навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г.)

В сила от 30.03.2018 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 11, ал. 2 след думите "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и" се добавя "на ръководителя на".

§ 2. В чл. 12, ал. 1 след думите "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и" се добавя "на ръководителя на".

§ 3. (В сила от 24.05.2018 г.) В чл. 22, ал. 3 т. 6 се изменя така:
"6. процедури за разследване на железопътни произшествия и инциденти, които гарантират, че произшествията, инцидентите и ситуациите, близки до инциденти, се докладват, разследват и анализират в съответствие с тази наредба и се вземат необходимите превантивни мерки;".

§ 4. (В сила от 24.05.2018 г.) В чл. 64, ал. 1 т. 5 се изменя така:
"5. осъществява контрол върху процеса на разследване на произшествията и инцидентите по чл. 77, ал. 1;".

§ 5. (В сила от 24.05.2018 г.) Създава се чл. 66б:
"Чл. 66б. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" или упълномощено от него лице ръководи Съвет по безопасност в железопътния транспорт. В Съвета по безопасност в железопътния транспорт участват ръководителите на структурите за управление на безопасността по чл. 10 на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия, опериращи по железопътната инфраструктура.
(2) Съветът по ал. 1 работи по правила, одобрени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"."

§ 6. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Длъжностното лице от структурата по безопасност" се заменят с "Дежурното длъжностно лице от структурата за управление на безопасността", а думата "определя" се заменя с "предлага на специализираното звено за разследване на произшествия в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията класификация на".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) След получено уведомление за настъпило събитие по чл. 68 ръководителят на специализираното звено за разследване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията потвърждава или променя класификацията на събитието и информира управителя на железопътната инфраструктура и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" дали ще предприеме разследване."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 7. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 3".
2. Създава се ал. 5:
"(5) Оперативната група завършва своята работа на мястото на произшествието в най-краткия възможен срок, за да се разреши започването на аварийно-възстановителни работи с цел възобновяване движението на влаковете."

§ 8. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите "се извършва по" се добавя "реда на Закона за железопътния транспорт, на тази наредба и".
2. Алинея 5 се отменя.
3. Създава се ал. 6:
"(6) Инспекторите от специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти се легитимират с инспекторска карта, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията."

§ 9. (В сила от 24.05.2018 г.) В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Разследването на произшествия и инциденти извън тези по чл. 76, ал. 1 и на ситуации, близки до инциденти, се извършва от управителите на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия по процедури за разследване на железопътни произшествия и инциденти, включени в техните системи за управление на безопасността (СУБ) съгласно чл. 22, ал. 3, т. 6."
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се нова ал. 3:
"(3) При извършване на разследване по ал. 1 с двама или повече участници - железопътни предприятия и/или управители на инфраструктурата, разследването може да се извършва съвместно от районни разследващи комисии в състав, включващ представители на регионалните структури за управление на безопасността на участниците в произшествието и/или инцидента."
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея преди думите "Ситуациите, близки до инциденти" се добавя "Произшествията и инцидентите, извън тези по чл. 76, ал. 1 и".
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
"(5) Разследването по ал. 4 се извършва въз основа на правила, приети от лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност, съгласувани със заинтересованите железопътни предприятия."

§ 10. (В сила от 24.05.2018 г.) В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите след "по чл. 76" се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Районните разследващи комисии по чл. 77, ал. 3 са постоянно действащи и се назначават със заповед на управителя на инфраструктурата, съгласувано с ръководителите на железопътните предприятия."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Председател на районната разследваща комисия е ръководителят на съответната регионална структура за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура. Районната разследваща комисия разследва конкретното произшествие/инцидент в състав от представителите на структурите за управление на безопасността на участниците в произшествието/инцидента."
4. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Районните разследващи комисии извършват своята дейност по правила, изготвени и одобрени от управителя на железопътната инфраструктура, съгласувано с железопътните предприятия и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"."
5. Алинея 6 се изменя така:
"(6) На заседанията на районната разследваща комисия присъстват представители на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в съответствие с изискването за осъществяване на надзор от Националния орган по безопасността съгласно чл. 64а."
6. Алинея 7 се изменя така:
"(7) Действията, предприети от ръководителя на специализираното звено по ал. 2, извършвани на мястото на произшествието, приключват в най-краткия възможен срок, за да се възстанови движението на влаковете."

§ 11. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 преди думата "достъп" се добавя "незабавен";
б) точка 7 се изменя така:
"7. достъп до всякаква информация или записи, свързани с разследването, притежавани от управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, лицата, отговорни за поддръжката на превозните средства по чл. 45, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) В случай че разследващите органи на Министерството на вътрешните работи извършват действие по разследване на местопроизшествието, достъпът по ал. 1 се осъществява след съгласуване по реда на Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти (Наредба № Н-32)."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 12. В чл. 87 след думите "Министерството на вътрешните работи" се добавя "и/или от ръководителя на специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, когато звеното разследва произшествия по чл. 76, ал. 1, и/или от председателя на районната разследваща комисия при разследване по чл. 77, ал. 3".

§ 13. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "аварийно-възстановителните работи" се добавя "съгласно чл. 10 от Наредба № Н-32".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Ръководителят на оперативната група издава разрешението по ал. 1 за започване на аварийно-възстановителните работи или дава разрешение за възстановяване на движението на влаковете, както следва:
1. когато разследването се извършва от специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - след съгласуване с ръководителя на специализираното звено;
2. при разследване по чл. 77, ал. 3 - след съгласуване с председателя на постоянно действащата Районна разследваща комисия по чл. 78, ал. 3."

§ 14. В чл. 90 след думите "При необходимост" се добавя "специализираното звено за разследване на железопътни произшествия в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията или".

§ 15. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "като на" се добавя "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и на", а след думите "всички засегнати страни" се заличават думите "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
2. В ал. 4 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 3".

§ 16. (В сила от 24.05.2018 г.) Член 92 се изменя така:
"Чл. 92. (1) Разследването по чл. 77, ал. 3, извършено съвместно от районна разследваща комисия, приключва с доклад, в който се посочва техническата причина, без да се търси вина или размер на щетите. Докладът се разписва от всички членове в комисията. В доклада, ако е необходимо, се дават препоръки към структурите за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура и/или железопътните предприятия с цел подобряване на безопасността и недопускане на произшествия и инциденти.
(2) Доклад по ал. 1, подписан с особено мнение от някой от участниците в разследващата комисия, се докладва на заседание на Съвета по безопасност по чл. 66б. Съветът по безопасност със свое решение може да уважи особеното мнение и да върне доклада на районната разследваща комисия за ново разследване или може да не уважи особеното мнение и да потвърди заключението на разследващата комисия."

§ 17. В чл. 94, ал. 4 след думите "веднъж годишно на" се добавя "ръководителя на".

§ 18. В чл. 97 думите "и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" обменят" се заменят с "обменя".

§ 19. Член 98 се изменя така:
"Чл. 98. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" включва в годишния доклад по чл. 67, ал. 1 данни за общите показатели за безопасност (ОПБ), свързани с железопътните произшествия, инциденти и предпоставки за произшествия или инциденти."

§ 20. (В сила от 24.05.2018 г.) В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 след думите "разследваните от тях" се добавя "произшествия, инциденти и".

§ 21. В раздел IV "Разходи за разследвания, извършвани от Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт" се създава чл. 99а:
"Чл. 99а. Ръководителят на специализираното звено за разследване на произшествия в железопътния транспорт разработва и представя в дирекция "Финанси" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бюджет за следващата финансова година и тригодишна бюджетна прогноза. При представянето им ръководителят на звеното заявява и ресурсните потребности на специализираното звено за разследване на железопътни произшествия."

§ 22. В чл. 100 думите "са за сметка на" се заменят със "се осигуряват от бюджета на Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в".

§ 23. Член 101 се изменя така:
"Чл. 101. Поддържането на квалификацията на инспекторите по разследване на железопътни произшествия чрез участие в специализирани курсове и семинари за подготовка и повишаване на квалификацията се осигурява от бюджета на Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията."

§ 24. В чл. 102 думите "са за сметка на" се заменят със "се осигуряват от бюджета на Звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в".

Допълнителни разпоредби


§ 25. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 3 - 5, 9, 10, 16 и 20, които влизат в сила от 24.05.2018 г.

§ 27. Разследванията на железопътни произшествия и инциденти, които не са завършени до влизането в сила на наредбата, се довършват по досегашния ред.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума