварително дефинираното задание

 
ЕРУ 3

Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•   Познава общата теория на пазарната икономика

•   Запознат е с икономическите проблеми - оскъдност, ресурси, избор и др.

•   Знае ролята на държавата в пазарната икономика

•   Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

•   Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания

Компетентности

•   Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие

Знания

 

•   Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане

•   Дефинира икономически понятия - приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

•   Познава същността на елементите на маркетинговия микс - продукт (услуга), цена, дистрибуция, промоция

•   Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния микс - публичност, реклама, лични продажби, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността

Умения

•   Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

•   Разработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане на максимални финансови резултати съобразно качествения и количествения капацитет

•   Изготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна представа у целевата група към предлаганите продукти (стоки и/или услуги)

Компетентности

•   Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие и да дава препоръки

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Писмен изпит/тест

Средство 2:

•   Изготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип целева група

Средство 3:

•   Изготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рекламоносител

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Владее основните теоретични знания в областта на икономиката

За средство 2:

•   В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя, кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни за контакт с рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и нейните предимства пред конкурентите

За средство 3:

•   Изготвената обява за свободна работна позиция е пълна и целесъобразна - включва изискванията за заемане на длъжността, работното време, трудовото възнаграждение, начините за кандидатстване, изброени са задълженията и отговорностите; определените критерии за подбор са съобразени с нуждите на работодателя

 
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4

Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

•   Познава структурата на стопанската организация

•   Познава методи за нормиране на работния процес

•   Познава нормативните документи, свързани с професията

•   Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

•   Познава основните нормативни актове, свързани с професията

Умения

•   Планира работния процес

•   Съставя график на работните задачи

•   Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

•   Ефективно организира работния процес

•   Предлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

Резултат от учене 4.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

•   Познава видовете дейности

•   Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности

•   Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

•   Организира дейностите в работния процес

•   Спазва и следи етичните норми на поведение

•   Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

•   Ефективно разпределя и планира дейностите в работния процес

•   Отговорен е за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест

Средство 2:

•   Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оценяването:

За средства 1 и 2:

•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Дефинира теоретични понятия в областта на организацията на работния процес

За средство 2:

•   Дефинира теоретични понятия в областта на разпределението на дейностите в работния процес

 
ЕРУ 5

Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

•   Знае ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

•   Комуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието

Компетентности

•   Може да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол

•   Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•   Познава етичните норми на комуникацията

•   Познава правилата за вербална и невербална комуникация

•   Познава ефективното поведение при конфликти

•   Знае правилата и изискванията, свързани с водене на делова кореспонденция

•   Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

•   Разпознава и избягва конфликтни ситуации

•   Решава конфликтни ситуации

•   Води делова комуникация - писмена и устна

•   Извлича необходимата информация за удовлетворяване на изискванията на клиентите

Компетентности

•   Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно индивидуалните им особености

•   Провежда компетентен разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги; разбира и уважава техните изисквания, защитава интересите на организацията

•   Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

•   Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

•   Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език

•   Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници

•   Ползва свободно професионална терминология на чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

•   Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални и други теми, както и да изпълнява служебните си задължения

Средства за оценяване:

•   Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оценяването:

•   Учебен кабинет

Критерии за оценяване:

•   Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация

 
ЕРУ 6

Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

•   Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях

•   Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене

•   Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет и начини за оценка на надеждността и

•   Обяснява същността на уебканалите (RSS и др.) за получаване на информация

•   Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители

•   Знае начините за създаване на поддиректории (папки)

•   Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга

•   Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)

•   Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

•   Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)

•   Използва уебканали (RSS и др.) за получаване на информация

•   Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

•   Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)

•   Използва облачни услуги за съхранение на информация

•   Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

•   Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 6.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

•   Изброява доставчици на услугата електронна поща

•   Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори

•   Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове

•   Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане

•   Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания и опит в областта на професията

•   Обяснява употребата на електронен подпис

Умения

•   Използва електронна поща

•   Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори

•   Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията

•   Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.

•   Използва електронен подпис за авторизация

•   Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

•   Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

•   Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

•   Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

•   Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления

•   Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг

•   Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

•   Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 6.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

•   Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн

•   Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми

•   Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

•   Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и околната среда

Умения

•   Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници

•   Активира филтри на електронна поща против спам

•   Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер

•   Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма

•   Защитава файлове с криптиране или с пароли

•   Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

•   Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

•   Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии

•   Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и друг софтуер

•   Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

•   Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми

•   Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

•   Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане

Средство 2:

•   Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща

Средство 3:

•   Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание

Средство 4:

•   Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение

Средство 5:

•   Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оценяването:

•   Учебен/компютърен кабинет

•   Персонален компютър или лаптоп

•   Достъп до интернет

Критерии за оценяване:

•   Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

 
ЕРУ 7

Наименование на единицата:

Спорт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Познава същността на спорта и ползите от него

Знания

•   Познава ползите от спорта и неговите образователни, здравни, социални, културни и възстановителни функции

•   Знае историята на физическото възпитание и спорта

•   Познава олимпийските принципи и идеали

•   Знае рисковете от употребата на алкохол и наркотични вещества

Умения

•   Осигурява спазването на принципите на феърплей в спорта

•   Разпознава признаците от употребата на алкохол и наркотични вещества и предприема мерки за въздействие върху вредните навици

Компетентности

•   Популяризира здравословния начин на живот и редовните занимания със спорт, участва в дискусии по темата

Резултат от учене 7.2:

Познава организационната система на спорта

Знания

•   Познава организацията на спорта на национално, европейско и световно ниво и функциите на различните институции - общини, министерства, спортни клубове, спортни федерации, олимпийски комитети

•   Познава нормативно-правната уредба, свързана с физическото възпитание и спорта - закони, стратегии и наредби

•   Познава особеностите на физическото възпитание и спорта в свободното време

•   Познава особеностите на организирания спорт за всички (физическо възпитание и спорт за учащи, ведомствен спорт, физическо възпитание и спорт за лица с увреждания)

•   Познава особеностите на спорта за високи постижения (детско-юношески спорт, елитен спорт)

Умения

•   Знае мястото на спортната организация в системата на спорта, възможните механизми и източници на финансиране

Компетентности

•   Консултира заинтересованите лица относно възможностите за практикуване на спорт съобразно техните нужди и желания

Резултат от учене 7.3:

•   Формира (развива) физически качества у обучаваните

Знания

•   Познава теорията и методиката на спортната тренировка

•   Познава анатомията и биомеханиката на човека

•   Познава физиологията и биохимията на човека

•   Познава принципите на рационалното хранене

•   Познава особеностите на преподаване при различните възрастови групи

•   Познава особеностите на спортния травматизъм

Умения

•   Прилага методи и средства за развиване на сила

•   Прилага методи и средства за развиване на издръжливост

•   Прилага методи и средства за развиване на бързина

•   Прилага методи и средства за развиване на гъвкавост

•   Прилага методи и средства за развиване на ловкост

•   Прилага методи и средства за развиване на техника и тактика по вид спорт

Компетентности

•   Може самостоятелно да формира (развива) у обучаваните най-целесъобразните за вида спорт физически качества

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Теория: решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спорта

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Теория: учебен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрира професионални знания от областта на спорта

 
Специфична професионална подготовка
ЕРУ 8

Наименование на единицата:

Планиране и организиране на спортно-туристически дейности

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1:

Познава особеностите на туризма в България

Знания

•   Познава икономическото, социалното, културното, здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма

•   Знае основни понятия и дефиниции от областта на туризма

•   Познава туристическите ресурси и видовете туризъм в България

•   Познава основните характеристики и особености на туризма в България

•   Познава етнографията и фолклора на етносите в България

•   Познава екологичната обстановка и местната флора и фауна в България

•   Познава историческите и географските забележителности на България

•   Знае същността и ролята на допълнителните дейности и услуги в туризма

•   Знае класификацията на спортно-туристическите дейности

Умения

•   Разпознава видовете туризъм и туристически ресурси

•   Разбира ролята на предлагани от даден туристически обект допълнителни услуги

Компетентности

•   Може самостоятелно да оцени икономическото, социалното, културното, здравното, политическото, екологичното и техническото значение на туризма за определен регион

Резултат от учене 8.2:

Планира спортно-туристически дейности

Знания

•   Знае същността, характеристиката и значението на туристическата анимация

•   Познава различните видове туристическа анимация

•   Познава функциите на спортната анимация в туризма

•   Познава направленията на спортната анимация в туризма

•   Познава средствата и дейностите в спортната анимация в туризма

•   Знае технологията на туристическия анимационен продукт и факторите, определящи неговото качество

•   Знае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности

•   Познава типовете туристи и техния модел на поведение, както и различните религиозни, национални и етнически особености

•   Знае подходящите туристически услуги за различните групи туристи

Умения

•   Определя подходящите за даден географски регион видове спортно-туристически дейности през различните периоди на годината (сезони)

•   Разбира интересите, потребностите и мотивацията на туристите

•   Избира средствата за спортна анимация на различните групи туристи и прави оценка на риска

•   Разработва съдържанието на различни спортно-анимационни продукти/услуги

•   Определя необходимите за дадена спортно-туристическа дейност спортни съоръжения и уреди

•   Калкулира необходимите разходи за провеждане на спортно-туристическо занимание

Компетентности

•   Може самостоятелно да планира спортно-туристическа дейност, предназначена за малка група туристи от една възрастова група, като проявява съобразителност и аналитично мислене

Резултат от учене 8.3:

Организира спортно-туристически дейности

Знания

•   Знае основните стъпки при организиране и провеждане на спортно-туристически дейности

•   Познава необходимите документи за осъществяване на различните спортно-туристически дейности

•   Познава различните видове застраховки

•   Познава финансово-счетоводните документи

•   Познава механизмите за получаване на обратна връзка от туристите

•   Познава нормите на етичното поведение

Умения

•   Осигурява необходимите документи и разрешителни за пребиваване в райони със специален режим за достъп

•   Осигурява застраховки с необходимото покритие за здравето и живота на туристите, както и за материалната база

•   Извършва плащания и отчита разходи за доставката на различни стоки и услуги, необходими за извършването на спортно-туристическата дейност (гориво, билети за обществен транспорт, карти за лифтове, въжени линии и др., такси вход към културни обекти, наем на спортни съоръжения и уреди и др.)

•   Представя по атрактивен и мотивиращ ги начин спортно-анимационните продукти на туристите

Компетентности

•   Може самостоятелно да организира спортно-туристическа дейност за малка група туристи от една възрастова група, като проявява отговорност и инициативност

•   Спазва нормите на етичното поведение

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на туризма

Средство 2:

•   Разработване на примерна програма за спортно-анимационен продукт за определен регион на страната и период от годината (сезон)

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Учебен кабинет

За средство 2:

•   Учебен или компютърен кабинет

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрирани са професионални знания от областта на туризма

За средство 2:

•   Разработената примерна програма за спортно-анимационен продукт е подходяща за приложение в предварително определения регион на страната и период от годината (сезон). Определени са възрастовата група и полът на туристите, за които заниманието е подходящо. Изброени са необходимите спортни съоръжения и уреди и е направена план-сметка за необходимите разходи (транспорт, хранене, наем за използване на спортни обекти и съоръжения и др.)

 
ЕРУ 9

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на водния туризъм и водните спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по плуване

Знания

•   Познава значението и приложението на плуването във водния туризъм

•   Познава историята на спорта плуване

•   Знае основните състезателни правила на различните плувни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава терминологията в плуването

•   Знае методиката за начално обучение по плуване

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на плуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на плуването

•   Запознава туристите с ползите за здравето от плуването

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от плуването и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на плуването за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по плуване с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гребни спортове

Знания

•   Познава значението и приложението на гребните спортове във водния туризъм, особено на рафтинга

•   Познава историята на гребните спортове

 

•   Знае основните състезателни правила на различните гребни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в гребните спортове

•   Знае методиката за начално обучение по гребни спортове

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на гребане, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на гребните спортове

•   Запознава туристите с ползите за здравето от гребането

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от гребните спортове и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на гребането за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по гребен спорт с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водомоторни спортове

Знания

•   Познава значението и приложението на водомоторните спортове във водния туризъм, особено на карането на джет и на тегленето на надуваеми уреди тип "банан" и "ринг"

•   Познава историята на водомоторните спортове

•   Знае основните състезателни правила на различните водомоторните дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава терминологията във водомоторните спортове

•   Знае методиката за начално обучение по водомоторни спортове

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на водомоторни спортове, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на водомоторните спортове

•   Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водомоторни спортове

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от водомоторните спортове и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на водомоторните спортове за високи постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по водомоторни спортове с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.4:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ветроходни спортове

Знания

•   Познава значението и приложението на ветроходните спортове във водния туризъм, особено на уиндсърфинга и кайтсърфинга

•   Познава историята на ветроходните спортове

•   Знае основните състезателни правила на различните ветроходни дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология във ветроходството

•   Знае методиката за начално обучение по ветроходство

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на ветроходство, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на ветроходните спортове

•   Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на ветроходни спортове

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ветроходството и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на ветроходството за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно туристическо занимание по ветроходство с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 9.5:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по водни ски

Знания

•   Познава значението и приложението на водните ски във водния туризъм

•   Познава историята на водните ски като спорт

•   Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по водни ски, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология във водните ски

•   Знае методиката за начално обучение по водни ски

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на водни ски, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на водните ски

•   Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на водни ски

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от водните ски и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на водните ски за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по водни ски с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на водните спортове

Средство 2:

•   Провеждане на спортно-туристическо занимание по воден спорт по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Учебен кабинет

За средство 2:

•   Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•   Спортна екипировка съобразно вида спорт

•   Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрирани са професионални знания от областта на водните спортове

За средство 2:

•   Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът на туристите към водните спортове е повишен

 
ЕРУ 10

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на ски туризма и снежните спортове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по алпийски ски

Знания

•   Познава значението и приложението на алпийските ски в снежния туризъм

•   Познава историята на алпийските ски като спорт

•   Знае основните състезателни правила на различните алпийски ски дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в алпийските ски

•   Знае методиката за начално обучение по алпийски ски

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на заниманията, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на алпийските ски

•   Запознава туристите с ползите за здравето от пързалянето с алпийски ски

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от алпийските ски и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на алпийските ски за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по алпийски ски с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 10.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по сноуборд

Знания

•   Познава значението и приложението на сноуборда в снежния туризъм

•   Познава историята на спорта сноуборд

•   Знае основните състезателни правила на различните сноуборд дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в сноуборда

•   Знае методиката за начално обучение по сноуборд

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на заниманията със сноуборд, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на сноуборда

•   Запознава туристите с ползите за здравето от пързалянето със сноуборд

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от сноуборда и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на сноуборда за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите и ги избягва

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по сноуборд с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 10.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по ски бягане

Знания

•   Познава значението и приложението на ски бягането в снежния туризъм

•   Познава историята на спорта ски бягане

•   Знае основните състезателни правила на различните дисциплини в ски бягането, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в ски бягането

•   Знае методиката за начално обучение по ски бягане

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на ски бягане, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на ски бягането

•   Запознава туристите с ползите за здравето от ски бягането

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от ски бягането и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на ски бягането за високи постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по ски-бягане с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на снежните спортове

Средство 2:

•   Провеждане на спортно-туристическо занимание по снежен спорт по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Учебен кабинет

За средство 2:

•   Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•   Спортна екипировка съобразно вида спорт

•   Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрирани са професионални знания от областта на снежните спортове

За средство 2:

•   Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е използвана коректно. В края на заниманието интересът на туристите към снежните спортове е повишен

 
ЕРУ 11

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на планинарството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по пешеходен туризъм и спортно ориентиране

Знания

•   Познава значението и приложението на пешеходния туризъм и спортното ориентиране в планинарството

•   Познава историята на пешеходния туризъм и на спорта ориентиране

•   Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по спортно ориентиране, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в спортното ориентиране

•   Знае методиката за начално обучение по спортно ориентиране

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на пешеходен преход или спортно ориентиране, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на пешеходния туризъм и спортното ориентиране

•   Запознава туристите с ползите за здравето от пешеходния туризъм и спортното ориентиране

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от спортното ориентиране и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на спортното ориентиране за високи постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по спортно ориентиране с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 11.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортно катерене

Знания

•   Познава значението и приложението на спортното катерене в планинарството

•   Познава историята на спорта катерене

•   Знае основните състезателни правила на различните дисциплини спортно катерене, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава терминологията в спортното катерене

•   Знае методиката за начално обучение по спортно катерене

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на катерене, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на спортното катерене

•   Запознава туристите с ползите за здравето от спортното катерене

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от спортното катерене и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на спортното катерене за високи постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по спортно катерене с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 11.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по колотуризъм

Знания

•   Познава значението и приложението на колотуризма в планинарството

•   Познава историята на колотуризма

•   Знае основните състезателни правила на различните дисциплини планинско колоездене, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава терминологията в колотуризма

•   Знае методиката за начално обучение по колотуризъм

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на колотуризъм, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на колотуризма

•   Запознава туристите с ползите за здравето от колотуризма

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от колотуризма и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на планинското колоездене за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по колотуризъм с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на планинарството

Средство 2:

•   Провеждане на спортно-туристическо занимание по планинарство по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Учебен кабинет

За средство 2:

•   Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•   Спортна екипировка съобразно вида спорт

•   Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрирани са професионални знания от областта на планинарството

За средство 2:

•   Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът на туристите към планинарството е повишен

 
ЕРУ 12

Наименование на единицата:

Спортно-туристически дейности от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по народни, класически и модерни танци

Знания

•   Познава значението и приложението на танците в туризма

•   Познава историята на народните, класическите и модерните танци

•   Знае основните състезателни правила на различните дисциплини по спортни танци, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в танците

•   Знае методиката за начално обучение по танци

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на танцуване, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на народните, класическите и модерните танци

•   Запознава туристите с ползите за здравето от танците

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

 

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от танците и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на спортните танци за високи постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по народни, класически или модерни танци с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по гимнастика и аеробика

Знания

•   Познава значението и приложението на гимнастиката и аеробиката в туризма, особено на груповите занимания по аква-аеробика, слайд-аеробика, степ-аеробика, тае бо, зумба, каланетика, канго-джъмпс, спининг, аква-спининг и др.

•   Познава историята на гимнастиката и аеробиката

•   Знае основните състезателни правила на различните гимнастически дисциплини, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в гимнастиката и аеробиката

•   Знае методиката за начално обучение по гимнастика и аеробика

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на гимнастика и аеробика, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на гимнастиката и аеробиката

•   Запознава туристите с ползите за здравето от гимнастиката и аеробиката

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от гимнастиката и аеробиката и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на спортната гимнастика и на спортната аеробика за високи постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите и ги избягва

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по спортна гимнастика или аеробика с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по скокове на батут

Знания

•   Познава значението и приложението на скоковете на батут в туризма

•   Познава историята на скоковете на батут

•   Знае основните състезателни правила на скоковете на батут, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в скоковете на батут

•   Знае методиката за начално обучение по скокове на батут

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при скоковете на батут, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на скоковете на батут

•   Запознава туристите с ползите за здравето от скоковете на батут

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от акробатиката и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на скоковете на батут за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по скокове на батут с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 12.4:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по подвижни игри

Знания

•   Познава значението и приложението на подвижните игри в туризма

•   Знае правилата на различните подвижни игри със забавен и учебен характер

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуване на подвижни игри, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с ползите за здравето от физическата активност и спорта

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от подвижните игри и дава указания на туристите

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може самостоятелно да проведе спортно-туристическо занимание по подвижни игри с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут

Средство 2:

•   Провеждане на спортно-туристическо занимание по танци, подвижни игри, гимнастика или скокове на батут по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Учебен кабинет

За средство 2:

•   Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•   Спортна екипировка съобразно вида спорт

•   Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрирани са професионални знания от областта на танците, подвижните игри, гимнастиката и скоковете на батут

За средство 2:

•   Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът на туристите към на танците, подвижните игри, гимнастиката или скоковете на батут е повишен

 
ЕРУ 13

Наименование на единицата:

Други спортно-туристически дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Инструктор по спортно-туристическа дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по спортни игри (футбол, хандбал, баскетбол и волейбол)

Знания

•   Познава значението и приложението на спортните игри в туризма

•   Познава историята на футбола, хандбала, баскетбола и волейбола

•   Знае основните състезателни правила на различните спортни игри, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология във футбола, хандбала, баскетбола и волейбола

•   Знае методиката за начално обучение по футбол, хандбал, баскетбол и волейбол

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят по време на спортни игри, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на футбола, хандбала, баскетбола и волейбола

•   Запознава туристите с ползите за здравето от спортните игри

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от футбола, хандбала, баскетбола и волейбола и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на футбола, хандбала, баскетбола и волейбола за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно-туристическо занимание по футбол, хандбал, баскетбол и волейбол с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристи

Резултат от учене 13.2:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по тенис на корт

Знания

•   Познава значението и приложението на тениса в туризма

•   Познава историята на тениса

•   Знае основните състезателни правила на тениса, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в тениса

•   Знае методиката за начално обучение по тенис

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при игра на тенис, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на тениса

•   Запознава туристите с ползите за здравето от тениса

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от тениса и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на тениса за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите и ги избягва

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно туристическо занимание по тенис с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 13.3:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по тенис на маса

Знания

•   Познава значението и приложението на тениса на маса в туризма

•   Познава историята на спорта тенис на маса

•   Знае основните състезателни правила на спорта тенис на маса, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в тениса на маса

•   Знае методиката за начално обучение по тенис на маса

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при игра на тенис на маса, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на спорта тенис на маса

•   Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на тенис на маса

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от тениса на маса и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на тениса на маса за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно туристическо занимание по тенис на маса с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 13.4:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по голф

Знания

•   Познава значението и приложението на голфа в туризма

•   Познава историята на голфа

•   Знае основните състезателни правила на голфа, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в голфа

•   Знае методиката за начално обучение по голф

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при игра на голф, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на голфа

•   Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на голф

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от голфа и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на голфа за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно туристическо занимание по голф с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Резултат от учене 13.5:

Провежда спортно-туристически занимания с туристи по стрелба с лък

Знания

•   Познава значението и приложението на стрелбата с лък в туризма

•   Познава историята на стрелбата с лък

•   Знае основните състезателни правила на стрелбата с лък, а също и правилата на различни игри със забавен и учебен характер

•   Познава специфичната терминология в стрелбата с лък

•   Знае методиката за начално обучение по стрелба с лък

•   Познава особеностите на работа с различните възрастови групи туристи

•   Познава видовете травми, рисковете за здравето, които могат да настъпят при практикуването на стрелба с лък, и начините за оказване на първа помощ

Умения

•   Запознава туристите с историята на стрелбата с лък

•   Запознава туристите с ползите за здравето от практикуването на стрелба с лък

•   Обяснява предназначението и демонстрира начина на употреба на спортните съоръжения, уреди и екипировка

•   Владее и демонстрира техниките на изпълнение на движения и упражнения от стрелбата с лък и дава указания на туристите

•   Общува с туристите по популярни теми от областта на стрелбата с лък за високи спортни постижения

•   Разпознава опасностите за здравето на туристите

•   Оказва първа помощ и обездвижва пострадал

Компетентности

•   Може съвместно с треньор или помощник-треньор (по вида спорт) да проведе спортно туристическо занимание по стрелба с лък с малка група туристи от една възрастова група, без да застрашава тяхното здраве

•   Проявява отговорност, креативност, инициативност и уважение при работата с туристите

Средства за оценяване:

Средство 1:

•   Решаване на тест или развиване на въпрос от областта на спортните игри, тениса, голфа и стрелбата с лък

Средство 2:

•   Провеждане на спортно-туристическо занимание по спортни игри, тенис, голф или стрелба с лък по предварително зададена програма

Условия за провеждане на оценяването:

За средство 1:

•   Учебен кабинет

За средство 2:

•   Достъп до спортен обект или обект за социален туризъм (за предпочитане измежду включените в публичните регистри по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта)

•   Спортна екипировка съобразно вида спорт

•   Група туристи

Критерии за оценяване:

За средство 1:

•   Демонстрирани са професионални знания от областта на спортните игри, тениса, голфа и стрелбата с лък

За средство 2:

•   Всички туристи участват активно в спортно-туристическата дейност и физическото им натоварване е адекватно. Техниките на изпълнение на различните движения и упражнения са правилно демонстрирани. Спортната терминология е коректно използвана. В края на заниманието интересът на туристите към спортните игри, тениса, голфа или стрелбата с лък е повишен

 
4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни кабинети, оборудвани с необходимата електронна и компютърна техника. Обзавеждането на учебния кабинет по теория включва: работно място за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), екрани и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства, учебни пособия: демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, реални образци, учебни видеофилми, мултимедийни презентации, програмни продукти, закони, наредби и инструкции, регламентиращи нормативните изисквания за спортно-туристическата дейност. Компютърният кабинет трябва да предлага персонален компютър на всеки обучаван с необходимия хардуер и софтуер, свързан в мрежа, и достъп до интернет, принтер, скенер и мултимедиен проектор.
4.2. По практика
Учебната практика се провежда в учебни кабинети, спортни зали и на открито (спортни площадки, стадиони, ски писти, реки, езера, язовири, морета, паркове, в планински условия) съобразно климатичните условия и учебното съдържание.
Обучаемите се разделят на групи до 10 души в зависимост от наличната техника на обучаващата институция.
За провеждане на учебна практика по снежни спортове са необходими: алпийски ски, обувки за алпийски ски, щеки за алпийски ски, ски за бягане, обувки за ски за бягане, щеки за ски бягане, сноуборд, обувки за сноуборд и др.
За провеждане на учебна практика по водни спортове са необходими: водни ски, дъски и платна за уинд сърф, джетове, гребни лодки (като ялове, лодки за академично гребане, рафтове, канута и кану-каяци за бързи или спокойни води), гребла за съответния вид лодки, каски, спасителни жилетки и въжета и др.
За провеждане на учебна практика по планинарство са необходими: топографски и туристически карти, компаси, GPS устройства, алпийски съоръжения - клонове (различни видове), карабинери, френдове, въжета и пособия, каски, седалки, велосипеди и др.
За провеждане на учебна практика по танци, гимнастика, аеробика, акробатика и подвижни игри са необходими: гимнастически квадрат, аудиоуредба, батут, обръчи, конуси, въжета и др.
За провеждане на учебна практика по другите спортове са необходими: футболни, баскетболни, волейболни и хандбални топки, конуси, тенис ракети, тенис топки, маса и мрежа за тенис на маса, хилки за тенис на маса, голф стикове, голф топки, лъкове, стрели, мишени и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация "учител", ако са придобили съответната професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума