навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД" (ДВ, БР. 28 ОТ 2006 Г.)

В сила от 27.03.2018 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 2 се изменя така:
"
Чл. 2. Средства от фонда се предоставят безвъзмездно за:
1. финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;
2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване условията на труд с висок социален ефект на резултатите в отделните предприятия;
3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;
4. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
5. организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
6. наблюдение и контрол на условията на труд и факторите на работната среда;
7. разработване и издаване на учебни и информационни материали, свързани със здравословни и безопасни условия на труд."

§ 2. Наименованието на глава втора се изменя така:
"ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ".

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:
"(1) В 30-дневен срок от утвърждаване на програмата и бюджета на фонда от министъра на труда и социалната политика управителният съвет на фонда взема решение за откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране по чл. 2, т. 2 и приема критерии за оценка на проектите.
(2) В 10-дневен срок от решението на управителния съвет на фонда по ал. 1 управителят на фонда издава заповед, с която одобрява обявлението за набиране на проекти.
(3) Обявленията за набиране на проекти по чл. 2, т. 2 съдържат:
1. изисквания за допустимост на кандидатите;
2. критерии за оценка на предложенията;
3. максимален размер на средствата за финансиране от фонда;
4. място и начин за получаване на документацията;
5. място на подаване на предложенията за финансиране;
6. адрес, телефон за контакти и електронна поща;
7. продължителност на проектите."
2. В ал. 4 думата "електронната" се заменя с "официалната интернет".

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми по чл. 2, т. 1, 4 и 7 имат всички физически и юридически лица, министерства, ведомства, отраслови, браншови и регионални съвети по условия на труд."
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
"3. подали са в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
4. назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;"
б) точка 6 се изменя така:
"6. работодатели с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;"
в) създава се т. 7:
"7. притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът."
3. В ал. 3 след думата "проекти" се добавя "и програми по чл. 2, т. 3 и 6".
4. Създава се ал. 4:
"(4) Право да кандидатстват за финансиране по чл. 2, т. 5 имат признатите за представителни на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите, както и министерства и ведомства."

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. В т. 5 след думата "цялостно" се добавя "или частично".
3. Точка 7 се отменя.
4. Точка 8 се изменя така:
"8. които виновно не са изпълнили задълженията си по друг договор с фонд "Условия на труд";".
5. Създава се т. 9:
"9. за които е установено с влязло в сила наказателно постановление или принудителна административна мярка по реда на чл. 404, ал. 1 от Кодекса на труда, издадени от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3, чл. 63, ал. 1 и 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда."
6. Създава се ал. 2:
"(2) Нямат право да кандидатстват за финансиране по чл. 2, т. 2 и лица, които:
1. са превишили прага за получаване на минимална и/или държавна помощ за последните три години;
2. са включили в проекта си обекти, които не са въведени в експлоатация и/или в тях не се извършва търговска дейност."

§ 6. Член 7 се изменя така:
"Чл. 7. (1) Изпълнението на изискванията по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2 и по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 9 се удостоверява с оригинали или заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган, или се събират по служебен път.
(2) Изпълнението на изискванията на чл. 5, ал. 2, т. 4 - 6 се доказва с представяне на заверени копия на документи, които удостоверяват съответното обстоятелство.
(3) Изпълнението на изискването на чл. 5, ал. 2, т. 7 се удостоверява с представяне на заверено копие на документ за собственост или друг документ, доказващ валидно правно основание за ползване на имота, със срок не по-кратък от 5 години от датата на подаване на предложението.
(4) Обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 3 и по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 5 и т. 8, ал. 2, т. 1 и 2 се удостоверяват с декларации.
(5) Декларациите по чл. 6, т. 3 и 4 се представят от представляващия по закон и от членовете на управляващите органи.
(6) Когато проектът предвижда строително-монтажни дейности, кандидатът представя декларация, с която декларира, че проектните дейности са съобразени със Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове."

§ 7. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. (1) Лицата по чл. 5, ал. 2, получили финансиране по реда на тази наредба, могат да кандидатстват отново след изтичане на период от 2 години считано от датата на решението на управителния съвет на фонда за приемане изпълнението на реализирания проект.
(2) При повторно кандидатстване не се допуска проектът да съдържа дейности, водещи до подобряване на същите условия на труд на работни места, които са получили финансиране при предходния проект."

§ 8. В чл. 9 т. 3 се изменя така:
"3. друга информация и/или документи, свързани с изпълнението на предложението."

§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) Предложенията по чл. 2, т. 2 се подават в запечатан плик, върху който се изписват задължително наименованието на кандидата и на проекта, телефон и електронен адрес.
(3) Предложенията по ал. 2 се регистрират в специален регистър по реда на получаването им, като задължително се вписват датата и часът на постъпването им."
2. Алинея 4 се отменя.

§ 10. Наименованието на раздел ІІ в глава трета "Изисквания към предложенията за финансиране" се изменя така:
"Раздел II
Специални изисквания към предложенията за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд".

§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Финансиране от фонда по чл. 2, т. 2 получават предложения за подобряване на условията на труд на съществуващи работни места, свързани със:
1. реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;
2. модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;
3. изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
4. подобряване на санитарно-битовите условия;
5. други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване."
2. Създават се ал. 3 - 6:
"(3) Проектните предложения по чл. 2, т. 2 трябва да съдържат:
1. анализ на състоянието на безопасността и здравето в предприятието, включващ и значимостта на проблемите, които са обект на решаване чрез проекта;
2. цел на проекта;
3. предвидените по проекта дейности за подобряване на условията на труд;
4. брой и относителен дял на работещите, които ще бъдат обхванати от проекта;
5. актуално състояние на факторите на работната среда, отразено в представени протоколи от измервания, и очакваните стойности след осъществяване на проекта;
6. прогноза за устойчивостта на очакваните резултати след реализацията на проекта за срок не по-кратък от 5 години;
7. стойност и бюджет на проекта;
8. утвърдена от работодателя оценка на риска на работните места и предприетите мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска;
9. количествено-стойностна сметка;
10. скица/и на обектите, тяхното разположение на производствената площадка, с ясно означаване на всички места, където се осъществяват дейности по чл. 11, ал. 2;
11. снимков материал на обектите към момента на подаване на проектното предложение, на които ясно да се виждат местата, където се предвиждат дейности по проекта.
(4) Предложенията за финансиране разработването на нормативни актове по чл. 2, т. 3 трябва да:
1. са в съответствие с държавната политика в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
2. са в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове;
3. съдържат обосновка на необходимостта от разработване на нормативния акт;
4. съдържат ясно дефинирани цели, обхват и съдържание на нормативния акт;
5. съдържат оценка на въздействието от проектопредложението на нормативния акт, включително оценка на административната и регулаторната тежест, която би се създала в резултат на прилагането;
6. съдържат предложение и обосновка относно компетентния държавен орган, който да издаде нормативния акт;
7. съдържат становище от компетентния държавен орган за необходимостта от разработване на нормативния акт;
8. съдържат бюджет на проекта;
9. съдържат информация за ефекта (очакваните резултати) от прилагането.
(5) Предложенията за финансиране разработването на правила, норми и изисквания по чл. 2, т. 3 трябва да:
1. са в съответствие с националното законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
2. съдържат обосновка на необходимостта от разработване на правилата, нормите или изискванията;
3. съдържат ясно дефинирани цели, обхват и съдържание;
4. съдържат бюджет на проекта;
5. съдържат информация за ефекта (очакваните резултати) от прилагането на правилата, нормите или изискванията.
(6) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 5 трябва да съдържат:
1. анализ и оценка на необходимостта от обучение;
2. форми за обучение по безопасност и здраве при работа (описание на подходи и методи на обучение);
3. програма за обучението, която е съобразена със:
а) общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
б) целеви групи;
в) брой обучавани лица;
г) целите на обучението;
д) тематичните области на обучението;
е) продължителността на обучението - общо и по теми;
ж) план-график за предвидените обучения;
з) необходима материална база за обучение, учебни и информационни материали;
4. критерии за избор на обучаващите;
5. бюджет на проекта;
6. очаквани резултати."

§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:
"(1) Ежемесечно управителят на фонда определя със заповед състава на комисия/и за разглеждане и оценка на предложенията, постъпили по чл. 2, т. 2 до 25-о число на месеца.
(2) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 2 се оценяват от комисия/и до петима членове, като в състава и задължително се включват експерти, един юрист и един икономист.
(3) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 5 се разглеждат от комисия в състав до трима членове."
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) За предложенията за финансиране по чл. 2, т. 1, 3, 4, 6 и 7 управителят на фонда може да издаде заповед за назначаване на комисия след решение на управителния съвет."
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "по ал. 5" се заменят с "по ал. 6".
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите "по ал. 5" се заменят с "по ал. 6".
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.

§ 13. Член 13 се изменя така:
"Чл. 13. (1) Комисията/ите по чл. 12, ал. 2 извършва/т оценка на предложенията на три етапа:
1. проверка за наличието на всички изискуеми документи съгласно тази наредба;
2. проверка за съответствието на кандидата и на представения от него проект с условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба;
3. оценка на представените проекти по чл. 2, т. 2 съгласно определените критерии за оценка.
(2) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на някои от изискуемите документи, комисията определя срок за представянето им. Ако в определения срок констатираните липси, непълноти или несъответствия не се отстранят, предложението не подлежи на проверка по ал. 1, т. 2 и се отхвърля.
(3) Когато представеният проект не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2, той не подлежи на оценка по ал. 1, т. 3 и се отхвърля.
(4) Комисията/ите по чл. 12, ал. 3 и 4 извършва/т проверка за съответствието на кандидата и на представения от него проект с условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба."

§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) За заседанията на комисията/ите по чл. 13 се води протокол.
(2) В протокола на комисията по чл. 12, ал. 2 задължително се описват етапите на извършване на проверката и оценките на постъпилите предложения. Комисията предлага на управителния съвет за финансиране проекти, които са получили оценка под приетия от управителния съвет граничен праг за ефективност."
2. В ал. 3 след думата "Протоколът" се добавя "съдържа дата на съставяне и".

§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) На своето първо заседание след представянето на протокола по чл. 14 управителният съвет на фонда взема решение за финансиране на оценените от комисията предложения."
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) По решение на управителния съвет на фонда преди вземане на решението за финансиране на предложен от комисията проект управителят може да назначи комисия за извършване на контролна проверка за установяване на действителните обстоятелства по подаденото проектопредложение."
3. Създава се ал. 3:
"(3) При констатиране на извършване на дейности по проекта на подаденото предложение преди одобряването му от управителния съвет на фонда същото се отхвърля."
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 16. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. Управителят на фонда в 10-дневен срок от заседанието на управителния съвет уведомява всички кандидати за резултатите и решението по чл. 15, ал. 1."

§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите "цялостно или на етапи" се заличават и накрая се добавя "и след приемане на изпълнението от управителния съвет на фонда".
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Не се възстановяват разходи, извършени извън срока на действие на сключения с фонда договор."

§ 18. Член 19 се изменя така:
"Чл. 19. Фондът не предоставя средства за финансиране на:
1. банкови такси и други разходи, свързани с осигуряването на изискуеми документи;
2. разходи за възнаграждения, свързани с изготвяне на проекта, консултации и управление на проекта;
3. административни и ведомствени разходи;
4. разходи за закупуване на лични предпазни средства и работно облекло;
5. разходи за закупуване на обзавеждане, инвентар, оборудване и други разходи, несвързани пряко с подобряването на условията на труд."

§ 19. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Изпълнителят на договор за финансиране представя отчет с информация за резултатите от изпълнението на договора и финансов отчет за разходването на договорените средства."
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Към отчетите по сключените с фонда договори по проекти, постъпили по реда на чл. 2, т. 2 от наредбата, се представят актуални протоколи от измерените стойности на подобрените фактори на работната среда след реализиране на договора.
(5) Отчетите от изпълнителите на договори се представят на хартиен и на електронен носител."

§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Изпълнението на всеки от договорите се приема от комисия, назначена от управителя на фонда."
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
"(2) Комисията по ал. 1 извършва проверка на представените отчетни документи, за което се изготвя протокол.
(3) Комисията по ал. 1, приемаща изпълнението на договор, сключен по реда на чл. 2, т. 2, извършва и проверка на място."
3. Създава се ал. 4:
"(4) В протокола на комисията по ал. 3 се описват изпълнението или неизпълнението на отделните дейности по договора, броят на работещите, на които са подобрени условията на труд, подобрените фактори на работната среда и се прави предложение до управителния съвет на фонда за приемане или неприемане на изпълнението на договора."
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея след думата "комисията" се добавя "по ал. 1".
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
"(6) По решение на управителния съвет на фонда за подпомагане дейността на комисията по ал. 3 могат да се извършват контролни измервания на параметрите на работната среда с контролно-техническата апаратура от акредитирани органи за контрол."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 21. Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат по досегашния ред.

§ 22. Наредбата влиза в сила от 27 март 2018 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума