навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.)

В сила от 04.09.2018 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 8:
"8. Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (ОВ L 27, 1.02.2017 г.)."

§ 2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ред № 1 се изменя така:
"

1.

Азотен

диоксид•

10102-44-0

0,96

 

0,5

1,91

1

-

 

"

2. Ред № 3 се изменя така:
"

3.

Азотен

моноксид•

10102-43-9

2,5

 

2

-

-

-

 

"

3. Ред № 6 се изменя така:
"

6.

Акрилова киселина; 2-пропенова киселина•

79-10-7

29

 

10

59(4)

20(4)

-

 

"

4. Ред № 7 се изменя така:
"

7.

Акролеин; акрилалдехид; проп-2-енал•

107-02-8

0,05

 

0,02

0,12

0,05

-

 

"

5. Създава се ред № 17а:
"

17а.

Амитрол•

61-82-5

0,2

 

-

-

-

-

 

"

6. Ред № 65 се изменя така:
"

65.

Бисфенол А •; 4,4,- изопропилидендифенол

80-05-7

2(6)

-

-

-

-

-

 

"

7. Създава се ред № 77а:
"

77а.

Бут-2-ин-1,4-диол•

110-65-6

0,5

 

 

-

-

-

-

 

"

8. Ред № 92 се изменя така:
"

92.

Въглероден моноксид•

630-08-0

23

 

20

117

100

-

 

"

9. Създава се ред № 102а:
"

102а.

Глицерол тринитрат•

55-63-0

0,095

 

 

0,01

0,19

0,02

Кожа

 
 
 

"

10. Създава се ред № 105а:
"

105а.

Диацетил;

бутанедион•

431-03-8

0,07

 

0,02

0,36

0,1

-

 
 
 

"

11. Ред № 145 се изменя така:
"

145.

Дифенилетер•

101-84-8

7

 

1

14

2

-

 
 
 

"

12. Ред № 153 се изменя така:
"

153.

1,4-Дихлоробензен•; p-дихлоробензен

106-46-7

12

 

2

60

10

Кожа

 

"

13. Ред № 158 се изменя така:
"

158.

Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•

75-35-4

8

 

2

20

5

-

 

"

14. Ред № 178 се изменя така:
"

178.

Етилацетат•

141-78-6

734

 

200

1468

400

-

 

"

15. Ред № 192 се изменя така:
"

192.

Тетраетилортосиликат•

78-10-4

44

 

5

-

-

-

 
 
 

"

16. Създава се ред № 192а:
"

192а.

2-етилхексан-1-ол•

104-76-7

5,4

 

1

-

-

-

 

"

17. Ред № 223 се изменя така:
"

223.

Калиев цианид

(като цианид)•

151-50-8

1

 

-

5

-

Кожа

 

"

18. Ред № 225 се изменя така:
"

225.

Калциев оксид•

1305-78-8

1(5)

 

-

4(5)

-

-

 

"

19. Ред № 227 се изменя така:
"

227.

Калциев дихидроксид•

1305-62-0

1(5)

 

-

4(5)

-

-

 

"

20. Ред № 254 се изменя така:
"

254.

Литиев хидрид•

7580-67-8

-

 

-

0,02(6)

-

-

 
21. Ред № 259 се изменя така:
"

259.

Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•

-

0,2(6)

0,05(5)

 

-

-

-

-

 

"

22. Ред № 278 се изменя така:
"

278.

Метилен хлорид; дихлорметан•

75-09-2

353

 

100

706

200

Кожа

 

"

23. Създава се ред № 291а:
"

291а.

Метилформат•

107-31-3

125

 

50

250

100

Ко-жа

 

"

24. Ред № 311 се изменя така:
"

311.

Натриев цианид

(като цианид)•

143-33-9

1

 

-

5

-

Кожа

 

"

25. Ред № 326 се изменя така:
"

326.

Нитроетан•

79-24-3

62

 

20

312

100

Кожа

 
26. Ред № 348 се изменя така:
"

348.

Оцетна киселина•

64-19-7

25

 

10

50

20

-

 

"

27. Ред № 361 се изменя така:
"

361.

Тетрахлоретилен•

127-18-4

138

 

20

275

40

Кожа

 

"

28. Ред № 407 се изменя така:
"

407.

Серен диоксид•

7446-09-5

1,3

 

0,5

2,7

1

-

 

"

29. Създава се ред № 436а:
"

436а.

Терфенил,

хидрогениран•

61788-32-7

19

 

2

48

5

-

 

"

30. Ред № 446 се изменя така:
"

446.

Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан•

56-23-5

6,4

 

1

32

5

Кожа

 

"

31. Ред № 536 се изменя така:
"

536.

Циановодород

(като цианид)•

74-90-8

1

 

0,9

5

4,5

Ко-

жа

 

"

32. Добавят се нови забележки:
"(4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута.
(5) Респирабилна фракция.
(6) Инхалабилна фракция."
 

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 4. За мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0) от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 влизат в сила от 21 август 2023 г.

§ 5. През преходния период до 21 август 2023 г. за мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели продължават да се прилагат граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0), които са в сила преди обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума