навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 12 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАКНО, СЕМЕНА ЗА ФУРАЖ И ХРАНА И СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА, ЗА ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

Обн. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета (растения), предназначени за:
а) влакно;
б) семена за фураж и храна;
в) семена за посев;
2. търговия с растенията по т. 1 и продукцията от тях;
3. контрол върху отглеждането и търговията с продукцията от растенията по т. 1.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЛАКНО, СЕМЕНА ЗА ФУРАЖ И ХРАНА И СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА

Чл. 2. (1) Отглеждането на растения по чл. 1, т. 1 се осъществява от физически и юридически лица, които:
1. са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и имат заверена регистрационна карта за земеделски стопанин за стопанската година, в която ще отглеждат растенията;
2. са подали декларация по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 1999 г. при производство на семена, предназначени за фураж;
3. не са осъждани за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс или за аналогично престъпление съгласно законодателството на държавата по регистрация на заявителя.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се установяват служебно от комисията по чл. 4, ал. 1.
(3) Отглеждането на растенията може да се осъществява на открити и закрити площи.

Чл. 3. (1) За издаване на разрешение за отглеждане на растенията лицата по чл. 2, ал. 1 подават заявление до министъра на земеделието, храните и горите по образец съгласно приложение № 1.
(2) Заявлението по ал. 1 и документите, които се прилагат към него, се представят на български език. Официалните документи на друг език се придружават с официален превод на български език или легализиран, когато е приложимо.
(3) Заявлението по ал. 1 може да се подава писмено или по електронен път и в него се посочват:
1. име, седалище и адрес на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ;
3. номер и дата на издаване/заверка на картата за земеделски стопанин.
(4) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице - и от членовете на управителните му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е регистриран в друга държава, се прилага легализиран превод на документ за съдебния му статус;
2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието, храните и горите назначава комисия, наричана по нататък "комисията", за разглеждане на:
1. заявленията по чл. 3, ал. 1;
2. документите по чл. 9, ал. 1.
(2) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по чл. 3, ал. 1 и приложените към него документи комисията уведомява заявителя, като определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни. При неотстраняване на непълнотите и/или несъответствията в срок производството по издаване на разрешение по чл. 5, ал. 1, т. 1 се прекратява.
(3) В тридневен срок от изтичането на срока по ал. 2 комисията изготвя протокол с предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на актовете по чл. 5, ал. 1.

Чл. 5. (1) Министърът на земеделието, храните и горите в тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 3, ал. 1 издава:
1. разрешение за отглеждане на растенията (разрешение) по образец съгласно приложение № 2;
2. заповед за отказ.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 2 се съобщава и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. (1) Срокът на валидност на издаденото разрешение е три години считано от датата на издаването му.
(2) Разрешението съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. име, седалище и адрес на заявителя, ЕИК/БУЛСТАТ;
3. срок на валидност;
4. начин на отглеждане - на открити и/или закрити площи.
(3) Разрешението се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно.
(4) Разрешението не може да се преотстъпва.
(5) В срок до 10 дни от настъпване на промяна в обстоятелствата по ал. 2, т. 2 притежателят на разрешението подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, в което посочва данни и прилага документи, удостоверяващи промяната. Заявлението се подава лично, чрез лицензиран пощенски оператор или упълномощено лице.
(6) В 10-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 5 министърът на земеделието, храните и горите със заповед изменя разрешението. Заповедта се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно и е неразделна част от разрешението.

Чл. 7. (1) Министърът на земеделието, храните и горите отнема и обезсилва със заповед издаденото разрешение, когато служебно или с акт на компетентен орган се установи, че притежателят му:
1. си е послужил с неверни данни при подаване на заявлението за издаване на разрешение;
2. не е представил документите по чл. 9, ал. 1 в сроковете от същата разпоредба или представените документи не отговарят на нормативно установените изисквания;
3. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс или аналогично престъпление съгласно законодателството на друга държава;
4. извършва дейност в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на тази наредба;
5. не е подал заявление по чл. 15, ал. 1.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) До изтичане на една година от влизането в сила на заповедта по ал. 1 лицето не може да подава заявление за получаване на ново разрешение.

Чл. 8. (1) Действието на разрешението се прекратява:
1. с изтичане на срока му на валидност;
2. при подадено заявление от притежателя;
3. при смърт на притежателя;
4. при прекратяване дейността на притежателя на разрешението - едноличен търговец или юридическо лице, и заличаване на регистрацията им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
5. когато притежателят не е подновил регистрацията по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се вписват в регистъра по чл. 10, ал. 1. Разрешението се счита за прекратено от датата на вписването.

Чл. 9. Притежателят на разрешение или негов представител с нотариално заверено пълномощно представя в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ):
1. в срок до 30 юни:
а) етикетите от опаковката на семената ежегодно съгласно чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/1172 на Комисията от 30 юни 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на контролните мерки във връзка с отглеждането на коноп (ОВ, L 170 от 1.07.2017 г.);
б) документи, удостоверяващи качеството на посевния материал;
в) документ за търговия на семена внос от трети страни съгласно чл. 58, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ);
г) официален документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,2 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни;
2. в 10-дневен срок от всяко засяване - справка по образец съгласно приложение № 3 за количествата засети семена на открити и закрити площи;
3. в 10-дневен срок след прибиране на растенията от всяка реколта - декларация по образец съгласно приложение № 4 за вида и количеството на продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите открити и закрити площи, и за местонахождението на складовите помещения;
4. в 10-дневен срок след реализиране на продукцията от растенията и/или семената от тях - заверено копие на разходооправдателен документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

Чл. 10. (1) Компетентната дирекция съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите поддържа публичен електронен регистър на издадените разрешения при спазване на Закона за защита на личните данни.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
1. име, седалище и адрес на заявителя;
2. ЕИК/БУЛСТАТ;
3. номер и дата на издаване/заверка на картата за регистрация на земеделски стопанин;
4. номер и дата на издаване/прекратяване/отнемане/обезсилване на разрешението;
5. сорт на растенията и количество използвани семена за посев;
6. местонахождение и размер на засетите открити и закрити площи;
7. налични количества от използвания посевен материал от коноп от справката по чл. 9, ал. 1, т. 2;
8. добив (количества растения или семена) от засетите открити и закрити площи;
9. идентификационни данни на складовите помещения;
10. номер на протокола по чл. 19, ал. 4 и размер на площите при унищожаване на посеви по реда на чл. 18;
11. данни за реализираните количества растения или семена от притежателя на разрешение.
(3) Дирекцията по ал. 1 води архив съгласно чл. 1, параграф 1, т. 3 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията от 15 февруари 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на подпомагането за съответната единица в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на Приложение Х към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 167, 30.06.2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155).

Глава трета.
ТЪРГОВИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ РАСТЕНИЯТА ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВЛАКНО, СЕМЕНА ЗА ФУРАЖ И ХРАНА И СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,2 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 11. Продукцията от растенията се предлага с цел търговия на лица, които са:
1. преработватели на конопени стъбла и/или производители на влакно, когато продукцията се търгува за влакно;
2. регистрирани по реда на Закона за фуражите, когато семената се търгуват като фураж;
3. регистрирани по реда на Закона за храните, когато семената се търгуват за храна;
4. получили разрешение по чл. 5, ал. 1, т. 1 и регистрирани по ЗППМ, когато семената се търгуват като посевен материал.

Чл. 12. Областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ), Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършват контрол при отглеждане и търговия с растенията съобразно правомощията им.

Чл. 13. Контролните органи по чл. 12:
1. съобразно тяхната компетентност имат право на свободен достъп до:
а) площите, засети с растенията, складовите помещения, в които се съхранява продукцията, и търговските обекти;
б) документацията за отглеждането на растенията;
2. могат да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) при осъществяване на служебните си задължения по тази наредба;
3. извършват проверка на всяка засята реколта от притежателите на разрешение.

Раздел II.
Контрол върху отглеждането на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол


Чл. 14. (1) Производството на посевен материал от отглежданите растения се извършва при условията и по реда, определен в ЗППМ, Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) (Наредба № 100 от 2006 г.) и Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчуци, картофи и цвекло (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол взема проби от посевите с растения, разположени на територията на Република България, за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол.

Чл. 15. (1) Притежателите на разрешение подават до ИАСАС заявление за вземане на проби от всяко засяване, за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол в 10-дневен срок преди началото на цъфтежа, но не по-късно от началото на цъфтежа на посева.
(2) Вземането на пробите по ал. 1 от засетите площи се извършва в периода от 20 дни след началото на цъфтежа до 10 дни след края му.
(3) Вземането на проби по ал. 1, броят и техният размер, начинът на сушене, съхранение и методът за количествено определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол се извършват по реда на Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155.
(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол подготвя взетите проби и ги изпраща в акредитирана лаборатория.
(5) Разходите за транспорта, вземането на пробите, тяхната подготовка, изпращане и извършване на анализ се заплащат от притежателя на разрешение.

Чл. 16. (1) За извършения анализ за определяне съдържанието на тетрахидроканабинол в пробите по чл. 15, ал. 1 акредитираната лаборатория (в Република България или държава - членка на Европейския съюз) предоставя на ИАСАС официален документ. Копие от него се изпраща служебно в МЗХГ и на притежателя на разрешение.
(2) Комисията разглежда резултатите от анализа на пробите по ал. 1 и когато съдържанието на тетрахидроканабинол надвишава 0,2 тегловни процента, изготвя предложение за предприемане на действия съгласно Приложение І на Регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията.

Чл. 17. (1) Прибирането на растенията може да започне непосредствено след вземането на пробите по чл. 15, ал. 1.
(2) За целите на контрола служители на ИАСАС обозначават представителни части от всяка засята площ, които продължават да бъдат отглеждани при нормални условия в продължение на най-малко 10 дни след края на цъфтежа в съответствие с метода, установен в Приложение І на Регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията.

Чл. 18. Посевите с растенията се унищожават:
1. по заявление на притежателя на разрешение, подадено в МЗХГ преди вземане на официалните проби от ИАСАС за съдържание на тетрахидроканабинол;
2. по предложение на съответния контролен орган по чл. 12, когато:
а) при извършване на проверка от ИАСАС и БАБХ се установи, че семепроизводствените посеви не отговарят на изискванията на Наредба № 100 от 2006 г.;
б) притежателят на разрешението не е заявил вземане на проби за съдържание на тетрахидроканабинол по чл. 15, ал. 1;
в) растенията съдържат над 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол.

Чл. 19. (1) Директорът на ОДЗ по местонахождение на площите по чл. 18 назначава комисия за контрол върху унищожаването на посевите.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на ОДЗ, БАБХ и ИАСАС.
(3) Комисията по ал. 1 извършва оглед за състоянието на посевите и изготвя протокол най-малко в три екземпляра с указания за унищожаване в 10-дневен срок от извършване на проверката.
(4) Екземпляр от протокола по ал. 4 се предоставя на притежателя на разрешението или негов оправомощен представител срещу подпис. При отказ да се получи екземпляр от протокола това обстоятелство се отбелязва и се удостоверява с подписите на двама свидетели. Екземпляр от протокола по ал. 4 се съхранява в съответната ОДЗ.
(5) При унищожаване на посев по чл. 18, т. 2 се изисква съдействие от органите на МВР.
(6) Посевът се унищожава от притежателя на разрешението или негов оправомощен представител под надзора на комисията по ал. 1, а в случаите по чл. 18, т. 2, буква "в" - със съдействието на органите на МВР.
(7) При отказ на притежателя на разрешението да унищожи посевите комисията по ал. 1 ги унищожава за негова сметка.
(8) Областните дирекции "Земеделие" уведомяват писмено дирекцията по чл. 10, ал. 1 за извършеното унищожаване и изпращат копие от протокола по ал. 3.

Раздел III.
Търговия с растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол


Чл. 20. При транспорт и съхранение с цел търговия контролните органи по чл. 13 могат да извършват проверка на следните документи, придружаващи растенията за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев:
1. копие на разрешението;
2. копие на документ/сертификат за качество при семена за посев, документ за съдържанието на тетрахидроканабинол, документ за търговия с трети страни;
3. копие на документ за съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Закрити площи" са неподвижни култивационни съоръжения от оранжериен тип, които позволяват контролиран обмен на материя и енергия със заобикалящата среда и се намират извън имоти, предназначени за жилищни нужди.
2. "Край на цъфтеж" е изсъхване на 10% от цветовете на мъжките растения и от втвърдяването или окапването на 10% от семената при женските растения.
3. "Начало на цъфтеж" е появата на първите разтворени цветове при мъжките растения и поява на първите близалца при женските растения.
4. "Продукция на растения от рода на конопа" са конопени растения, предназначени за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев.
5. "Растения от рода на конопа (канабис) "Cannabis sativa L", вписани в Официалната сортова листа на Република България и/или в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на Европейския съюз.
6. "Трети страни" са държави по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Наредба № 100 от 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

§ 3. Наредба № 12 от 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак (ДВ, бр. 44 от 2001 г.) се отменя.

§ 4. Започналите и неприключили производства по издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа по реда на Наредба № 12 от 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак се довършват по реда на тази наредба.

§ 5. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на тази наредба притежават разрешение, издадено по реда на наредбата по § 3, в едномесечен срок от нейното обнародване:
1. заявяват, че ще ползват правата по издаденото разрешение съгласно условията в него;
2. заявяват издаването на ново разрешение, като представят в Министерството на земеделието, храните и горите актуална информация и всички допълнителни документи съгласно новите изисквания.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1, т. 2 министърът на земеделието, храните и горите издава:
1. разрешение по чл. 5, ал. 1, т. 1;
2. заповед за отказ.
(3) Заповедта по ал. 2, т. 2 се съобщава и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) От датата на издаване на разрешението по ал. 2, т. 1 разрешението, издадено съгласно наредбата по § 3, се обезсилва. Обезсилването се отбелязва в регистъра по чл. 10, ал. 1.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със  съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол

от

 

I. Физическо лице/ЕТ

Име ...........................................................................................................................................................................................................,

лична карта № ...................................., издадена на .......................................... от ..............................................................................,

ЕГН/ЕИК .................................., адрес: гр./с. ................................................................., пощенски код .............................................,

община ................................, област ....................................., ж.к./ул. ...................................................................................................

................................................................................................................................., № ............, бл. ............, вх. ............, ап. ................,

телефони .........................................................................., е-mail: ...........................................................................................................,

карта на земеделски стопанин № .................................................., заверена на ............................................................................... г.

II. Юридическо лице

Наименование: .........................................................................................................................................................................................,

представлявано от ..................................................................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ ........................................................................................................................................................................................

Адрес на управление: гр. (с.) ........................................................................, пощенски код ...............................................................,

община ............................................., област ................................................., телефони .......................................................................

.........................................................., е-mail: ..............................................................................................................................................

IІІ. Упълномощено лице (при упълномощаване)

Име ......................................................................................................................................, ЕГН .............................................................,

Пълномощно № ...................................., дата ....................................... г., заверено от нотариус (име и рег. №  на НК) ..............................................................................................................................................................................................................

Адрес за контакт: гр./с. ............................................................................., пощенски код ......................................................................,

община ..........................................................................., област ..............................................................................................................,

ж.к./ул. ................................................................................................................................, № ............, бл. ..........., вх. ........., ап. .........,

телефони ................................................................................., е-mail: .......................................................................................................

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля, да ми бъде издадено разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол на:

- открити площи                              0

- закрити площи                              0

Предназначени за:

- влакно                                            0

- семена за фураж и храна              0

- семена за посев                             0

На основание чл. 3, ал. 4 прилагам следните документи:

1. декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице - и от членовете на управителните му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 - чл. 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е регистриран в друга държава - легализиран превод на документ за съдебния статус на заявителя

0 да 0 не

2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице

0 да 0 не

Декларирам, че:

1. няма да добивам, използвам или преработвам коноп (листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение) по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

2. сведенията и данните в настоящото заявление са верни.

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: .....................                                                                                                                     Подпис/печат: ........................................

Забележка. Заявлението се принтира двустранно!

 Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1

РАЗРЕШЕНИЕ

за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета

№ ......................................

гр. София.............................. г.

 

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

РАЗРЕШАВАМ

 

на .........................................................................................................................................................................................................................

(наименование на физическото или юридическото лице)

.............................................................................................................................................................................................................................

(адрес на управление)

.............................................................................................................................................................................................................................,

(ЕИК/БУЛСТАТ)

Да отглежда на открити/закрити площи растения от рода на конопа (канабис) за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев (отбелязва се служебно), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета от влакнодайни сортове, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на Европейския съюз, като спазва действащата нормативна уредба.

Разрешението е със срок на валидност 3 години считано от датата на издаването му.

.....................................................................................

Министър на земеделието, храните и горите

 Приложение № 3 към чл. 9, т. 2

СПРАВКА

за извършената сеитба на семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол

от

 

I. Физическо лице/ЕТ

Име .....................................................................................................................................................................................................................,

лична карта № ............................................, издадена на ............................................................................... от ..........................................,

ЕГН/ЕИК ..............................................., адрес: гр./с. ......................................................................, пощенски код .....................................,

община ......................................................................................., област ........................................................................................................,

ж.к./ул. .................................................................................................................., № ............, бл. ............., вх. ..............., ап. .....................,

телефони ........................................................................................, е-mail: .....................................................................................................,

Разрешение № ..................................................................................................................................................................................................

II. Юридическо лице

Наименование: .................................................................................................................................................................................................,

представлявано от ...........................................................................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................................................................................................................................................

Адрес на управление: гр. (с.) ............................................................................................., пощенски код ..................................................,

община .....................................................................,област ..................................................................., телефони …………......…………

 ....................................................................................................., е-mail: .........................................................................................................,

Разрешение № ...................................................................................................................................................................................................

Засети открити/закрити площи (посочват се поотделно) и общо количество използвани семена, използвани за сеитба, по сортове:

1. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ........................................................ дка,  намиращи се в гр./с. ............................................................, област ...............................................................................................................................................,

община ......................................................................................., местност ..................................................................................................,

№ на масива/физическия блок .................................., № на парцела .........................................................................................................,

ЕКАТТЕ ...................................................................., са засети количества семена ............................................................................... от

сорт ................................................................................., произход .............................................................................................................,

№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни .................................................................................................................,

останали количества от предходни години .................................................................................................................................................

2. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ................................................................................................. дка,

намиращи се в гр./с. ......................................................................................., област .................................................................................,

община ........................................................................., местност ................................................................................................................,

№ на масива/физическия блок .................................................., № на парцела .........................................................................................,

ЕКАТТЕ ........................................., са засети количества семена .......................................................................................................... от

сорт ..................................................................................., произход ...........................................................................................................,

№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни .................................................................................................................,

останали количества от предходни години ................................................................................................................................................

3. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ................................................................................................ дка,

намиращи се в гр./с. ..................................................................., област ....................................................................................................,

община ......................................................................., местност .................................................................................................................,

№ на масива/физическия блок ........................................., № на парцела .................................................................................................,

ЕКАТТЕ ........................................, са засети количества семена .......................................................................................................... от

сорт ..............................................................................., произход ...............................................................................................................,

№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни .................................................................................................................,

останали количества от предходни години ................................................................................................................................................

4. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ................................................................................................ дка,

намиращи се в гр./с. ......................................................................................., област .................................................................................,

община ............................................................................., местност ............................................................................................................,

№ на масива/физическия блок ...................................................., № на парцела .......................................................................................,

ЕКАТТЕ ........................................., са засети количества семена .......................................................................................................... от

сорт ........................................................................., произход .....................................................................................................................,

№ на документ/сертификат за търговия внос от трети страни .................................................................................................................,

останали количества от предходни години .................................................................................................................................................

Декларирам, че сведенията и данните в настоящата справка са верни.

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

гр. (с.) .......................................                                                                                          Подпис: ...........................................................

Дата: .........................................                                                                                                                                (         )

Забележка. Справката се принтира двустранно!

 Приложение № 4 към чл. 9, т. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за прибрано количество продукция от растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна или семена за посев

 

Долуподписаният:

I. Физическо лице/ЕТ

Име ...................................................................................................................................................................................................................,

лична карта № ........................................., издадена на ....................................................... от ...................................................................,

ЕГН/ЕИК ......................................, адрес: гр./с. ....................................................................., пощенски код .............................................,

община ...................................................................., област .........................................................................................................................,

ж.к./ул. ..........................................................................................................................................., № ......, бл. ........., вх. ........., ап. ...........,

телефони ......................................................................................, е-mail: ......................................................................................................,

Разрешение № .................................................................................................................................................................................................

II. Юридическо лице

Наименование: .............................................................................................................................................................................................,

представлявано от ........................................................................................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ ...............................................................................................................................................................................................

Адрес на управление: гр. (с.) .................................................................., пощенски код ...........................................................................,

община ............................................, област ................................................, телефони .............................................................................,

е-mail: ..............................................................................................................................................................................................................

Разрешение № ................................................................................................................................................................................................

Декларирам, че:

От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ...................................... дка, намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................, област .................................................................................,

община ............................................................................................., местност ...........................................................................................,

№ на масива/физическия блок ....................................................., № на парцела ......................................................................................,

ЕКАТТЕ ....................................................................................................................., съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................................................................ кг;

2. семена ............................... кг от сорт коноп ........................................................................................................................................

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ....................................................................,

област ..............................................................................., община ................................................................................................................

От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на .................................................. дка, намиращи се в гр./с.

.............................................................................................., област .............................................................................................................,

община ..............................................................................., местност ..........................................................................................................,

№ на масива/физическия блок ......................................., № на парцела ....................................................................................................,

ЕКАТТЕ ..........................................................................................................................., съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................................................................. кг;

2. семена ................................................................... кг от сорт коноп ....................................................................................................

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. .........................................................................,

област .........................................................................................., община ....................................................................................................

От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ...................................................................................... дка,

намиращи се в гр./с. ..........................................................................................., област .............................................................................,

община .........................................................................................., местност ...............................................................................................,

№ на масива/физическия блок ................................................, № на парцела ...........................................................................................,

ЕКАТТЕ ..........................................................................................................................., съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................................................................. кг;

2. семена ..................................................... кг от сорт коноп ..................................................................................................................

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ....................................................................,

област ..................................................................................., община ...........................................................................................................

От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ...................................................................................... дка,

намиращи се в гр./с. .............................................................................., област ..........................................................................................,

община ............................................................................................., местност ............................................................................................,

№ на масива/физическия блок ................................................................., № на парцела ..........................................................................,

ЕКАТТЕ ..........................................................................................................................., съм получил следното количество продукция:

1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................................................................. кг;

2. семена ......................................................... кг от сорт коноп ..............................................................................................................

Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ....................................................................,

област ....................................................................................................., община ..........................................................................................

Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

гр. (с.) .......................................                                                                                   Подпис: ............................................................

Дата: .........................................                                                                                                                         (            )

Забележка. Декларацията се принтира двустранно!

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума