навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г.)

В сила от 01.10.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
"1. за строителни продукти, с изключение на подови покрития, електрически кабели и топлоизолация за тръби - А1, А2, B, C, D, E и F;"
б) в т. 3 думите "изолация на" се заличават;
в) в т. 4 думите "изолация на" се заменят с "топлоизолация за".
2. В ал. 9 думите "на изолацията на електрическите кабели - в табл. 3, на топлоизолацията на тръби - в табл. 4" се заменят с "на продуктите за топлоизолация за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4".
3. Таблица 7.1 се изменя така:
"Таблица 7.1

Степен на огнеустойчивост на сградите

Елементи

Минимален клас по реакция на огън на топлоизолацията

Минимален клас по реакция на огън на външното покритие

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - минимална широчина и минимален клас по реакция на огън на ивицата

1

2

3

4

5

6

І и ІІ

Стени

С

А2

без ограничения

-

D

В

1000

0,5 m клас А2

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2

Покриви

А2

без ограничения

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

В

1000

0,5 m клас А2

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2

ІІІ

Стени

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

D

200

0,5 m клас А2

E

E

30

0,5 m клас А2

Покриви

С

С

1500

0,5 m клас А2

D

А2

1500

0,5 m клас А2

IV

Стени

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

без ограничения

без ограничения

30

0,5 m клас А2

Покриви

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

V

Стени и покриви

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения


Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от III степен на огнеустойчивост, както и за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
2. Допуска се за сгради от III степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I и II степен на огнеустойчивост.
3. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и начинът на разделянето им."
4. Таблица 7.2 се изменя така:
"Таблица 7.2

Степен на огнеустойчивост на сградите

Елементи

Минимален клас по реакция на огън

на топлоизолацията

Минимален клас по реакция на огън
на външното

покритие

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи - минимална широчина и минимален клас по
реакция на огън на
ивицата

1

2

3

4

5

6

І, ІІ и ІІІ

Стени

А2

В

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

C

B

1000

0,5 m клас А2

D

A2

1000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

Покриви

А2

без ограничения

без ограничения

-

С

А2

без ограничения

-

С

С

2000

0,5 m клас А2

Е

A2

500

0,5 m клас А2

IV

Стени и покриви

С

C

без ограничения

-

D

A2

2000

0,5 m клас А2

D

B

1000

0,5 m клас А2

без ограничения

B

200

0,5 m клас А2

V

Стени и покриви

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения
Забележки:
1. Допуска се за сгради от IV степен на огнеустойчивост да бъдат прилагани изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, регламентирани за сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост.
2. Към частите от сградите, които излизат пред фасадите на сградите и върху които се полагат топлоизолационни продукти (например козирки, корнизи, стрехи, подови конструкции на еркери, балкони, лоджии и др.), както и към таваните на проходите се прилагат изискванията за стени по отношение на класовете по реакция на огън на компонентите на системите за топлоизолация, допустимите площи и начинът на разделянето им."
5. Алинея 15 се изменя така:
"(15) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D - F или продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, освен изискванията по ал. 13:
1. по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен (измерено до долния ръб на ивицата) - фиг. 1;
2. на височината на тавана на първия етаж, подовата конструкция на който е над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 1 е повече от 3 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 3 m;
3. на височината на тавана на третия етаж, подът на който е разположен над нивото на прилежащия терен, по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm - фиг. 1; в случай че разстоянието между осите на тази ивица и ивицата по т. 2 е повече от 8 m, се предвиждат допълнителни ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, така че разстоянието между осите на ивиците да не превишава 8 m:

Фиг. 1

4. за етажите над ивицата по т. 3 се изпълнява едно от следните технически решения:
а) над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора (фиг. 1А):Фиг. 1А
б) около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Б:Фиг. 1Б
в) на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите, съгласно фиг. 1В:Фиг. 1В
5. когато покривната конструкция и/или топлоизолацията на покрива е предвидена от продукти с класове по реакция на огън D - F или от продукти с неустановени експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, на максимално разстояние 1 m от покривната конструкция по периметъра на строежа се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm съгласно фиг. 1Г:Фиг. 1Г"
6. Досегашните фиг. 1, 1А и 1Б се заличават.
7. Алинея 16 се изменя така:
"(16) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно залепени продукти с лепилен разтвор с клас по реакция на огън А1 или А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2. Освен с лепилен разтвор те се прикрепват допълнително с прикрепващи устройства от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, разположени на разстояния между центровете им не повече от 45 cm и на разстояния от краищата на съставните елементи на ивицата, както следва: до горния и долния ръб - не по-малко от 10 cm, до страничните ръбове - не повече от 15 cm (фиг. 1Д).Фиг. 1Д"
8. Създава се нова ал. 17:
"(17) Допуска се прикрепващите устройства по ал. 16 да бъдат от полимерни продукти (без ограничение на класа по реакция на огън) с метален винт или пирон в случаите, когато е предвиден монтаж на капачки от топлоизолация с минимална дебелина 1,5 cm и с минимален клас по реакция на огън А2, покриващи главите на прикрепващите устройства (фиг. 1Е).Фиг. 1Е"
9. Досегашната ал. 17 става ал. 18 и се изменя така:
"(18) В случаите по ал. 15, т. 4, буква "а" топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2, с външно покритие с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства от продукти съгласно ал. 16 или 17. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 4, буква "б"."
10. Създават се нови ал. 19, 20, 21 и 22:
"(19) Конструктивни елементи на сградата с клас по реакция на огън А1 или А2 и с минимална широчина 20 cm (балкони, козирки и др.), които прекъсват изцяло топлоизолационната система, може да изпълняват функциите на ивицата по ал. 15 - фиг. 1Ж.Фиг. 1Ж
(20) Когато евакуационен път от втория или по-горен надземен етаж на сграда преминава през външна открита зона (напр. балкон, лоджия), по фасадите на сградата се изпълнява топлоизолация от продукти с минимален клас по реакция на огън А2 и външно покритие с минимален клас по реакция на огън А2 съгласно фиг. 1З, както следва:
1. в целия габарит на външната открита зона и на хоризонтално разстояние 1,5 m от него;
2. под частта от фасадата по т. 1 - до 90 cm от нивото на прилежащия терен;
3. над частта от фасадата по т. 1 - до покрива на сградата.Фиг. 1З
(21) Изискванията на ал. 20 се прилагат и за топлоизолацията, полагана в участъците от фасадите на сградите при наличие на външни евакуационни стълбища по чл. 51, ал. 1, т. 1 - фиг. 1И.Фиг. 1И
(22) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 13 и 14, на ивиците по ал. 16 и на топлоизолацията по ал. 18 и 20 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm."
11. Досегашната ал. 18 става ал. 23 и в нея думите "ал. 15, 16 и 17" се заменят с "ал. 15 - 19".
12. Създава се нова ал. 24:
"(24) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 13 - 18, 20, 21 и 23 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система."
13. Досегашните ал. 19 - 22 стават съответно ал. 25 - 28.
14. Досегашната фиг. 1В се заличава и се създава фиг. 1Й:
"

Фиг. 1Й"
15. Досегашната ал. 23 става ал. 29 и в нея думите "фиг. 1В" се заменят с "фиг. 1Й".
16. Досегашната ал. 24 става ал. 30.

§ 2. В чл. 330 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) По фасадите и покривите на строежи с височина над 28 m се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.
(2) Допуска се по фасадите на строежи от всички групи на височина до 90 cm от нивото на прилежащия терен да се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от Е и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2."
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думите "остъклени площи по цялата височина на фасадата" се заменят с "двойни фасади", а думите "чл. 14, ал. 23" се заменят с "чл. 14, ал. 29".
4. В ал. 6 думите "ал. 1, 2 и 3" се заменят с "ал. 2".
5. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
"(7) Външното покритие на системите за топлоизолация по ал. 1 и 2 се изпълнява с обща дебелина не по-малко от 4 mm, като изискванията по отношение на класа му по реакция на огън се прилагат за основното покритие (положено директно върху топлоизолационния продукт) и финишното покритие (оформящо завършващия слой на топлоизолационната система). Не се ограничава класът по реакция на огън на фасадни бои с дебелина до 1 mm, както и класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.
(8) Когато е предвидено полагане на външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) по външните ограждащи повърхности на строежа, изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат за класа по реакция на огън на топлоизолационния продукт, който е компонент на комбинираната система."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) Започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж до влизането в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 4. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума