навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ"

В сила от 13.02.2018 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.41 от 18 Май 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, оценяване, класиране и приемане на офицери за слушатели във Военна академия "Г. С. Раковски", наричана за кратко "академията".
Чл. 2. Командирите/началниците/ръководителите на структури от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия ежегодно до 30 ноември изпращат в дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" заявки за броя на необходимите им места за обучение на офицери като слушатели по специалности, специализации и форми на обучение през следващата учебна година, за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело".

Чл. 3. (1) Дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" ежегодно изпраща в Министерството на образованието и науката заявка за броя на местата за обучение на слушатели, студенти и докторанти през следващата учебна година по професионални направления, специалности от регулираните професии и форми на обучение.
(2) Броят на приеманите слушатели, студенти и докторанти в академията по професионални направления, специалности от регулираните професии и форми на обучение се обявява ежегодно с решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през съответната учебна година.
(3) Дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" ежегодно до 20 януари представя на министъра на отбраната проект на заповед, с която се обявяват:
1. заявеният по реда на чл. 2 брой места за обучение на офицери като слушатели в образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело", както следва:
а) по специалността "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" в редовна форма на обучение по квоти;
б) по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" в редовна форма на обучение по квоти;
в) по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" в задочна форма на обучение по квоти;
2. периодите за провеждане на конкурсните изпити за приемане на офицери за обучение като слушатели съгласно изготвено и изпратено до 5 януари предложение от началника на академията;
3. изискванията към офицерите - кандидати за обучение, като слушатели за степента на владеене на английски или френски език по стандарта на НАТО STANAG 6001.

Чл. 4. Кандидатите за обучение в академията заплащат такса за кандидатстване в размер, определян ежегодно с акт на Министерския съвет.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2018 г., в сила от 18.05.2018 г.) (1) Кандидатите за обучение в Академията, получили разрешение по чл. 110, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ползват отпуск за кандидатстване в размерите, определени в Кодекса на труда.
(2) След ползване на отпуск по ал. 1 военнослужещият е длъжен да представи служебна бележка от академията за удостоверяване явяването на изпит.
(3) Когато военнослужещият не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита неплатен.

Раздел II.
Приемане на офицери за слушатели по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" от професионално направление "Военно дело"


Чл. 5. До конкурсен изпит за слушатели по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" в професионално направление "Военно дело" по чл. 3, ал. 3, т. 1, буква "а" се допускат офицери, които отговарят на следните условия:
1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Военно дело", придобита в академията, или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина;
2. отговарят на изискванията за обучение, определени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл. изм., бр. 74 от 2017 г.);
3. към момента на кандидатстването не са освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание "строго мъмрене" и по-тежко в предходната година на годината на кандидатстването и към момента на кандидатстването не изтърпяват такова наказание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "Секретно" или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001 на ниво, определено с ежегодната заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;
8. притежават прогноза за служебното развитие, в която е обоснована необходимостта от обучението им в академията, изготвена по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 6. (1) Кандидатите, които отговарят на условията, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 20 февруари.
(2) В рапорта по ал. 1 се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, местослуженето, военно-пощенският номер на военното формирование и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, специалността и специализацията от професионално направление "Военно дело" в дипломата от академията или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина.

Чл. 7. Към рапорта по чл. 6 се прилагат следните документи:
1. копие на дипломата от академията или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина, заверена нотариално или от съответния кадрови орган;
2. копие на последните документи по атестирането към годината на кандидатстването, заверени от кадровия орган;
3. заверено копие на протокола от последния годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения за годността (ако има такива);
4. кадрова справка на кандидата, изготвена от съответния кадрови орган;
5. копие на притежаваното разрешение на кандидата за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверението за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001, заверено от кадровия орган;
7. прогноза за служебно развитие, в която е обоснована необходимостта от обучението, изготвена от:
а) съответния командващ /командир/началник/ръководител;
б) съответния ръководител на административно звено, подчинено на министъра на отбраната, или от съответния ръководител на административно звено от общата или специализираната администрация в Министерството на отбраната и утвърдена от постоянния секретар на отбраната;
в) съответния ръководител на административно звено в Щаба на отбраната и утвърдена от началника на отбраната.

Чл. 8. (1) Ежегодно в Съвместното командване на силите, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в командванията на видовете въоръжени сили и бригада "Специални сили" се назначават комисии за допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисиите по ал. 1, които изготвят протоколи за допускането на кандидатите до конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисиите по ал. 1.
(4) Протоколите от работата на комисиите и документите на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен и електронен носител до дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, в срок до 15 март, като данните на кандидатите се попълват по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 9. (1) Ежегодно дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, предлага на министъра на отбраната проект на заповед за назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от административните звена на Министерството на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисията по ал. 1, която изготвя протокол за допуснатите до конкурсни изпити кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисията по ал. 1.

Чл. 10. Директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО:
1. ежегодно до 5 април организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за допускане до конкурсни изпити на кандидатите за обучение;
2. ежегодно до 10 април организира изпращането на документите на кандидатите, допуснати до конкурсни изпити в академията.

Чл. 11. (1) Началникът на академията ежегодно до 31 март издава заповед за организация на провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите.
(2) В срок 3 работни дни от издаването на заповедта по ал. 1 началникът на академията изпраща копие до дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната".

Чл. 12. В 10-дневен срок от издаването на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3 на интернет страницата на академията се публикуват програмите за конкурсните изпити.

Чл. 13. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по оперативно изкуство;
2. устен изпит по оперативно изкуство;
3. изпит по физическа подготовка съгласно действащата нормативна уредба.
(2) Писменият изпит по оперативно изкуство е анонимен, провежда се в продължение на четири астрономически часа по тема от програмата за изпита, изтеглена от случайно избран кандидат в присъствието на останалите кандидати.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от "среден 3,00", на който и да е от изпитите, отпада от конкурса.
(4) Кандидат, направил опит за преписване или опит по друг начин да заблуди изпитна комисия, се отстранява от участие в конкурса.

Чл. 14. (1) Резултатите от писмения изпит по оперативно изкуство се обявяват пред всички кандидати преди провеждането на устния изпит по оперативно изкуство, а от останалите изпити - непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае с писмената си работа, оценката и мотивите на комисията след обявяване на резултатите от писмения изпит в периода до завършването на конкурсните изпити.

Чл. 15. Ежегодно до 30 юни началникът на отбраната за кандидатите от Щаба на отбраната и Българската армия и ресорният заместник-министър на отбраната по управлението на човешките ресурси за кандидатите от общата и специализираната администрация в Министерството на отбраната и от административните звена, подчинени на министъра на отбраната, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, запознават членовете на Съвета по отбрана с резултатите от конкурсните изпити, с прогнозите за служебното развитие на кандидатите и необходимостта от обучението им. След обсъждане и предложения от членовете на Съвета по отбрана министърът на отбраната утвърждава приетите за обучение кандидати и в заповедта за обявяване на решенията на Съвета по отбрана ги обявява поименно.

Чл. 16. (1) В едноседмичен срок след обявяване на заповедта на министъра на отбраната с предложените решения от Съвета по отбрана директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за зачисляване на приетите за обучение офицери за слушатели по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" в академията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение офицери, и се обявява образец на допълнителното споразумение.
(3) Кандидат, който откаже да подпише допълнителното споразумение по ал. 2, се отчислява от обучение в академията.

Чл. 17. Приемане на офицери за обучение в чуждестранни военни академии и колежи, квалификацията от които се приравнява на квалификацията по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", се извършва при условията и реда на тази наредба, двустранните спогодби и на заповедите на министъра на отбраната, с които са обявени съответните конкурси.

Раздел III.
Приемане на офицери за слушатели по специализации от специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" от професионално направление "Военно дело"


Чл. 18. (1) До конкурсни изпити за обучение по специализации от специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" от професионално направление "Военно дело" по чл. 3, ал. 3, т. 1, букви "б" и "в" се допускат офицери, които отговарят на следните условия:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност от професионално направление "Военно дело", придобита във висше военно училище в страната или във военно училище в чужбина, образованието от което се приравнява на такова от военно училище в страната, съгласно държавните изисквания;
2. отговарят на изискванията за обучение, определени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. към момента на кандидатстването не са освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната;
4. не са наказвани с дисциплинарно наказание "строго мъмрене" и по-тежко в предходната година на годината на кандидатстването и към момента на кандидатстването не изтърпяват такова наказание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "Поверително" или по-високо;
6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба в мирно време;
7. притежават удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001 на ниво, определено с ежегодната заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;
8. не се обучават по държавна поръчка за придобиване на друго висше образование към датата на започване на обучението.
(2) Кандидатите за обучение по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" в задочна форма на обучение с военно звание "майор"/"капитан III ранг" се допускат, ако представят и прогноза за служебно развитие и необходимост от обучение, изготвена по образец съгласно приложение № 1, въз основа на следните критерии:
1. потенциал за професионална реализация;
2. необходимост от съответна военна квалификация и военноотчетна специалност;
3. възможност за осигуряване на кариерно развитие непосредствено след завършване на обучението;
4. лидерски качества и професионален опит;
5. опит от участие в операции и/или мисии извън територията на страната;
6. ниво на чуждоезикова подготовка.

Чл. 19. (1) Кандидатите, които отговарят на условията по чл. 18, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 20 февруари.
(2) В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, длъжността, която заемат, военно-пощенският номер на военното формирование и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, желаната специализация/специализации и форми на обучение, подредени по реда на предпочитание.
(3) Всеки кандидат може да посочи в рапорта си по ал. 1 не повече от две специализации, като една от тях е специализацията, по която е завършил висшето военно училище, а другата е от длъжността, която заема към момента на кандидатстване.
(4) Към рапорта по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копия на дипломата от военното училище и на приложението към нея или на документа за приравнено образование, придобито в чужбина, заверени нотариално или от кадровия орган;
2. заверено копие на протокола от последния годишен профилактичен медицински преглед с отразени последващи експертни решения за годността (ако има такива);
3. копие на последните документи по атестирането към годината на кандидатстването, заверени от кадровия орган;
4. кадрова справка на кандидата, изготвена от съответния кадрови орган;
5. копие на притежаваното разрешение на кандидата за достъп до класифицирана информация;
6. копие на удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001, заверено от кадровия орган.
(5) Към рапорта офицерите по чл. 18, ал. 2 прилагат документите по ал. 4 и прогноза за служебно развитие и необходимост от обучението, изготвена от:
1. съответния командващ /командир/началник/ръководител;
2. съответния ръководител на административно звено, подчинено на министъра на отбраната, или от съответния ръководител на административно звено от общата или специализираната администрация в Министерството на отбраната и утвърдена от постоянния секретар на отбраната;
3. съответния ръководител на административно звено в Щаба на отбраната и утвърдена от началника на отбраната.

Чл. 20. (1) Ежегодно в Съвместното командване на силите, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в командванията на видовете въоръжени сили и бригада "Специални сили" се назначават комисии за допускане на кандидатите до конкурсни изпити.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисиите по ал. 1, които изготвят протоколи за допускането до конкурсни изпити.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисиите по ал. 1.
(4) Протоколите от работата на комисиите и комплектите документи на допуснатите кандидати се изпращат на хартиен и електронен носител до дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, в срок до 15 март, като данните на кандидатите се попълват по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 21. (1) Ежегодно дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, предлага на министъра на отбраната проект на заповед за назначаване на комисия за допускане до конкурсни изпити на офицерите от административните звена на Министерството на отбраната.
(2) Рапортите и приложените към тях документи се проверяват за редовност и комплектуваност от комисията по ал. 1, която изготвя протокол за допуснатите до конкурсни изпити кандидати.
(3) Документите на кандидатите, които не са допуснати, се връщат с писмо, в което се посочват мотивите за решенията на комисията по ал. 1.

Чл. 22. Директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО:
1. ежегодно до 5 април организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за допускане до конкурсни изпити на кандидатите за обучение;
2. ежегодно до 10 април организира изпращането на документите на кандидатите, допуснати до конкурсни изпити в академията.

Чл. 23. Началникът на академията ежегодно до 31 март издава заповед за организация на провеждането на конкурсните изпити с кандидатите за слушатели, състава на комисиите за провеждането на конкурсните изпити, процедурите за тяхната работа, начина на формиране на общия състезателен бал, условията и реда за оценяване и съхранение на писмените работи и протоколите от изпитите.

Чл. 24. В 10-дневен срок от издаването на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3 в интернет страницата на академията се публикуват програмите за конкурсните изпити.

Чл. 25. (1) Конкурсните изпити включват:
1. писмен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка по специализацията, за която се кандидатства;
2. устен изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка по специализацията, за която се кандидатства;
3. изпит по физическа подготовка съгласно нормативната уредба.
(2) Изпитът по ал. 1, т. 1 е анонимен.
(3) Кандидат, получил оценка, по-ниска от "среден 3,00", на който и да е от изпитите, отпада от конкурса.

Чл. 26. Кандидат, направил опит за преписване или опит по друг начин да заблуди изпитна комисия, се отстранява от участие в конкурса.

Чл. 27. (1) Резултатите от писмения изпит по тактическа (тактико-специална) подготовка се обявяват на кандидатите преди провеждането на устния изпит, а от останалите изпити - непосредствено след приключването им.
(2) Всеки кандидат има право да се запознае с писмената си работа, оценката и мотивите на комисията след обявяване на резултатите от писмения изпит в периода до завършването на конкурсните изпити.

Чл. 28. (1) В двудневен срок след приключване на конкурсните изпити началникът на академията организира извършването на класиране на кандидатите по специализации, форми на обучение и квоти в низходящ ред на получения състезателен бал.
(2) На незаетите места след класирането на кандидатите по ал. 1 се класират кандидати, които не са от съответната квота, ако има такива.
(3) Класирането се обявява със заповед на началника на академията и се публикува на интернет страницата на академията при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. В деня на обявяване на класирането екземпляр от заповедта се изпраща в дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, на хартиен и електронен носител.
(4) В 10-дневен срок след получаване на класирането от началника на академията директорът на дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" - МО, организира изготвянето на заповед на министъра на отбраната за обявяване имената на приетите за обучение офицери за слушатели по специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво", а директорът на дирекция "Връзки с обществеността" - МО, организира публикуване на заповедта на интернет страницата на Министерството на отбраната при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(5) Със заповедта по ал. 4 се оправомощават длъжностни лица, които да подпишат допълнителни споразумения към договорите за военна служба с приетите за обучение офицери, и се обявява образец на допълнителното споразумение.
(6) До започване на обучението приетите в редовна форма офицери сдават заеманите от тях длъжности и ползват платен годишен отпуск.
(7) Кандидат, който откаже да подпише допълнителното споразумение по ал. 5, се отчислява от обучение в академията.

Чл. 29. Резултатите от изпитите и класирането са окончателни и важат само за годината, през която е проведен конкурсът.

Чл. 30. Писмените работи на кандидатите за обучение и протоколите от изпитите се съхраняват в академията не по-малко от една година.

Чл. 31. Приемането на офицери за обучение във военни академии, колежи или военни училища в чужбина, квалификацията от които се приравнява на квалификацията по специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" на академията, се извършва при условията и реда на тази наредба, двустранните спогодби и заповедите на министъра на отбраната, с които са обявени съответните конкурси.

Раздел IV.
Прием на офицери за слушатели във филиал "Информация и сигурност"


Чл. 32. (1) За слушатели във филиал "Информация и сигурност" на ВА "Г. С. Раковски" се приемат и обучават офицери само за нуждите на служба "Военна информация".
(2) Редът и правилата за планиране и определяне на служители по ал. 1 се определят с акт на директора на служба "Военна информация" в съответствие с разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на служба "Военна информация", приет с ПМС № 170 от 2016 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) До учебната 2021/2022 г. включително дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" в проекта на заповедта на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3 включва за обявяване и местата за обучение на офицери като слушатели в образователно-квалификационна степен "магистър", както следва:
1. по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" в задочна форма на обучение по § 99 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 74 от 2017 г.);
2. по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" в задочна форма на обучение по § 100 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) В заповедта по чл. 3, ал. 3 се определя и редът за кандидатстване и обучение на офицерите по ал. 1 в академията.
(3) До учебната 2021/2022 г. включително заявените по ал. 1 места ежегодно се изпращат в Министерството на образованието и науката като заявка за обучение по специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" от професионално направление "Военно дело" в задочна форма на обучение в академията за обявяване в ежегодното решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през съответната учебна година.

§ 2. (1) Офицерите по § 100 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 191 на Министерски съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с трайно намалена работоспособност, причинена при или по повод изпълнение на военната служба, удостоверена от органите на ЦВМК при ВМА, могат да кандидатстват за обучение във Военна академия "Г. С. Раковски", без да полагат изпит по физическа подготовка.
(2) Офицерите по ал. 1 прилагат експертно решение от ЦВМК на ВМА при подаване на документите си за кандидатстване.

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и отменя Наредба № Н-5 от 2011 г. за условията и реда за приемане във Военна академия "Г. С. Раковски" (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 40 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2011 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-11 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" и отменя Наредба № Н-5 от 2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (обн., ДВ, бр. 17 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2016 г.).

Приложение № 1 към чл. 5, т. 8 и чл. 18, ал. 2

 

УТВЪРЖДАВАМ:

__________________________________

командир/началник/ръководител

 

ПРОГНОЗА

за служебно развитие

на ......................................................

длъжност...............................................

 

1. Придобито образование:

.................................................................................................

2. Придобита квалификация:

.................................................................................................

3. Срок на прогнозата:

.................................................................................................

 

(не по-малък от 5 години след завършване на обучение)

4. Дата на изготвяне на прогнозата:

.................................................................................................

5. Необходимост от обучение:

.................................................................................................

6. Обхват на длъжностите, които се планира да бъдат заемани от офицера (след завършване на обучение)

 

Длъжност

Години

20....

20....

20....

20....

20....

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Забележки: 1. За офицери, предвидени за обучение във Военна академия "Г. С. Раковски" по специалността "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили", на ред първи от таблицата по т. 6 следва да е записана длъжността, на която ще бъдат назначени след завършване на обучението им.

2. При изготвяне на прогнозата за служебно развитие на офицери, предвидени за обучение във Военна академия "Г. С. Раковски" по специализации от специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" в задочна форма, следва да бъдат съобразени разпоредбите на чл. 33а ППЗОВСРБ във връзка с чл. 156, ал. 2 ЗОВСРБ.

 

 

Изготвил прогнозата:

 

длъжност, звание, подпис, име и фамилия

 

Запознаване с прогнозата:

 

длъжност, звание, подпис, име и фамилия

 Приложение № 2 към чл. 8, ал. 4 и чл. 20, ал. 4

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума