навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № 142 ОТ 7 МАРТ 2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - СЕВЕР", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА

Обн. ДВ. бр.22 от 13 Март 2018г.


На основание чл. 8а, , и 8д от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж (необн.) и мотивиран доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Открива процедура - конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост - морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна, наричан по-нататък "обект на концесията".
1.1. Обектът на концесията е морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна, представляващ територия с обща площ 5879 кв. м - обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2570.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 14 октомври 2008 г., индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1493 от 17 март 2015 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 5 от 12 - 13 февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ 5614 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.36.
1.3. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания, и е в размер 5614 кв. м с точки по границите, определящи контура на чистата активна пясъчна площ на морския плаж, от № 1 до № 74 в координатна система "БГС 2005".
1.4. От активната плажна площ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер 265 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 157 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж, от № 1 до № 62 в координатна система "БГС 2005".
1.6. Към обекта на концесията са включени следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръженията, поставени и които ще бъдат поставени върху обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера на негов риск срещу правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване на преместваемите обекти и съоръжения по т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от участника в конкурсната процедура, които не могат да се увеличават за срока на действие на концесионния договор, и други плажни принадлежности, използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията 15 години, като за първа година на концесията се приема периодът от датата на влизането в сила на концесионния договор до 31 декември на същата календарна година. Срокът започва да тече от деня на влизането в сила на концесионния договор и не може да се продължава.
5. Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор, но не по-рано от 1 януари 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила в срок до един месец от сключването му и при изпълнение на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма на специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните с тях разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани указателни табели със схеми на отделните зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по т. 3.1 - 3.4;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по т. 3.1 - 3.4;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по експлоатацията, управлението и поддържането на обекта на концесията на подизпълнители при условията по т. 9.2;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения при условията по т. 9.2.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на концесията, като осигури свободен пешеходен достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат равностойни като достъп до морето със зоните с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство, в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности - предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите съоръжения за събиране на формираните от дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения, необходими за изпълнение на условията по т. 7.2.3 - 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа банкови гаранции за добро изпълнение на задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които могат да унищожат, увредят или да доведат до промяна в площта и качеството на морския плаж или да увредят околната среда чрез допускане на движение на моторни превозни средства, провеждане на офроуд състезания, изхвърляне на отпадъци извън определените за това места, добив на пясък и разполагане на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. периодично да отчита изпълнението на концесионния договор и да осигурява информация и достъп за осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията на концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности и услуги, които не са предмет на комплексната оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на морския плаж на услугата - платени плажни принадлежности - обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия срок на концесията трябва да са в размери съгласно предложените в офертата, на риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички приращения върху обекта на концесията и прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор, в т. ч. на цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства чрез компетентните си органи да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния договор, да го прекрати едностранно при неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. основно задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяването на концесионния договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на концесията и принадлежностите, без наличие на незаконно строителство върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията, съответно да приеме обекта на концесията от концесионера след прекратяването на концесията по ред, определен с концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и изпълнението на условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1, прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. има право, без това да го освобождава от отговорност по концесионния договор, да наема подизпълнители за извършване и/или предоставяне на услуги по т. 3.1 - 3.4 и за извършването на дейностите по т. 7.2.3 - 7.2.6 и 7.2.9.
9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие, че в офертата, с която е спечелил конкурса, е посочил дали ще ползва подизпълнители и за кои видове дейности.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени в концесионния договор, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер, представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер 50 на сто от пълния размер на предложеното от него концесионно плащане с включен данък върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане - в размер 50 на сто от размера на дължимото концесионно плащане с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 - в размер 30 на сто от размера на дължимото концесионно плащане с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор, извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 - в размер 30 на сто от размера на дължимото концесионно плащане с включен ДДС за предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при неизпълнение, включително за извършване и/или допускане на незаконно строителство върху обекта на концесията, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни концесионни плащания с включен ДДС без гратисен период, дължими за всяка година от срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно концесионно плащане е 57 345 лв. без ДДС, определено съгласно методика, приета от Министерския съвет, въз основа на база за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното плащане се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не по-малък от 13 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни плащания с включен ДДС се извършват от концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията - еднократно в срок до 30 ноември;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на концесията дължимото концесионно плащане с включен ДДС се извършва на две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска - авансово плащане - до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска - окончателно плащане - до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или допълнително споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.
12.2. при експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.
12.3. при осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера плащане по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и по ред, определени с концесионния договор, принадлежностите по т. 1.6.2 - 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. принадлежностите по т. 1.6.3, които не са трайно прикрепени към морския плаж, са частна държавна собственост от момента на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. принадлежностите по т. 1.6.3, които са трайно прикрепени към морския плаж, са приращение към морския плаж и имат статут на публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация.
15.3. концесионерът е длъжен да осигури за своя сметка присъединяване на елементите на техническата инфраструктура по т. 1.6.3 към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) - с относителна тежест 60 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и на 1 шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията - с относителна тежест 40 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 28 672,5 лв. под формата на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
20. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

Новини


 
 
 
rss
Посети форума