навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТЕН ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН

В сила от 17.05.2018 г.

Приет с Решение № 308 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат функциите и организацията на дейността на Местния обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН в Столична община, наричан по-кратко Местен обществен комитет /Комитет/.
(2) Местният обществен комитет е експертен орган за координация на дейностите по изготвяне и прилагане на общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Столична община в съответствие с основните функции, заложени в нея.
(3) Местният обществен комитет отчита дейността си пред кмета на Столична община и пред Столичен общински съвет.

Раздел II.
ФУНКЦИИ

Чл. 2. Местният обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН:
(1) Подпомага разработването на основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция и контрол на ХИВ/СПИН.
(2) Изработва общинска стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Столична община.
(3) Подпомага координацията по изпълнението на дейностите на Националната
програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на територията на Столична община.
(4) Подпомага разработването на годишни програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, осъществявани по съответните национални програми за контрол и превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България, от изпълнителите в Столична община.

Раздел III.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ


Чл. 3. (1) Местният обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
(2) Председател на съвета е Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет.
(3) Заместник-председатели на съвета са ресорният заместник-кмет на Столична община по направление "Столично общинско здравеопазване" и член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет.
(4) Секретарят и членовете на Местния обществен комитет от съответните дирекции на Столична община се определят от кмета на Столична община.
(5) Членове на съвета са:
1. Представители на Столичен общински съвет.
2. Представители на дирекция "Здравеопазване" на Столична община.
3. Представители на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" на Столична община.
4. Представител на Столична регионална здравна инспекция.
5. Представител на Министерство на здравеопазването на Република България.
6. Представител на Държавна агенция за закрила на детето.
7. Представител на Български червен кръст - Столична организация на БЧК.
8. Представител на "Център за кожно-венерически заболявания" ЕООД.
9. Представител на "Превантивно-информационен център по проблемите наркоманиите" към Столична община.
10. Представител на Столична дирекция на вътрешните работи.
11. Представител на Сдружение "Здраве без граници".
12. Представител на Фондация "Инициатива за здраве".
13. Представител на Фондация "Каспар Хаузер".
14. Представител на Фондация "И".
15. Представител на Сдружение "Деца и юноши".
16. Представител на Фондация "Здраве и социално развитие".
17. Представител на "Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве".
18. Представител на Фондация "Глас".
19. Представител на здравните медиатори в дирекция "Здравеопазване" на Столична община.

Чл. 4. (1) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на Местния обществен комитет могат да участват и представители на други общински и държавни институции, неправителствени организации и експертни лица.Чл. 5. Председателят на Местния обществен комитет:
(1) Представлява комитета;
(2) Ръководи заседанията и цялостната работа на комитета;
(3) Внася за разглеждане предложения и въпроси във връзка с дейността на комитета;
(4) Подписва протоколите от заседанията на комитета.

Чл. 6. Заместник-председателите на Местния обществен комитет:
(1) Изпълняват функциите и задълженията на Председателя при неговото отсъствие;
(2) Контролират дейността на секретаря;
(3) Организират провеждането на извънредните заседания на комитета.

Чл. 7. Секретарят на Местния обществен комитет:
(1) Организира подготовката на заседанията на комитета.
(2) Координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
(3) Отговаря за цялостния документооборот, свързан с дейността на комитета.

Чл. 8. Членовете на Местния обществен комитет:
(1) Изразяват становища на организациите (институциите), които представляват.
(2) Участват лично в заседанията на комитета, а по изключение се заместват от други, писмено упълномощени представители на членуващи организации (институции), след предварително информиране на секретаря.
(3) Имат право на един глас при гласуване решенията на комитета.

Раздел IV.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 9. (1) Местния обществен комитет е постоянно действащ орган, който провежда минимум три редовни заседания в годината. При необходимост комитетът са свиква на извънредни заседания.
(2) Заседанията на комитета се свикват от неговия Председател.
(3) Комитетът може да проведе извънредно заседание по инициатива на всеки от членовете му, след съгласуване със Заместник-председателите и утвърждаване от Председателя на комитета.
(4) При необходимост, към комитета могат да създават и временни експертни групи.

Чл. 10. (1) За всяко заседание на Местния обществен комитет се съставя дневен ред, който се подготвя от секретаря и се изпраща на членовете на съвета най-малко 3 дни преди заседанието.
(2) В началото на всяко заседание всеки член на Местния обществен комитет може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред.
(3) Заседанията на Местния обществен комитет се считат за редовни, ако в тях участват най-малко половината от членовете му.
(4) Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
(5) За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретаря.
(6) Протоколите и внесените за обсъждане материали по дневния ред, както и цялата документация, свързана с дейността на комитета, се съхранява от секретаря на комитета.

Чл. 11. (1) Местният обществен комитет при необходимост публикува информация за дейността си в печатни издания и в Интернет страницата на Столична община.
(2) Изявления от името на Местния обществен комитет пред средствата за масова информация може да прави Председателя на комитета или упълномощено от него лице.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Столичен общински съвет и отменя Правилника за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН приет с Решение № 636 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.

§ 2. Изпълнението на Правилника са възлага на Председателя на Комитета.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума