навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-573 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ЕЖЕГОДНО НА ПАРИЧНА СУМА ЗА ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 12.06.2018 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изплащане на ежегодна парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 2. (1) На лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, се изплаща ежегодно парична сума за облекло.
(2) Размерът на сумата по ал. 1 се определя ежегодно със заповедта по чл. 180, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Раздел II.
Условия и ред за изплащане


Чл. 3. Индивидуалните размери на паричната сума за облекло на ЛРТП се определят пропорционално на отработените месеци през календарната година.

Чл. 4. За отработен се зачита месецът, през който служителят е отработил повече от половината от работните дни или нормативно определените работни часове по основното си трудово правоотношение.

Чл. 5. За отработено време за ЛРТП се признава:
1. времето на ползване на следните видове отпуски по Кодекса на труда (КТ):
а) основен и удължен платен годишен отпуск, допълнителен платен годишен отпуск и уговорен по-голям размер на отпуските в колективния трудов договор и между страните по трудовото правоотношение, съгласно чл. 155 - 156а от КТ;
б) отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения;
в) отпуск за временна неработоспособност;
г) платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение и платен отпуск за обучение;
д) ползване на неплатен отпуск - до 30 работни дни през календарната година;
е) отпуск поради бременност; раждане; осиновяване и отглеждане на дете до 2-годишна възраст за календарната година, в която са настъпили тези събития;
2. времето за курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от работа.

Чл. 6. Индивидуалният размер на паричната сума за облекло на лицата с прекратено трудово правоотношение през текущата календарна година се определя пропорционално на отработеното време към датата на прекратяване на правоотношението.

Чл. 7. Индивидуалният размер на паричната сума за облекло на ЛРТП, които в рамките на календарната година са назначени на длъжност като държавен служител, се определя пропорционално за отработеното време като ЛРТП до прекратяване на трудовото правоотношение.

Чл. 8. Индивидуалният размер на паричната сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение при непълно работно време, се определя пропорционално на продължителността на работното време спрямо продължителността на нормалното работно време.

Чл. 9. В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване на ЛРТП не се предоставя парична сума за облекло за времето, което се зачита за осигурителен стаж.

Чл. 10. На лицата, работещи по трудово правоотношение, родили през текущата календарна година, се изплаща парична сума за облекло след представяне на копие от акт за раждане.

Чл. 11. Лицата с прекратено трудово правоотношение през текущата календарна година възстановяват изплатената парична сума за облекло в размер на разликата между пълния размер на сумата и изплатения индивидуален размер по чл. 6 в срок 7 работни дни след прекратяване на трудовото правоотношение във финансовото звено, от което лицето е получило сумата.

Чл. 12. Лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, които в рамките на календарната година са назначени на длъжности за държавни служители, възстановяват изплатената им парична сума за облекло пропорционално за времето след прекратяване на трудовото им правоотношение до края на календарната година във финансовото звено, от което лицето е получило сумата.

Чл. 13. Финансовите звена издават служебна бележка за възстановените суми по чл. 11 и 12. Служебната бележка се изпраща в съответното вещево звено за назначените държавни служители, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, и в съответното финансово звено за назначените държавни служители, изпълняващи служебните си задължения без униформено облекло.

Чл. 14. При смърт на ЛРТП разликата от индивидуалния размер по чл. 6 до пълния размер на получената парична сума не се възстановява.

Чл. 15. Ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР създават организация за изготвяне на списъци (от звената "Човешки ресурси") с индивидуалния размер на паричната сума за облекло на ЛРТП, на които е изплатена сума, несъответстваща пропорционално на отработеното време, които се изпращат в срок до края на месец януари на следващата календарна година в съответните финансови звена.

Чл. 16. Лицата, работещи по трудово правоотношение, възстановят в срок до края на месец февруари на следващата календарна година в съответното финансово звено изплатената парична сума за облекло за текущата календарна година, установена пропорционално на времето, което не се зачита за отработено, съгласно списъците по чл. 15.

Чл. 17. Ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР създават организация за своевременно писмено уведомяване на ЛРТП за размера на дължимите от тях суми, начина и срока за заплащането им. Заплащането на дължимите суми от ЛРТП се извършва във финансовото звеното, от което са изплатени.

Чл. 18. Изплащането на паричната сума за облекло на ЛРТП се извършва чрез начисляване на индивидуалните суми в автоматизираната информационна система "Труд и работна заплата".

Чл. 19. Изплащането на парична сума за облекло на ЛРТП се извършва в рамките на бюджета на МВР.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 180, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума