навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 29 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.)

В сила от 06.07.2018 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) С този правилник се определят и минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"."

§ 2. Създава се чл. 1а:
"Чл. 1а. (1) Кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" трябва да отговорят на съответните минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност, определени в приложението по научни области и/или професионални направления за всяка научна степен и за всяка академична длъжност въз основа на показателите по чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ.
(2) Висшите училища и научните организации могат да определят в правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академични длъжности при спазване на ЗРАСРБ и на този правилник.
(3) Допълнителните изисквания по ал. 2 може да включват създаване на допълнителна група/групи показатели и/или повишаване на минималните изисквани точки по групи показатели, определени в таблица 1 на всяка област от приложението."

§ 3. Член 2 се изменя така:
"Чл. 2. (1) Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се извършва само за лицата, които отговарят на съответните минимални национални изисквания.
(2) Оценката за съответствие с минималните национални изисквания и с допълнителните изисквания по чл. 1а, ал. 2, както и оценяването на резултати, научен принос и оригиналност на представените трудове, на дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се извършва от научно жури, създадено и функциониращо при условията и по реда на ЗРАСРБ и на този правилник.
(3) При избор на научно жури се определя и по един външен и един вътрешен резервен член.
(4) Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав. Отказът на член на журито от участие в заседание по неуважителни причини или отказът за полагане на подпис в протокола се установява с подписите на присъстващите членове на журито и не е основание за спиране на процедурата. На мястото на отказалия да присъства член на журито заседава съответният резервен член.
(5) Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация."

§ 4. Член 3 се изменя така:
"Чл. 3. (1) Министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) създава и поддържа публичен регистър като електронна база данни, в който се вписват:
1. лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научна степен "доктор на науките" във висше училище или научна организация в Република България;
2. защитените дисертационни трудове;
3. хабилитираните лица и другите лица на академични длъжности в Република България;
4. лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.
(2) Електронната база данни по ал. 1 съдържа и информация за конкурсите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемането на академичните длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и специалности, която се изпраща до НАЦИД за публикуване не по-късно от 7 дни след решението за обявяване на конкурса от съответния академичен или научен съвет."

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: "Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години."
2. В ал. 4 думите "съответната научна област" се заменят със "съответното акредитирано професионално направление".
3. Създава се ал. 6:
"(6) Образователната и научна степен "доктор" може да се придобива и в условия на съвместно ръководство от български ръководител във висше училище или научна организация, получили акредитация за обучение в образователната и научна степен "доктор" от НАОА, и чуждестранен ръководител от акредитирано в съответната държава висше училище или научна организация за обучение в образователната и научна степен "доктор" или съответстващата и степен, при условията и по реда на ЗРАСРБ и на този правилник."

§ 6. В чл. 9, ал. 3, изречение трето думите "или лице, притежаващо степента "доктор", с доказани научни постижения или практически опит" се заличават.

§ 7. В чл. 14, ал. 1, т. 5 думата "защита" се заменя с "разработване".

§ 8. В чл. 15, ал. 4, изречение първо думите "датата на защитата" се заменят с "датата на заседанието на първичното звено за предварителното обсъждане".

§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него след думата "магистър" се добавя "и отговарят на минималните национални изисквания".
2. Създават се ал. 2 - 6:
"(2) В срок до един месец след изтичането на срока на обучение първичното звено предлага на факултетния, съответно на научния, съвет докторантът да бъде отчислен с право или без право на защита.
(3) Докторантът придобива право на защита след изпълнение на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план, и подготвен в значителна степен дисертационен труд.
(4) Факултетният, съответно научният, съвет се произнася с решение по предложението на първичното звено по ал. 2 на първото си заседание след заседанието на първичното звено.
(5) Правото на защита може да бъде упражнено в срок, определен в правилника на съответното висше училище или научна организация, но не по-късно от 5 години от решението на факултетния, съответно научния, съвет по ал. 4.
(6) Докторантите се отчисляват със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация."

§ 10. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. До защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" се допуска докторант, който е отчислен с право на защита и отговаря на минималните национални изисквания."

§ 11. Член 26 се отменя.

§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата "защита" се поставя запетая и се добавя "като е длъжен да се произнесе в едномесечен срок от представянето на дисертационния труд".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) При отрицателна оценка на научния ръководител, както и при непроизнасяне в срока по ал. 1 докторантът може да отнесе въпроса за разглеждане пред съвета на първичното звено, който се произнася окончателно за готовността за защита."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 13. В чл. 31, ал. 1 изречение четвърто се изменя така: "Научният ръководител не може да бъде член на журито."

§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "труд" се добавя "на кандидата, който е допуснат до защита" и се поставя запетая.
2. В ал. 4, изречение второ думата "обявява" се заменя с "открива".

§ 15. В чл. 35 след думите "образователната и научна степен "доктор" се поставя запетая и се добавя "отговарят на съответните минимални национални изисквания".

§ 16. В чл. 40 се създава ал. 3:
"(3) До защита на дисертационен труд се допускат кандидатите за придобиване на научна степен "доктор на науките", които отговорят на съответните минимални национални изисквания."

§ 17. В чл. 43, ал. 2 след думите "изпраща за регистриране в МОН" се добавя "чрез НАЦИД".

§ 18. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
"(1) Академичната длъжност "главен асистент" се заема само от лице, което отговаря на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2 и притежава образователната и научна степен "доктор", която за специалностите от регулираните професии съответства на обявения конкурс."

§ 19. В чл. 46, ал. 1, т. 2, буква "а" думата "разработки" се заменя с "резултати".

§ 20. В чл. 47 ал. 1 се изменя така:
"(1) Конкурсът се обявява при условията на чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ."

§ 21. Член 48 се изменя така:
"Чл. 48. (1) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания, включително на минималните национални изисквания, и на изискванията по чл. 1а, ал. 2.
(2) Изискванията за допустимост с изключение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2 се проверяват от комисия, в която се включват ръководителят на приемащото структурно звено, за чиито нужди е конкурсът, и ръководителят на първичното звено, което е направило предложението за конкурса. Председателят и останалите членове на комисията, както и техният общ брой се определят със заповедта на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация за назначаване на комисията.
(3) Съответствието с минималните национални изисквания и с изискванията по чл. 1а, ал. 2 се проверява от научното жури.
(4) Кандидатите се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок до 14 дни след определяне на журито по чл. 49, ал. 1, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа.
(5) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса в срока по ал. 4.
(6) Конкурсът се провежда по документи не по-късно от един месец от изпращане на съобщението по ал. 4."

§ 22. Член 50 се изменя така:
"Чл. 50. (1) Всеки член на журито оценява с положителна или с отрицателна оценка кандидатите.
(2) Всеки член на журито оценява кандидатите поотделно въз основа на изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, като членовете на журито рецензират резултатите и приносите и оценяват положително или отрицателно всеки кандидат.
(3) В началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на въпроси на членовете на журито.
(4) Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса председателят на журито представя обобщен доклад заключение за резултатите от конкурса до факултетния, съответно до научния, съвет с предложение за избор. Докладът се подписва от всички членове на журито.
(5) При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение за избор в доклада си по ал. 4."

§ 23. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
"(2) Изборът, включително начинът за провеждане на гласуването при избора, се извършват по ред, определен в правилника на съответното висше училище или научна организация. Във висшите училища в гласуването участват само членовете на факултетния съвет, които са хабилитирани лица, и лицата, притежаващи образователната и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", а в научните организации - съответно членовете на научния съвет."

§ 24. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата "доктор" се поставя запетая и се добавя "която за специалностите от регулираните професии трябва да бъде по същата специалност";
б) създават се т. 4 и 5:
"4. да отговорят на съответните минимални национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2;
5. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове."
2. Алинея 2 се отменя.

§ 25. Създава се нов чл. 54:
"Чл. 54. (1) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства.
(2) До оценяване се допускат лицата, които отговарят на условията на чл. 53."

§ 26. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност "доцент" според изпълнението на условията по чл. 53 и в съответствие с резултатите от справките по чл. 54, ал. 1.
(2) При равни условия по ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия; нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация;
б) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област;
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и други продукти на интелектуалната собственост;
3. свързани с художественотворческата или спортната дейност:
а) участие в проекти; членство в творческа или спортна организация;
б) създаване на произведения на изкуството или спортни постижения с международно признание."
2. В ал. 3 след думите "художественотворческата дейност" се добавя "в съответствие с минималните национални изисквания".
3. В ал. 4 думите "тези по 2" се заменят с "тези по ал. 2".

§ 27. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
"5. да отговорят на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2;
6. да нямат доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове."
2. Създава се нова ал. 3:
"(3) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални изисквания, на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 28. Член 61 се изменя така:
"Чл. 61. (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност "професор" според изпълнението на условията по чл. 60, ал. 1 и 2 и в съответствие с информацията от справките по чл. 60, ал. 3.
(2) До оценяване се допускат лицата, които отговарят на условията на чл. 60, ал. 1 и 2.
(3) При равни условия по ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия - споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; преподаване по специалността на чужд език;
б) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;
3. свързани с художественотворческата или спортната дейност:
а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; художественотворчески или спортни изяви, включително творчески или спортни изяви на международно признати форуми;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание."

§ 29. Член 62 се изменя така:
"Чл. 62. (1) Заемането на академичната длъжност "професор" се осъществява въз основа на конкурс и избор, проведени при условията и по реда на глава трета, раздел ІV от ЗРАСРБ.
(2) Факултетният, съответно научният, съвет може да се произнася по процедури за заемане на академичната длъжност "професор" само ако поне една трета от състава на съвета с право на глас е от лица, заемащи академичната длъжност "професор" или притежаващи научната степен "доктор на науките".
(3) В състава на съвета по ал. 2 за целите на избора задължително се включват членовете на академичния състав на съответния факултет или научна организация, които заемат академичната длъжност "професор" или притежават научната степен "доктор на науките".
(4) При невъзможност да се изпълни условието по ал. 2 за участие в конкретната процедура за заемане на академичната длъжност "професор" могат да бъдат привличани и външни членове, които отговарят на изискванията на ал. 2."

§ 30. Създава се приложение към чл. 1а, ал. 1:
"Приложение към чл. 1а, ал. 1

Минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления

Област 1. Педагогически науки

Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по ...

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показател 3

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 4 до 10

30

 

100

-

200

 

200

Д

Сума от показателите от 11 до 13

-

 

100

-

50

 

100

Е

Сума от показателите от 14 до края

-

-

-

-

100

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

Г

4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

45/n

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

15/n

10. Публикувана глава от колективна монография

20/n

Д

11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Е

14. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

15.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

16. Участие в национален научен или образователен проект

15

17. Участие в международен научен или образователен проект

20

 

18. Ръководство на национален научен или образователен проект

30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

 
 

Област 2. Хуманитарни науки

Професионално направление 2.1. Филология, 2.2. История и археология, 2.3. Философия, 2.4. Религия и теология

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показател 3

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 4 до 11

30

 

100

-

200

 

200

Д

Сума от показателите от 12 до 14

-

 

100

-

50

 

100

Е

Сума от показателите от 15 до края

-

-

-

-

100

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой

точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

Г

4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

45/n

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

15/n

10.  Публикувана глава от колективна монография

20/n

11. Съставителство на речници (само за 2.1)

40/n

Д

12.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

14. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Е

15. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

 

16.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

17. Участие в национален научен или образователен проект

15

18. Участие в международен научен или образователен проект

20

19. Ръководство на национален научен или образователен проект

30

20. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

21.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

22.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

 
 

Област 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.2. Психология,  3.3. Политически науки, 3.4. Социални дейности, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показател 3

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 4 до 10

30

 

100

-

200 (100 за ПН 3.6)

200 (100 за ПН 3.6)

Д

Сума от показателите от 11 до 13

-

100

-

50

100

Е

Сума от показателите от 14 до края

-

-

-

-

100

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

Г

4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

45/n

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

15/n

10. Публикувана глава от колективна монография

20/n

Д

11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Е

14. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

15. Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

16. Участие в национален научен или образователен проект

15

17. Участие в международен научен или образователен проект

20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект

30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

 
 

Област 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показатели 3 или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 5 до 9

30

 

100

-

200

 

200

Д

Сума от показателите от 10 до 12

-

 

100

-

50

 

100

Е

Сума от показателите от 13 до края

-

-

-

-

150

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

4.  Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

60/n за всяка публикация

Г

5.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

30

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

30

 

7.  Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

40/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

8.  Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове

20/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

9. Публикувана глава от колективна монография

10/n

Д

10.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

5

11. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

3

12.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

2

Е

13. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

14.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

15. Участие в национален научен или образователен проект

10

16. Участие в международен научен или образователен проект

20

17. Ръководство на национален научен или образователен проект

20

18. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

19. Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата

1 точка за всеки 5000 лв.

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

22. Публикувана заявка за патент или полезен модел

20

23. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство

40

 
 

Област 5. Технически науки

Професионално направление 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 5.6. Материали и материалознание, 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, 5.9. Металургия, 5.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни технологии, 5.13. Общо инженерство

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показатели 3 или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 5 до 11

30

 

100

-

200

 

200

Д

Сума от показателите от 12 до 15

-

 

100

-

50

 

100

Е

Сума от показателите от 16 до края

-

-

-

-

150

 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

4.  Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

60/n за всяка публикация

Г

5.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

30

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

30

7.  Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

40/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

8.  Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове

20/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

9. Публикувана глава от колективна монография

10/n

10.  Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата или дизайна

30/n

11.  Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на архитектурата или дизайна

35

Д

12.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

10

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

3

14.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

2

15.  Рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани издания в областта на архитектурата или дизайна

10

Е

16. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

17.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

18. Участие в национален научен или образователен проект

10

19. Участие в международен научен или образователен проект

20

20. Ръководство на национален научен или образователен проект

20

21. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

22. Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата

1 точка за всеки 5000 лв.

23.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

24.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

25. Публикувана заявка за патент или полезен модел

20

26. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство

40

 

27. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени от национални професионални форуми и организации

10

 

28. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени от професионални форуми и организации в чужбина

20

 
 

Област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Професионално направление 6.1. Растениевъдство, 6.2. Растителна защита, 6.3. Животновъдство, 6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показатели 3 или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 5 до 12

30

 

100

-

200

 

200

Д

Сума от показателите от 13 и 15

-

 

100

-

50

 

100

Е

Сума от показателите от 16 до края

-

-

-

-

100

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

4.  Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

60/n за всяка публикация

Г

5.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

40

7.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

8.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

10/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

9.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

45/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

 

10.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

15/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

11. Публикувана глава от колективна монография

20/n

12. Създадени линии и сортове, породи/раси животни с n участници

50/n

Д

13.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

14. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

15.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Е

16.  Придобита научна степен "доктор на науките"

40

17.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

18. Участие в национален научен или образователен проект

15

19. Участие в международен научен или образователен проект

20

20. Ръководство на национален научен или образователен проект

30

21. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

22.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

23.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

24. Патенти, изобретения, технологии с n участници

50/n

 
 

Област 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4. Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи, 7.6. Спорт

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показатели 3 или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 5 до 9

30

 

100

-

200 (160 за ПН 7.6)

200 (180 за ПН 7.6)

Д

Сума от показателите от 10 до 12

-

 

100

-

 

50

100

Е

Сума от показателите от 13 до края

-

-

 

-

-

100

(80 за ПН 7.6)

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

100

 

4.  Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

60/n за всяка публикация

Г

5.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

40

7.  Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

60/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

8.  Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

30/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса

9. Публикувана глава от колективна монография

20/n

Д

10.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

11. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

12.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Е

13. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

14.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

15. Придобита медицинска специалност

40

16. Участие в национален научен или образователен проект

15

17. Участие в международен научен или образователен проект

20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект

30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

22.  Обучение на стажанти, специализанти и докторанти (семинарни и практически занятия)

30

23.  Завоювани отличия от национални спортни състезания (за ПН 7.6. Спорт)

10

24.  Завоювани отличия от международни спортни състезания (за ПН 7.6. Спорт)

20

 
 

Област 8. Изкуства

Професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово изкуство

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Сума от показателите от 3 до 5

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 6 до 15

30

 

60

-

120

 

150

Д

Сума от показателите от 16 до 19

-

 

50

-

40

 

80

Е

Сума от показателите от 20 до края

-

-

-

50

120

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3.  Хабилитационен труд - публикувана монография в съответната научна област

100

4.  Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, изложба, концерт и др.)

50

5. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата

35

Г

6.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

7.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

75

8.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

9.  Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата

15/n

10.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

45/n

11.  Студии, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата

30/n

12. Реализиран кратък авторски продукт в областта на изкуствата

30/n

13.  Водеща (или самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, която не е основен хабилитационен труд

35

14.  Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в областта на изкуствата

10

15. Публикувана глава от колективна монография

20/n

Д

16.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

17. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

18.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

19.  Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в специализирани издания в областта на изкуствата

10

Е

20. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

21.  Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

22.  Участие в национален научен, образователен или художественотворчески проект

15

23.  Участие в международен научен, образователен или художественотворчески проект

20

 

24.  Ръководство на национален научен, образователен или художественотворчески проект

30

25.  Ръководство на международен научен, образователен или художественотворчески проект

40

26.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

27.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

28.  Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на изкуствата

20

29.  Творческа изява в майсторски клас, ателие, уъркшоп в областта на изкуствата

5

30.  Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални професионални форуми и организации

10

31.  Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от професионални форуми и организации в чужбина

20

 
 

Област 9. Сигурност и отбрана

Професионално направление 9.1. Национална сигурност, 9.2. Военно дело

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели

Съдържание

Доктор

Доктор на

науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показател 3

-

-

-

100

100

Г

Сума от показателите от 4 до 10

30

 

100

-

200

 

200

Д

Сума от показателите от 11 до 13

-

 

100

-

50

 

100

Е

Сума от показателите от 14 до края

-

-

-

-

100

 
 

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели

Показател

Брой точки

А

1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

Б

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

100

В

3.  Хабилитационен труд - публикувана монография в съответната научна област

100

Г

4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките"

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани издания за класифицирана информация

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

45/n

 

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани издания за класифицирана информация

15/n

10.  Публикувана глава от колективна монография

20/n

Д

11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове

15

12.  Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

10

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

5

Е

14. Придобита научна степен "доктор на науките"

40

15.  Ръководство на успешно защитил докторант

(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

16. Участие в национален научен или образователен проект

15

17. Участие в международен научен или образователен проект

20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект

30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа

20/n

22.  Участие в колективи за разработване на стратегически и доктринални документи в областта на сигурността и отбраната

30/n

 

Забележки:
1. Изпълнението на минималните национални изисквания е само условие за допуск до участие в процедурите по ЗРАСРБ.
2. Поради изискването на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ за наличието на "монографичен труд или равностойни публикации" в таблицата се съдържа формула за приравняването на монографията към еквивалентен брой публикации - статии или студии. Заместващите монографията статии/студии се изключват от броя на публикациите, оценявани по други показатели.
При прилагането на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ в отделни професионални направления (например някои от хуманитарните и от социалните науки) съобразно тяхната специфика се допуска само монографичен труд без приравняването му към равностойни публикации в специализирани научни издания. Отчита се значението на монографиите в хуманитарните и обществените науки. При тези науки най-голямото признание се получава чрез монографии, публикувани в страната и в чужбина, а не чрез статии или студии в списания.
3. Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД поддържа Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, както и извършва съответните справки относно чуждестранните научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.
НАЦИД определя световноизвестните бази данни с научна информация, съотносими към съответното професионално направление.
4. Министерството на образованието и науката чрез НАЦИД създава и поддържа Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. На основата на този списък се отчитат публикации и цитати в издания с научно рецензиране, които не са реферирани и индексирани, като публикациите и цитатите са приведени към публикации и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на съответствие.
5. По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице задължително разделителен протокол между авторите, като, за да се зачита трудът за монографичен, авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи на дефиницията за монография. При авторство на по-малък брой страници участието на съответния автор се счита за студия/статия.
6. Прилага се различно третиране на статиите с един автор и с няколко съавтора в различните професионални направления.
При повечето области коефициентът за статията трябва да се раздели поравно между съавторите, като с "n" се означава техният брой.
Изключение се прави за области 4, 5, 6 и 7, в които водещият принос играе важна роля. В случай че авторите са подписали протокол за определяне на приноса си в публикацията, точките се разпределят на базата на съотношението в протокола. Писма от всички съавтори също се приемат за протокол за определяне на приноса.
7. Системата създава възможност за сумирането на коефициентите в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг.
8. Специфични изисквания при установяване на показателите за различните академични длъжности:
а) "главен асистент" - не се изисква изпълнение на допълнителни показатели след придобиване на образователната и научна степен "доктор";
б) "доцент" - не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките" (чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ);
в) "професор" - не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките", и за заемане на академичната длъжност "доцент" (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ);
г) при заемане на академична длъжност "професор", без преди това кандидатът да е заемал академичната длъжност "доцент" (чл. 29, ал. 1, т. 2 от ЗРАСРБ), към изискуемите минимални национални изисквания за академичната длъжност "професор" трябва да се прибавят и минималните национални изисквания за академичната длъжност "доцент", като образователната и научна степен "доктор" се включва само веднъж;
д) в процедурите по т. "б" и "в" могат да се ползват и точки за публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен "доктор на науките".
9. От общия брой цитирания се изваждат тези, при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор (т.е. автоцитатите). Всяка цитирана публикация се брои само веднъж за дадена цитираща публикация независимо от това колко пъти е спомената в текста на цитиращата статия. Могат да се представят цитирания от всички трудове на кандидата, като представените за целите на една процедура не могат да бъдат използвани в друга. Рецензия за една публикация е приравнена на едно цитиране на същата публикация.
10. С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN или ISBN.
11. При международни проекти се отчитат само средствата, които са привлечени за използване от българските учени, включени в проекта, и средствата, които са изразходвани на територията на България.
12. Хабилитационен труд е монографията или еквивалентните и статии, представени по реда на чл. 24, ал. 1, т. 3 или чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ.
При процедура за заемане на академичната длъжност "доцент" или "професор" с формула за приравняване на монографията към еквивалентен брой статии се прилага и Хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори.
13. За област 8. "Изкуства":
а) "реализиран авторски продукт" е публично изпълнен или официално разпространен в киномрежа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, AR, WWW и други платформи авторски театрален/танцов/музикален/аудио-визуален художествен продукт (за продуцент, драматург, режисьор, композитор, хореограф, оператор, дизайнер, художник, сценограф, костюмограф, звукорежисьор, аниматор); самостоятелна художествена/сценографска/фотографска изложба/инсталация/албум;
б) "водеща (самостоятелна) творческа изява" е изпълнение на главна роля (солов или камерен концерт, моноспектакъл) в театрален/музикален/танцов/аудио-визуален художествен продукт;
в) "реализиран кратък авторски продукт" е публично изпълнен или официално разпространен в киномрежа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, AR, WWW и други платформи кратък авторски театрален/танцов/музикален/аудио-визуален художествен продукт (за продуцент, драматург, режисьор, композитор, хореограф, оператор, дизайнер, художник, сценограф, костюмограф, звукорежисьор, аниматор);
г) "поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт" е изпълнение на поддържаща роля в театрален/музикален/танцов/аудио-визуален художествен продукт (сборен концерт; соло в оркестрова творба; участие с авторски продукт в обща художествена/сценографска/фотографска изложба/инсталация/албум."

Заключителни разпоредби


§ 31. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума